Rada Gminy Siepraw na sesji w dniu 3 marca 2016 roku podjęła uchwałę Nr XII/116/16 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Siepraw na lata 2016 – 2019”

Streszczenie pochodzące z uchwalonego dokumentu:

"Podstawą do opracowania programu opieki nad zabytkami w gminie jest przede wszystkim gminna ewidencja zabytków, która w gminie Siepraw sporządzona została w 2009 r. Pierwszy program gminny opracowano na lata 2011- 2015 r. i przyjęto go uchwałą Nr XII/103/11 Rady Gminy Siepraw w dniu 24 listopada 2011 r. Uchwały przyjmujące programy ochrony zabytków nie są prawem miejscowym, chociaż podlegają, z mocy ww. ustawy o ochronie zabytków, ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Nadto projekt programu musi być opiniowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Celem programu (obecnego i poprzedniego) jest określenie podstawowych kierunków działań i zadań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami gminy Siepraw. Program Opieki nad Zabytkami ma za zadanie inicjować, wspierać i koordynować prace z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniać a także promować ochronę dziedzictwa kulturowego gminy. Jest on także podstawą współpracy między samorządem gminy a właścicielami obiektów zabytkowych oraz z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Rozwijanie współpracy w kolejnych latach powinno przynieść społeczności gminy Siepraw wymierne korzyści w zachowaniu dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Program opieki nad zabytkami jest dokumentem wymagającym cyklicznej aktualizacji, dlatego przyjęto w ustawie okresy czteroletnie. 

Pomimo, iż gmina Siepraw nie posiada dużych zasobów kulturowych, założenie ewidencji gminnej i opracowanie programu dało organom gminy jak i społeczeństwu pogląd na potrzeby w zakresie zachowania tego, co jeszcze posiadamy. Poprzednie lata przyniosły dla gminnych obiektów zabytkowych pomoc w zakresie odnowy zabytków w ramach środków unijnych i w ramach środków pozostających w gestii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wpisano do ewidencji wojewódzkiej i gminnej 4 figury przydrożne oraz stworzono warunki dla otrzymania pomocy finansowej właścicielom obiektów zabytkowych ze strony Gminy."