Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymuje dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 • dożywianie dzieci,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Siepraw środki finansowe na rok 2021 w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 52 190,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej. Planowany koszt realizacji zadania w roku 2021 wynosi 560 534,00zł.


Program jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w ustawie o pomocy społecznej polegającym – zgodnie z zapisami programu – na zapewnieniu pomocy w formie posiłku bądź świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych wszystkim osobom jej potrzebującym, a w szczególności: dzieciom, uczniom, młodzieży, osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym – spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa. Wojewoda małopolski w ramach zawartej z Gminą umowy przekazuje Gminie Siepraw środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 45 282,00 zł z przeznaczeniem na realizacje programu w 2021r. (moduł 1 i 2). Planowany koszt realizacji zadania w 2021 r. wynosi 109 000,00 zł

Realizatorem Programu na terenie Gminy Siepraw jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu