HONOROWI OBYWATELE GMINY SIEPRAW

Jego eminencja Ksiądz Franciszek Macharski

W uznaniu dla wartości jego posługi pasterskiej naznaczonej ogromną wrażliwością na cierpienie, poniżenie i biedę ludzką; w podziękowaniu za naukę odwagi, stanowczości i służby dla sprawiedliwości; wskazywanie wzorów do naśladowania dla współczesnych i przyszłych pokoleń; w podziękowaniu za upowszechnienie kultu naszej rodaczki – Błogosławionej Anieli Salawy

7 września 2000 roku

Generał Bronisław Kwiatkowski

Generał Bronisław Kwiatkowski, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zginął tragicznie w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r. w swej pierwszej i zarazem ostatniej podróży na ziemię rosyjską. Przebieg jego 41-letniej służby w Wojsku Polskim wzbudza niekwestionowane uznanie i szacunek.
Swym życiem i żołnierską drogą dawał świadectwo niezwykłej prawości i skromności, a jednocześnie dumy ze służby w wierności Bogu, Honorowi i Ojczyźnie.
Uczestnicząc w wielu naszych patriotycznych uroczystościach dawał wyraz zrozumienia dla inicjatyw budujących naszą tożsamość lokalną, także tę historyczną. Nawiedzając zaś wielokrotnie Sieprawskie Sanktuarium stał się, jak cała nasza społeczność czcicielem Błogosławionej Anieli Salawy.
Postawa Generała jest i winna być wzorem do naśladowania dla każdego pokolenia naszej Małej Ojczyzny.

Uchwała Nr XLII/283/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Siepraw Generałowi Bronisławowi Kwiatkowskiemu.ZASŁUŻONY DLA GMINY SIEPRAW

b.cHOROBIK

śp. Chorobik Stanisław
Stanisław Chorobik był współtwórcą Komitetu Obywatelskiego w Sieprawiu, który zapoczątkował odrodzenie samorządu w Gminie Siepraw. Był Przewodniczącym Rady Gminy Siepraw - pierwszej i drugiej kadencji, bardzo aktywnie uczestniczył także w pracach Zarządu Gminy Siepraw. Potrafił swoją pracą i postawą zmobilizować wiele osób do działania na rzecz Gminy. Szczególną jego troską było zapewnienia dobrej infrastruktury drogowej. Bliskie były mu również zagadnienia sportu i turystyki. Pełnił funkcję Wiceprezesa Klubu Sportowego „Karpaty Siepraw”, zaangażował się także w rozbudowę wielu obiektów sportowych. Boisko Orlik 2012, budowa boiska w Zakliczynie to jego inicjatywa. Był także współinicjatorem szeregu cennych działań Rady Gminy, takich jak: przejęcia szkół i ośrodka zdrowia, realizacji wielu inwestycji służących Mieszkańcom Naszej Gminy w tym budowa budynku Szkoły Podstawowej w Czechówce, sieci gazowej, wodociągowej, remont budynków szkolnych we wszystkich miejscowościach gminy i Ośrodka Zdrowia w Sieprawiu. Od 1998 roku był Radnym Powiatu Myślenickiego, pełniąc funkcje Wiceprzewodniczącego Rady, następnie Przewodniczącego Rady, a w ostatnim okresie życia był Starostą Myślenickim. Zmarł w dniu 1 kwietnia 2009 roku.

Uchwała Nr XI/85/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2015 roku o przyznaniu wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Siepraw”


