Czcionka

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Inwestycji, Infrastruktury, Spraw Gospodarczych oraz Zamówień Publicznych

Pokój 28

Tel. 12 37 21 807

e-mail: kpos@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony wniosek:

 • w przypadku wydania zezwolenia na lokalizację oraz wstępnych warunków na budowę zjazdu z drogi gminnej,
 • w przypadku wydania opinii lokalizacji ogrodzenia,
 • w przypadku wydania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń i infrastruktury niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 • w przypadku wydania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń i infrastruktury niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

Do wniosku należy załączyć:

a. mapa sytuacyjna z zaznaczonym miejscem zajęcia pasa drogowego:

 • lokalizacji uzbrojenia (kanalizacja, wodociąg, gazociąg, telekomunikacja, energetyka),
 • lokalizacja ogrodzenia terenu od strony pasa drogowego,
 • lokalizacja zjazdu na posesję,

b.  dokumenty poświadczające własność terenu (oświadczenie lub kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości),

 - lokalizacja zjazdu na posesję,

- remont zjazdu,

c. pełnomocnictwo (w przypadku wystąpienia w imieniu wnioskodawcy) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.

OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie decyzji na budowę zjazdu (dotyczy obiektów nie związanych z budownictwem mieszkaniowym): 82,00 zł.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA – UWAGI

Po zapoznaniu się z dołączoną dokumentacją zostaje wydane stosowne uzgodnienie, opinia bądź warunki techniczne realizacji wnioskowanego uzbrojenia w pasie drogowym. W przypadku konieczności przeprowadzenia ustaleń naruszenia pasa drogowego w 

terenie, z wnioskodawcą ustalany jest telefonicznie lub bezpośrednio podczas składania wniosku termin wizji lokalnej w terenie. Na podstawie wydanego uzgodnienia zainteresowany opracowuje dokumentację techniczną, którą winien przedłożyć do ponownego uzgodnienia. Wydane uzgodnienie nie stanowi pozwolenia na zajęcie pasa drogowego. Przed planowaną realizacją robót związanych z wykończeniem uzbrojenia – przejścia przez pas drogowy w terminie wyprzedzającym 30 dni należy złożyć wniosek na czasowe zajęcie pasa drogowego.

Jeżeli przedłożone dokumenty nie są kompletne, Wójt wzywa do ich uzupełnienia.

PODSTAWA PRAWA

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich utrzymanie

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl.MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Inwestycji, Infrastruktury, Spraw Gospodarczych oraz Zamówień Publicznych

Pokój 28

Tel. 12 37-21-807

e-mail: kpos@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony wniosek w zależności od sposobu zajęcia pasa drogowego zawierający: imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego; cel zajęcia pasa drogowego; lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy; planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy załączyć:

 • Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach
 • Harmonogram robot (dla dużych robót wykonywanych etapami), jeśli zachodzi konieczność,
 • Plan sytuacyjny z zaznaczonym przebiegiem planowanej inwestycji w pasie drogowym, z zaznaczeniem granic zajęcia pasa drogowego i podaniem wymiarów zajęcia pasa drogowego.

(w przypadku jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy i dotyczy drogi gminnej publicznej),

OPŁATY

Opłata za zajęcie pasa drogowego jest naliczana wg stawek określonych w uchwale NrXIII/105/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Siepraw

Płatność naliczonej opłaty za zajęcie pasa drogowego w terminie 14 dni na konto podane w decyzji lub od wystawienia faktury.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek należy złożyć na 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego, a w przypadku dróg wewnętrznych z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Po przedstawieniu Urzędowi wymaganych dokumentów, decyzja w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego jest wydawana w terminie do 30 dni,

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. J. Lea 10, za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw, w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA – UWAGI

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej w przypadku dróg publicznych.

Zezwolenie dotyczy:

 • prowadzenia robót w pasie drogowym;
 • umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 • umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 • zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, wymaga złożenia wniosku.

Mając uzgodnioną dokumentację projektową (jeśli jest wymagana) można wystąpić do Wójta Gminy Siepraw z wnioskiem o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego. Po otrzymaniu tych dokumentów Wójt wydaje zezwolenie w formie decyzji. Jeżeli dokumenty nie są kompletne, Wójt wzywa do ich uzupełnienia.

Decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego jest do odbioru w Referat Inwestycji, Infrastruktury, Spraw Gospodarczych oraz Zamówień Publicznych, za potwierdzeniem odbioru. Zajmujący pas drogowy jest obowiązany powiadomić Urząd o zakończeniu robót.

W Urzędzie Gminy Siepraw wydawane są decyzje dotyczące dróg gminnych.

Sprawy dotyczące dróg powiatowych załatwiane są w Zarządzie Dróg Powiatowych w Myślenicach, ul. Przemysłowa 6, tel. 12 272 17 33.

Sprawy dotyczące dróg wojewódzkich w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, lub za pośrednictwem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Myślenicach, ul. Przemysłowa 6, tel. 12 272 17 88. Informację o zarządcach danych dróg można uzyskać w Urzędzie.

PODSTAWA PRAWA

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich utrzymanie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl.


Wyrażenie zgody na przejazd pojazdów ciężarowych po drodze gminnej objętej ograniczeniem tonażowym

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat inwestycji, Infrastruktury, Spraw Gospodarczych oraz Zamówień Publicznych

I piętro, pokój 28

Tel. 12 37-21-807

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony wniosek:

 • wniosek o wyrażenie zgody na przejazd pojazdów ciężarowych po drodze gminnej objętej ograniczeniem tonażowym,

Do wniosku należy załączyć:

Informacje o pojeździe

Marka i typ

(samochód ciężarowy /gruszka z betonem)

Numer rejestracyjny

 • kopia pozwolenia na budowę (w przypadku prowadzenia inwestycji budowlanej), a w przypadku wykonawcy robót również umowa na prowadzenie robót podpisana z Inwestorem,
 • oświadczenie o posiadaniu rzeczywistej siedziby lub dysponowaniu bazą eksploatacyjną (w przypadku dojazdu do siedziby/bazy prowadzonej działalność gospodarczą) – załącznik nr 1,
 • oświadczenie o imprezie lub uroczystości, która będzie obsługiwana lub realizowana – załącznik nr 2,
 • upoważnienie/pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawcą nie jest inwestor) wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.,
 • inne ………………………………………………………………………..

OPŁATY

Brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA – UWAGI

Po zapoznaniu się z wnioskiem wraz z załącznikami, zostaje wydane stosowne uzgodnienie. Jeżeli przedłożone dokumenty nie są kompletne, Wójt wzywa do ich uzupełnienia. Wydana zgoda lub odmowa zgody, nie jest decyzją administracyjna w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

PODSTAWA PRAWA

Ustawa z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicznych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw,

e-mail:  gmina@siepraw.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem Pani/Pana wniosku zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia – bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa).

Organem zajmujący się nadzorem spraw dotyczących ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdzie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi.

Podane przez Panią (Pana) danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko Podatków i Opłat

Inspektor Dominika Błędowska

Pokój  29                                                              

Tel. 12 37 21 823

e-mail: dbledowska@siepraw.pl 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • deklaracja DT-1 z załącznikiem DT-1A
 • w przypadku korekty deklaracji, dokumenty uzasadniające zmianę /korektę/ deklaracji.
OPŁATY

Zwolnione z opłaty skarbowej.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 •  Bez zbędnej zwłoki
 •  Przyjmowanie deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od od środków transportowych.

 TRYB ODWOŁAWCZY

Nie ma.

PODSTAWA PRAWNA

 Art.  9 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30.  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 •  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
 •  realizacja obowiązku wynikającego z ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustaw szczegółowych: ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o podatku rolnym i ustawa o podatku leśnym.

Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przekazywane danych do organów publicznych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi odbywa się na podstawie przepisów prawnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 800). Instytucje, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego (np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz inne szczegółowo wymienione w art. 297 wyżej cytowanej ustawy)  nie są uznawane za odbiorców w rozumieniu RODO. Dane osobowe będą jednak udostępniane organom ścigania w ramach prowadzonych przez nie postępowań oraz firmom świadczącym usługi serwisowe systemów informatycznych (KORELACJA) w których przetwarzane są te dane osobowe.

Każda osoba, której dane dotyczą i są przetwarzane ma prawo do:

1. Dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2. Żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo do usunięcia danych jest ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:

a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej,  lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw;

b) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych  uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów do takiego przetwarzania;

c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. Żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania;

c) administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 Rozporządzenia wobec przetwarzania  - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

4. Przenoszenia danych, jeśli dotyczące jej dane przetwarzane są na podstawie zgody  lub umowy. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw.

5. Wniesienia sprzeciwu  – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO.

6. Wniesienia skargi  do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawnymi w celu realizacji usługi Przyjmowanie i weryfikacja deklaracji na podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych z uwagi na ustawę  o podatkach i opłatach lokalnych. Brak podania wskazanych danych skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych podania lub pozostawienia go bez rozpoznania.

Dane osobowe będą przetwarzane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja papierowa (kategoria archiwalna B10), po upływie okresu jej przechowywania w archiwum zakładowym, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie lub za jego zgodą niszczona.

 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko Podatków i Opłat

Pokój 29

Tel.  12 37 21 823

WYMAGANE DOKUMENTY

 • deklaracje
 • w przypadku korekty deklaracji, dokumenty uzasadniające zmianę /korektę/ deklaracji

OPŁATY

Zwolnione z opłaty skarbowej.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

• Bez zbędnej zwłoki

• Przyjmowanie deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

PODSTAWA PRAWNA

1. Art. 6 ust. 9 i art. 9 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Art. 6a ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym.

3. Art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl,

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);

b) realizacja obowiązku wynikającego z ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustaw szczegółowych: ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o podatku rolnym i ustawa o podatku leśnym.

Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przekazywane danych do organów publicznych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi odbywa się na podstawie przepisów prawnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 800). Instytucje, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego (np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz inne szczegółowo wymienione w art. 297 wyżej cytowanej ustawy) nie są uznawane za odbiorców w rozumieniu RODO. Dane osobowe będą jednak udostępniane organom ścigania w ramach prowadzonych przez nie postępowań oraz firmom świadczącym usługi serwisowe systemów informatycznych (KORELACJA) w których przetwarzane są te dane osobowe.

Każda osoba, której dane dotyczą i są przetwarzane ma prawo do:

1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2. żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo do usunięcia danych jest ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:

a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw;

b) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów do takiego przetwarzania;

c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania;

c) administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 Rozporządzenia wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

4. przenoszenia danych, jeśli dotyczące jej dane przetwarzane są na podstawie zgody lub umowy. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw.

5. wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO.

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawnymi w celu realizacji usługi Przyjmowanie i weryfikacja deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych oraz deklaracji na podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych z uwagi na ustawę Ordynacja podatkowa, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o podatku rolnym i ustawa o podatku leśnym. Brak podania wskazanych danych skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych podania lub pozostawienia go bez rozpoznania.

Dane osobowe będą przetwarzane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja papierowa (kategoria archiwalna B10), po upływie okresu jej przechowywania w archiwum zakładowym, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie lub za jego zgodą niszczona.MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Stanowisko Podatków i Opłat

Pokój 29

Tel.  12 37 21 823

WYMAGANE DOKUMENTY

 • pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego o zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia ulgi,
 • inne dokumenty na żądanie organu podatkowego, mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie.

OPŁATY

Nie podlega opłacie skarbowej

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ podatkowy wydaje postanowienie określające zajęcie stanowiska w sprawie 14 dni od dnia wpływu wniosku Naczelnika Urzędu Skarbowego o zajęcie stanowiska w sprawie

TRYB ODWOŁAWCZY

Na postanowienie nie służy zażalenie

INNE INFORMACJE

W przypadku pobieranych przez urząd skarbowy podatków i opłat stanowiących w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego, naczelnik tego urzędu może umorzyć, odraczać termin zapłaty lub rozkładać na raty należności oraz zwalniać płatnika z obowiązku pobrania bądź ograniczyć pobór należności wyłącznie za zgodą przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.

2. Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw, adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);

b) realizacja obowiązku wynikającego z ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustaw szczegółowych tj. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przekazywane danych do organów publicznych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi odbywa się na podstawie przepisów prawnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 800). Instytucje, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego (np. Naczelnicy Urzędów Skarbowych) nie są uznawane za odbiorców w rozumieniu RODO. Dane osobowe będą jednak udostępniane organom ścigania w ramach prowadzonych przez nie postępowań oraz firmom świadczącym usługi serwisowe systemów informatycznych (KORELACJA) w których przetwarzane są te dane osobowe.

Każda osoba, której dane dotyczą i są przetwarzane ma prawo do:

1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2. żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo do usunięcia danych jest ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:

a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw;

b) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów do takiego przetwarzania;

c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania;

c) administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 Rozporządzenia wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

4. przenoszenia danych, jeśli dotyczące jej dane przetwarzane są na podstawie zgody lub umowy. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw.

5. wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO.

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawnymi w celu realizacji usługi Udzielanie ulg w podatku od spadków i darowizn - umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty. Brak podania wskazanych danych skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych podania lub pozostawienia go bez rozpoznania.

Dane osobowe będą przetwarzane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja papierowa (kategoria archiwalna B10), po upływie okresu jej przechowywania w archiwum zakładowym, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie lub za jego zgodą niszczona.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko Podatków i Opłat

Pokój 29

Tel.  12 37 21 823

Dokumenty od wnioskodawcy

Wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym

Wymagane dokumenty

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej:
1. Wniosek o umorzenie /rozłożenie na raty/ odroczenie terminu płatności podatku, oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę, który powinien zawierać:
a. imię i nazwisko wnioskodawcy,
b. adres zamieszkania, lub adres do doręczeń,
c. numer PESEL,
d. rodzaj należności podatkowej  ( np. podatek od nieruchomości, odsetki od zaległości itp.),
e. okres którego wniosek dotyczy,
f.  określenie wnioskowanej formy ulgi,
g. uzasadnienie wniosku,
h. podpis wnioskodawcy.

2. Do wniosku powinny zostać załączone dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody:
a. kopie rocznych zeznań podatkowych złożonych przez wnioskodawcę i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie za ostatnie trzy lata ( np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 bądź inny) wraz z ich korektami,
b. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach uzyskiwanych w bieżącym roku wraz z poświadczeniem o zarobkach z zakładu pracy, odcinkami ZUS itp.,
c. oświadczenie wnioskodawcy o posiadanych nieruchomościach wraz z ich wykazem zawierającym adres nieruchomości, powierzchnię,
d. oświadczenie wnioskodawcy ośrodkach pieniężnych posiadanych na rachunkach w bankach oraz lokatach inwestycyjnych, tzn. wartość posiadanych papierów wartościowych, jednostek funduszy inwestycyjnych, polis ubezpieczeniowych,
e. oświadczenie o posiadanych środkach transportowych, których właścicielem lub leasingobiorcą jest wnioskodawca lub członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym,
f.  oświadczenie wnioskodawcy o ilości osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,  
g. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
h. oświadczenie o chorobie lub wypadku losowym powodującym utratę zdolności do zarobkowania lub znaczące straty materialne oraz dokumenty potwierdzające w/w okoliczności,

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

1. Wniosek o umorzenie /rozłożenie na raty/ odroczenie terminu płatności podatku, oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę, który powinien zawierać:
a. imię i nazwisko wnioskodawcy,
b. adres zamieszkania, lub adres do doręczeń,
c. NIP wnioskodawcy
d. określenie przedmiotu działalności gospodarczej,
e. rodzaj należności podatkowej  ( np. podatek od nieruchomości, odsetki od zaległości itp.),
f.  okres którego wniosek dotyczy,
g. określenie wnioskowanej formy ulgi,
h. uzasadnienie wniosku,
i.   podpis wnioskodawcy.

2. Do wniosku powinny zostać załączone następujące dokumenty:
a. kopie rocznych zeznań podatkowych złożonych przez wnioskodawcę i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie za ostatnie trzy lata ( np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 bądź inny) wraz z ich korektami,
b. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach uzyskiwanych w bieżącym roku wraz z poświadczeniem o wysokości przychodu uzyskanego w bieżącym roku,
c. oświadczenie o wysokości opłacanej składki ZUS,
d. oświadczenie wnioskodawcy o posiadanych nieruchomościach wraz z ich wykazem zawierającym adres nieruchomości, powierzchnię,
e. oświadczenie wnioskodawcy o posiadanych środkach transportowych, których właścicielem lub leasingobiorcą jest wnioskodawca lub członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym
f.  oświadczenie wnioskodawcy ośrodkach pieniężnych posiadanych na rachunkach w bankach oraz lokatach inwestycyjnych, tzn. wartość posiadanych papierów wartościowych, jednostek funduszy inwestycyjnych, polis ubezpieczeniowych,
g. oświadczenie wnioskodawcy o ilości osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,  
h. aktualny wyciąg z bieżącego rachunku bankowego i z rachunków terminowych,
i. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
j. oświadczenie o chorobie lub wypadku losowym powodującym utratę zdolności do zarobkowania lub znaczące straty materialne oraz dokumenty potwierdzające w/w okoliczności,

3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienie podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

a.  wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wysokości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b.  informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis , którego wzór określa załącznik do tego rozporządzenia.

Wymagane dokumenty dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej składających wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych:

1. Wniosek o umorzenie / rozłożenie na raty/ odroczenie terminu płatności oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę powinien zawierać:

a. nazwę przedsiębiorstwa (firmę) ,
b. numer NIP wnioskodawcy,
c. adres siedziby albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
    określenie przedmiotu działalności gospodarczej,
d. okres którego wniosek dotyczy,
e. uzasadnienie wniosku,
f.  podpis wnioskodawcy.
    
