Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymuje dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 • dożywianie dzieci,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Siepraw środki finansowe na rok 2021 w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 52 190,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej. Planowany koszt realizacji zadania w roku 2021 wynosi 560 534,00zł.


Program jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w ustawie o pomocy społecznej polegającym – zgodnie z zapisami programu – na zapewnieniu pomocy w formie posiłku bądź świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych wszystkim osobom jej potrzebującym, a w szczególności: dzieciom, uczniom, młodzieży, osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym – spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa. Wojewoda małopolski w ramach zawartej z Gminą umowy przekazuje Gminie Siepraw środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 45 282,00 zł z przeznaczeniem na realizacje programu w 2021r. (moduł 1 i 2). Planowany koszt realizacji zadania w 2021 r. wynosi 109 000,00 zł

Realizatorem Programu na terenie Gminy Siepraw jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 29 maja 2021 r.


Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej


Zgodnie z umową nr 577/OPS/2021 zawartą pomiędzy Gminą Siepraw, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizacje zadania z budżetu państwa przyznano środki w wysokości 3 288,00 zł.
Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 4 110,00 złGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020r., poz. 821 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020r., poz. 1329) zatrudnia asystenta rodziny. Do zadań asystenta rodziny należy:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1, ust 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną
 • sporządzanie, na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Siepraw środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 1 000,00 zł. na rok 2021, z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 33 633,40 zł.Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością - edycja 2024

DOFINANSOWANIE: 144 908,12  zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 144 908,12  zł

Czas realizacji Programu: 2024 r.

Gmina Siepraw po raz kolejny realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Adresatami wsparcia są:

1.    dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2.    osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym,
b) o stopniu umiarkowanym,
c) albo traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

1.    czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych:
2.    prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania):
3.    przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania:
4.    wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024.

Wojewoda Małopolski w ramach zawartej umowy przekazuje Gminie Siepraw środki finansowe w wysokości 142 066,78 zł na świadczenie usług asystenckich oraz 2 841,34 zł na pokrycie kosztów obsługi programu.
NAZWA PROGRAMU:  Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

DOFINANSOWANIE: 79 713,00  zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 79 713,00  zł

Czas realizacji Programu: 2023 r.

Gmina Siepraw informuje, że przystąpiła do realizacji Programu  ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” –  edycja 2023 finansowanego ze środków  Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” skierowany jest do:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego  współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionych.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:        

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce;
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawnościach do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Gmina Siepraw otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 78 150,00 zł na świadczenie usług asystenckich oraz 1 563,00 zł na pokrycie kosztów obsługi programu.  NAZWA PROGRAMU:  Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

DOFINANSOWANIE: 77 877,00  zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 77 877,00  zł

Czas realizacji Programu: 2022 r.

Gmina Siepraw informuje, że przystąpiła do realizacji Programu  ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” –  edycja 2022 finansowanego ze środków  Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” skierowany jest do:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego  współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionych.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:        

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce;
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawnościach do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Gmina Siepraw otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 76 350,00 zł na świadczenie usług asystenckich oraz 1 527,00 zł na pokrycie kosztów obsługi programu.