śp. Marcin Pawlak

Marcin Pawlak to długoletni Burmistrz Dobczyc, członek Zarządu Województwa Małopolskiego od 1998 do 2002 roku. Jako członek Zarządu Województwa Małopolskiego nie szczędził pracy na rzecz rozwoju gmin małopolskich. Naszej Gminie pomagał w wykonaniu modernizacji drogi powiatowej Łyczanka - Myślenice. Był współtwórcą Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa, a także głównym inicjatorem współpracy Gmin w zagospodarowaniu Zbiornika Dobczyckiego na cele rekreacyjne. Gmina Siepraw wspólnie z Gminą Dobczyce realizowała szereg inwestycji, w tym niektóre odcinki sieci wodociągowej, a w ostatnich latach budowę kanalizacji w miejscowości Zakliczyn i Czechówka oraz modernizację oczyszczalni ścieków. Tylko dzięki tej współpracy możliwe było uzyskanie przez naszą Gminę dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Obie Gminy współdziałały także na polu oświatowym (konkursy znajomości języka angielskiego i niemieckiego). Współpracując kierował się dobrem obu Gmin. Uczestniczył w licznych spotkaniach kulturalnych i okolicznościowych w Gminie Siepraw, szczerze ciesząc się z jej osiągnięć. Był Człowiekiem bardzo życzliwym, służącym zawsze pomocą, samorządowcem o bardzo dużej wiedzy i umiejętnościach rozwiązywania spraw konfliktowych. Zmarł 12 stycznia 2015 roku.

Uchwała Nr XI/86/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2015 roku o przyznaniu wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Siepraw”.


Ks. Stanisław Pająk

Ksiądz Stanisław Pająk był Proboszczem Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Wszystkich Świętych w Zakliczynie od 1 lipca 1990 roku do czerwca 2002 roku. Od pierwszych dni swojej pracy w Parafii z entuzjazmem wspierał działania nowo powstałego samorządu gminnego. Inspirował działania Gminy na rzecz zagospodarowania wolnego czasu młodzieży, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na rzecz zapewnienia lepszych warunków życia Mieszkańców Zakliczyna. Był przewodniczącym komitetu wodno–kanalizacyjnego w Zakliczynie. Wspierał działania samorządu nie tylko naszej Gminy, ale również Gminy Dobczyce i Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w przygotowaniu budowy sieci kanalizacyjnej w Zakliczynie. Podejmował działania dla integracji Mieszkańców. To z jego inicjatywy Gmina rozpoczęła organizację Dni Seniora. Z jego inicjatywy spisano dzieje Parafii w Zakliczynie, w której poza historią Parafii, przybliżono sylwetki Mieszkańców Zakliczyna, którzy wnieśli swój wkład w naukę i kulturę.

Uchwała Nr XI/87/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2015 roku o przyznaniu wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Siepraw”


Profesor Stanisław Hodorowicz

Profesor Stanisław Hodorowicz od 1993 roku jest profesorem zwyczajnym, jego specjalnością jest chemia. W dorobku ma ponad 300 naukowych publikacji, pracę na kilku renomowanych uczelniach w Polsce i Stanach Zjednoczonych, trzykrotnie był dziekanem Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także prorektorem tej uczelni do spraw badań i nauki. Jest także jednym z założycieli i wieloletnim rektorem Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Będąc Senatorem VIII kadencji wspierał starania Gminy o dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Sieprawiu i budowę kanalizacji. To dzięki jego staraniom orkiestra „Sieprawianka” otrzymała pomoc finansową na zakup nowych instrumentów muzycznych. Pan prof. Stanisław Hodorowicz wspiera działania naszego samorządu, korzystamy z jego ogromnej wiedzy i doświadczenia.

Uchwała Nr XI/88/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2015 roku o przyznaniu wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Siepraw”


Stanisław Bisztyga

Stanisław Bisztyga Senator VII kadencji. W latach 1994 - 2002 był Radnym Miasta Krakowa, a od 2006 do 2007 roku Radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego. Jako Senator bardzo wspierał Naszą Gminę w realizacji licznych inwestycji, szczególnie jesteśmy wdzięczni za pomoc w pozyskaniu środków na zakup samochodu dla OSP Siepraw i środków na dofinansowanie budowy hali sportowej w Sieprawiu. Wdzięczni jesteśmy za to, że Pan Stanisław Bisztyga nadal aktywnie angażuje się w prace samorządu służąc swoim doświadczeniem, wspiera finansowo działalność kulturalną i sportową Naszej Gminy.

