Oczyszczalni ścieków w Sieprawiu zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części Sieprawia przy ul. Lipowej w pobliżu rzeki Sieprawka na jej lewym brzegu. Gminna oczyszczalnia ścieków służy do oczyszczania ścieków komunalnych dopływających na oczyszczalnię systemem kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczania ścieków ze zbiorników bezodpływowych (szamb) dowożonych na oczyszczalnię przez Gminę własnym zestawem asenizacyjnym i przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenie. Gmina Siepraw posiada pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do rzeki Sieprawka i zgodnie z tym pozwoleniem prowadzone są systematycznie badania ścieków oczyszczonych (wyniki badań ścieków stanowią załącznik do niniejszej informacji).