ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAMIAN ZA OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD  1 STYCZNIA 2024 ROKU
Odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Siepraw z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zaopatrzeniem nieruchomości w pojemniki i worki na odpady oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Siepraw w roku 2023 będzie zajmować się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34 – 451 Tylmanowa.

Zgodnie z harmonogramami odbioru odpadów na 2024 rok, które znajdują się na stronie internetowej Gminy Siepraw bezpośrednio z nieruchomości odbierane będą:

Odpady komunalne w 2024 roku będą odbierane z częstotliwością:
 • odpady niesegregowane: w okresie od 1 stycznia do 31 maja - 1 raz na miesiąc,

w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia – 2 razy na miesiąc,
oraz w okresie od 1 września do 31 grudnia – 1 raz na miesiąc;

 • odpady segregowane (papier, tektura i opakowania papierowe; szkło; tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, metal – 1 raz na miesiąc;
 • odpady wielkogabarytowe, oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 1 raz w roku;
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w ilości nie większej niż 120 l na gospodarstwo, tylko od mieszkańców, którzy nie kompostują odpadów ulegających biodegradacji na terenie własnej nieruchomości (odpady kuchenne i zielone należy umieszczać łącznie w pojemniku na odpady BIO):

- w okresie od 1 stycznia do 31 marca - 1 raz na miesiąc,
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października -  1 raz na 2 tygodnie,
- oraz w okresie oraz od 1 listopada do 31 grudnia – 1 raz na miesiąc.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest umożliwić firmie odbierającej odpady, odbiór odpadów komunalnych, w

dniach określonych w harmonogramie wywozu poprzez wystawienie pojemników i worków na odpady do godziny 7.00:

 • przed wejściem na teren nieruchomości, na chodnik lub pobocze drogi
 • lub w porozumieniu z Firmą w miejsce widoczne z drogi oddalone nie więcej niż 20 m od pobocza drogi
 • lub do pobocza najbliższej drogi utwardzonej o szerokości pasa drogowego co najmniej 3m, przelotowej lub z możliwością wykonania manewru zawracania, jeżeli nieruchomość położona jest w odległości większej niż 100m od drogi utwardzonej.

Nie wystawienie pojemników i worków w wyznaczonym miejscu i terminie skutkuje nieodebraniem odpadów. 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz elektrosprzętu odbędzie się raz w roku w miesiącu czerwiec zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie wywozu odpadów wielkogabarytowych.

 (UWAGA – podczas zbiórki NIE BĘDĄ odbierane opony, materiały budowlane, akumulatory, baterie i leki!)


PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH zlokalizowany jest na ul. Lipowej 42 w Sieprawiu (obok oczyszczalni ścieków) oraz będzie czynny zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w godzinach od 14.00 do 18.00. Przyjmowane są tam pochodzące z gospodarstw domowych odpady komunalne segregowane, takie jak: papier, tektura i opakowania papierowe, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe będące odpadami komunalnymi, akumulatory, zużyte baterie, chemikalia, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie odbierał odpady od tych właścicieli, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 


W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w PSZOK przyjmowane są limitowane ilości, wytworzonych na terenie nieruchomości, następujących rodzajów odpadów komunalnych:

a) zużyte opony w ilości nieprzekraczającej 4 szt. opon/rok z jednej nieruchomości;
b) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości nieprzekraczającej do 200 kg/rok na jedną zamieszkałą nieruchomość;
c) odpady wielkogabarytowe w ilości nieprzekraczającej do 200 kg/rok na jedną zamieszkałą nieruchomość.

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/342/22 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2022 r. określono dodatkowe usługi w zakresie przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Siepraw, jako usługi polegające na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych segregowanych w ilości większej niż limity. Odpady będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) który znajduje się w miejscowości Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Lipowa 42. PSZOK przyjmuje odpady komunalne w dniach i godzinach pracy PSZOK. Przyjęcie odpadów następuje pod nadzorem osoby obsługującej PSZOK.

Określono, iż wysokość ceny za odbiór odpadów, przyjmowanych ponad przyjęty limit wynosić będzie wg stawek przetargowych:

 • zużyte opony nie pochodzące z ciągników i maszyn oraz innych pojazdów z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej - 1,32 zł brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 kg odpadów dostarczonych do PSZOK.
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – 0,98 zł brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 kg odpadów dostarczonych do PSZOK.
 • odpady wielkogabarytowe - 1,32 zł brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 kg odpadów dostarczonych do PSZOK.

Zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34 – 451 Tylmanowa. Zbiórka tego typu odpadów ma miejsce w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Przeterminowane leki należy dostarczyć do Apteki „MAGDA” – Siepraw ul. Kawęciny 24. 