2. Do wniosku powinny zostać załączone następujące dokumenty:

a.  aktualny wypis z krajowego rejestru sadowego ( nie starszy niż trzy miesiące),
b. sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c. opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za trzy poprzednie lata, jeżeli sprawozdania podlegały obowiązkowi badania,
d. informacja o liczbie zatrudnionych pracowników w miesiącu składania wniosku,
e. prognozy ( plany, budżety) finansowe na rok bieżący i ewentualne lata następne zatwierdzone przez uprawnione organy,
f.  aktualny wyciąg z bieżącego rachunku bankowego i z rachunków terminowych,
g. oświadczenie o postępowaniach układowych i naprawczych przeprowadzanych w historii podmiotu wraz z kopiami potwierdzającymi je dokumentów,
h. oświadczenie wnioskodawcy o posiadanych nieruchomościach wraz z wykazem zawierającym adresy nieruchomości, powierzchnię,
i.  wykaz umów najmu dotyczących posiadanych przez podmiot nieruchomości, których dotyczy zobowiązanie podatkowe,
j. oświadczenie o posiadanych środkach transportowych, których właścicielem jest wnioskodawca,
k.  oświadczenie o posiadanych środkach transportowych, których leasingobiorcą jest wnioskodawca,
l. oświadczenie  wnioskodawcy o posiadanych środkach trwałych zawierające określenie rodzaju środka trwałego, jego wartości wynikającej z ewidencji  (ewentualnie wnioskodawca może dostarczyć kopie posiadanej ewidencji środków trwałych lub jej wydruk),


3.  Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienie podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

a.  wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wysokości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b.  informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis , którego wzór określa załącznik do tego rozporządzenia.

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy

 1. w przypadku spełnienia warunków do otrzymania ulgi organ podatkowy wydaje decyzję administracyjną bez zbędnej zwłoki,  
 2. do 1 miesiąca,
 3.  do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy
 Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Inne informacje
Jeśli osoba ubiegająca się o umorzenie podatku prowadzi działalność gospodarcza, jej wniosek rozpatrywany jest zgodnie z  ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (ustawa z dnia 30  kwietnia 2004r.


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. -  Ordynacja podatkowa.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw, adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);

b) realizacja obowiązku wynikającego z ustawy Ordynacja podatkowa

Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przekazywane danych do organów publicznych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi odbywa się na podstawie przepisów prawnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 800). Instytucje, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego (np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz inne szczegółowo wymienione w art. 297 wyżej cytowanej ustawy) nie są uznawane za odbiorców w rozumieniu RODO. Dane osobowe będą jednak udostępniane organom ścigania w ramach prowadzonych przez nie postępowań oraz firmom świadczącym usługi serwisowe systemów informatycznych (KORELACJA) w których przetwarzane są te dane osobowe.

Każda osoba, której dane dotyczą i są przetwarzane ma prawo do:

1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2. żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo do usunięcia danych jest ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:

a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Dobczyce;

b) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów do takiego przetwarzania;

c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania;

c) administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 Rozporządzenia wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

4. przenoszenia danych, jeśli dotyczące jej dane przetwarzane są na podstawie zgody lub umowy. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw.

5. wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO.

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawnymi w celu realizacji usługi Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych osoby fizyczne( umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty) z uwagi na ustawę Ordynacja Podatkowa. Brak podania wskazanych danych skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych podania lub pozostawienia go bez rozpoznania.

Dane osobowe będą przetwarzane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja papierowa (kategoria archiwalna B10), po upływie okresu jej przechowywania w archiwum zakładowym, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie lub za jego zgodą niszczona.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 
Stanowisko Podatków i Opłat
Pokój 29          
Tel.  12 37 21 823
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
Wniosek z uzasadnieniem. Do wniosku należy dołączyć:

 •  bilans oraz rachunek zysków i strat za rok poprzedzający dzień złożenia wniosku
 • materiały finansowo – księgowe obrazujące sytuację finansową oraz majątkową podatnika (np: sprawozdane F- 01, zestawienie obrotów, sald kont syntetycznych)
 •  informacje przedstawiającą aktualny stan, strukturę należności oraz zobowiązań
 • informację dotyczącą charakteru prowadzonej działalności
 • informację o stanie zatrudnienia w firmie
 •  inne dowody, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie wniosku przez organ podatkowy

 
OPŁATY

 •  zwolnione z opłaty skarbowej

 SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ podatkowy wydaje decyzję administracyjną nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku, w sprawie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.
 
 TRYB ODWOŁAWCZY
 
W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji – odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. J. Lea 10 za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw..
 
INNE INFORMACJE
W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, na wniosek podatnika, może zostać udzielona ulga w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci:
•    odraczania lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
•    umarzania w całości lub części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę.
 
Ulga udzielana podatnikowi prowadzącemu działalności gospodarczą może:
•    nie stanowić pomocy publicznej
•    stanowić pomoc publiczną
•    stanowić pomoc De minimis
 
PODSTAWA PRAWNA
 
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.

2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siperaw, adres: 32-447 Siepraw,  ul. Kawęciny 30.  
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@Siepraw.pl,
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a)      wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
b)      realizacja obowiązku wynikającego z ustawy Ordynacja podatkowa.
 
Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przekazywane danych do organów publicznych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi odbywa się na podstawie przepisów prawnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 800). Instytucje, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego (np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz inne szczegółowo wymienione w art. 297 wyżej cytowanej ustawy)  nie są uznawane za odbiorców w rozumieniu RODO. Dane osobowe będą jednak udostępniane organom ścigania w ramach prowadzonych przez nie postępowań oraz firmom świadczącym usługi serwisowe systemów informatycznych (KORELACJA) w których przetwarzane są te dane osobowe.  
Każda osoba, której dane dotyczą i są przetwarzane ma prawo do:
1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
2. żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo do usunięcia danych jest ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:
a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej,  lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw;
b) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych  uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów do takiego przetwarzania;
c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
3. żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych w następujących przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania;
c) administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d)osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 Rozporządzenia wobec przetwarzania  - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
4. przenoszenia danych, jeśli dotyczące jej dane przetwarzane są na podstawie zgody  lub umowy. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw.
5. wniesienia sprzeciwu  – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO.
6. wniesienia skargi  do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawnymi w celu realizacji usługi Udzielanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych – osób prawnych z uwagi na ustawę Ordynacja podatkowa. Brak podania wskazanych danych skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych podania lub pozostawienia go bez rozpoznania.
Dane osobowe będą przetwarzane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja papierowa (kategoria archiwalna B10), po upływie okresu jej przechowywania w archiwum zakładowym, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie lub za jego zgodą niszczona.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 
Stanowisko Podatków i opłat,
Pokój 29         
Tel. 12 37 21 823
 
WYMAGANE DOKUMENTY

 •  wniosek o udzielenie ulgi po zakończeniu inwestycji,
 • zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych (kosztorys inwestycji),
 • oryginały rachunków lub uwierzytelnione odpisy stwierdzające poniesione wydatki. Rachunki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkt 16 rozporządzenia ministra Finansów z 24 grudnia 2002.

 
OPŁATY

Nie podlega opłacie skarbowej

 SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 Do 30 dni od złożenia wniosku przy spełnieniu ustawowym warunków organ podatkowy w drodze decyzji przyznaje ulgę inwestycyjną, w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 
INNE INFORMACJE
Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
•    budowę lub modernizację budynków inwentarskich, służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska
•    zakup i zainstalowanie deszczowni i urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę oraz urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).
 
jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.
 
PODSTAWA PRAWNA

Art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984, o podatku rolnym.
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw, adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.  
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail  iod@siepraw.pl
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
b) realizacja obowiązku wynikającego z ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustaw szczegółowych tj. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym.
Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przekazywane danych do organów publicznych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi odbywa się na podstawie przepisów prawnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 800). Instytucje, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego (np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz inne szczegółowo wymienione w art. 297 wyżej cytowanej ustawy)  nie są uznawane za odbiorców w rozumieniu RODO. Dane osobowe będą jednak udostępniane organom ścigania w ramach prowadzonych przez nie postępowań oraz firmom świadczącym usługi serwisowe systemów informatycznych (KORELACJA) w których przetwarzane są te dane osobowe.
Każda osoba, której dane dotyczą i są przetwarzane ma prawo do:
1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
2. żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo do usunięcia danych jest ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:
a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej,  lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw;
 b) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych  uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów do takiego przetwarzania;
c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
3. żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych w następujących przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania;
c) administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d)osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 Rozporządzenia wobec przetwarzania  - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 4. przenoszenia danych, jeśli dotyczące jej dane przetwarzane są na podstawie zgody  lub umowy. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw.
5. wniesienia sprzeciwu  – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO.
6. wniesienia skargi  do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawnymi w celu realizacji usługi Udzielanie ulgi inwestycyjnej.  Brak podania wskazanych danych skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych podania lub pozostawienia go bez rozpoznania.
Dane osobowe będą przetwarzane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja papierowa (kategoria archiwalna B10), po upływie okresu jej przechowywania w archiwum zakładowym, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie lub za jego zgodą niszczona.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko Podatków i Opłat

Pokój 29

Tel. 12 37 21 823

WYMAGANE DOKUMENTY

 • pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie ulgi z tytułu nabycia gruntów,
 • akt notarialny potwierdzający nabycie gruntów od osoby nie będącej małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów,
 • zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał przedsiębiorca w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, oraz o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc, albo informacji o nieotrzymanej pomocy,
 •  oświadczenia o otrzymaniu (nieotrzymaniu) pomocy de minimis (pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • umowa dzierżawy z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa, Lasów Państwowych lub innego tytułu prawnego w przypadku objęcia gruntów w trwałe zagospodarowanie (okres umowy nie krótszy niż 10 lat).

OPŁATY

Nie podlega opłacie skarbowej

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku z kompletną dokumentacją, przy spełnieniu ustawowym warunków do otrzymania ulgi, organ podatkowy wydaje decyzję o przyznaniu ulgi.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

INNE INFORMACJE

• Ulga z tytułu nabycia gruntów przysługuje, jeżeli podatnik nabywa grunty na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100ha.

• Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy (tzn. objęto grunty w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat).

• Po upływie 5 letniego okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

• Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.

PODSTAWA PRAWNA

1. Art. 12, art. 13d. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw, adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);

b) realizacja obowiązku wynikającego z ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustaw szczegółowych tj. ustawy o podatku rolnym.

Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przekazywane danych do organów publicznych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi odbywa się na podstawie przepisów prawnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 800). Instytucje, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego (np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz inne szczegółowo wymienione w art. 297 wyżej cytowanej ustawy) nie są uznawane za odbiorców w rozumieniu RODO. Dane osobowe będą jednak udostępniane organom ścigania w ramach prowadzonych przez nie postępowań oraz firmom świadczącym usługi serwisowe systemów informatycznych (KORELACJA) w których przetwarzane są te dane osobowe.

Każda osoba, której dane dotyczą i są przetwarzane ma prawo do:

1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2. żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo do usunięcia danych jest ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:

a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw;

b) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów do takiego przetwarzania;

c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania;

c) administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 Rozporządzenia wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

4. przenoszenia danych, jeśli dotyczące jej dane przetwarzane są na podstawie zgody lub umowy. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw.

5. wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO..

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawnymi w celu realizacji usługi Udzielanie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów z uwagi na ustawę o podatku rolnym. Brak podania wskazanych danych skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych podania lub pozostawienia go bez rozpoznania.

Dane osobowe będą przetwarzane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja papierowa (kategoria archiwalna B10), po upływie okresu jej przechowywania w archiwum zakładowym, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie lub za jego zgodą niszczona.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY - JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko Podatków i Opłat,

Pokój 29

Tel.  12 37 21 823

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podatnik – wystarczy sam wniosek (wzór -wniosek do ewentualnego wykorzystania)
 • pełnomocnik – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy,
 • osoba, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą – dokument, który może to poświadczyć,
 • nabywca (np.: nieruchomości) –zgodę zbywającego, wyrażoną na piśmie, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym,
 • jednostka organizacyjna, która na podstawie ustaw regulujących zasady jej funkcjonowania uprawniona jest do udzielania kredytów (pożyczek) –pisemną zgodę podatnika, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym,
 • kontrahent podatnika prowadzący działalność gospodarczą oraz dzierżawca i użytkownik nieruchomości w zakresie opodatkowania dzierżawionej lub użytkowanej nieruchomości – pisemną zgodę podatnika, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym,
 • małżonek podatnika lub rozwiedziony – w zakresie zaległości powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej – pisemną zgodę podatnika z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym.
 • wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, nie będący akcjonariuszem – pisemną zgodę podatnika, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym.

Podstawę do wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości związanych z działalnością gospodarczą stanowi zgoda podatnika wyrażona na piśmie, z jego podpisem i pieczęcią używaną dla celów tej działalności.

OPŁATY

Opłata skarbowa

 •  od wydania zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości opłata wynosi - 21,00zł.
 • od wydania pozostałych zaświadczeń opłata wynosi – 17,00zł.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia m.in. w sprawach:

 • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
 • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego i rent strukturalnych,
 • świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
 • - uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
 • - zatrudnienia i wynagrodzeń za pracę,
 • - nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia
 • - innych wymienionych w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wyżej wymienione, pozostaje wówczas obowiązek zapłacenia opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy: Krakowski Bank Spółdzielczy O/Siepraw nr konta 97 85910007 0240 0000 0228 0001

Dowód należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku lub przedłożyć przy odbiorze zaświadczenia.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie Wójta Gminy Siepraw, lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia  bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, lub zaświadczenia o treści żądanej służy zażalenia składane terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 30-048 Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA - UWAGI

Organ podatkowy jest zobowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

PODSTAWA PRAWNA

1. Art. 306a – 306h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  Ordynacja podatkowa.

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaświadczeń wydanych przez organ podatkowy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw, adres: 32-47 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);

b) realizacja obowiązku wynikającego z ustawy Ordynacja podatkowa oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przekazywanie danych do organów publicznych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi odbywa się na podstawie przepisów prawnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 800). Instytucje, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego (np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz inne szczegółowo wymienione w art. 297 wyżej cytowanej ustawy) nie są uznawane za odbiorców w rozumieniu RODO. Dane osobowe będą jednak udostępniane organom ścigania w ramach prowadzonych przez nie postępowań oraz firmom świadczącym usługi serwisowe systemów informatycznych (KORELACJA) w których przetwarzane są te dane osobowe.

Każda osoba, której dane dotyczą i są przetwarzane ma prawo do:

1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2. żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo do usunięcia danych jest ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:

a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw;

b) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów do takiego przetwarzania;

c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania;

c) administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 Rozporządzenia wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

4. przenoszenia danych, jeśli dotyczące jej dane przetwarzane są na podstawie zgody lub umowy. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw.

5. wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO.

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawnymi w celu realizacji usługi - Wydawanie zaświadczeń na podstawie ewidencji podatkowej, z uwagi na ustawę Ordynacja podatkowa oraz Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. Brak podania wskazanych danych skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych podania lub pozostawienia go bez rozpoznania.

Dane osobowe będą przetwarzane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja papierowa (kategoria archiwalna B5), po upływie okresu jej przechowywania w archiwum zakładowym, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie lub za jego zgodą niszczona.MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY - JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko Podatków i Opłat,

Pokój 29

Tel.  12 37 21 823

WYMAGANE DOKUMENTY

 • informacja o nieruchomościach osób fizycznych (budynkach, budowlach, gruntach i lasach) druk (dostępny na stronie internetowej Gminy lub na stanowisku pracy pok.29)
 •  w przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentacji podatnika

OPŁATY

Nie pobiera się

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

• do 1 miesiąca z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego,

• decyzja administracyjna ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego,

• wprowadzenie do ewidencji podatników.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego, Kolegium w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Wójt Gminy Siepraw w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

INNE INFORMACJE

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o nieruchomościach, gruntach i lasach sporządzających wg ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym (kupno, sprzedaż gruntów) lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotów opodatkowania (np. zajęcie gruntu, budynku, budowli na działalność gospodarczą).

Złożone informacje podatkowe stanowią podstawę do dokonania wymiaru zobowiązań podatkowych.

UWAGI

W przypadku uchylania się od powyższego obowiązku, podatnik podlega karze grzywny zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 r., Kodeks Karny Skarbowy.

PODSTAWA PRAWNA

1. Art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

3.  Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw, adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);

b) realizacja obowiązku wynikającego z ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustaw szczegółowych tj. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym.

Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przekazywane danych do organów publicznych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi odbywa się na podstawie przepisów prawnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 800). Instytucje, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego (np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz inne szczegółowo wymienione w art. 297 wyżej cytowanej ustawy) nie są uznawane za odbiorców w rozumieniu RODO. Dane osobowe będą jednak udostępniane organom ścigania w ramach prowadzonych przez nie postępowań oraz firmom świadczącym usługi serwisowe systemów informatycznych (KORELACJA) w których przetwarzane są te dane osobowe.

Każda osoba, której dane dotyczą i są przetwarzane ma prawo do:

1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2. żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo do usunięcia danych jest ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:

a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw;

b) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów do takiego przetwarzania;

c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania;

c) administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 Rozporządzenia wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

4. przenoszenia danych, jeśli dotyczące jej dane przetwarzane są na podstawie zgody lub umowy. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw.

5. wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO.

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawnymi w celu realizacji usługi Wymiar podatków i opłat lokalnych – osoby fizyczne z uwagi na (art. 6a ust. 5 ustawy o podatku rolnym, art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6ust. 2 ustawy o podatku leśnym). Brak podania wskazanych danych skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych podania lub pozostawienia go bez rozpoznania.

Dane osobowe będą przetwarzane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja papierowa (kategoria archiwalna B10), po upływie okresu jej przechowywania w archiwum zakładowym, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie lub za jego zgodą niszczona.MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 
Zezwolenia na wycinkę drzew, Sprawy związane z ochroną powietrza i programem „Czyste powietrze”
Podinspektor  Edyta Bidzińska
tel. (12) 37 21 800, wewn.834, pok. nr 22
ebidzinska@siepraw.pl

 
WYMAGANE DOKUMENTY
 Formularz zgłoszenia usunięcia drzewa/drzew na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej oraz wymagane załączniki:
1.   Rysunek lub mapę określające usytuowanie drzew lub krzewów na nieruchomości.
2.   W przypadku wnioskowania o wydanie zaświadczenia o braku podstaw sprzeciwu w kwestii usunięcia drzew - dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł z tytułu wydania wnioskowanego zaświadczenia.
 
OPŁATY

 Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenie, w wysokości 17 zł, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ,dokonana w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Siepraw Nr konta:  KBS o/Siepraw 97 85910007 0240 0000 0228 0001

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do złożonego wniosku.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody. Z oględzin sporządzany jest protokół.
Organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Usunięcie drzew może nastąpić jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Jeżeli organ wniesie sprzeciw, to właściciel winien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Na wniosek strony organ przed upływem 14 dni na wniesienie sprzeciwu może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

W przypadku nieusunięcia drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzew może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 Od sprzeciwu zezwolenia na usunięcie drzew wydawanego w formie decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw, w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
 Zaświadczenie o braku podstaw wniesienia sprzeciwu w kwestii usunięcia drzew lub decyzję (sprzeciw organu na usunięcie drzewa/drzew) można odebrać osobiście w pokoju 15.

