Rada Gminy Siepraw na sesji w dniu 27 kwietnia 2017 r. przyjęła uchwałę nr XXIV/222/17 – „Gminny Program Rewitalizacji do roku 2023”. Uchwalenie tego dokumentu było zwieńczeniem kilkumiesięcznych prac i konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Urząd i Radę Gminy oraz firmę konsultingową Eurofin z Dobczyc, której zlecono wykonanie projektu GPR. Na wykonanie programu Gmina pozyskała 85% środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


Historia powstania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siepraw przedstawia się następująco.
Od dnia 18 listopada 2015 r. obowiązuje ustawa o rewitalizacji, która tworzy ramy formalno-prawne do przeprowadzania kompleksowych działań naprawczych na terenach dotkniętych szeroko definiowanym kryzysem. W ustawie określono wymagane etapy prac nad dokumentem i mocno zaakcentowano znaczenie partycypacji społecznej w przygotowaniu, a następnie wdrażaniu programu rewitalizacji.
W dniu 26 października 2016 r. Rada Gminy Siepraw przyjęła uchwałę nr XVIII/170/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Siepraw. Zgodnie z wymogami Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku: - wyznaczono 10 jednostek urbanistycznych tj. obszarów zamieszkałych, spójnych pod względem społecznym, funkcjonalnym i przestrzennym -pozyskano dane statystyczne oraz przeprowadzono analizę wskaźnikową wyznaczonych jednostek urbanistycznych, co pozwoliło wyznaczy obszary zdegradowane tj. niekorzystnie odbiegające od średniej gminnej w zakresie zjawisk społecznych. Na podstawie analizy wyznaczono trzy obszary rewitalizacji: Siepraw Centrum, Siepraw Północ oraz Zakliczyn Zachód.
24 listopada 2016 r. Rada Gminy Siepraw przyjęła uchwałę nr XIX/178/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siepraw.
Dnia 9 grudnia 2016 roku odbyło się w sali konferencyjnej przy hali sportowej w Sieprawiu spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące przystąpienia przez Gminę Siepraw do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji oraz procesu jego opracowania, zgodnie z zapisami Ustawy o Rewitalizacji. Spotkanie miało na celu przybliżenie istoty, celów i zasad prowadzenia rewitalizacji oraz prezentację procesu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji mieszkańcom obszaru rewitalizacji oraz mieszkańcom całej gminy i wszystkim zainteresowanym podmiotom.
2 grudnia 2016 r. zamieszczono ankietę konsultacyjną na stronie internetowej Gminy Siepraw mającą na celu ocenę stanu obecnego obszaru rewitalizacji, potrzeb mieszkańców oraz innych grup interesariuszy, a także wybór najbardziej pożądanych kierunków rozwoju. Ankiety przyjmowano do 14 grudnia 2016 r.
Po sporządzeniu projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Wójt ogłosił konsultacje społeczne, które trwały w okresie od 30 stycznia 2017 r. do dnia 2 marca 2017 .
Mieszkańcy oraz interesariusze wyznaczonych obszarów rewitalizacji w trakcie konsultacji mogli podzielić się swoją opinią dotyczącą projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Uwagi zbierano w formie papierowej, elektronicznej, bezpośrednio w Urzędzie Gminy (dyżury w wyznaczonych dniach i godzinach) lub za pomocą specjalnie opracowanych ankiet.
Możliwe było także zgłaszanie projektów rewitalizacyjnych po zapoznaniu się z celami i kierunkami działań preferowanymi w Gminnym Programie Rewitalizacji.
Po zakończeniu konsultacji społecznych zwrócono się do 26 instytucji zgodnie wymogami ustawy  o rewitalizacji z prośbą o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siepraw w terminie do 14 dni od dnia otrzymania pisma wraz z załącznikami (pisma wysłano 13 marca 2017).  Otrzymano 16 uzgodnień bez uwag, bądź z uwagami. Pozostałe instytucje nie odpowiedziały, co uważa się za uzgodnienie pozytywne. Uwagi zgłaszane przez ww. instytucje zostały wzięte pod uwagę przy ostateczny formułowaniu tekstu GPR.
Program zawiera określenie misji, wizji oraz obszarów rozwoju celem poprawy sytuacji w wyznaczonych obszarach rewitalizacji.


Wizja
Aktywna i zintegrowana społeczność lokalna, wysoka jakość życia i dogodne warunki rozwoju w oparciu o funkcjonalną przestrzeń i rozwiniętą infrastrukturę społeczną

Misja
Realizacja kompleksowych i komplementarnych przedsięwzięć na rzecz generowania korzystnych zjawisk społeczno-gospodarczych, poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności i funkcjonalności obszaru rewitalizacji 

CEL STRATEGICZNY I
Wzmocnienie poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej oraz zwiększenie aktywności mieszkańców, wykorzystanie atutów położenia i posiadanych walorów w rozwoju gospodarki

CELE OPERACYJNE
Cel operacyjny I. 1. Rozwój oferty kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej i społecznej w celu włączenia mieszkańców w czynny udział w życiu społecznym;
Cel operacyjny I. 2. Rozwój usług z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 i w wieku przedszkolnym;
Cel operacyjny I. 3. Zwiększenie bezpieczeństwa w szczególności w aspekcie bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
Cel operacyjny I. 4. Wspieranie aktywnej walki z bezrobociem;
Cel operacyjny I. 5. Wykorzystanie posiadanych atutów, zasobów i walorów w procesie rozwoju gospodarki, w szczególności branży turystycznej.

KIERUNKI DZIAŁAŃ

 • działania na rzecz aktywizacji stowarzyszeń, grup hobbystycznych, grup artystycznych;
 • organizacja zajęć, imprez, wydarzeń kulturalnych społecznych i integracyjnych dla dorosłych, w tym dla seniorów,
 • organizacja zajęć imprez, wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i społecznych dla dzieci i młodzieży;
 • rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3,
 • podejmowanie działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa, szczególnie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • wspieranie walki z bezrobociem,
 • promocja przedsiębiorczości, w szczególności w branży turystycznej;
 • szkolenia i informacja dotycząca zakładania działalności gospodarczej;
 • promowanie i wspieranie inwestycji w turystykę;
 • wspieranie działań na rzecz obsługi ruchu turystycznego.

CEL STRATEGICZNY II
Poprawa stanu infrastruktury oraz efektywne zagospodarowanie przestrzeni jako bazy materialnej dla zjawisk społecznych i gospodarczych

CELE OPERACYJNE
Cel operacyjny II. 1. Rozwój infrastruktury społecznej, w tym poprawa jakości i dostępności obiektów pełniących funkcje społeczne, edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne;
Cel operacyjny II. 2. Zwiększenie funkcjonalności przestrzeni publicznej i jej efektywne zagospodarowanie;
Cel operacyjny II. 3. Wspieranie ochrony środowiska i krajobrazu;
Cel operacyjny II. 4. Poprawa stanu infrastruktury technicznej.

KIERUNKI DZIAŁAŃ

 • modernizacja i przebudowa obiektów pełniących funkcje społeczne, edukacyjne, kulturalne,
 • adaptacja niezagospodarowanych lub niedostatecznie zagospodarowanych obiektów na cele społeczne,
 • zagospodarowanie przestrzeni na rzecz turystyki, rekreacji, funkcji społecznych,
 • rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej,
 • modernizacja boisk i innych obiektów zapewniających możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego,
 • realizacja inwestycji mających korzystny wpływ na stan środowiska naturalnego,
 • budowa i przebudowa obiektów infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury służącej podniesieniu bezpieczeństwa.