Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt obowiązującą od 1 stycznia 2012r. Rada Gminy corocznie w terminie do dnia 31 marca zobowiązana jest do uchwalania programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Projekt uchwał jest zawsze opiniowany z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Myślenicach; organizacjami społecznymi, których celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich działającymi na obszarze gminy.

Program zawiera obligatoryjne zadania Gminy określone w ustawie o ochronie zwierząt.
Zadania gminy, które zgodnie z ww. ustawą winny być zawarte w Programie to:

  • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
  • opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie;
  • odławianie bezdomnych zwierząt;
  •  obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
  •  poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
  •  usypianie ślepych miotów;
  • wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
  • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Gmina zawarła umowę ze  schroniskiem Psie Pole - Damian Michalski , 32-222 Racławice 91.

 Całodobową opiekę weterynaryjną zapewnia lecznica P.  Przemysława Głąb ul. Garncarska 3, Dobczyc.