PODSTAWA PRAWNA
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
iod@siepraw.pl.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 Zezwolenia na wycinkę drzew, Sprawy związane z ochroną powietrza i programem „Czyste powietrze”
Podinspektor  Edyta Bidzińska
tel. (12) 37 21 800, wewn.834, pok. nr 22
ebidzinska@siepraw.pl

 
WYMAGANE DOKUMENTY
 Formularz zgłoszenia usunięcia drzewa/drzew na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej oraz wymagane załączniki:
1.   Dokumentacja fotograficzna.
2.   W przypadku wnioskowania o wydanie zaświadczenia o braku podstaw sprzeciwu w kwestii usunięcia drzew - dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł z tytułu wydania wnioskowanego zaświadczenia.
 
OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenie, w wysokości 17 zł, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej dokonana w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Siepraw Nr konta:  KBS o/Siepraw 97 85910007 0240 0000 0228 0001
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do złożonego wniosku.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody wprowadziła definicję wywrotu, zgodnie z którą wywrot to drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub kata-strofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej oraz złomu, zgodnie z którą złom to drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.
Zgodnie z art. 83f ust. 14 ustawy o ochronie przyrody:
1/ Jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu.
Podmioty określone w tych przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do Urzędu Gminy Siepraw, ul. Kawęciny 30, (12) 372 18 17 informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.
2/ Inne podmioty lub osoby, mogą usunąć wywrócone drzewa tylko po przeprowadzeniu przez pracownika Urzędu Gminy Siepraw oględzin, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią wywrot lub złom.
Z oględzin, o których mowa powyżej sporządza się protokół. W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew
 
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, www.siepraw.pl, e-mail: gmina@siepraw.pl, adres skrytki ePUAP: /5n2h26bgln, tel.: (+48) 12 37 21 800.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl, telefon (12) 372 18 00

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 Zezwolenia na wycinkę drzew, Sprawy związane z ochroną powietrza i programem „Czyste powietrze”
Podinspektor Edyta Bidzińska
tel. (12) 37 21 800, wewn. 834, pok. nr 22
ebidzinska@siepraw.pl

WYMAGANE DOKUMENTY
 Podanie, które powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o  posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9) projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu,
oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.
 
Wypełnione podanie można złożyć osobiście w urzędzie lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP.

 
OPŁATY
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej dokonana w kasie Urzędu lub na konto Urzędu KBS o/Siepraw nr 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.
 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 Do 30 dni od złożenia wniosku.
 

TRYB ODWOŁAWCZY
 Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw, w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
Po przeanalizowaniu wniosku i stwierdzeniu jego kompletności zostaje wysłane do stron  zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Następnie przeprowadzona  jest wizja w terenie, po której zostaje wydana decyzja administracyjna. Decyzję można odebrać osobiście w pokoju .15 lub jest przesyłana pocztą.
 
Obowiązek uzyskania zgody na wycinkę drzew i krzewów nie dotyczy m.in.
-    krzewu lub krzewów, rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2
- krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,
-   drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew
- drzew lub krzewów powalonych lub złamanych przez wiatr drzew, które będą mogły być usunięte przez właściwe służby (tj. jednostki ochrony przeciwpożarowej, zarządców dróg) oraz inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (wójt, burmistrz, prezydent), potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego .
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
iod@siepraw.pl.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 
Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego  i Ochrony Środowiska
Inspektor  Ewelina Czernecka
tel. (12) 37 21 817, pok. nr 15
e-mail:
eczernecka@siepraw.pl

WYMAGANE DOKUMENTY
  Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami:
1. Mapa sytuacyjno - wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków i drogi dojazdowej lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.
2. Informacja potwierdzająca tytuł prawny do instalacji (kopia aktu notarialnego, umowy dzierżawy, umowy najmu).
3. Opinia o gruncie zawierająca w szczególności informacje o:
•  głębokości położenia najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych,
•  chłonności gruntu lub wyniki testu perkolacyjnego,
4. Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji),
5.  Aprobatę (certyfikat) urządzeń oczyszczalni ścieków,
6. Kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni w Starostwie Powiatowym w Myślenicach jeżeli oczyszczalnia ma przepustowość do 5 m3 ,
7.   Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika,
8.   Dowód wpłaty opłaty skarbowej:

- w przypadku zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia dla budownictwa nie mieszkalnego za zgłoszenie - 120 zł,
-  za pełnomocnictwo – 17 zł.

 

OPŁATY
1.  Opłata skarbowa za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia dla budownictwa nie mieszkalnego - 120 zł (Część I pkt 13) załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
2.  Opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu lub na konto Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Siepraw Nr konta:  KBS o/Siepraw 97 85910007 0240 0000 0228 0001
3. Przyjęcie zgłoszenia do eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia dla budownictwa mieszkalnego nie podlega opłacie skarbowej

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do złożonego wniosku.
 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 30 dni od złożenia zgłoszenia.

TRYB ODWOŁAWCZY
 Brak.
 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Eksploatujący oczyszczalnie zobowiązany jest przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia eksploatacji ,  zaprzestania eksploatacji lub zmianie danych.
Konsekwencją braku zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni jest możliwość nałożenia na eksploatującego kary grzywny (art. 342 Prawa ochrony środowiska) i/lub – ostatecznie – wstrzymanie eksploatacji tej oczyszczalni przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 368 tej ustawy).


PODSTAWA PRAWNA
Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130,poz. 880).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
iod@siepraw.pl.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 
Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego  i Ochrony Środowiska
Inspektor  Ewelina Czernecka
tel. (12) 37 21 817, pok. nr 15
eczernecka@siepraw.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska powinno zawierać:
1)    oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
2)    adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
3)    rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
4)    czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
5)    wielkość i rodzaj emisji,
6)    opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji,
7)    informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,
8)    wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami:  
- Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika,
- Dowód wpłaty opłaty skarbowej:

 •  w przypadku zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia dla budownictwa nie mieszkalnego za zgłoszenie - 120 zł,
 •  za pełnomocnictwo – 17 zł.

OPŁATY
1.  Opłata skarbowa za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia dla budownictwa nie mieszkalnego - 120 zł (Część I pkt 13) załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
2.   Opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Siepraw Nr konta:  KBS o/Siepraw 97 85910007 0240 0000 0228 0001
3.  Przyjęcie zgłoszenia do eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia dla budownictwa mieszkalnego nie podlega opłacie skarbowej
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.
 
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do złożonego wniosku.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni od złożenia zgłoszenia.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
Instalacje z których emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,  mogąca negatywnie  oddziaływać na  środowisko, podlega zgłoszeniu organowi  ochrony środowiska. Kwalifikacji dokonuje prowadzący instalację w oparciu o wykaz instalacji zawarty w §2 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
 
Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Prowadzący instalację, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Prowadzący instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, jest obowiązany zgłosić ją w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem
Prowadzący instalację, jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:
1) rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji;
2) zmianie danych.
Zgłoszenie, o którym mowa, należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego .
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska.
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków,  w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.
5. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, www.siepraw.pl, e-mail: gmina@siepraw.pl, adres skrytki ePUAP: /5n2h26bgln, tel.: (+48) 12 37 21 800.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl, telefon (12) 372 18 00
 


  

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego  i Ochrony środowiska
Inspektor  Ewelina Czernecka
tel. (12) 37 21 817, pok. nr 15
eczernecka@siepraw.pl

WYMAGANE DOKUMENTY
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wraz z załącznikami – patrz wniosek

OPŁATY
 Opłata skarbowa w wysokości 205 zł za wydanie decyzji i 17 zł za pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) płatna z chwilą złożenia wniosku w kasie Urzędu.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 Do 60 dni od złożenia wniosku.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw, w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

 W przypadku przedsięwzięć dla których może istnieć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wniosek wraz z kopią mapy ewidencyjnej zostaje przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - Zarząd Zlewni w Krakowie celem uzyskania opinii o konieczności sporządzenia raportu. Po uzyskaniu stosownych opinii wydawane jest postanowienie w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Następnie po uzyskaniu w/w opinii wydawana jest decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia.
 
PODSTAWA PRAWNA
 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl.


 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 Zezwolenia na wycinkę drzew, Sprawy związane z ochroną powietrza i programem „Czyste powietrze”
Podinspektor Edyta Bidzińska
tel. (12) 37 21 800, wewn. 834, pok. nr 22
ebidzinska@siepraw.pl

WYMAGANE DOKUMENTY
 Wniosek ( na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury) od osoby fizycznej, instytucji naukowej, organizacji społecznej, określający lokalizację i uzasadniający wartość przyrodniczą, naukową, kulturową, historyczną lub krajobrazową odznaczającego się indywidualnymi cechami obiektu.
 
OPŁATY
Nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do jednego roku.

TRYB ODWOŁAWCZY
 Nie dotyczy.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
Forma załatwienia
1) Uchwała Rady Gminy Siepraw.
2) Zgłoszenie obiektu do rejestru form ochrony przyrody prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.
3) Zgłoszenie obiektu do centralnego rejestru form ochrony przyrody prowadzonego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska .


Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
1) Protokół z wizji lokalnej.
2) Szczegółowa dokumentacja przyrodniczo-geodezyjna.
3) Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie .
 
 PODSTAWA PRAWNA
 
Art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 40, art. 44, art. 113 ust. 4, art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie  przyrody.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH      
 Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, www.siepraw.pl, e-mail: gmina@siepraw.pl, adres skrytki ePUAP: /5n2h26bgln, tel.: (+48) 12 37 21 800.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl, telefon (12) 372 18 00

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Stanowisko Spraw Obywatelskich i Społecznych
Kierownik Ilona Baran
Zastępca Kierownika Sławomir Koloch
Pokój 14
Tel. 12 37 21 818
e-mail: ibar@siepraw.pl, skoloch@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY
NIE MA PAPIEROWEGO WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO


1) Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego wykorzystuje się dedykowane urządzenie umożliwiające złożenie własnoręcznego podpisu oraz potwierdzenie danych osobowych zawartych w rejestrze PESEL.

2) Jedna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.  Dopuszcza się złożenie fotografii:
- w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku, potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności.
- z nakryciem głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii, potwierdzone zaświadczeniem ze wspólnoty wyznaniowej, lub uprawdopodobnieniem, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.                                                  
- fotografia osoby do 5. roku życia może przedstawiać osobę niepatrzącą na wprost, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.                                   
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

3) Dowód osobisty lub ważny polski paszport.      

4) W przypadku, gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności żądać od wnioskodawcy skróconych odpisu polskich aktów urodzenia lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.


Wersja elektroniczna
1. Wniosek w postaci elektronicznej opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub certyfikatu podpisu osobistego jest wnoszony do organu dowolnej gminy.
2. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach, co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, o których mowa w art. 29 - ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.).
3. W przypadku, złożenia wniosku o dowód osobisty za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, z wyłączeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby do 12. roku życia, osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgłosić się do organu gminy, w której złożyła wniosek, w celu złożenia i odwzorowania własnoręcznego podpisu. W przypadku wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wraz z osobą ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązany zgłosić się wnioskodawca. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.                               
4. W przypadku, gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński) albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa ( w przypadku osób, które zawarły związek małżeński) lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.
 
OPŁATY
Wydanie dowodu osobistego nie podlega opłacie.

 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę.

TRYB ODWOŁAWCZY
 W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego lub decyzji o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 PROCEDURY POSTĘPOWANIA - UWAGI
1. Złożenie wniosku o dowód osobisty odbywa się w drodze złożenia wniosku w siedzibie organu dowolnej gminy.
2. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu, której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny
3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek o wydanie dowodu osobistego składa jedno z rodziców, opiekun lub kurator.
4. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku: wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.                                                                                          
5. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która:
1) nie ukończyła 5. roku życia;
2) ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.

6. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

7. Ubiegający się o dowód osobisty musi posiadać numer ewidencyjny PESEL.

8.  Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:
a) co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;
b) niezwłocznie – w przypadku:
• zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego
• zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza
• utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza

9.  Dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 120 dni od zmiany danych w nim zawartych.

10. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.


PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 2798).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach  osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: 32-447 Siepraw, Kawęciny 30, e-mail:iod@siepraw.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

·  wydania Pani/Panu dowodu osobistego,

· unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu: zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu, zmiany danych zawartych w dowodzie, upływu terminu ważności dowodu, zmiany wizerunku twarzy, utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu,

· uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

-  organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

-  ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko Spraw Obywatelskich i Społecznych

Kierownik Ilona Baran

Zastępca Kierownika Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.pl, skoloch@siepraw.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Pisemne zgłoszenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego złożone na odpowiednim formularzu w dowolnym organie gminy lub w formie elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty (za pośrednictwem platformy e-PUAP)
 • Dokument tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem.
 • Uszkodzony dowód osobisty (w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego).

 OPŁATY

Nie podlega opłacie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy
 • Do 7 dni – w przypadku zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego albo poczty lub telefaksu.

TRYB ODWOŁAWCZY

 Nie przysługuje.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

Zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym organie gminy. Zawiadomienie może być także złożone w formie dokumentu elektronicznego w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

Osoba przebywająca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może złożyć zawiadomienie osobiście lub za pośrednictwem poczty lub telefaksu w dowolnej polskiej placówce konsularnej.

Do zawiadomienia o uszkodzeniu dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód, a w przypadku dokonania zawiadomienia w formie dokumentu elektronicznego albo za pomocą poczty lub telefaksu, dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach  osobistych) 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres emailiod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: 32-447 Siepraw, Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, e-mail:iod@siepraw.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

·  wydania Pani/Panu dowodu osobistego,

· unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu: zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu, zmiany danych zawartych w dowodzie, upływu terminu ważności dowodu, zmiany wizerunku twarzy, utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu,

· uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

-  organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

-  ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko Spraw Obywatelskich i Społecznych

Kierownik Ilona Baran

Zastępca Kierownika Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.pl, skoloch@siepraw.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełnienie i złożenie wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL, uproszczonego wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL  lub wniosku o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych lub z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w formie pisemnej lub wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru
 • dowód dokonania opłaty od osób, jednostek organizacyjnych i podmiotów mających obowiązek uiszczenia tej opłaty


OPŁATY

 • 31 zł za udzielenie jednostkowej informacji wpłacone do kasy lub na konto Urzędu Gminy Siepraw (Bank Spółdzielczy o/Siepraw nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001)
 • zwolnione z opłaty za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców są podmioty wymienione w art. 46 ust.  1 ustawy z dn. 24 września 2010r. o ewidencji ludności
 • zwolnione z opłaty za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych są podmioty wymienione w art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych realizujące na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne. Podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1–12, sądom oraz innym podmiotom realizującym zadania publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się nieodpłatnie.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAW
Termin załatwienia sprawy - 7 dni. Natomiast w przypadku decyzji - miesiąc.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

Dane z rejestru PESEL udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw informatyzacji. Dane z rejestru mieszkańców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry.
Dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają minister właściwy do spraw informatyzacji oraz organy gmin. Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.

Organy gmin oraz konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu.

Udostępniane dane przekazywane są, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dane jednostkowe udostępniane na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów, dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Opłatę za udostępnienie danych jednostkowych wnosi się przed złożeniem wniosku o udostępnienie danych oraz załącza do złożonego wniosku.

Wniosek o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych można złożyć w dowolnym organie gminy. Organ rozpatrujący wniosek odmawia w drodze decyzji administracyjnej udostępnienia danych jednostkowych, jeżeli nie zostały spełnione warunki.


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 24 września 2010r o ewidencji ludności.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych.

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach  osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: 32-447 Siepraw, Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

·  wydania Pani/Panu dowodu osobistego,

· unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu: zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu, zmiany danych zawartych w dowodzie, upływu terminu ważności dowodu, zmiany wizerunku twarzy, utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu,

· uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

-  organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

-  ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: 32-447 Siepraw, Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
 • zarejestrowania w związku z:
 • nadaniem lub zmianą numeru PESEL, zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem, zmianą obywatelstwa, wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu, zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
 •  rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
 • usunięcia  niezgodności w danych
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 •  kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 Stanowisko Spraw Obywatelskich i Społecznych

Kierownik Ilona Baran

Zastępca Kierownika Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.pl, skoloch@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY

 •  wniosek o wymeldowanie (uchylenie czynności materialno – technicznej polegającej na zarejestrowaniu pobytu) wnosi właściciel budynku lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego, z którego ma nastąpić wymeldowanie (wniosek wnosi się do Wójta Gminy Siepraw w formie podania wraz z uzasadnieniem)
 • aktualny odpis z księgi wieczystej dotyczący własności budynku lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.
 • Dowód dokonania opłaty skarbowej

 OPŁATY

Opłata skarbowa  wynosi 10 zł od osoby

Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw Nr konta:  97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 Termin załatwienia sprawy - do 2 miesięcy. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 36 k.p.a. lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

 TRYB ODWOŁAWCZY

 Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

 Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 35, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała. Tak więc, prowadzone postępowanie ma na celu ustalenie, czy osoba faktycznie nie przebywa w tym lokalu i czy wyprowadziła się dobrowolnie.

PODSTAWA PRAWNA

 Ustawa z dnia 24 września 2010r o ewidencji ludności.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: 32-447 Siepraw, Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • zarejestrowania w związku z:
 • nadaniem lub zmianą numeru PESEL, zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem, zmianą obywatelstwa, wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu, zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
 •  rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
 • usunięcia  niezgodności w danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 •  kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH


Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.


 MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 Stanowisko Spraw Obywatelskich i Społecznych

Kierownik Ilona Baran

Zastępca Kierownika Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.pl, skoloch@siepraw.pl


 WYMAGANE DOKUMENTY

 •  wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” – złożony osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. DZ.U. z 2017 r. poz. 570), pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru
 •  wypełniony formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej/ Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy ” - dla osoby wyjeżdżającej z kraju lub osoby powracającej do kraju złożony osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru
 •  dowód osobisty lub paszport


 OPŁATY

Nie pobiera się

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego  (jedna sprawa wymaga około 5 minut)

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu czasowego obowiązana jest wymeldować się.