Od 1 lipca 2013 r. odpowiedzialność za produkowane przez nas odpady komunalne przejęła Gmina. Wiąże się to z zasadniczymi zmianami dla mieszkańców w zakresie odbioru odpadów. Poniżej najważniejsze z nich: 

 • Odpady będzie odbierał przedsiębiorca, który wygra przetarg - gmina podpisze z nim umowę /mieszkańcy nie będą podpisywać indywidualnych umów z Firmą/,
 • Wszyscy właściciele nieruchomości będą obowiązkowo wnosili do Gminy opłaty za śmieci,
 • Wszyscy mamy obowiązek segregowania odpadów,
 • Każde gospodarstwo domowe będzie wyposażone w odpowiednią ilość pojemników na odpady w zależności od ilości osób zgłoszonych w deklaracji.

Każde gospodarstwo (zgodnie ze złożoną deklaracją) zostanie wyposażone w odpowiednią ilość pojemników na odpady:

 • pojemnik o poj. 120l - gospodarstwa domowe liczące od 1 do 5 osób,
 • 2 pojemniki o poj. 120l lub 1 o poj. 240l - gospodarstwa domowe liczące powyżej 5 osób.

W nieruchomościach usytuowanych w odległości powyżej 100 m od utwardzonej drogi zamiast pojemników dostarczone zostaną worki na odpady:

 • 1 na miesiąc o pojemności 120 l - gospodarstwa domowe liczące od 1 do 5 osób,
 • 2 na miesiąc o pojemności 120 l – gospodarstwa domowe liczące powyżej 5 osób.


Każdy właściciel nieruchomości może dodatkowo (na własny koszt) wyposażyć swoją nieruchomość w większą ilość pojemników na odpady niesegregowane (zmieszane) i zgłosić ten fakt w Urzędzie Gminy celem oznaczenia ich przez Firmę odbierającą odpady. Ważne jest, aby zakupiony pojemnik zgodny był z obowiązującymi normami. W zamian za uiszczoną opłatę Gmina odbierze każdą ilość zebranych i przygotowanych do odbioru odpadów komunalnych.
Właściciel nieruchomości winien dbać o stan techniczny i czystość pojemników. Wymiana uszkodzonego na nieruchomości pojemnika odbywa się na koszt właściciela nieruchomości, jeżeli uszkodzenie pojemnika nastąpiło z winy właściciela nieruchomości.

Segregacja odpadów

Obecnie wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregowania odpadów (brak możliwości zadeklarowania oddawania odpadów niesegregowanych).

Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał kontroli. Jeżeli przedsiębiorca odbierający nasze odpady zgłosi w gminie, że wyrzucamy je bez sortowania, zostanie naliczona wyższa stawka opłaty. Jest to pewna forma kary, która ma nas zmobilizować do segregowania. Segregacja odpadów prowadzona była już przez mieszkańców w naszej Gminie od lat, jednak obecnie Firma odbierająca odpady będzie dokładnie sprawdzać czy na danej nieruchomości odpady są prawidłowo segregowane. 

Musimy także pamiętać, aby zabrudzone opakowania, np. po żywności przed włożeniem do worka umyć, a także, jeżeli tylko rodzaj materiału na to pozwala, zgnieść je, aby opakowania te miały jak najmniejszą objętość.
Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki będą nieodpłatnie dostarczane gospodarstwom domowym w dniu odbioru odpadów segregowanych, w takiej ilości i takiego rodzaju, jak worki na odpady wystawione do odbioru z nieruchomości. Obowiązują następujące rodzaje worków do segregacji odpadów: 

 • niebieskie – papier, odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury (m.in. gazety, książki, prospekty, opakowania z papieru, kartony; nie wkładamy – zatłuszczonego papieru, kartonów po napojach),
 • zielone – szkło, odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (m.in. butelki, szklane opakowania po żywności, słoiki (bez nakrętek), szklane opakowania po kosmetykach itp. – nie wkładamy starych szyb okiennych, samochodowych, luster, porcelany, szkła zbrojonego, naczyń żaroodpornych),
 • żółte – tworzywa sztuczne, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metal, odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali  (m.in. butelki po napojach, chemii gospodarstwa domowego, kosmetykach, przeźroczyste folie opakowaniowe, meble ogrodowe, opakowania tetrapack (np. kartony po mleku, sokach), puszki, nie wkładamy - butelek po olejach silnikowych oraz smarach, zabawek plastikowych).

Ponadto nieruchomości mogą być wyposażone w pojemniki na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, jeżeli właściciel w deklaracji nie zadeklaruje, iż bioodpady (odpady pochodzenia biologicznego, głównie są to stałe odpady kuchenne – resztki jedzenia oraz odpady zielone – trawa i liście) będzie gromadził w kompostowniku.