Uchwała Nr XI/89/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2015 roku o przyznaniu wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Siepraw”


Jan Marek Lenczowski

Jan Marek Lenczowski był radnym pierwszej i trzeciej kadencji Rady Powiatu Myślenickiego, jest radnym obecnej kadencji. Członek Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej (2003-2007), delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych, członek Grupy Roboczej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przy Ministrze Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Pełni także funkcję Prezesa Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Turystyczna Podkowa” w Sieprawiu. Jako Prezes „Turystycznej Podkowy” wspiera działania kulturalno-sportowe Gminy Siepraw i promuje ją na zewnątrz. Z jego inicjatywy rozszerzono konkurs szopek na cały obszar objęty działaniem tego Stowarzyszenia. Promuje także Sanktuarium Bł. Anieli Salawy. Pan Jan Marek Lenczowski jest aktywnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieprawiu, gdzie od wielu lat pełni funkcję skarbnika.

Uchwała Nr XI/90/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2015 roku o przyznaniu wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Siepraw”


Józef Suder

Józef Suder był członkiem Komitetu Obywatelskiego w Sieprawiu, który zapoczątkował odrodzenie samorządu w Gminie Siepraw, był Radnym Gminy Siepraw pierwszej kadencji, równocześnie pełnił funkcję członka Zarządu Gminy Siepraw. Jest długoletnim Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieprawiu, członkiem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sieprawiu. Aktywnie włączył się w reformowanie jednostek administracyjnych gminy Siepraw oraz unowocześnianie bazy jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek organizacyjnych gminy. Dzięki jego staraniom wybudowano budynek OSP w Sieprawiu.

Uchwała Nr XI/91/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2015 roku o przyznaniu wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Siepraw”


Michał Przęczek

Michał Przęczek był Radnym Rady Gminy Siepraw drugiej, trzeciej i czwartej kadencji, pełnił funkcję członka Zarządu drugiej kadencji i Przewodniczącego Rady Gminy trzeciej kadencji. Jako Przewodniczący Rady Gminy zabiegał o rozwój infrastruktury w Gminie, w tym okresie wybudowano nowoczesną, jak na tamte czasy, oczyszczalnię ścieków i pierwsze odcinki sieci kanalizacyjnej. Powstała sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Zakliczynie. Pan Michał Przęczek jest długoletnim Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sieprawiu i od 2012 roku jest Zastępcą Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Myślenicach. Od 1996 do 1998 roku pełnił funkcje Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie. Od roku 1999 do roku 2011 był członkiem Powiatowego Związku OSP RP w Myślenicach. Z tego powodu bliskie mu były i nadal są sprawy ochrony przeciwpożarowej w Gminie, szczególnie wyposażenie jednostek w samochody i sprzęt specjalistyczny. Z determinacją dążył do stworzenia dobrej bazy technicznej dla miejscowych OSP, doprowadził do włączenia kilku jednostek OSP w Gminie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W swojej pracy, jako Radny, kierował się dobrem publicznym, a jego działania służyły poprawie bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy. Jest aktywnym członkiem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Turystyczna Podkowa”.

Uchwała Nr XI/92/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2015 roku o przyznaniu wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Siepraw”


Wanda Matoga

Wanda Matoga byłą radną i członkiem Zarządu trzeciej kadencji Rady Gminy Siepraw i Przewodniczącą tej Rady w czwartej kadencji. Zaangażowanie w pracę Rady przyczyniło się w znacznej mierze do wykonania ważnych zadań określonych w Strategii Gminy i do rozwiązania problemów powstałych w czasie wdrażania reform szkolnictwa, zmian w organizacji ochrony zdrowia. Była współzałożycielką Stowarzyszenia Przyjaciół Ziem Sieprawskiej, które przybliża Mieszkańcom historię Gminy i promuje twórców kultury. Pracuje także, jako Redaktor Naczelny Biuletynu Informacyjnego Gminy Siepraw „Z Czerech Stron Gminy". Była inicjatorką obchodów 700-lecia Parafii w Sieprawiu. Bliskie jej są także sprawy osób niepełnosprawnych. To z jej inicjatywy Gmina rozpoczęła organizowanie pikników integracyjnych ”Siepraw Bez Barier”. Z inicjatywy Pani Wandy Matogi Gmina przyjęła i realizowała program pomocy dla osób niepełnosprawnych w Gminie Siepraw. Bardzo angażowała się także w rozwój szkolnictwa, podniesienie poziomu nauczania w szkołach. To w okresie jej pracy w Radzie wybudowano Gimnazjum w Sieprawiu, zdobyto środki na dokształcenie nauczycieli i pomoce dydaktyczne dla uczniów. Jako Przewodnicząca Rady Gminy zabiegała o rozwój infrastruktury w Gminie m.in. budowę kanalizacji. Pani Wanda Matoga nadal aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz naszej Gminy.