Za osobę nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 i 2a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu

Osoba może wymeldować się z miejsca pobytu czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 24 września 2010 r o ewidencji ludności.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Ustawa  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: 32-447 Siepraw, Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
 • zarejestrowania w związku z:
 • nadaniem lub zmianą numeru PESEL, zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem, zmianą obywatelstwa, wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu, zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
 •  rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
 • usunięcia  niezgodności w danych
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 •  kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 Stanowisko Spraw Obywatelskich i Społecznych

Kierownik Ilona Baran

Zastępca Kierownika Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.pl, skoloch@siepraw.pl


 WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” – osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru
 •  wypełniony formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej” - dla osoby wyjeżdżającej z kraju - osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru
 •  dowód osobisty lub paszport


 OPŁATY

Nie pobiera się

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego  (jedna sprawa wymaga około 5 minut)

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego obowiązana jest wymeldować się.

Osoba może wymeldować się z miejsca pobytu stałego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Za osobę nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 i art. 33 § 2a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego , po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Ustawa  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: 32-447 Siepraw, Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
 • zarejestrowania w związku z:
 • nadaniem lub zmianą numeru PESEL, zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem, zmianą obywatelstwa, wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu, zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
 •  rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
 • usunięcia  niezgodności w danych
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 •  kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko Spraw Obywatelskich i Społecznych

Kierownik Ilona Baran

Zastępca Kierownika Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.pl, skoloch@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 •  dowód osobisty lub inny aktualnie posiadany dokument tożsamości

OPŁATY

 • opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.
 • zaświadczenia nie podlegają opłacie w przypadku, gdy pobierane są do takich celów jak np. w celach uzyskania świadczeń socjalnych, emerytalnych i rentowych (zwolnione zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej) 

Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 7 dni (w większości przypadków zaświadczenia wydawane są niezwłocznie)

TRYB ODWOŁAWCZY

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

Osobie zainteresowanej wydaje się zaświadczenie w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Osoba może działać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 i 2a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Ustawa  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: 32-447 Siepraw, Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
 • zarejestrowania w związku z:
 • nadaniem lub zmianą numeru PESEL, zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem, zmianą obywatelstwa, wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu, zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
 •  rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
 • usunięcia  niezgodności w danych
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 •  kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko Spraw Obywatelskich i Społecznych

Kierownik Ilona Baran

Zastępca Kierownika Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.pl, skoloch@siepraw.pl

WYMAGANE DOKUMENTY
• wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy wnosi zainteresowany do Wójta Gminy Siepraw  w formie podania wraz z uzasadnieniem
• aktualny wypis z księgi wieczystej
• wypełniony i podpisany przez osobę składającą formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" lub druk "Zgłoszenie pobytu czasowego" (w zależności od złożonego wniosku)
• dowód dokonania opłaty skarbowej

OPŁATY
Opłata skarbowa  wynosi 10 zł od osoby
Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Termin załatwienia sprawy - do 2 miesięcy. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw  w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
Organ gminy prowadzi postępowanie administracyjne, w wyniku którego wydaje decyzję administracyjną o zameldowaniu bądź o odmowie zameldowania. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym dokonuje zameldowania. Tak więc, prowadzone postępowanie ma na celu ustalenie, czy osoba, która chce się zameldować faktycznie przebywa w tym lokalu z zamiarem stałego lub czasowego pobytu.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. 


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: 32-447 Siepraw, Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • zarejestrowania w związku z:
 • nadaniem lub zmianą numeru PESEL, zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem, zmianą obywatelstwa, wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu, zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
 •  rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
 • usunięcia  niezgodności w danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 •  kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko Spraw Obywatelskich i Społecznych

Kierownik Ilona Baran

Zastępca Kierownika Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.pl, skoloch@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY

 •  w formie pisemnej na formularzu „Zgłoszenie pobytu czasowego” zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie własnoręcznego, czytelnego podpisu, nazwisko i imię pełnomocnika, jeśli był ustanowiony lub w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
 • dowód osobisty
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu


OPŁATY

 Nie pobiera się.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 Niezwłocznie (jedna sprawa wymaga około 5 minut)

 TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem. Zameldowania na pobyt czasowy można dokonać na okres od 3 miesięcy do 5 lat od dnia zgłoszenia. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu.

Organ dokonujący zameldowania wydaje osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, na jej wniosek.

Za osobę nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 par. 2  i 2a ustawy z dnia 14-06-1960r. – kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 24 września 2010 r o ewidencji ludności.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: 32-447 Siepraw, Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
 • zarejestrowania w związku z:
 • nadaniem lub zmianą numeru PESEL, zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem, zmianą obywatelstwa, wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu, zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
 •  rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
 • usunięcia  niezgodności w danych
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 •  kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko Spraw Obywatelskich i Społecznych

Kierownik Ilona Baran

Zastępca Kierownika Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.pl, skoloch@siepraw.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

 • zameldowanie w formie pisemnej na formularzu „Zgłoszenie pobytu stałego” zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie własnoręcznego, czytelnego podpisu, nazwisko i imię pełnomocnika, jeśli był ustanowiony lub w formie dokumnetu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( za pośrednictwem platformy e-PUAP)
 • dowód osobisty
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu

OPŁATY

Nie pobiera się.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie (jedna sprawa wymaga około 5 minut)

 TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

 PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

Osoba przebywająca na terytorium RP jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego można dokonać w nowym miejscu wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego następuje automatycznie, natomiast osoba równocześnie może wymeldować się również z miejsca pobytu czasowego, jeżeli takie posiada.

Za osobę nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 par. 2 ustawy z dnia 14-06-1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Organ gminy wydaje osobie dokonującej zameldowania się zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały z urzędu, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: 32-447 Siepraw, Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
 • zarejestrowania w związku z:
 • nadaniem lub zmianą numeru PESEL, zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem, zmianą obywatelstwa, wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu, zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
 •  rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
 • usunięcia  niezgodności w danych
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 •  kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko Spraw Obywatelskich i Społecznych

Kierownik Ilona Baran

Zastępca Kierownika Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

 •  wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” bądź „Zgłoszenie pobytu czasowego” z potwierdzonym przez właściciela lokalu faktem pobytu osoby w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu – do wglądu
 • dokumenty uprawniające do pobytu na terytorium RP:

-  paszport lub inny ważny dokument podróży

- paszport  i wiza lub decyzja wojewody małopolskiego uprawniająca do pobytu na czas określony (dotyczy państw, których obywatele zobowiązani są do posiadania wizy przy przekroczeniu granicy)

- inny dokument uprawniający do przekroczenia granicy (np. dowód osobisty) i zaświadczenie o zarejestrowaniu obywatela Unii Europejskiej lub karta pobytu obywatela Unii Europejskiej

- dokument potwierdzający prawo stałego pobytu (karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, udzieleniem ochrony uzupełniającej, statusu uchodźcy lub zgody na pobyt tolerowany)

 OPŁATY

 Nie pobiera się

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 Niezwłocznie (jedna sprawa wymaga około 5 minut )

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium RP oraz członek rodziny w/w cudzoziemca jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Pozostali cudzoziemcy, przebywający na terytorium RP obowiązani są zameldować się w miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium RP nie przekracza 14 dni.

Zgłoszenia zameldowania można dokonać również przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego .

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: 32-447 Siepraw, Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
 • zarejestrowania w związku z:
 • nadaniem lub zmianą numeru PESEL, zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem, zmianą obywatelstwa, wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu, zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
 •  rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
 • usunięcia  niezgodności w danych
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 •  kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Ilona Baran

Zastępca Kierownika Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY

 •  wniosek
 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
 • dokument tożsamości – do wglądu 

OPŁATY

 • Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 38 zł.
Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, pok. Nr 11 lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 7 dni na wydanie zaświadczenia, jednak w większości przypadków zaświadczenia wydawane są od ręki przy zgłoszeniu.
Jedna sprawa wymaga około 30 minut. 

TRYB ODWOŁAWCZY
 Od wydania zaświadczenia tryb odwoławczy nie przysługuje.
 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

Aby załatwić sprawę, konieczne jest osobiste stawienie się osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia do wybranego przez siebie kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Osoba ta składa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest sporządzenie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa) Wnioskodawcy w Rejestrze Stanu Cywilnego. Jeżeli aktów tych nie ma w RSC, Kierownik USC wyśle zlecenie do właściwego urzędu stanu cywilnego w sprawie przeniesienia aktu z księgi papierowej do Rejestru.
Klient otrzymuje zaświadczenie o zdolności prawnej, którego odbiór potwierdza czytelnym podpisem.
Termin ważności zaświadczenia wynosi 6 miesięcy od dnia wystawienia dokumentu.
 

PODSTAWA PRAWNA

 Art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego)


TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

·          sporządzenia aktu urodzenia dziecka

·          sporządzenia aktu małżeństwa

·          sporządzenia aktu zgonu

·          wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą 

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

ODBIORCY DANYCH

Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzającego do nich zmiany.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Ilona Baran

Zastępca Kierownika Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY

 • dowody osobiste rodziców dziecka – do wglądu
OPŁATY

Sporządzenie aktu urodzenia nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Od ręki przy zgłoszeniu. Jedna sprawa wymaga około 30 minut

TRYB ODWOŁAWCZY
Od sporządzenia aktu urodzenia tryb odwoławczy nie przysługuje.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.
Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w w/w terminie, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia.
Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki. Zgłoszenia urodzenia można dokonać również przez pełnomocnika.
Akt urodzenia sporządzany jest na podstawie karty urodzenia przekazanej przez podmiot wykonujący działalność lecznicą oraz protokołu zgłoszenia urodzenia.
Jeżeli matka dziecka jest panną lub jeżeli od ustania jej małżeństwa upłynęło trzysta dni, dane ojca zamieszcza się w razie uznania ojcostwa lub sądowego ustalenia ojcostwa. W przeciwnym razie, w akcie urodzenia zamieszcza się jako imię ojca imię wskazane przez osobę zgłaszającą urodzenie, a w razie braku takiego wskazania, imię ojca wybrane przez kierownika urzędu stanu cywilnego; jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe zamieszcza się nazwisko matki z chwili urodzenia dziecka.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego melduje dziecko w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa. Osoba zgłaszająca urodzenie otrzymuje zaświadczenie z numerem PESEL dziecka oraz odpis skrócony aktu urodzenia.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 52 – 62 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Art. 62, 88 i 89 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw  mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

·  sporządzenia aktu urodzenia dziecka

·  sporządzenia aktu małżeństwa

·  sporządzenia aktu zgonu

· przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

· przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

·  przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

· przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

·   przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

·   wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

·   wydania odpisu aktu stanu cywilnego

·   wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  

·   wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

·    sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

·  realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  

·   realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

·   realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  

·   realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

·   dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

·   wydania dokumentów z akt zbiorowych

·   zameldowania

·   nadania numeru PESEL.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

-  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Ilona Baran

Zastępca Kierownika Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl

WYMAGANE DOKUMENTY
 • Podanie o przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia. Podanie powinno zawierać takie elementy, jak: Imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawców (wnioskodawcami są oboje rodzice), datę napisania podania, dane dziecka – imię (imiona), nazwisko i nr PESEL, imię (imiona) jakie dziecko będzie nosić po zmianie. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku.
 • Dowody osobiste rodziców – do wglądu

OPŁATY
 • Opłata skarbowa od czynności urzędowej wynosi 11 zł.
Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, pok. Nr 11 lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw  Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jedna sprawa wymaga około 30 minut.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od niniejszej czynności urzędowej tryb odwoławczy nie przysługuje.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
Aby załatwić sprawę, konieczne jest osobiste stawienie się rodziców dziecka, którego imię ma zostać zmienione. Oświadczenie o zmianie imienia dziecka można złożyć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego a za granicą przed polskim konsulem.
Czynność polega na sporządzeniu protokołu, na podstawie którego do aktu urodzenia dziecka dołącza się wzmiankę o zmianie imienia dziecka zamieszczonego w akcie urodzenia.
Oświadczenie może zostać złożone w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 70 ustawy z dnia ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

·  sporządzenia aktu urodzenia dziecka

·  sporządzenia aktu małżeństwa

·  sporządzenia aktu zgonu

· przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

· przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

·  przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

· przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

·   przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

·   wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

·   wydania odpisu aktu stanu cywilnego

·   wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  

·   wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

·    sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

·  realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  

·   realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

·   realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  

·   realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

·   dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

·   wydania dokumentów z akt zbiorowych

·   zameldowania

·   nadania numeru PESEL.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

-  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

 • MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

  Urząd Stanu Cywilnego

  Kierownik Ilona Baran

  Zastępca Kierownika Sławomir Koloch

  Pokój 14

  Tel. 12 37 21 818

  e-mail:  ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl

  WYMAGANE DOKUMENTY
  • karta zgonu wydana przez lekarza stwierdzającego zgon,
  • dowód osobisty osoby zmarłej lub oświadczenie, że dowód nie został odnaleziony,
  • Dowód osobisty lub inny aktualnie posiadany, ważny dokument ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy), którym można potwierdzić tożsamość osoby zgłaszającej zgon – do wglądu
  OPŁATY

  Sporządzenie aktu zgonu nie podlega opłacie skarbowej

  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Od ręki przy zgłoszeniu.
  Jedna sprawa wymaga około 30 minut.

  TRYB ODWOŁAWCZY
  Od sporządzenia aktu zgonu tryb odwoławczy nie przysługuje.

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
  Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu.
  Zgłoszenia zgonu dokonuje się w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu, a jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.
  Do zgłoszenia zgonu zobowiązani są: małżonek zmarłego, jego rodzeństwo, krewni wstępni i zstępni oraz powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
  Akt zgonu sporządzany jest na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu, podpisanego przez osobę zgłaszającą.
  Po zgłoszeniu zgonu osoba zgłaszająca otrzymuje część karty zgonu, która jest przeznaczona dla administracji cmentarza w celu pochówku osoby zmarłej. Osoba zgłaszająca otrzymuje ponadto bezpłatnie jeden egzemplarz odpisu aktu zgonu. Dowód osobisty osoby zmarłej po jego anulowaniu zostaje oddany osobie zgłaszającej zgon.
  Sporządzenie aktu zgonu skutkuje wymeldowaniem osoby z pobytu stałego i czasowego oraz unieważnieniem dowodu osobistego.

  PODSTAWA PRAWNA
  Art. 92 – 95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.


  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

  TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

  1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

  2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

  W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jestWójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30

  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

  ·  sporządzenia aktu urodzenia dziecka

  ·  sporządzenia aktu małżeństwa

  ·  sporządzenia aktu zgonu

  · przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

  · przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

  ·  przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

  · przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

  ·   przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

  ·   wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

  ·   wydania odpisu aktu stanu cywilnego

  ·   wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  

  ·   wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

  ·    sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

  ·  realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  

  ·   realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  ·   realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  

  ·   realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

  ·   dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

  ·   wydania dokumentów z akt zbiorowych

  ·   zameldowania

  ·   nadania numeru PESEL.  

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

  Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

  ODBIORCY DANYCH Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

  PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

  1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

  dotyczące aktu urodzenia;

  2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

  cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

  PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

  - kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

  -  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

  INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

  Urząd Stanu Cywilnego

  Kierownik Ilona Baran

  Zastępca Kierownika Sławomir Koloch

  Pokój 14

  Tel. 12 37 21 818

  e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl


  WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek zawierający takie elementy jak: Imię i nazwisko, adres oraz serię i numer dowodu osobistego wnioskodawcy (lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, np. paszport), określenie rodzaju żądanego odpisu (zupełny, skrócony, na druku wielojęzycznym), wskazanie celu pobierania odpisu, określenie stopnia pokrewieństwa wnioskodawcy w stosunku do osoby, której odpis aktu ma być wydany, oraz, jeżeli odpis ma dotyczyć:
                -  aktu urodzenia – imię i nazwisko osoby, której dotyczy akt, imiona rodziców tej osoby oraz datę i                                    miejsce urodzenia
               -  aktu małżeństwa – imiona i nazwiska osób, których dotyczy akt, datę oraz miejsce zawarcia małżeństwa
               -  aktu zgonu – imię i nazwisko osoby zmarłej oraz datę i miejsce zgonu
                  Podanie powinno być czytelnie podpisane przez wnioskodawcę.
                  Można skorzystać z gotowego formularza wniosku – wzór wniosku do pobrania
  • Przy odbiorze dokumentu konieczny jest dowód osobisty lub inny aktualnie posiadany, ważny dokument ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy), którym można potwierdzić tożsamość osoby – do wglądu
  • Notarialne pełnomocnictwo do odbioru dokumentu – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba nieuprawniona do odbioru odpisu (osoby, które mogą odebrać odpis aktu bez pełnomocnictwa są wymienione w części „Procedury postępowania – uwagi” do niniejszego rozdziału).

  OPŁATY

  • Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wynosi 33 zł.
  • Opłata skarbowa za odpis skrócony aktu stanu cywilnego oraz za odpis na druku wielojęzycznym wynosi 22 zł.
  • Odpisy nie podlegają opłacie w przypadku, gdy pobierane są do takich celów jak np. w sprawie wydania dowodu osobistego, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do Krajowego Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, do uzyskania świadczeń socjalnych, do zakładu pracy. Nie podlega opłacie również 1 egz. odpisu skróconego wydawany bezpośrednio po sporządzeniu aktu.
  Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, pok. Nr 11 lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw  Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001


  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 7 dni na wydanie odpisu, jeżeli akt stanu cywilnego znajduje się w USC Dobczyce lub jest wprowadzony do systemu. W większości przypadków jednak odpisy wydawane są od ręki przy zgłoszeniu. Gdyby sprawa wymagała dłuższego terminu (np. gdy trzeba przeszukać znaczną ilość ksiąg w celu odnalezienia właściwego aktu), Klient zostanie o tym poinformowany przy złożeniu wniosku i zostanie uzgodniony nowy termin odbioru dokumentu.

  Jeżeli akt stanu cywilnego został sporządzony w innym USC i nie został przeniesiony do systemu, zostaje wysłane zlecenie migracji aktu do USC, który przechowuje akt. USC, który otrzymał zlecenie, wprowadza akt do systemu w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zlecenia. Po wprowadzeniu aktu do systemu, obiór odpisu tego aktu będzie możliwy w dowolnym USC.
  Jedna sprawa wymaga średnio około 20 minut.


  TRYB ODWOŁAWCZY

  Od wydania odpisu aktu tryb odwoławczy nie przysługuje.