Właściciel nieruchomości może w uzasadnionych przypadkach odebrać w Urzędzie Gminy większą liczbę worków do segregacji odpadów. Dodatkowo na umotywowany wniosek raz na kwartał można odebrać worek na odpady niesegregowane (łącznie 4 sztuki w ciągu roku).

W przypadku wątpliwości, problemów z uzupełnieniem deklaracji bądź pytań związanych z nowym systemem gospodarki odpadami prosimy o kontakt osobisty bądź telefoniczny z Urzędem Gminy Siepraw.
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  
Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorcę prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Siepraw w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia takiego zdarzenia: 

 • pisemnie za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego na adres Siepraw ul. Kawęciny 30, 32 – 447 Siepraw,
 • osobiście,
 • telefonicznie do Urzędu,
 • elektronicznie na adres e-mail: gmina@siepraw.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać dane zgłaszającego (imię i nazwisko oraz adres), określenie miejsca i daty zdarzenia i opis nieprawidłowości, a w przypadku zgłoszeń pisemnych podpis zgłaszającego.
Zgłoszenia dokonane po terminie oraz anonimowe nie będą rozpatrywane. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z wejściem w życie Uchwały Rady Gminy Siepraw Nr XXX/252/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. Ustalono że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi 23,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Ustalono iż w sytuacji gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny nalicza się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 46,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość tj. dla nieruchomości zamieszkałych.
Dodatkowo zgodnie z Uchwałą Nr XIV/119/20 Rady Gminy Siepraw z dnia 23 stycznia 2020 r. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Siepraw, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, poprzez obniżenie miesięcznej wysokości opłaty o kwotę 5,00 zł od gospodarstwa.  

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest z dołu za okresy kwartalne do ostatniego dnia trzeciego miesiąca w danym kwartale tj:

 • do dnia 31 marca płacimy za miesiące styczeń, luty i marzec,
 • do dnia 30 czerwca płacimy za miesiące kwiecień, maj, czerwiec,
 • do dnia 30 września płacimy za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień,
 • do dnia 31 grudnia płacimy za miesiące październik, listopad, grudzień.

Każdy właściciel nieruchomości będzie płacił za odbiór odpadów na podstawie złożonej przez siebie deklaracji - nie będzie wystawianych przez Gminę żadnych faktur czy też informacji o kwocie i terminie zapłaty. Zatem każdy musi znać zadeklarowaną kwotę i pamiętać o terminach wpłat. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać:

 • na indywidualny numer rachunku bankowego (Uwaga: prosimy zwrócić uwagę i wpłacać zadeklarowaną kwotę na rachunek, który został utworzony indywidualnie dla każdego płatnika)
 • lub w kasie Urzędu Gminy Siepraw czynnej: w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.30, wtorek – czwartek w godzinach od 8.00 do 15.15 oraz w piątek od 8:00 do 13:45.

ODPADY ROLNICZE

Informacja dla rolników
Z uwagi na wciąż powracający problem utylizacji niektórych odpadów powstających w toku prowadzenia produkcji rolnej Małopolska Izba Rolnicza przedstawiła dwie oferty uzyskane od podmiotów zajmujących ich utylizacją:
1. Your Partner Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7, magazyn: Chemiczna 156a, 33-100 Tarnów, tel.: 692 586 284, tel. 14 623 07 26, www.yourpartner.pl, www.ekoloko.com.pl

Firma oferuje utylizację opakowań po nawozach (w tym opakowań typu big bag, worków foliowych), utylizację folii rolniczych (w tym utylizację foli po sianokiszonkach oraz siatek do pras zwijających, geowłókniny itp.) oraz opon (w tym opon rolniczych i do samochodów ciężarowych).

2. Sinoma Kraków – Centrala i Oddział Główny, ul. Brzeska 2, tel.: 12 644 19 02, tel.: 12 640 80 15, tel.: 12 640 80 16, e-mail: sinoma@sinoma.pl

1) big bagi po nawozach bez wkładki foliowej, kod odpadu 15 01 02
2) big bagi po nawozach z wkładką foliową, kod odpadu 15 01 02
Odpady należy dostarczyć do zakładu w Krakowie ul. Brzeska 2

Jeżeli gospodarstwo ma powyżej 70 hektarów konieczne jest wystawienie Karty Przekazania Odpadów w systemie BDO.

Jeżeli gospodarstwo ma mniej niż 70 hektarów konieczne będzie podpisanie oświadczenia o zwolnieniu z ewidencji BDO.

Poniżej znajduje się wzór druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych w Gminie Siepraw, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązujący w 2024 roku.