Uchwała Nr XI/93/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2015 roku o przyznaniu wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Siepraw”


Tadeusz Żaba

Tadeusz Żaba jest Radnym Powiatu Myślenickiego, był Radnym Rady Gminy Siepraw piątej i szóstej kadencji, pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady Gminy. Kierując Radą dbał o równomierny rozwój Gminy, podniesienie standardu życia Mieszkańców Gminy, poprawę jakości obsługi Mieszkańców przez Jednostki Gminy, a także zwiększenie dostępności usług medycznych dla Mieszkańców. Z racji wykształcenia i swojej pracy zawodowej bliskie mu są sprawy związane z zaopatrzeniem w wodę i ochroną środowiska. To dzięki jego staraniem Gmina Siepraw w roku 2012 uzyskała bezpośredni dostęp do magistrali wodociągowej. W okresie, kiedy Pan Tadeusz Żaba kierował pracą Rady Gminy, Gmina zrealizowała wiele ważnych dla Mieszkańców inwestycji m.in.: budowa sieci kanalizacyjnej, budowa hali sportowej, sali gimnastycznych w Czechówce i Łyczance, Domu Kultury i Biblioteki w Sieprawiu, boiska sportowego Orlik. Podjęła również decyzję o uporządkowaniu numeracji budynków w Gminie Siepraw. Pan Tadeusz Żaba prywatnie wspiera także działalność kulturalną i charytatywną licznych organizacji działających w naszej Gminie.

Uchwała Nr XI/94/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2015 roku o przyznaniu wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Siepraw”


Ksiądz Prałat Piotr Kluska

Ksiądz Prałat Piotr Kluska - jest Proboszczem i Kustoszem Sanktuarium Błogosławionej Anieli Salawy, rodaczki sieprawskiej, wyniesionej na ołtarze w 1991 r. przez papieża Świętego Jana Pawła II.Poprzez swoje zaangażowanie szerzy kult błogosławionej w kraju i za granicą, organizując uroczystości, przyjmując pielgrzymki, czy też publikując materiały dotyczącej błogosławionej Anieli, jak choćby książkę, wydaną w 2017 r. pn. „Siepraw Sieprawianki”. Ks. Prałat wyraża głęboka troskę o miejscowe zabytki, szczególnie angażując się w odbudowę XVII - wiecznego kościoła, spalonego w 1968 r., który po odbudowie aktualnie pełni funkcje religijno – kulturalne. Zabytkowy Kościół wykorzystywany jest m. in. przez Gminę Siepraw do organizacji uroczystości i wydarzeń lokalnych.Ksiądz Proboszcz sprawuje pieczę nad cennymi historycznie zapiskami archiwalnymi dotyczącymi Ziemi i Parafii Sieprawskiej i miejscowymi, zabytkowymi kapliczkami. Ksiądz Prałat Piotr Kluska został wyświęcony na kapłana w 1977 roku, a więc w bieżącym roku 2017 obchodził 40-leci kapłaństwa.

Uchwała Nr XXX/276/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2017 roku o przyznaniu wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Siepraw”


Barbara Wójcik

Barbara Wójcik - była Sekretarzem Gminy Siepraw nieprzerwanie od 1 stycznia 1973 roku, kiedy to została zatrudniona przez ówczesnego Naczelnika Stanisława Barana, aż do 2015 r., czyli przez 42 lata. Po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1969 roku pracowała krótko w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Bochni oraz Spółdzielni Pracy Wytwórczej Różnej „Sieprawianka”, skąd przeszła za porozumieniem stron do Urzędu Gminy. W trakcie wykonywania pracy Sekretarza ukończyła aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie.Przez wszystkie lata była i jest wysoko oceniana w środowisku samorządowym za swoja wiedzę prawniczą, systematyczną pracę, profesjonalizm, a przede wszystkim za bezinteresowną chęć pomagania innym.Akty prawne projektowane dla Rady Gminy oraz Wójta (Zarządu) przez Panią Sekretarz Wójcik były zawsze na najwyższym poziomie merytorycznym i prawnym. Urząd Gminy pod kierownictwem Pani Barbary Wójcik podczas kontroli różnych instytucji uzyskiwał wysokie oceny swojej pracy.