  PROCEDURA POSTĘPOWANIA - UWAGI
  Do otrzymania w/w dokumentów, zgodnie z ustawą jest uprawniona ściśle określona grupa osób tj. osoba, której akt dotyczy, matka, ojciec, siostra, brat, żona, mąż, córka, syn, babcia, dziadek, wnuk, pełnomocnik (pełnomocnictwo notarialne),
  Dokument można wydać również osobie, która wykaże interes prawny
  w postaci np. wezwania sądowego do usunięcia braków w postępowaniu poprzez dostarczenie tego odpisu,
  O odpis stanu cywilnego można się ubiegać w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego. Jeżeli akt stanu cywilnego został sporządzony w innym USC i nie został przeniesiony do systemu, zostaje wysłane zlecenie migracji aktu do USC, który przechowuje akt. USC, który otrzymał zlecenie, wprowadza akt do systemu w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zlecenia. Po wprowadzeniu aktu do systemu, obiór odpisu tego aktu będzie możliwy w dowolnym USC.
  Odpisy na drukach wielojęzycznych są w obiegu na terenie krajów Unii Europejskiej, które podpisały konwencję nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego tj.: Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Luksemburg, Macedonia, Niemcy, Polska, Portugalia, Serbia i Czarnogóra, Słowenia, Szwajcaria, Turcja, Włochy.

  PODSTAWA PRAWNA
  Art. 44 i 45 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
  Art. 218 § 1 i art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  Konwencja nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego.


  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego)

  TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

  1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

  2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

  W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30

  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl,  pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl 

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

  ·          sporządzenia aktu urodzenia dziecka

  ·          sporządzenia aktu małżeństwa

  ·          sporządzenia aktu zgonu

  ·          wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą 

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

  Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

  ODBIORCY DANYCH

  Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
  PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

  1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

  dotyczące aktu urodzenia;

  2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

  cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

  PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzającego do nich zmiany.
  INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

  Urząd Stanu Cywilnego

  Kierownik Ilona Baran

  Zastępca Kierownika Sławomir Koloch

  Pokój 14

  Tel. 12 37 21 818

  e-mail: ibar@siepraw.pl, skoloch@siepraw.pl


  WYMAGANE DOKUMENTY

  Dowód osobisty – do wglądu

  OPŁATY

  Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 38 zł.

  Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, pok. Nr 11 lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.

  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 7 dni na wydanie zaświadczenia, jednak w większości przypadków zaświadczenia wydawane są od ręki przy zgłoszeniu.
  Jedna sprawa wymaga około 30 minut.

  TRYB ODWOŁAWCZY
  Od wydania zaświadczenia tryb odwoławczy nie przysługuje.

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
  Wniosek o wydanie zaświadczenie o stanie cywilnym składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
  Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.
  Osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia musi mieć wprowadzony do rejestru stanu cywilnego akt urodzenia i akt małżeństwa, jeśli zawierała związek małżeński. W przypadku braku tych aktów w rejestrze, czas załatwienia sprawy uzależniony jest od terminu wprowadzenia tych aktów do RSC.
  Zaświadczenie ważne jest w ciągu 6 miesięcy od daty wystawienia.

  PODSTAWA PRAWNA
  Art. 44 i 49 ustawy z dnia ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego)

  TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

  1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

  2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

  W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30

  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl 

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

  ·          sporządzenia aktu urodzenia dziecka

  ·          sporządzenia aktu małżeństwa

  ·          sporządzenia aktu zgonu

  ·          wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą 

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

  Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

  ODBIORCY DANYCH

  Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
  PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

  1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

  dotyczące aktu urodzenia;

  2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

  cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

  PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzającego do nich zmiany.
  INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.


  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

  Urząd Stanu Cywilnego

  Kierownik Ilona Baran

  Zastępca Kierownika Sławomir Koloch

  Pokój 14

  Tel. 12 37 21 818

  e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl


  WYMAGANE DOKUMENTY
  Osoby zainteresowane mogą zgłosić fakt obchodzenia jubileuszu 50-lecia małżeństwa do Urzędu Stanu Cywilnego w Sieprawiu osobiście lub telefonicznie.
  Zgodnie z ustawą inicjatywa wystąpienia o nadanie medalu należy do osób zainteresowanych, jednak Urząd Stanu Cywilnego w Sieprawiu angażuje się w odszukanie Jubilatów pozyskując o nich informację z prowadzonego przez tutejszy urząd Rejestru Mieszkańców.
  Nie są wymagane żadne dokumenty ze strony Jubilatów.

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
  Źródło informacji o Jubilatach – Rejestr Mieszkańców i akta stanu cywilnego.
  Urząd Stanu Cywilnego ogłasza na tablicach ogłoszeń w Urzędzie oraz przez odczytanie informacji w Parafiach w gminie zamiar zwrócenia się do Prezydenta RP o nadanie medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Prosi o zgłaszanie się zainteresowanych otrzymaniem medali. Następnie USC przedkłada Wojewodzie Małopolskiemu listę Jubilatów.
  Wojewoda Małopolski zwraca się do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o niekaralność osoby (osoby figurujące KRS jako osoby karane nie mogą być odznaczone Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie). Następnie Wojewoda Małopolski przesyła do kancelarii RP wnioski o nadanie medali dla Jubilatów.
  Procedura nadania medali w kancelarii Prezydenta trwa ok. 6 miesięcy. Po tym okresie Urząd Stanu Cywilnego odbiera medale z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Medale są wręczane Jubilatom przez Wójta Gminy Siepraw na uroczystości jubileuszowej organizowanej dla Jubilatów i ich rodzin przez tutejszy Urząd Stanu Cywilnego.

  PODSTAWA PRAWNA
  Art. 19 ustawy z dnia 16 października 1992 r. O orderach i odznaczeniach.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


   Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

  Administratorem Danych Osobowych jet Wójt Gminy Siepraw z siedzibą w Sieprawiu, ul. Kawęciny 30.  

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl.

  Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych w związku z dopełnieniem formalności  związanych z nadaniem Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

  Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przekazywane danych do organów publicznych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi odbywa się na podstawie przepisów prawnych – Ustawa o orderach i odznaczeniach oraz Prawa o aktach stanu cywilnego. Instytucje, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego (Wojewoda Małopolski), nie są uznawane za odbiorców w rozumieniu RODO. Dane osobowe będą jednak udostępniane organom ścigania w ramach prowadzonych przez nie postępowań oraz firmom świadczącym usługi serwisowe systemów informatycznych (firma Coig S.A. świadcząca usługi serwisowe systemu informatycznego Intradok), w których przetwarzane są te dane osobowe.

  Każda osoba, której dane dotyczą i są przetwarzane ma prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  2. żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo do usunięcia danych jest ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:

  a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej,  lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw;

  b) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych  uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów do takiego przetwarzania;

  c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  3. żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych w następujących przypadkach:

  a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;

  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania;

  c) administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  d)osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 Rozporządzenia wobec przetwarzania  - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  4. przenoszenia danych, jeśli dotyczące jej dane przetwarzane są na podstawie zgody  lub umowy. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw.

  5. wniesienia sprzeciwu  – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO..

  6. wniesienia skargi  do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

  Podanie danych osobowych w celu realizacji usługi „Wnioskowanie o nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest dobrowolne, jednakże brak podania danych niezbędnych do realizacji tej usługi może uniemożliwić jej realizację.

  Dane osobowe będą przetwarzane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja papierowa, po upływie okresu jej przechowywania w archiwum zakładowym, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie (kat. arch. A).

  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

  Urząd Stanu Cywilnego

  Kierownik Ilona Baran

  Zastępca Kierownika Sławomir Koloch

  Pokój 14

  Tel. 12 37 21 818

  e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl

  WYMAGANE DOKUMENTY
    
  • Podanie zawierające takie elementy jak: dane osoby, której zmiana dotyczy (imię, nazwisko i nazwisko rodowe, wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, nr PESEL); imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana; wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów; adres do korespondencji wnioskodawcy; uzasadnienie; oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna;
  • Dowód osobisty – do wglądu (w przypadku gdy wniosek o zmianę imienia lub nazwiska jest składany osobiście);
  • Ewentualnie inne dokumenty uzasadniające złożenie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska, np. kserokopie dokumentów potwierdzające używanie nazwiska/imienia w brzmieniu takim, o jakie klient się ubiega;
  • Oświadczenie drugiego rodzica o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska dziecka, jeżeli zmiana ma dotyczyć dziecka małoletniego lub jeśli ma się rozciągać na małoletnie dzieci – oświadczenie powinno być złożone osobiście w obecności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub jego zastępcą, który zajmuje się tego typu sprawami albo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicami  Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem Konsula Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Oświadczenie dziecka małoletniego, które w chwili zmiany ukończyło 13 lat, o wyrażeniu zgody na zmianę, jeżeli zmiana ma dotyczyć tego dziecka lub jeśli ma się na niego rozciągać – oświadczenie powinno być złożone osobiście w obecności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub jego zastępcą, który zajmuje się tego typu sprawami albo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicami  Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem Konsula Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Do odbioru decyzji konieczny jest dowód osobisty lub inny aktualnie posiadany, ważny dokument ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy), którym można potwierdzić tożsamość osoby – do wglądu.
    

  OPŁATY

  • Opłata skarbowa za decyzję o zmianie nazwiska/imienia wynosi 37 zł.
  Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw  pok. Nr 11 lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.

  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  Tryb ustawowy przewiduje 1 miesiąc a w przypadkach skomplikowanych 2 miesiące na wydanie decyzji, jednak w większości przypadków decyzja o zmianie imienia/nazwiska wydawana jest w krótszym terminie – w zależności od zawiłości sprawy. Na życzenie Klienta, zostanie on telefonicznie poinformowany o załatwieniu sprawy i możliwości odbioru decyzji.

  Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest przesłanie decyzji listem poleconym.
    
  TRYB ODWOŁAWCZY
     
  Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sieprawiu w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

  Odwołanie należy składać na dzienniku podawczym pok.11.

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

  Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
  W przypadku, gdy zmiana imienia lub nazwiska dotyczy osoby pełnoletniej, z wnioskiem powinien wystąpić sam zainteresowany.
  Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska może zostać przesłany pocztą, lub strona może działać przez pełnomocnika.
  W przypadku, gdy zmiana imienia lub nazwiska dotyczy dziecka małoletniego, z wnioskiem występuje rodzic dziecka lub jego opiekun prawny.
  Z dniem złożenia wniosku zostaje wszczęte postępowanie administracyjne, które ma wykazać, czy istnieją przesłanki uzasadniające zmianę imienia/nazwiska. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji i zmianie lub o odmowie zmiany imienia lub nazwiska.
  Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
  Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.

  PODSTAWA PRAWNA
    
  Art. 4 – 8 i art. 12 Ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska .

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

  TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

  1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

  2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

  W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30

  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

  ·  sporządzenia aktu urodzenia dziecka

  ·  sporządzenia aktu małżeństwa

  ·  sporządzenia aktu zgonu

  · przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

  · przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

  ·  przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

  · przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

  ·   przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

  ·   wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

  ·   wydania odpisu aktu stanu cywilnego

  ·   wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  

  ·   wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

  ·    sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

  ·  realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  

  ·   realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  ·   realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  

  ·   realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

  ·   dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

  ·   wydania dokumentów z akt zbiorowych

  ·   zameldowania

  ·   nadania numeru PESEL.  

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

  Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

  ODBIORCY DANYCH Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

  PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

  1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

  dotyczące aktu urodzenia;

  2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

  cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

  PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

  - kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

  -  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

  INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.


  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

  Urząd Stanu Cywilnego

  Kierownik Ilona Baran

  Zastępca Kierownika Sławomir Koloch

  Pokój 14

  Tel. 12 37 21 818

  e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl  WYMAGANE DOKUMENTY
    
  • Podanie o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Podanie powinno zawierać takie elementy, jak: Imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy, datę złożenia podania, brzmienie nazwiska, do którego osoba zamierza powrócić, oraz czytelny podpis wnioskodawcy. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku.
  • Dowód osobisty – do wglądu


  OPŁATY

  Opłata skarbowa od czynności urzędowej wynosi 11 zł.

   Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, pok. Nr 11 lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.

  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  Jedna sprawa wymaga około 30 minut.

   TRYB ODWOŁAWCZY
   Od niniejszej czynności urzędowej tryb odwoławczy nie przysługuje.
   
  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
  Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa można złożyć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego.

  Do złożenia wniosku o przyjęcie oświadczenia konieczna jest obecność osoby składającej takie oświadczenie, ponieważ posiada ono moc prawną tylko wówczas, gdy jest złożone osobiście przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a za granicą – przed polskim konsulem.

  Czynność polega na sporządzeniu protokołu, na podstawie którego do aktu małżeństwa dołącza się wzmiankę o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

  Osoba rozwiedziona może powrócić do poprzedniego nazwiska do 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.
   

  PODSTAWA PRAWNA

   Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.


  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

  TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

  1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

  2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

  W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30

  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

  ·  sporządzenia aktu urodzenia dziecka

  ·  sporządzenia aktu małżeństwa

  ·  sporządzenia aktu zgonu

  · przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

  · przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

  ·  przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

  · przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

  ·   przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

  ·   wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

  ·   wydania odpisu aktu stanu cywilnego

  ·   wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  

  ·   wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

  ·    sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

  ·  realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  

  ·   realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  ·   realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  

  ·   realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

  ·   dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

  ·   wydania dokumentów z akt zbiorowych

  ·   zameldowania

  ·   nadania numeru PESEL.  

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

  Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

  ODBIORCY DANYCH Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

  PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

  1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

  dotyczące aktu urodzenia;

  2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

  cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

  PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

  - kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

  -  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

  INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.


  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

  Urząd Stanu Cywilnego

  Kierownik Ilona Baran

  Zastępca Kierownika Sławomir Koloch

  Pokój 14

  Tel. 12 37 21 818

  e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl
  WYMAGANE DOKUMENTY
  •  Podanie o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa zawierające takie elementy jak: Imię, nazwisko i adres do korespondencji rodziców; imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia dziecka – w przypadku dziecka narodzonego; oświadczenie o nazwisku, jakie będzie nosić dziecko. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku.
  • Jeśli uznanie dotyczy dziecka nienarodzonego – zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę kobiety (oryginał);
  • Dowody osobiste rodziców – do wglądu.
    OPŁATY
   Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa nie podlega opłacie skarbowej.

  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
   Jedna sprawa wymaga około 30 minut.
   
  TRYB ODWOŁAWCZY
   Od niniejszej czynności urzędowej tryb odwoławczy nie przysługuje.

   PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
   Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed wybranym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub przed sądem rodzinnym a za granicą przed polskim konsulem, jeśli oboje rodzice są obywatelami polskimi. Podczas uznania ojcostwa konieczna jest obecność zarówno ojca dziecka jak i jego matki, która musi potwierdzić fakt, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Jeśli rodzice nie mogą stawić się jednocześnie, wówczas mężczyzna składa oświadczenie przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, że jest ojcem dziecka, a kobieta w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez mężczyznę musi potwierdzić, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Z czynności przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa zostaje sporządzony protokół uznania ojcostwa, który następnie zostaje przesłany do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na sporządzenie aktu urodzenia dziecka.
  Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.
   
  PODSTAWA PRAWNA
  Art. 63 – 66 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
  Art. 73 – 77 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.


  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

  TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

  1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

  2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

  W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30

  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

  ·  sporządzenia aktu urodzenia dziecka

  ·  sporządzenia aktu małżeństwa

  ·  sporządzenia aktu zgonu

  · przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

  · przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

  ·  przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

  · przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

  ·   przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

  ·   wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

  ·   wydania odpisu aktu stanu cywilnego

  ·   wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  

  ·   wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

  ·    sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

  ·  realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  

  ·   realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  ·   realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  

  ·   realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

  ·   dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

  ·   wydania dokumentów z akt zbiorowych

  ·   zameldowania

  ·   nadania numeru PESEL.  

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

  Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

  ODBIORCY DANYCH Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

  PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

  1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

  dotyczące aktu urodzenia;

  2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

  cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

  PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

  - kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

  -  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

  INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.


  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

  Urząd Stanu Cywilnego

  Kierownik Ilona Baran

  Zastępca Kierownika Sławomir Koloch

  Pokój 14

  Tel. 12 37 21 818

  e-mail: ibar@siepraw.pl, skoloch@siepraw.pl


  WYMAGANE DOKUMENTY
   
  • Podanie zawierające takie elementy jak: Imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy, wskazanie, jaki akt i jakie dane mają być sprostowane oraz  czytelny podpis wnioskodawcy. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku.
  • Jeżeli podstawą sprostowania aktu ma być zagraniczny dokument stanu cywilnego, do wniosku należy dołączyć oryginał zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub uwierzytelnioną kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub występującego w sprawie pełnomocnika (adwokata, radcę prawnego), a za granicą również przez konsula.
   
  OPŁATY

   Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po sprostowaniu aktu wynosi 39 zł.

  Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, pok. Nr 11 lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw  Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.

  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
   W większości przypadków sprawa załatwiona zostaje w ciągu 1 dnia od złożenia podania.
  Odpis zupełny aktu stanu cywilnego można odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę.

   

   TRYB ODWOŁAWCZY
   Od sprostowania aktu stanu cywilnego tryb odwoławczy nie przysługuje.
  Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sieprawiu w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.
  Odwołanie należy składać na dzienniku podawczym w Biurze Obsługi Klienta na parterze urzędu.

   PROCEDURY POSTĘPOWANIA - UWAGI
   Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.
  Wniosek powinna złożyć osoba, której akt dotyczy lub jej przedstawiciel ustawowy, albo osoba, która wykaże w tym interes prawny.
  Jeżeli sprostowania dokonuje się na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o złożeniu wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego a w przypadku, gdy sprostowania aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.
  Konieczność sprostowania aktu powstaje najczęściej w przypadku przeniesienia do polskiego Rejestru Staniu Cywilnego aktu sporządzonego za granicą, o czym Klient zostanie poinformowany podczas dokonywania transkrypcji aktu.
  Sprawa kończy się dodaniem do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej o sprostowaniu aktu w drodze czynności materialno-technicznej.
  Po sprostowaniu aktu wydawany jest jeden egzemplarz odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego.

  Odmowa sprostowania aktu następuje w formie decyzji administracyjnej.
   
   PODSTAWA PRAWNA
   Art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
  Art. 35 i art. 104 r. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

  TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

  1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

  2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

  W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30

  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

  ·  sporządzenia aktu urodzenia dziecka

  ·  sporządzenia aktu małżeństwa

  ·  sporządzenia aktu zgonu

  · przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

  · przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

  ·  przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

  · przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

  ·   przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

  ·   wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

  ·   wydania odpisu aktu stanu cywilnego

  ·   wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  

  ·   wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

  ·    sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

  ·  realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  

  ·   realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  ·   realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  

  ·   realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

  ·   dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

  ·   wydania dokumentów z akt zbiorowych

  ·   zameldowania

  ·   nadania numeru PESEL.  

