Przedmiotem działania Urzędu Gminy Siepraw w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków jest:

  • Zakup hurtowy wody.
  • Rozprowadzanie zakupionej wody mieszkańcom gminy przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury wodociągowej.
  • Odprowadzanie ścieków od mieszkańców gminy przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej do gminnej oczyszczalni ścieków i do oczyszczalni w Dobczycach,
  • Przyłączanie nowych odbiorców do istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
  • Oczyszczanie ścieków w gminnej oczyszczalni ścieków – informacja o oczyszczalni gminnej znajduje się w zakładce: „Dla Mieszkańca” – „Gospodarka komunalna” – Oczyszczalnia ścieków”
  • Odbiór ścieków od mieszkańców gminnym zestawem asenizacyjnym.
  • Wydawanie zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.