Uchwała Nr  XXX/277/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2017 roku o przyznaniu wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Siepraw”


Ksiądz prof. dr. hab. Tadeusz Panuś

Ksiądz prof. dr. hab. Tadeusz Panuś, pochodzi z Sieprawia – obecnie pełni posługę proboszcza Kolegiaty Św. Anny w Krakowie, Kapelan Ojca Świętego, Kierownik Katedry Katechetyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski; konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Zasłużył się dla Gminy Siepraw promując działania Gimnazjum w Sieprawiu w Archidiecezji Krakowskiej w zakresie wolontariatu młodzieżowego, zorganizował spotkanie wolontariuszy z terenu Małopolski na terenie Sieprawia. Wspierał działalność Gminy w zakresie organizacji konkursu szopek bożonarodzeniowych i tradycyjnych „Jasełek”. Brał wielokrotnie udział w uroczystościach gminnych i szkolnych, m.in. poświęcenie Gimnazjum, czy kompleksu boisk „Orlik 2012”. Propagował na terenie Gminy ideę „Dzieła Nowego Tysiąclecia” poprzez stypendia papieskie, nawiązanie współpracy Gimnazjum z fundacją DNT. Inicjator nawiązania współpracy Gimnazjum w Sieprawiu z Liceum „Radosna Nowina” w Piekarach. Przekazał cenny, duży księgozbiór na rzecz Gminy pozostawiony przez ks. Biskupa Jana Pietraszkę. Ks. Profesor propagował na terenie Sieprawia Ruch Światło – Życie w latach 80-tych XX w.

Uchwała Nr  XXX/278/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2017 roku o przyznaniu wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Siepraw”


Dorota Kowalewska

Dorota Kowalewska - z wykształcenia jest nauczycielem biologii. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w 1990 roku z wynikiem bardzo dobrym. Została wybrana Dyrektorem Gimnazjum w Sieprawiu w 1999 r. od początku jego działalności i pełniła te funkcję nieprzerwanie przez 18 lat, tj. do momentu likwidacji gimnazjów przez reformę edukacji w 2017 r. Prowadzona przez nią szkoła przez wszystkie lata osiągała bardzo dobre wyniki nauczania plasując się najczęściej w pierwszej dziesiątce najlepszych małopolskich gimnazjów. Wyniki sprawdzianu gimnazjalnego Gminy Siepraw zawsze były znacznie wyższe niż średnia powiatowa i wojewódzka. Uczniowie Gimnazjum byli wielokrotnie finalistami i laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych. Jako nauczycielka biologii umie przekazywać swoją pasję przyrodniczą swoim uczniom, przygotowywała bezinteresownie swoich podopiecznych do olimpiad i konkursów biologicznych z bardzo pozytywnym efektem. W prowadzonej przez nią szkole rozwinęła się idea wolontariatu oraz szereg innych cennych inicjatyw dla młodzieży. Gimnazjum realizowało duży projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Gimnazjalista z Sieprawia uczniem świadomym swoich możliwości i kreatywnym” w latach 2010-2012 ze środków europejskich w wysokości 989.282,35 zł. Pani Dorota Kowalewska stale rozwija się zawodowo, kończąc kursy i szkolenia doskonalące zawód nauczyciela, otrzymała tytuł nauczyciela dyplomowanego w 2006 r. Jako Dyrektor otrzymywała oceny wyróżniające za swoja pracę, corocznie nagradzana przez Wójta Gminy.