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

  Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

  ODBIORCY DANYCH Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

  PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

  1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

  dotyczące aktu urodzenia;

  2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

  cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

  PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

  - kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

  -  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

  INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.


  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

  Urząd Stanu Cywilnego

  Kierownik Ilona Baran

  Zastępca Kierownika Sławomir Koloch

  Pokój 14

  Tel. 12 37 21 818

  e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl

  WYMAGANE DOKUMENTY
  • podanie – podpisane przez  obydwoje narzeczonych,
  • dokument, z którego wynika, iż przyspieszenie terminu ślubu jest ważnym powodem dla narzeczonych, np. zaświadczenie od lekarza ginekologa potwierdzające co najmniej 3-miesięczną ciążę kobiety – jeżeli termin ma być skrócony z powodu ciąży
  • Do odbioru zezwolenia konieczne jest posiadanie dowodu osobistego albo innego aktualnie posiadanego, ważnego dokumentu ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy), którym można potwierdzić tożsamość osoby – do wglądu

   OPŁATY

   Opłata skarbowa za zezwolenie wynosi 39 zł.

   Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, pok. Nr 11 lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw  Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.

  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

   Od ręki przy zgłoszeniu, lub uzgodniony zostaje dogodny dla klienta termin odbioru zezwolenia, w przypadku, gdy klient nie chce lub nie może czekać na załatwienie sprawy od ręki.
  Jedna sprawa wymaga około 1 godziny.

   

  TRYB ODWOŁAWCZY

   Od wydanego zezwolenia tryb odwoławczy nie przysługuje.

   

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na skrócenie terminu miesięcznego oczekiwania na ślub cywilny, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
  W praktyce jest to najczęściej sytuacja, gdy kobieta jest w ciąży ponad 3-miesięcznej.
  Wniosek powinien być podpisany przez oboje narzeczonych.
  Klient otrzymuje na piśmie zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia, w którym osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa.

   
  PODSTAWA PRAWNA
   Art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
  Art. 76 ust. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

    Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego)

  TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

  1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

  2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

  W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30

  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl 

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

  ·          sporządzenia aktu urodzenia dziecka

  ·          sporządzenia aktu małżeństwa

  ·          sporządzenia aktu zgonu

  ·          wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą 

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

  Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

  ODBIORCY DANYCH

  Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
  PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

  1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

  dotyczące aktu urodzenia;

  2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

  cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

  PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzającego do nich zmiany.
  INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

  Urząd Stanu Cywilnego

  Kierownik Ilona Baran

  Zastępca Kierownika Sławomir Koloch

  Pokój 14

  Tel. 12 37 21 818

  e-mail: ibar@siepraw.pl


  WYMAGANE DOKUMENTY

  •    Dowód osobisty lub polski paszport (gdy osoba mieszka za granicą) – do wglądu
  •    W przypadku cudzoziemców:
  - odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa
  - dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
  Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego

  OPŁATY
  •    Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł.
  •    Opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza lokalem USC wynosi 1 000 zł.
  Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, pok. Nr 11 lub na rachunek Urzędu – Krakowski Bank Spółdzielczy O/Siepraw Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.

  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Złożenie zapewnienia przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego – ok. 40 min.
  Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ślub nie może być udzielony przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnień.
  Czas trwania ceremonii ślubnej – ok. 20 min.

  TRYB ODWOŁAWCZY
  Od sporządzenia aktu małżeństwa tryb odwoławczy nie przysługuje.

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
  Przed ślubem konieczna jest jednorazowa osobista wizyta narzeczonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w celu złożenia zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Jeżeli jedno z narzeczonych jest obcokrajowcem, przy złożeniu zapewnień konieczna jest obecność tłumacza. Narzeczeni zapewniają również udział tłumacza podczas ceremonii ślubnej.
  Ceremonia ślubna odbywa się w sali na piętrze Urzędu Gminy Siepraw, ul. Kawęciny 30, mieszczącej ok. 15 osób. Kierownik USC przed udzieleniem ślubu zobowiązany jest do sprawdzenia tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński oraz świadków. Narzeczeni przynoszą ze sobą obrączki ślubne.
  Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo Kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
  Po ślubie małżonkom wydawany jest bezpłatnie jeden egzemplarz odpisu skróconego aktu małżeństwa.
  Po zmianie nazwiska dowód osobisty ważny jest przez okres 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu małżeństwa.

  PODSTAWA PRAWNA
  Art. 76 – 88 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
  Art. 1 § 1, art. 3 – 7, art. 9 § 1, art. 15 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.


  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na  administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

  TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

  Administratorami są:

  1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

  2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

  W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30.

  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

  Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl,  pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

  Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

  ·          sporządzenia aktu urodzenia dziecka

  ·          sporządzenia aktu małżeństwa

  ·          sporządzenia aktu zgonu

  ·          przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

  ·          przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

  ·          przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

  ·          przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

  ·          przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

  ·          wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

  ·          wydania odpisu aktu stanu cywilnego

  ·          wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  

  ·          wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

  ·          sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

  ·          realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  

  ·          realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  ·          realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  

  ·          realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

  ·          dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

  ·          wydania dokumentów z akt zbiorowych

  ·          zameldowania

  ·          nadania numeru PESEL.  

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

  Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

  ODBIORCY DANYCH  Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

  PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

  1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

  dotyczące aktu urodzenia;

  2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

  cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

  PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

  Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

  - kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

  -  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

  INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.


  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

  Urząd Stanu Cywilnego

  Kierownik Ilona Baran

  Zastępca Kierownika Sławomir Koloch

  Pokój 14

  Tel. 12 37 21 818

  e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl

  WYMAGANE DOKUMENTY
  • Dowód osobisty – do wglądu
  • W przypadku cudzoziemców:  

  - odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa

  -  dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.

  Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
   
  OPŁATY

   Opłata skarbowa od sporządzenia aktu małżeństwa wynosi 84 zł.

   Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, pok. Nr 11 lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw  Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.
   
  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
   Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 7 dni na wydanie zaświadczenia, jednak w większości przypadków zaświadczenia wydawane są od ręki przy zgłoszeniu.
   Jedna sprawa wymaga około 50 minut.
   
  TRYB ODWOŁAWCZY
   Od wydania zaświadczenia tryb odwoławczy nie przysługuje.

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
   W celu załatwienia sprawy konieczne jest osobiste stawienie się obojgu narzeczonych jednocześnie, w dowolnym USC, w celu złożenia przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego zapewnień, iż nie wiedzą o przeszkodach wyłączających zawarcie małżeństwa oraz oświadczeń o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa, co potwierdzają własnoręcznym podpisem na sporządzonym protokole.

  Zaświadczenie wydaje się na podstawie aktów stanu cywilnego. Jeżeli przy składaniu zapewnień przez nupturientów, ich aktów nie ma w systemie, Kierownik USC wysyła zlecenie migracji aktu do USC, w którym znajduje się dany akt. Odbiór zaświadczeń następuje po wprowadzeniu aktów do systemu.
  Zaświadczenie jest ważne w ciągu 6 miesięcy od daty wystawienia.
  Po ślubie – ksiądz dostarcza 1 egz. zaświadczenia do USC wg miejsca zawarcia małżeństwa w terminie do 5 dni roboczych z wypełnioną drugą częścią zaświadczenia. Na podstawie tego zaświadczenia sporządzony zostaje akt małżeństwa w rejestrze stanu cywilnego. Małżonkom przysługują nieodpłatnie 1 egz. odpisu skróconego aktu małżeństwa.
  Jednocześnie aktualizowany jest rejestr PESEL w zakresie zmiany stanu cywilnego oraz ewentualnie zmiany nazwiska.
  Po zmianie nazwiska dowód osobisty traci ważność po upływie 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu małżeństwa. Można go odebrać w dowolnym USC.

   PODSTAWA PRAWNA

   Art. 31, 76 – 79 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego .
  Art. 1 § 2 i 3 art. 3, art. 41, art. 6, art. 8, art. 9 § 2, art. 25 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na  administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

  TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

  Administratorami są:

  1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

  2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

  W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30.

  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

  Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email ibar@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@siepraw.pl

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

  Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

  ·          sporządzenia aktu urodzenia dziecka

  ·          sporządzenia aktu małżeństwa

  ·          sporządzenia aktu zgonu

  ·          przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

  ·          przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

  ·          przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

  ·          przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

  ·          przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

  ·          wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

  ·          wydania odpisu aktu stanu cywilnego

  ·          wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  

  ·          wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

  ·          sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

  ·          realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  

  ·          realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  ·          realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  

  ·          realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

  ·          dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

  ·          wydania dokumentów z akt zbiorowych

  ·          zameldowania

  ·          nadania numeru PESEL.  

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

  Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

  ODBIORCY DANYCH


  Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

  PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

  1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

  dotyczące aktu urodzenia;

  2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

  cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

  PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

  Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

  - kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

  -  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

  INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

  Urząd Stanu Cywilnego

  Kierownik Ilona Baran

  Zastępca Kierownika Sławomir Koloch

  Pokój 14

  Tel. 12 37 21 818

  e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl

  WYMAGANE DOKUMENTY
   
  • Podanie zawierające takie elementy jak: Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr dokumentu tożsamości wnioskodawcy oraz dane osoby, której akt ma być transkrybowany. We wniosku o transkrypcję można zamieścić prośbę o dostosowanie pisowni do reguł pisowni polskiej, jeżeli w akcie zagranicznym nie występują polskie znaki. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku .
  • Odpis aktu urodzenia – oryginał lub kserokopia potwierdzona przez urząd, który go wydał albo polskiego konsula
  Tłumaczenie w/w dokumentu na język polski, dokonane przez:
  -      tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
  -      tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii  
         Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
  -      konsula
   
  OPŁATY

   Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu urodzenia wynosi 50,00 zł.

  Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, pok. Nr 11 lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw  Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.

  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
   W większości przypadków sprawa załatwiona zostaje w ciągu 1 dnia od złożenia podania.
  Odpis aktu urodzenia można odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę.
   
  TRYB ODWOŁAWCZY
   Od przeniesienia aktu do rejestru stanu cywilnego tryb odwoławczy nie przysługuje.
   
  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
   Transkrypcji aktu urodzenia można dokonać w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego.
  Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia niepełnoletniego dziecka składa jedno z rodziców.
  Sprawa kończy się sporządzeniem aktu urodzenia w rejestrze stanu cywilnego w drodze czynności materialno-technicznej oraz wydaniem odpisu zupełnego aktu urodzenia.
  Jeżeli akt zagraniczny nie zawiera wszystkich danych przewidzianych ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, akt ten należy uzupełnić. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia aktu i poinstruowany, w jaki sposób należy to uczynić. Akt urodzenia uzupełnia się na podstawie aktu małżeństwa rodziców, lub ich aktów urodzeń. W przypadku jednoczesnego złożenia wniosków o transkrypcję i uzupełnienie aktu, zostaje wydany jeden egzemplarz odpisu zupełnego aktu urodzenia po przeniesieniu aktu i jego uzupełnieniu.
   
  PODSTAWA PRAWNA

  Art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.


  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na  administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

  TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

  Administratorami są:

  1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

  2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

  W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30.

  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

  Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email ibar@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@siepraw.pl

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

  Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

  ·          sporządzenia aktu urodzenia dziecka

  ·          sporządzenia aktu małżeństwa

  ·          sporządzenia aktu zgonu

  ·          przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

  ·          przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

  ·          przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

  ·          przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

  ·          przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

  ·          wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

  ·          wydania odpisu aktu stanu cywilnego

  ·          wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  

  ·          wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

  ·          sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

  ·          realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  

  ·          realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  ·          realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  

  ·          realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

  ·          dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

  ·          wydania dokumentów z akt zbiorowych

  ·          zameldowania

  ·          nadania numeru PESEL.  

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

  Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

  ODBIORCY DANYCH


  Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

  PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

  1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

  dotyczące aktu urodzenia;

  2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

  cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

  PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

  Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

  - kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

  -  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

  INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

  Urząd Stanu Cywilnego

  Kierownik Ilona Baran

  Zastępca Kierownika Sławomir Koloch

  Pokój 14

  Tel. 12 37 21 818

  e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl

  WYMAGANE DOKUMENTY
  •  Podanie zawierające takie elementy jak: Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr dokumentu tożsamości wnioskodawcy oraz dane osób, których dotyczy transkrybowany akt. We wniosku o transkrypcję można zamieścić prośbę o dostosowanie pisowni do reguł pisowni polskiej, jeżeli w akcie zagranicznym nie występują polskie znaki. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku.
  • Odpis aktu małżeństwa – oryginał lub kserokopia potwierdzona przez urząd, który go wydał albo polskiego konsula
  Tłumaczenie w/w dokumentu na język polski, dokonane przez:
  -      tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
  -      tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii   
         Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
  -      konsula

   OPŁATY

   Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu małżeństwa wynosi 50,00 zł.

   Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, pok. Nr 11 lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.
   
  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
   W większości przypadków sprawa załatwiona zostaje w ciągu 1 dnia od złożenia podania.
  Odpis aktu małżeństwa można odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę.
   
  TRYB ODWOŁAWCZY
   Od przeniesienia aktu do rejestru stanu cywilnego tryb odwoławczy nie przysługuje.

   

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

   Transkrypcji aktu małżeństwa można dokonać w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego.
  Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa składają oboje małżonkowie. Jeżeli wniosek zostanie złożony przez jednego z małżonków, Kierownik Urzędu stanu Cywilnego powiadomi o transkrypcji drugiego małżonka.
  Sprawa kończy się sporządzeniem aktu małżeństwa w rejestrze stanu cywilnego w drodze czynności materialno-technicznej oraz wydaniem odpisu zupełnego aktu małżeństwa.
  Jeżeli akt zagraniczny nie zawiera wszystkich danych przewidzianych ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, akt ten należy uzupełnić. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia aktu i poinstruowany, w jaki sposób należy to uczynić. Akt małżeństwa uzupełnia się na podstawie aktów urodzeń małżonków. W przypadku jednoczesnego złożenia wniosków o transkrypcję i uzupełnienie aktu, zostaje wydany jeden egzemplarz odpisu zupełnego aktu małżeństwa po przeniesieniu aktu i jego uzupełnieniu.
   
  PODSTAWA PRAWNA

   Art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.


  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na  administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

  TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

  Administratorami są:

  1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

  2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

  W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30.

  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

  Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email ibar@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@siepraw.pl

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

  Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

  ·          sporządzenia aktu urodzenia dziecka

  ·          sporządzenia aktu małżeństwa

  ·          sporządzenia aktu zgonu

  ·          przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

  ·          przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

  ·          przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

  ·          przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

  ·          przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

  ·          wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

  ·          wydania odpisu aktu stanu cywilnego

  ·          wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  

  ·          wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

  ·          sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

  ·          realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  

  ·          realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  ·          realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  

  ·          realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

  ·          dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

  ·          wydania dokumentów z akt zbiorowych

  ·          zameldowania

  ·          nadania numeru PESEL.  

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

  Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

  ODBIORCY DANYCH


  Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

  PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

  1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

  dotyczące aktu urodzenia;

  2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

  cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

  PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

  Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

  - kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

  -  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

  INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.


  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

  Urząd Stanu Cywilnego

  Kierownik Ilona Baran

  Zastępca Kierownika Sławomir Koloch

  Pokój 14

  Tel. 12 37 21 818

  e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl


  WYMAGANE DOKUMENTY
  •  Podanie zawierające takie elementy jak: Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr dokumentu tożsamości wnioskodawcy oraz dane osoby, której akt ma być transkrybowany. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku.
  • Odpis aktu zgonu – oryginał lub kserokopia potwierdzona przez urząd, który go wydał albo polskiego konsula
  Tłumaczenie w/w dokumentu na język polski, dokonane przez:
  -      tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
  -      tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii  
         Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
  -      konsula

  • Dowód osobisty osoby zmarłej lub oświadczenie o nie odnalezieniu dowodu.
   
  OPŁATY
   Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu zgonu wynosi 50,00 zł.
  Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, pok. Nr 11 lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.

   TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
   W większości przypadków sprawa załatwiona zostaje w ciągu 1 dnia od złożenia podania.
  Odpis aktu małżeństwa można odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę.
   
  TRYB ODWOŁAWCZY
   Od przeniesienia aktu do rejestru stanu cywilnego tryb odwoławczy nie przysługuje.
   
  PROCEDURA POSTĘPOWANIA - UWAGI
   Transkrypcji aktu zgonu można dokonać w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego.
  Wniosek może złożyć osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.
  Sprawa kończy się sporządzeniem aktu zgonu w rejestrze stanu cywilnego w drodze czynności materialno-technicznej oraz wydaniem odpisu zupełnego aktu zgonu.
  Jeżeli akt zagraniczny nie zawiera wszystkich danych przewidzianych ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, akt ten należy uzupełnić. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia aktu i poinstruowany, w jaki sposób należy to uczynić. Akt zgonu uzupełnia się na podstawie aktu urodzenia i aktu małżeństwa osoby zmarłej. W przypadku jednoczesnego złożenia wniosków o transkrypcję i uzupełnienie aktu, zostaje wydany jeden egzemplarz odpisu zupełnego aktu zgonu po przeniesieniu aktu i jego uzupełnieniu.
   
  PODSTAWA PRAWNA
   Art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
  Art. 35 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na  administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

  TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

  Administratorami są:

  1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

  2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

  W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30.

  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

  Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email ibar@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@siepraw.pl

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

  Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

  ·          sporządzenia aktu urodzenia dziecka

  ·          sporządzenia aktu małżeństwa

  ·          sporządzenia aktu zgonu

  ·          przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

  ·          przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

  ·          przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

  ·          przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

  ·          przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

  ·          wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

  ·          wydania odpisu aktu stanu cywilnego

  ·          wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  

  ·          wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

  ·          sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

  ·          realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  

  ·          realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  ·          realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  

  ·          realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

  ·          dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

  ·          wydania dokumentów z akt zbiorowych

  ·          zameldowania

  ·          nadania numeru PESEL.  

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

  Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

  ODBIORCY DANYCH


  Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

  PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

  1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

  dotyczące aktu urodzenia;

  2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

  cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

  PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

  Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

  - kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

  -  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

  INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.


