Deklaracja dostępności Urzędu Gminy Siepraw

Urząd Gminy Siepraw zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Siepraw.

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48123721800

Fax: +48123721806

E-mail: gmina@siepraw.pl
Adres korespondencyjny: ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Data publikacji strony internetowej: 2018-04

Strona internetowa Gminy Siepraw jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- Zamieszczone na stronie internetowej Gminy Siepraw informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2020-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu.
- Zamieszczone nagrania z posiedzenia Rady Gminy Siepraw przed 2020-09-23 nie posiadają napisów, alternatywnie zmieszczone są protokoły.
- Zamieszczone na stronie internetowej Gminy Siepraw informacje, niektóre w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji).

Ułatwienia na stronie internetowej Gminy Siepraw
Strona internetowa Gminy Siepraw posiada następujące ułatwienia:
- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
- mapa strony

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2021-02-16
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Urzędu Gminy Siepraw

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Michał Baran
mbar@siepraw.pl
tel. 12 3721816

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
W zakresie dostępności architektonicznej:
- rampa podjazdowa na parter budynku – drzwi do wiatrołapu oraz wejściowe do budynku o szerokości 110 cm

- zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny lub głosowy - tablice informacyjne, informacja w okienku dziennika podawczego lub kasy na parterze budynku;
- zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji;

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
-  zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio z informacji w dzienniku podawczym / kasie na parterze budynku o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową.

Koordynator Dostępności

Michał Baran
mbar@siepraw.pl
tel. 12 3721816

Został wyznaczony  Zespół do Spraw Dostępności, w składzie:

1) Michał Baran– Przewodniczący Zespołu;

2) Marta Szymańska – Członek Zespołu;

3) Joanna Braś – Członek Zespołu;

4) Grzegorz Żmudzki – Członek Zespołu;