Uchwała Nr  XXX/279/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2017 roku o przyznaniu wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Siepraw”


Klub LKS „Karpaty” Siepraw

Klub LKS „Karpaty” Siepraw powstał w 1948 roku, jako LZS Sieprawianka. W 1972 roku po fuzji z LZS „Tempem” Siepraw przyjęto nazwę na LKS „Karpaty” Siepraw od głównego patrona - Spółdzielni Rzemieślniczej „Karpaty”.W roku 2018 Klub obchodził będzie 70-cio lecie istnienia. W latach 90-tych XX w. Klub święcił największe sukcesy w rozgrywkach piłkarskich, osiągając najwyższe 6 miejsce w III lidze (obecnej II lidze). W tej klasie rozgrywkowej drużyna grała przez 5 sezonów, spadek do IV ligi nastąpił w wyniku reorganizacji rozgrywek ligowych. Grając w wysokich ligach piłkarskich promowała Gminę, chociażby przez liczne poprzez publikacje prasowe, czy reportaże telewizyjne. LKS „Karpaty” ma duże zasługi, jeśli chodzi o wychowywanie i kształtowanie młodzieży poprzez uprawianie sportu. Od 1998 r. prowadził 2 drużyny juniorów i 3 trampkarzy, które osiągały sukcesy – juniorzy występowali w Małopolskiej Lidze Juniorów Młodszych, natomiast trampkarze w Krakowskiej I Lidze Trampkarzy, rywalizując z drużynami trampkarzy Wisły, Cracovii, czy Hutnika Kraków.

Uchwała Nr XXX/280/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2017 roku o przyznaniu wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Siepraw”


Józef Tomal

Józef Tomal - Starosta Myślenicki od 2009 r. do chwili obecnej (stan na 28.12.2023) z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Forum Ziemi Myślenickiej. Wcześniej (2006-2009) był Przewodniczącym Rady Powiatu Myślenickiego oraz Przewodniczącym Komisji Edukacji Kultury, Turystyki i Sportu Rady Powiatu Myślenickiego (2002-2006). W latach 2002 – 2009 pełnił funkcje Dyrektora szkoły Podstawowej w Jaworniku. Jako Starosta Myślenicki pełnił funkcje - Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich IV kadencji (2011 - 2015), Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego (2015-2017), p.o. Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego (2017-2019), od 2019 Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego oraz Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Od 2023 roku Członek Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.Działacz społeczny od 1999 2009 r. - Prezes Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Jaworniku, w latach 2006 - 2010 - Prezes Ludowego Klubu Sportowego „Jawor" Jawornik, od 2010 r. do chwili obecnej - Honorowy Prezes Ludowego Klubu Sportowego „Jawor" Jawornik, 2008 r. do chwili obecnej Członek Rady Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią".Jako Starosta Myślenicki przyczynił się do istotnego rozwoju infrastruktury kluczowych dróg powiatowych w Gminie Siepraw. W trakcie Jego kadencji powstało rondo w Zakliczynie na skrzyżowaniu ulic (Iwaszkiewicza, Kamionka, Zarusinki oraz Myślenicka), poprawiające bezpieczeństwo użytkowników dróg. Wyremontowano także ulice: Iwaszkiewicza, Kamionka, Jana Pawła II, Ks. Jana Przytockiego, Górską, Długą, Galicyjską, Kawęciny, Szkolną, Dobczycką, Anieli Salawy, Krakowską, Lipową, Królewską, Zarusinki i Słowiańską wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo pieszych (oświetlone przejścia dla pieszych, wysepki spowalniające ruch samochodów przed przejściami). W ostatnich latach dzięki dobrej współpracy ze Starostą udało się wybudować ok. 18 km. chodników przy drogach powiatowych, które poprawiły bezpieczeństwo pieszych (ul. Kamionka, Myślenicka, Wielicka, Długa, Kawęciny, Górska, Przytockiego, Anieli Salawy, Słowiańska , Zarusinki, Krakowska, Lipowa, Szkolna, Dobczycka).W latach swojego urzędowania Starosta przeprowadził remonty i modernizacje w Szpitalu Powiatowym, który służy także mieszkańcom Gminy Siepraw. Zmodernizowano wszystkie oddziały szpitala, pomimo dużego zadłużenia placówki.  Szpital został rozbudowany także o 3 nowe sale operacyjne.

Uchwała Nr XLIX/424/23 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2023 roku o przyznaniu wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Siepraw”