  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

  Urząd Stanu Cywilnego

  Kierownik Ilona Baran

  Zastępca Kierownika Sławomir Koloch

  Pokój 14

  Tel. 12 37 21 818

  e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl

  WYMAGANE DOKUMENTY
  •  Podanie zawierające takie elementy jak: Imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy, wskazanie, jaki akt i o jakie dane ma być uzupełniony oraz  czytelny podpis wnioskodawcy. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku.
  • jeżeli podstawą uzupełnienia aktu ma być zagraniczny dokument stanu cywilnego, do wniosku należy dołączyć oryginał zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub uwierzytelnioną kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub występującego w sprawie pełnomocnika (adwokata, radcę prawnego), a za granicą również przez konsula.
   
   OPŁATY

    Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po uzupełnieniu aktu wynosi 39 zł.

  Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, pok. Nr 11 lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw  Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.

   TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
   W większości przypadków sprawa załatwiona zostaje w ciągu 1 dnia od złożenia podania.
  Odpis zupełny aktu stanu cywilnego można odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę.

   

  TRYB ODWOŁAWCZY
   Od uzupełnienia aktu stanu cywilnego tryb odwoławczy nie przysługuje.
  Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sieprawiu w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.
  Odwołanie należy składać na dzienniku podawczym w pok. nr 10.

   

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
   Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.
  Wniosek powinna złożyć osoba, której akt dotyczy lub jej przedstawiciel ustawowy, albo osoba, która wykaże w tym interes prawny.
  Jeżeli uzupełnienia dokonuje się na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o złożeniu wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego a w przypadku, gdy uzupełnienia aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.
  Konieczność uzupełnienia aktu powstaje najczęściej w przypadku przeniesienia do polskiego Rejestru Staniu Cywilnego aktu sporządzonego za granicą, o czym Klient zostanie poinformowany podczas dokonywania transkrypcji aktu.
  Sprawa kończy się dodaniem do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej o uzupełnieniu aktu w drodze czynności materialno-technicznej.
  Po uzupełnieniu aktu wydawany jest jeden egzemplarz odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego.
  Odmowa uzupełnienia aktu następuje w formie decyzji administracyjnej. 
   
   PODSTAWA PRAWNA
   Art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
  Art. 35 i art. 104 r. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.


  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na  administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

  TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

  Administratorami są:

  1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

  2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

  W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30.

  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

  Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email ibar@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@siepraw.pl

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

  Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

  ·          sporządzenia aktu urodzenia dziecka

  ·          sporządzenia aktu małżeństwa

  ·          sporządzenia aktu zgonu

  ·          przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

  ·          przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

  ·          przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

  ·          przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

  ·          przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

  ·          wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

  ·          wydania odpisu aktu stanu cywilnego

  ·          wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  

  ·          wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

  ·          sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

  ·          realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  

  ·          realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  ·          realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  

  ·          realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

  ·          dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

  ·          wydania dokumentów z akt zbiorowych

  ·          zameldowania

  ·          nadania numeru PESEL.  

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

  Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

  ODBIORCY DANYCH


  Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

  PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

  1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

  dotyczące aktu urodzenia;

  2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

  cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

  PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

  Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

  - kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

  -  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

  INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH


  Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
   
  Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

  Geodeta gminny Grzegorz Sikora
  tel. (12) 37 21 817,
  pok. nr 15,
  e-mail:
  gsikora@siepraw.pl

  WYMAGANE DOKUMENTY

  •  Wypełniony wniosek do planu lub samodzielnie sformułowany wniosek z wymaganymi wskazaniem: nazwiska, imienia / nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia i położenia nieruchomości, której dotyczy.
  • Kopia mapy z zaznaczeniem nieruchomości, której (których) dotyczy wniosek.

   
  OPŁATY
   Nie pobiera się.
   
  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
   Sprawa załatwiana jest w trybie sporządzania/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Termin składania wniosków wyznaczony zostaje w ogłoszeniu/obwieszczeniu  Wójta o przystąpieniu do sporządzania/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Procedura kończy się ogłoszeniem uchwały Rady Gminy Siepraw w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
   

  TRYB ODWOŁAWCZY
   Nie dotyczy.

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
   1. W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, Rada Gminy Siepraw z własnej inicjatywy lub na wniosek Wójta podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zwanego dalej planem). Przed podjęciem tej uchwały, Wójt wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzania/zmiany planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do sporządzania/zmiany planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych.
  2. Wójt po podjęciu przez Radę Gminy Siepraw uchwały o przystąpieniu do sporządzania/zmiany planu miejscowego ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania/zmiany planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia oraz  zawiadamia na piśmie  o przystąpieniu do sporządzania/zmiany planu instytucje i organy właściwe do opiniowania i uzgadniania planu
  3. Wnioski o zmianę przeznaczenia nieruchomości w planie przyjmowane są w terminie wyznaczonym w ww. ogłoszeniu/obwieszczeniu, nie krócej niż przez okres  21 dni
  4. Wójt opracowuje projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, rozpatrując wnioski, o których mowa wyżej.
  5. Projekt planu przedkłada się do zaopiniowania przez właściwe organy i instytucje, w tym gminną komisję urbanistyczno - architektoniczną i inne organy i instytucje wymienione w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uzgadnia się go z właściwymi organami i instytucjami oraz uzyskuje zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.
  6. Projekt planu po wprowadzeniu zmian wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień zostaje wyłożony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  do  publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni, o czym powiadamia się - w miejscowej prasie i przez obwieszczenie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości -  w terminie co najmniej 7 dni przed wyłożeniem. W okresie wyłożenia organizuje się dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.
  7. W ogłoszeniu/obwieszczeniu o wyłożeniu planu zostaje wyznaczony termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu. Uwagi do projektu planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.  Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
  - opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub
  - opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub
  - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  8. Rozpatrzenie uwag przez Wójta następuje w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
  9. Wójt wprowadza zmiany do projektu planu wynikające z rozpatrzenia uwag,  a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia, po czym przedstawia Radzie Gminy projekt planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag.
  10. Jeżeli Rada Gminy stwierdzi konieczność dokonania zmian w projekcie planu, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu - czynności, o których mowa wyżej zostają powtórzone w niezbędnym zakresie. Przedmiotem ponowionych czynności może być jedynie część projektu planu objęta zmianą.
  11. Plan uchwała Rada Gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siepraw, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały..
  12.  Wójt przedstawia Wojewodzie wyżej wymienioną uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich z przepisami prawnymi.
  13. Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

   
  PODSTAWA PRAWNA
   Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ; Uchwała Rady Gminy Siepraw o przystąpieniu do sporządzania/zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (po ogłoszeniu przez Wójta o jej podjęciu i wskazaniu terminu przyjmowania wniosków).

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
  iod@siepraw.pl.


  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
   
  Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

  Geodeta gminny Grzegorz Sikora
  tel. (12) 37 21 817,
  pok. nr 15,
  e-mail: gsikora@siepraw.pl

   

  WYMAGANE DOKUMENTY

   wypełniony wniosek , ze wskazaniem numeru, położenia działki oraz rodzaju planowanej inwestycji,

      
  OPŁATY

  za wydanie wypisu lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

   1) od wypisu:
  a) do 5 stron   30 zł
  b) powyżej 5 stron 50 zł
   
  2) od wyrysu:
  a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł
  b)  nie więcej niż 200 zł
   
  Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, lub na konto Urzędu Gminy Siepraw Nr konta:  KBS o/Siepraw 97 85910007 0240 0000 0228 0001
  Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do złożonego wniosku. Z uwagi na brak możliwości określenia w chwili złożenia wniosku całkowitej wysokości opłaty skarbowej, należnej za wydanie wypisu i/lub wyrysu, w momencie złożenia wniosku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł. Pozostałą, należną kwotę za wydanie dokumentu należy uiścić w momencie jego odbioru.

   

  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
   Do 30 dni. Z reguły sprawy załatwiane są do 14 dni.
   

  TRYB ODWOŁAWCZY
   Nie dotyczy.
   

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
   Wypis i wyrys ze studium należy odebrać w pok. 15 tutejszego urzędu.


  PODSTAWA PRAWNA
   Kodeks postępowania administracyjnego.

  Uchwały Rady Siepraw w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej, art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

  Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
  iod@siepraw.pl.


  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
   
  Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

  Geodeta gminny Grzegorz Sikora
  tel. (12) 37 21 817,
  pok. nr 15,
  e-mail:
  gsikora@siepraw.pl
   

  WYMAGANE DOKUMENTY

   wypełniony wniosek , ze wskazaniem numeru, położenia działki oraz rodzaju planowanej inwestycji,

      
  OPŁATY
   za wydanie wypisu lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
   1) od wypisu:
  a) do 5 stron   30 zł
  b) powyżej 5 stron 50 zł
   
  2) od wyrysu:
  a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł
  b)  nie więcej niż 200 zł
   
  Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, lub na konto Urzędu Gminy Siepraw Nr konta:  KBS o/Siepraw 97 85910007 0240 0000 0228 0001
  Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do złożonego wniosku. Z uwagi na brak możliwości określenia w chwili złożenia wniosku całkowitej wysokości opłaty skarbowej, należnej za wydanie wypisu i/lub wyrysu, w momencie złożenia wniosku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł. Pozostałą, należną kwotę za wydanie dokumentu należy uiścić w momencie jego odbioru.

   

  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
   Do 30 dni. Z reguły sprawy załatwiane są do 14 dni.
   

  TRYB ODWOŁAWCZY
   Nie dotyczy.
   

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
   Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy odebrać w pok. 15 tutejszego urzędu. 


  PODSTAWA PRAWNA
   Kodeks postępowania administracyjnego

  Uchwały Rady Siepraw w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej, art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
  iod@siepraw.pl.


  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
   
  Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

  Geodeta gminny Grzegorz Sikora
  tel. (12) 37 21 817,
  pok. nr 15,
  e-mail: gsikora@siepraw.pl

  WYMAGANE DOKUMENTY

  • wypełniony wniosek o uzyskanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub                 
  • w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

   
  OPŁATY

  opłata skarbowa 17 zł za wydanie zaświadczenia dla każdej nieruchomości (działki eweidencyjnej)

  Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, lub na konto Urzędu Gminy Siepraw Nr konta:  KBS o/Siepraw 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.
  Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do złożonego wniosku.
   
  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
   7 dni.
   
  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
   Wnioskowane zaświadczenie należy odebrać w pok. 15.
   
  TRYB ODWOŁAWCZY
   Nie dotyczy.
   
  PODSTAWA PRAWNA
   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
  Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji.
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  Uchwała nr XVIII/170/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 października 2016 roku w sprawie ustanowienia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Siepraw.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
  Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
  iod@siepraw.pl.


  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
   
  Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

  Geodeta gminny Grzegorz Sikora
  tel. (12) 37 21 817,
  pok. nr 15,
  e-mail: gsikora@siepraw.pl

  WYMAGANE DOKUMENTY

  •  wypełniony wniosek  
  • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany  sposobu użytkowania
  • kserokopia aktualnej mapy ewidencyjnej, zasadniczej lub sytuacyjno – wysokościowej w zakresie nieruchomości, na której zlokalizowany jest obiekt budowlany, który podlegać będzie zmianie sposobu użytkowania
  • opis techniczny określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, w którym określone zostaną przykładowo dane takie jak: powierzchnia zabudowy, powierzchnia kondygnacji obiektu budowlanego, ilość projektowanych miejsc parkingowych.

  Wymagane dane zależeć mogą od rodzaju zamierzonego sposobu użytkowania.
   
   OPŁATY

   Opłata skarbową w wysokości 17 zł

  Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, lub na konto Urzędu Gminy Siepraw Nr konta:  KBS o/Siepraw 97 85910007 0240 0000 0228 0001.
  Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do złożonego wniosku.

   
   TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
   do 7 dni
   

  TRYB ODWOŁAWCZY
   Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
   
  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

  Wnioskowane zaświadczenie należy odebrać w pok. 15 tutejszego urzędu lub po zamieszczeniu stosownej adnotacji na wniosku zostanie wysłane na wskazany we wniosku adres.

  PODSTAWA PRAWNA
   Kodeks postępowania administracyjnego.

  Uchwała Rady Gminy Siepraw w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
  iod@siepraw.pl.


  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

  Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

  Geodeta gminny Grzegorz Sikora
  tel. (12) 37 21 817,
  pok. nr 15,
  e-mail: gsikora@siepraw.pl
   
   WYMAGANE DOKUMENTY

  •  wypełniony wniosek – o nadanie numeru porządkowego nieruchomości, który powinien zawierać: oznaczenie i miejsce położenia przedmiotowej działki.

   
  OPŁATY

  Nie dotyczy.

  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (30 dni).
   
  TRYB ODWOŁAWCZY

  Nie dotyczy.
   
  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
   1.  O nadanie numeru wnioskować może właściciel lub osoba faktycznie władająca nieruchomością.
  2. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
  3.Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości.
  4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
   
  PODSTAWA PRAWNA
   1.  Art. 47a ust. 1 pkt.1, ust. 5 i 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  2.  Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
  3. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
  4.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
  Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
  iod@siepraw.pl.


  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA


   Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego  i Ochrony środowiska
  Inspektor  Ewelina Czernecka
  tel. (12) 37 21 817, pok. nr 15
  e-mail: eczernecka@siepraw.pl
   

  WYMAGANE DOKUMENTY

  •  wypełniony wniosek wraz z załącznikami

   
  OPŁATY
   Nie dotyczy. 

  TRYB ODWOŁAWCZY

  Nie dotyczy.

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

  W ciągu miesiąca. Sprawy skomplikowane mogą spowodować wydłużenie terminu z przyczyn niezależnych od tut. Urzędu.
  (Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 36 § 1 o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ obowiązany jest zawiadomić  strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy).

  PODSTAWA PRAWNA
  Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
  Uchwały nr XXX/251/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Mało., poz. 5831 zmiana 2014 r poz. 1158).

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
  iod@siepraw.pl.


  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
  Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

  Geodeta gminny Grzegorz Sikora
  tel. (12) 37 21 817,
  pok. nr 15
  e-mail: gsikora@siepraw.pl

  WYMAGANE DOKUMENTY

  • wypełniony wniosek,
  • poświadczenie własności,
  • wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,
  • zaświadczenie o przeznaczeniu działki,
  • operat projektu podziału część A i B,
  • kopia protokołu ustalenia granic,
  • szkic polowy /kopia/.


  OPŁATY

  Opłata skarbowa 17 zł za wydanie zaświadczenia.

   Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, lub na konto Urzędu Gminy Siepraw Nr konta:  KBS o/Siepraw 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.
  Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do złożonego wniosku.
   
  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (30 dni).
   
  TRYB ODWOŁAWCZY
   Nie dotyczy
   
  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
  Procedura ta dotyczy gruntów, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego leżą w terenach upraw rolnych i leśnych.
   
  PODSTAWA PRAWNA
  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

  Kodeks postępowania administracyjnego.

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
  Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl.


  ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
   
  Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

  Geodeta gminny Grzegorz Sikora
  tel. (12) 37 21 817,
  pok. nr 15,
  e-mail: gsikora@siepraw.pl


  WYMAGANE DOKUMENTY

  • dokument stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (wypis z ksiąg wieczystych, akt notarialny, postanowienie Sądu),
  • wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą  podziałowi,
  • wstępny projekt podziału działki opracowany na kopii mapy zasadniczej,
  • mapy projektu podziału,
  • ksero protokołu ustalenia granic,
  • szkic polowy,
  • pozwolenie na podział nieruchomości wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – jeżeli przedmiotem wniosku jest nieruchomość wpisana do rejestru zabytków,
  • pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.


  OPŁATY

  Nie pobiera się.
   
  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  30 dni.
   
  TRYB ODWOŁAWCZY
   Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw w terminie 14 dni od daty doręczenia.
   
  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
   Jeżeli podział nieruchomości jest zgodny z ustaleniami planu miejscowego, jego zatwierdzenie dokonuje się na podstawie decyzji na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny.
   
  PODSTAWA PRAWNA
   1. Art. 93, art. 96 ust. 1 i 4, art. 97, art.99 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.
  3. Art. 35 § 3, art. 104, art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
  Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
  iod@siepraw.pl.


  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
   

  Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

  Geodeta gminny Grzegorz Sikora
  tel. (12) 37 21 817,
  pok. nr 15,
  e-mail:
  gsikora@siepraw.pl
   

  WYMAGANE DOKUMENTY

  •  wypełniony wniosek wraz z załącznikami

      
  OPŁATY 

  • bez opłat w przypadku podziału terenu przewidzianego pod budownictwo mieszkaniowe,
  • w pozostałych przypadkach opłata wynosi 17zł

  Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, lub na konto Urzędu Gminy Siepraw Nr konta:  KBS o/Siepraw 97 85910007 0240 0000 0228 0001.

  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
   Do 30 dni.
   

  TRYB ODWOŁAWCZY
   Zażalenie na piśmie przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji. Zażalenie należy złożyć na dzienniku podawczym.

  PODSTAWA PRAWNA
   Kodeks postępowania administracyjnego.

  Art. 93 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. 

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
  iod@siepraw.pl.


  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
   
  Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

  Geodeta gminny Grzegorz Sikora
  tel. (12) 37 21 817,
  pok. nr 15,
  e-mail: gsikora@siepraw.pl
   
  WYMAGANE DOKUMENTY

  •  wypełniony wniosek,
  • dokument stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (wypis z ksiąg wieczystych, akt notarialny, postanowienie Sądu),
  • wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą  podziałowi,
  • wstępny projekt podziału działki opracowany na kopii mapy zasadniczej z wyłączeniem art.95 (podziałów dokonywanych niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
  • mapy projektu podziału,
  • ksero protokołu ustalenia granic,
  • szkic polowy,
  • pozwolenie na podział nieruchomości wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – jeżeli przedmiotem wniosku jest nieruchomość wpisana do rejestru zabytków,
  • pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

   
  OPŁATY

   Opłata za wydanie decyzji – 10 zł

  Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, lub na konto Urzędu Gminy Siepraw Nr konta:  KBS o/Siepraw 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001

  Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do złożonego wniosku.


  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (30 dni).
   
  TRYB ODWOŁAWCZY
   A/ Gdy w toku postępowania rozgraniczeniowego strony zawarły ugodę likwidującą spór graniczny oraz gdy rozgraniczenie jest sporne, od decyzji wydanej w tych sprawach służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
  B/ Gdy postępowanie rozgraniczeniowe jest zgodne i kończy się podpisaniem protokołu granicznego, od decyzji wydanej w tej sprawie służy odwołanie do Sądu Rejonowego w Myślenicach za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
   
  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

  Jeżeli postępowanie jest sporne, sprawę przekazuje się z do sądu.
   
