Przez teren gminy przebiega łącznie 77,83 km dróg - w tym 35,03 km stanowią drogi powiatowe, a 42,80 km drogi gminne.


Zarządzanie drogami Gminnymi:

Urząd Gminy Siepraw
Referat Inwestycji, Infrastruktury, Spraw Gospodarczych  oraz Zamówień Publicznych
Ul. Kawęciny 30
32-447 Siepraw
Tel. 12 37 21 807, 12 37 21 819
Faks. 12 37 21 806
kpos@siepraw.pl
adres skrytki ePUAP /5n2h26bgln
Zarządzanie drogami powiatowymi:

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Słowackiego 82
32-400 Myślenice
Małopolskie
Telefon: 12 272-17-33
Faks: 12 272-17-33
Zimowe utrzymanie dróg

Każdy z zarządców dróg, przebiegających przez teren Gminy Siepraw, tj. Urząd Gminy Siepraw oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach organizuje przetarg na zimowe utrzymanie dróg, będących w jego zarządzie. Informacje o aktualnie wybranej firmie utrzymującej przejezdność dróg w sezonie zimowym podawana jest na stronach internetowych Gminy Siepraw i Powiatu Myślenickiego.


Odśnieżanie chodników

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., nr 236 poz. 2008), oraz §3 lit. f) Uchwały Nr XXXVII/244/09 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 listopada 2009 r., (Dz. U. Woj. Mał. z 2009r., Nr 777 poz. 697) określone zostały obowiązki, jakie nałożone są na każdego właściciela nieruchomości.

Określają one jednoznaczne, iż w kwestii właściciela nieruchomości leży:
„uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.”

Do obowiązków właściciela nieruchomości należy zatem:
• odśnieżanie chodnika wzdłuż posesji;
• oczyszczanie wjazdów na posesję, oraz podwórka należącego do posesji;
• usuwanie sopli zalegających na dachu budynku, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia;
• składowanie śniegu w miejscu nie powodującym żadnych zakłóceń w komunikacji;
Każda osoba, która podlega obowiązkowi uprzątnięcia chodnika, a która z zadania tego się nie wywiązuje, podlega każe grzywny zgodnie z art. 117 § 1 Ustawy z dnia 20 maja 1971r,. Kodeksu wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 46 poz. 275).