  PODSTAWA PRAWNA
   Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

  Kodeks postępowania administracyjnego.

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
   

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
  Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
  iod@siepraw.pl.


  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

  Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

  Geodeta gminny Grzegorz Sikora
  tel. (12) 37 21 817,
  pok. nr 15,
  e-mail: gsikora@siepraw.pl

  WYMAGANE DOKUMENTY

  • wypełniony wniosek,
  • wypis z ksiąg wieczystych,
  • wypis z rejestrów gruntów,
  • wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej   nieruchomość podlegającą podziałowi,
  • mapy projektu podziału,
  • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
  • pozwolenie Konserwatora Zabytków na podział nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków,
  • rzuty poziome ścian-oddzieleń przeciwpożarowych lub opinia osoby posiadającej uprawnienia budowlane w przypadku podziału gruntu wraz z budynkiem.


  OPŁATY
  Nie pobiera się.

  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
   Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (30 dni).
   
  TRYB ODWOŁAWCZY
   Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw w terminie 14 dni od daty doręczenia.

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
   Zatwierdzenia podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny.

  PODSTAWA PRAWNA
   1. Art. 95–99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.
  3. Art. 35 § 3, art. 104, art. 127 § 1 i 2, art. 127a i art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego


  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
  Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
  iod@siepraw.pl.


  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

  Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

  Geodeta gminny Grzegorz Sikora
  tel. (12) 37 21 817,
  pok. nr 15,
  e-mail: gsikora@siepraw.pl


  WYMAGANE DOKUMENTY

  • wypełniony wniosek,
  • oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, o pracy w gospodarstwie rolnym przez 5 lat, gdy strona nie posiada świadectwa ukończenia szkoły średniej, wyższej bądź zawodowej rolniczej.

  OPŁATY

   Opłata skarbowa 17 zł za wydanie zaświadczenia

  Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, lub na konto Urzędu Gminy Siepraw Nr konta:  KBS o/Siepraw 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.

  Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do złożonego wniosku.
   
  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
   Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (7 dni).
   
  TRYB ODWOŁAWCZY
   Nie dotyczy.
   
  PODSTAWA PRAWNA
   Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
  Kodeks postępowania administracyjnego.
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
  Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
  iod@siepraw.pl.


  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
   
  Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego  i Ochrony środowiska
  Inspektor  Ewelina Czernecka
  tel. (12) 37 21 817, pok. nr 15
  email: eczernecka@siepraw.pl

  WYMAGANE DOKUMENTY

  • oferta właściciela zainteresowanego sprzedaniem gminie nieruchomości, z określeniem działki, księgi wieczystej, proponowanej ceny sprzedaży oraz z ewentualnym uzasadnieniem dlaczego gmina powinna być zainteresowana jej nabyciem.

   
  OPŁATY
   Wniosek jest wolny od opłat.
   
  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
   1. Przedmiotowe sprawy mają charakter cywilnoprawny, z uwagi na powyższe każdy urząd reguluje we własnym zakresie termin ich załatwienia.
  2. Postępowanie kończy się zawarciem aktu notarialnego przed notariuszem.
   
  TRYB ODWOŁAWCZY
   Nie dotyczy.
   
  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
   Złożoną przez właściciela ofertę rozpatruje się pod względem jej znaczenia dla gminy. Odpowiedź udzielana jest pisemnie. Jeżeli gmina jest zainteresowana nabyciem i dojdzie do ustalenia ceny, nabycie następuje w drodze aktu notarialnego.
   
  PODSTAWA PRAWNA
   Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
  Uchwała Nr XXI/41/08 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Małop  Nr 525, poz. 3409 zm. Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010r. Nr 111, poz. 723)

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
  Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl.

  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
   
  Inspektor  Ewelina Czernecka
  tel. (12) 37 21 817, pok. nr 15
  email: eczernecka@siepraw.pl
   
  WYMAGANE DOKUMENTY

  • wypełniony wniosek

  OPŁATY
   Wniosek jest wolny od opłat.
   
  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
   Przedmiotowe sprawy mają  charakter cywilnoprawny, z uwagi na powyższe każdy urząd reguluje we własnym zakresie termin ich załatwienia.
   
  TRYB ODWOŁAWCZY
  Nie przysługuje.
   
  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
   Przy zawieraniu umów dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata obowiązuje forma przetargowa.
  Umowa dzierżawy zostaje spisana z osobą, która przetarg wygrała.
  Umowa dzierżawy na czas do 3-ch lat zostaje spisana po uzgodnieniu warunków umowy.
  Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości gminy ogłaszany jest na tablicach informacyjnych, w prasie lokalnej oraz na stronach www.siepraw.pl
   
  PODSTAWA PRAWNA
  Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia1997r.

  Kodeks cywilny.

  Uchwała Nr XXI/41/08 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Małop  Nr 525, poz. 3409 zm. Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010r. Nr 111, poz. 723).


  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
  Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl.


  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
  Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego  i Ochrony środowiska
  Inspektor  Ewelina Czernecka
  tel. (12) 37 21 817, pok. nr 15
  e-mail: eczernecka@siepraw.pl
   
  WYMAGANE DOKUMENTY

  •  w sprawie przysługującego pierwszeństwa nabycia - wniosek B,
  • w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na własność - wniosek B  oraz aktualny odpis z księgi wieczystej,
  • w sprawie nabycia działki w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki przyległej, wniosek C,
  • w sprawie nabycia nieruchomości w drodze przetargu - wniosek A.

  OPŁATY

  Wniosek jest wolny od opłat.
   
  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
   1. Przedmiotowe sprawy mają charakter cywilnoprawny, z uwagi na powyższe każdy urząd reguluje we własnym zakresie termin ich załatwienia. Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od ilości spraw, stanu prawnego nieruchomości oraz konieczności wykonywania prac geodezyjnych.
  2. Postępowanie kończy się zawarciem aktu notarialnego przed notariuszem.
   
  TRYB ODWOŁAWCZY
   Nie dotyczy.
   
  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
   Nieruchomości stanowiące własność gminy zbywane są w formie przetargu.
  Forma bezprzetargowa jest dostępna miedzy innymi dla:
   
  a) osób będących poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercami, pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed 5.12.1990 r., jeżeli złożą one wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia podanym do publicznej wiadomości przez gminę. Do wniosku należy dołączyć decyzję wywłaszczeniową lub akt notarialny sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. W przypadku spadkobierców- postanowienie sądu o nabyciu spadku,
   
  b) użytkowników wieczystych nabywających nieruchomość na własność
   
  c) forma bezprzetargowa dotyczy także takich części nieruchomości, które są niezbędne dla poprawienia warunków zagospodarowania innych nieruchomości, do których przylegają, a stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę część nabyć oraz jeżeli nie mogą być zbyte jako odrębne nieruchomości.
  Informacja o przetargu na zbycie nieruchomości, podaje się do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych, w prasie oraz na stronach www.siepraw.pl
   
  PODSTAWA PRAWNA
   Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 stycznia 1997r. oraz kodeks cywilny.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
  Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
  iod@siepraw.pl.


  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

  Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego  i Ochrony środowiska
  Inspektor  Ewelina Czernecka
  tel. (12) 37 21 817, pok. nr 15
  e-mail: eczernecka@siepraw.pl
   
  WYMAGANE DOKUMENTY

  •  wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  •  aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości gruntowej
  •  kwit potwierdzający dokonanie wpłaty opłaty skarbowej

   
  OPŁATY
   1)  zaliczka pobrana na poczet wyceny nieruchomości - 500 zł
  2) opłata skarbowa 10 zł
  3) opłata z tytułu przekształcenia ustalona w decyzji
   
  TRYB ODWOŁAWCZY
  Decyzja wydawana jest w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania wyjaśniającego umożliwiającego wydanie decyzji.
   
  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
  Odwołanie w trybie przepisów Kodeks postępowania administracyjnego.
   
  PODSTAWA PRAWNA
  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
  Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
   
  Wyrokiem z dnia 26 stycznia 2010 r. sygn.akt K 9/08 Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją art.4 ust.8 i 9 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości w zakresie, w jakim wskazuje, że udzielenie bonifikaty jest obowiązkiem organu jednostki samorządu terytorialnego właściwego do wydania decyzji przekształceniowej. Przepisy te tracą moc obowiązującą z upływem osiemnastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej tj. od dnia 08 lutego 2010 r.
   
  Zgodnie z art.4 ust.8 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - osobie fizycznej, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów, organ właściwy do wydania decyzji udziela, na jej wniosek (GPS 20.4a), 90% bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jeżeli nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę.


  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

  Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
  iod@siepraw.pl.


  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
   
  Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego  i Ochrony środowiska
  Inspektor  Ewelina Czernecka
  tel. (12) 37 21 817, pok. nr 15
  e-mail: eczernecka@siepraw.pl
   
  WYMAGANE DOKUMENTY

  •  wypełniony wniosek

  OPŁATY
   Wniosek jest wolny od opłat.
   
  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
   Przedmiotowe sprawy mają  charakter cywilnoprawny, z uwagi na powyższe każdy urząd reguluje we własnym zakresie termin ich załatwienia.
   
  TRYB ODWOŁAWCZY
   Nie przysługuje.
   
  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
   Umowa użyczenia zostaje spisana po uzgodnieniu warunków umowy.
   
  PODSTAWA PRAWNA
  Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.

  Kodeks cywilny.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

  Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
  iod@siepraw.pl.


  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
   
  Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

  Geodeta gminny Grzegorz Sikora
  tel. (12) 37 21 817,
  pok. nr 15,
  e-mail:
  gsikora@siepraw.pl
   

  WYMAGANE DOKUMENTY

  •  Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaganego przepisami prawa lub w celu urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego ze względu na swój interes prawny, w zakresie spraw prowadzonych przez Stanowisko.

  Wniosek powinien zawierać wskazanie osoby/instytucji od której pochodzi, jej adres oraz określenie przedmiotu wniosku oraz powinien czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach.
   

  OPŁATY

  Opłata skarbowa w wysokości 17 zł. za  wydanie zaświadczenia,

  Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, lub na konto Urzędu Gminy Siepraw Nr konta:  KBS o/Siepraw 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.
  Nie podlega opłacie wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.


  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
   Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (7 dni).
   

  TRYB ODWOŁAWCZY
   Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
   

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
   Zaświadczenie można odebrać osobiście lub może być ono dostarczone pocztą.
   

  PODSTAWA PRAWNA
   Art. 217, 218 Kodeks postępowania administracyjnego. 

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
  iod@siepraw.pl.

  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
  Referat  Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Odpadami
  Pokój Nr 12
  Tel.12 37 21 802, 12 37 21 803     

  WYMAGANE DOKUMENTY
  Nie dotyczy

  OPŁATY
  Nie pobiera się

  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Uzgodniony podczas zgłaszania

  TRYB ODWOŁAWCZY
  Nie dotyczy

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
  1)     Należy zgłosić, telefonicznie (tel. 12 37 21 802 lub 12 37 21 803), mailem (e-mail: amichalik@siepraw.pl) lub osobiście (pokój nr 12 Urzędu Gminy Siepraw) w godzinach pracy urzędu, zgłoszenie powinno zawierać:
  a)    imię i nazwisko oraz adres właściciela nieruchomości,
  b)    szacunkową objętość szamba do odebrania,
  c)    proponowany termin odebrania szamba,
  d)    nr telefonu kontaktowego.
  2)    Pracownik Urzędu Gminy przyjeżdża zespołem asenizacyjnym (beczka o pojemności 6,7 m3) w umówionym terminie, odbiera nieczystości ciekłe, wystawia potwierdzenie wywozu, transportuje na oczyszczalnię ścieków i tam poddaje utylizacji.
  3)    Na podstawie potwierdzenia wywozu Urząd Gminy Siepraw wystawia fakturę, którą będzie można odebrać w pokoju nr 12 UG w okresie 5 dni od dnia wykonania usługi. Nie odebranie w tym terminie faktury spowoduje wysłanie na adres zamawiającego usługę.
  4)    Fakturę można zapłacić w kasie Urzędu Gminy w godzinach pracy lub przelewem bankowym na konto Urzędu Gminy Siepraw z tytułem zobowiązania „za usługę asenizacyjną”.

  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
  Referat  Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Odpadami
  Pokój Nr 12
  Tel.12 37 21 802  

  WYMAGANE DOKUMENTY

  • Projekt techniczny wykonany przez inwestora zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia, pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela nieruchomości

  OPŁATY
  Nie pobiera się

  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Do 30 dni

  TRYB ODWOŁAWCZY
  W sprawach spornych rozstrzyga na wniosek strony Organ Regulacyjny – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
   
  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
  Po uzgodnieniu wykonanego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia projektu technicznego jest do odbioru w pok. nr 12.

  PODSTAWA PRAWNA
  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków.

  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
  Referat  Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Odpadami
  Pokój Nr 12
  Tel.12 37 21 802     

  WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek wraz z dołączoną mapą sytuacyjno-wysokościową działki, do której jest planowana budowa sieci lub przyłącza, dokument określający stan prawny nieruchomości do wglądu

  OPŁATY
  Nie pobiera się
   
  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
   Do 30 dni od złożenia wniosku.
   
  TRYB ODWOŁAWCZY
  W sprawach spornych rozstrzyga na wniosek strony Organ Regulacyjny – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
   
  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
  Na podstawie wniosku oraz w oparciu o istniejące uzbrojenie (sieć wodociągowa i kanalizacyjna) wydawane są warunki przyłączenia, które są do odbioru w Urzędzie Gminy Siepraw - pok. 12.
   
  PODSTAWA PRAWNA
  1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków.

  2. Uchwała Nr XXXIV/340/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siepraw.


  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH      
  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
  Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą w Sieprawiu ul. Kawęciny 30.   
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych –
  iod@siepraw.pl
  Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  - realizacji obowiązku określonego w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
  Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przekazywanie danych do organów publicznych w związku z prowadzonym postępowaniem –  odbywa się na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz sądy administracyjne, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego nie są uznawane za odbiorców w rozumieniu RODO. Dane osobowe będą jednak udostępniane organom ścigania w ramach prowadzonych przez nie postępowań .
  Każda osoba, której dane dotyczą i są przetwarzane ma prawo do:
  1.  Dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  2. Żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo do usunięcia danych jest ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:
   a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej,  lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw;
  b) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych  uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów do takiego przetwarzania;
  c)  do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  
  3. Żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych w następujących przypadkach:
   a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania;
  c) administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 Rozporządzenia wobec przetwarzania  - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  4. Przenoszenia danych, jeśli dotyczące jej dane przetwarzane są na podstawie zgody  lub umowy. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw.
  5. Wniesienia sprzeciwu  – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO.
  6. Wniesienia skargi  do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.
  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawnymi w celu realizacji procedury zgłoszenia utrzymywania psa razy uznanej za agresywną. Brak podania wskazanych danych skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia w drodze postanowienia.
  Dane osobowe będą przetwarzane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja papierowa, po upływie okresu jej przechowywania w archiwum zakładowym, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie lub za jego zgodą niszczona.  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
  Referat  Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Odpadami
  Pokój Nr 12
  Tel. 12 37 21 802  

  WYMAGANE DOKUMENTY

   Dokumenty od wnioskodawcy  
  1. Wniosek przedsiębiorcy zajmującego się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na druku stanowiącym załącznik do procedury, zawierający:
  a. imię, nazwisko, adres zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy oraz nr NIP,
  b. określenie przedmiotu i obszaru działalności objętej wnioskiem,
  c. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie,
  d. informacja o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług,
  e. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
  f. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
  2. Do wglądu: odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o braku zaległości podatkowej i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych.
  3. W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

  OPŁATY
  Opłata skarbowa:

  • od wydania zezwolenia – 107 zł,
  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

  Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siepraw - KBS o/Siepraw nr 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w  kasie Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
   Do 30 dni od złożenia wniosku.
   

  TRYB ODWOŁAWCZY
   Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw ,  terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji.
   
  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
   Po przeanalizowaniu wniosku i stwierdzeniu jego kompletności i wiarygodności zostaje wydana decyzja zezwalająca. Decyzję można odebrać osobiście w Referacie Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Odpadami  - pok.12  lub jest przesyłana pocztą.
   
  PODSTAWA PRAWNA

  1. Art. 7 ust. 6, 6a, 6b i art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

  3. Uchwała nr XXIII/196/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


  MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
   
  Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Odpadami  
  Pokój Nr 12
  Tel. 12 37 21 803
   
  WYMAGANE DOKUMENTY

  •  wniosek zawierający podstawowe dane wnioskodawcy / imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, miejsce dostarczania wody lub odbioru ścieków/

  OPŁATY
   Nie pobiera się.
   
  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
   Do 14 dni od daty złożenia wniosku o zawarcie umowy lub niezwłocznie w przypadku osobistego złożenia wniosku klienta w Urzędzie Gminy.
   
  TRYB ODWOŁAWCZY
   Nie dotyczy.
   
  PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

  Umowa może być zawarta po dokonaniu odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, wykonanego zgodnie z wydanymi warunkami.
  Umowę można zawrzeć w Urzędzie Gminy  - pokój Nr 12.
   
  PODSTAWA PRAWNA
   Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH      
   Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
  Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw Siepraw z siedzibą w Sieprawiu ul. Kawęciny 30.   
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – iod@siepraw.pl
  Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  - realizacji obowiązku określonego w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
  Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przekazywanie danych do organów publicznych w związku z prowadzonym postępowaniem –  odbywa się na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz sądy administracyjne, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego nie są uznawane za odbiorców w rozumieniu RODO. Dane osobowe będą jednak udostępniane organom ścigania w ramach prowadzonych przez nie postępowań .
  Każda osoba, której dane dotyczą i są przetwarzane ma prawo do:
  1.   dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  2. żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo do usunięcia danych jest ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:
   a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej,  lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw;
  b) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych  uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów do takiego przetwarzania;
  c)  do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  
  3. żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych w następujących przypadkach:
   a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania;
  c) administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 Rozporządzenia wobec przetwarzania  - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  4. przenoszenia danych, jeśli dotyczące jej dane przetwarzane są na podstawie zgody  lub umowy. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw.
  5. wniesienia sprzeciwu  – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO.
  6. wniesienia skargi  do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.
  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawnymi w celu realizacji procedury zgłoszenia utrzymywania psa razy uznanej za agresywną. Brak podania wskazanych danych skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia w drodze postanowienia.
  Dane osobowe będą przetwarzane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja papierowa, po upływie okresu jej przechowywania w archiwum zakładowym, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krak