Komisja Rewizyjna Rady Gminy Siepraw

Przewodniczący Komisji:

 • Piotr Płachta

Zastępca Przewodniczącego Komisji:

 • Krystian Król

Skład Komisji:

 • Burkat Brygida
 • Kiszka Piotr
 • Wierzba Leszek

Komisja Rewizyjna jest głównym organem kontrolnym Rady Gminy do kontroli wewnętrznej Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Siepraw i jednostek pomocniczych Gminy Siepraw. Podlega Radzie Gminy przedkłada jej plan pracy oraz sprawozdanie z działalności. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o roczny plan pracy uchwalony przez Radę Gminy, może również podejmować kontrole doraźne na zlecenie Rady Gminy.

Komisja Rewizyjna opiniuje również wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Wniosek Komisji Rewizyjnej podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

 


Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy Siepraw

Przewodniczący Komisji:

 • Wierzba Leszek

Zastępca Przewodniczącego Komisji:

 • Ożóg Bożena

Skład komisji:

 • Król Krystian
 • Noworyta Halina
 • Piwowarczyk Gabriela
 • Sikora Robert
 • Suder Aleksander

 
Przedmiot działania Komisji Budżetu i Finansów:

 • planowania i wykonania budżetu gminy Siepraw, zmian budżetu gminy Siepraw;
 • planowania i wykonania inwestycji i remontów finansowanych z budżetu gminy Siepraw;
 • udzielania pożyczek i kredytów z Budżetu Gminy;
 • analizy stanu zadłużenia gminy Siepraw;
 • gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy Siepraw;
 • opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Siepraw, dotyczących:
 1. budżetu gminy i jego zmian;
 2. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;
 3. podatków i opłat;
 4. umarzania należności cywilnoprawnych przysługujących gminie;
 5. udzielania dotacji;
 6. cen usług komunalnych w tym taryf za dostawę wody z wodociągu gminnego gminy Siepraw i odbiór ścieków kanalizacją sanitarną Gminy Siepraw oraz dopłaty do tych taryf;
 7. diet radnych i sołtysów;
 8. stypendiów szkolnych;
 9. gospodarki gruntami i lokalami;
 10. wykorzystania rezerwy celowej na realizację zadań sołectwa;
 11. współdziałania z innymi gminami;
 12. porozumień w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a; ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 13. udzielania pomocy finansowej innym gminom i powiatowi;
 14. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 15. wyposażania jednostek organizacyjnych gminy w majątek;
 16. przekazywania mienia sołectwom.
Komisja Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Siepraw

Przewodnicząca Komisji:

 • Matoga Barbara

Zastępca Przewodniczącego Komisji:

 • Piwowarczyk Gabriela

Skład komisji:

 • Burkat Brygida
 • Jurkiewicz Katarzyna
 • Kiszka Piotr
 • Rozwadowski Józef
 • Wielgus - Młynarska Elżbieta

Przedmiotem działania Komisji Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalne są sprawy dotyczące Gminy Siepraw z zakresu:

 • oświaty, kultury, sportu, ochrony zdrowia i promocji gminy;
 • opieki społecznej i działań na rzecz poprawy sytuacji rodzin;
 • wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi;
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • nazewnictwa dróg, i ulic;
 • zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • gospodarki lokalami i nieruchomościami;
 • gospodarki mieszkaniowej w gminie;
 • rozwoju infrastruktury drogowej i transportu publicznego;
 • działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy;
 • gospodarowania odpadami;
 • rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjne;
 • ochrony środowiska;

oraz opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Siepraw nie zastrzeżonych dla Komisji Budżetu i Finansów.Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Siepraw

Przewodnicząca Komisji:

 • Elżbieta Wielgus - Młynarska

Zastępca Przewodniczącego Komisji:

 • Sikora Robert

Skład Komisji:

 • Firek Jan
 • Jurkiewicz Katarzyna
 • Matoga Barbara
 • Ożóg Bożena
 • Płachta Piotr

Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.Komisja Rewizyjna Rady Gminy Siepraw

Przewodniczący Komisji:

 • Piotr Nowak

Zastępca Przewodniczącego Komisji:

 • Marek Stagraczyński

Skład Komisji:

 • Andrzej Dziura
 • Marian Mitan
 • Józef Rozwadowski
Komisja Rewizyjna jest głównym organem kontrolnym Rady Gminy do kontroli wewnętrznej Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Siepraw i jednostek pomocniczych Gminy Siepraw. Podlega Radzie Gminy przedkłada jej plan pracy oraz sprawozdanie z działalności. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o roczny plan pracy uchwalony przez Radę Gminy, może również podejmować kontrole doraźne na zlecenie Rady Gminy.

Komisja Rewizyjna opiniuje również wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Wniosek Komisji Rewizyjnej podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 
Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy Siepraw

Przewodnicząca Komisji:

 • Janina Lejda

Zastępca Przewodniczącej Komisji:

 • Andrzej Dziura

Skład komisji:

 • Piotr Płachta
 • Aleksander Suder
 • Konrad Urbanik
 • Elżbieta Wielgus - Młynarska
 • Leszek Wierzba

Przedmiot działania Komisji Budżetu i Finansów:

 1. planowania i wykonania budżetu gminy Siepraw, zmian budżetu gminy Siepraw;
 2. planowania i wykonania inwestycji i remontów finansowanych z budżetu gminy Siepraw;
 3. udzielania pożyczek i kredytów z Budżetu Gminy;
 4. analizy stanu zadłużenia gminy Siepraw;
 5. gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy Siepraw;
 6. opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Siepraw, dotyczących:
 • budżetu gminy i jego zmian;
 • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;
 • podatków i opłat;
 • umarzania należności cywilnoprawnych przysługujących gminie;
 • udzielania dotacji;
 • cen usług komunalnych w tym taryf za dostawę wody z wodociągu gminnego gminy Siepraw i odbiór ścieków kanalizacją sanitarną Gminy Siepraw oraz dopłaty do tych taryf;
 • diet radnych i sołtysów;
 • stypendiów szkolnych;
 • gospodarki gruntami i lokalami;
 • wykorzystania rezerwy celowej na realizację zadań sołectwa;
 • współdziałania z innymi gminami;
 • porozumień w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a; ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • udzielania pomocy finansowej innym gminom i powiatowi;
 • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • wyposażania jednostek organizacyjnych gminy w majątek;
 • przekazywania mienia sołectwom.


Komisja Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Siepraw

Przewodniczący Komisji:

 • Józef Rozwadowski

Zastępca Przewodniczącego Komisji:

 • Barbara Matoga

Skład komisji:

 • Janina Lejda
 • Halina Noworyta
 • Bożena Ożóg
 • Leokadia Sawczuk
 • Aleksander Suder


Przedmiotem działania Komisji Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalne są sprawy dotyczące Gminy Siepraw z zakresu:

 • oświaty, kultury, sportu, ochrony zdrowia i promocji gminy;
 • opieki społecznej i działań na rzecz poprawy sytuacji rodzin;
 • wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi;
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • nazewnictwa dróg, i ulic;
 • zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • gospodarki lokalami i nieruchomościami;
 • gospodarki mieszkaniowej w gminie;
 • rozwoju infrastruktury drogowej i transportu publicznego;
 • działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy;
 • gospodarowania odpadami;
 • rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjne;
 • ochrony środowiska;

oraz opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Siepraw nie zastrzeżonych dla Komisji Budżetu i Finansów.Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Siepraw 

Przewodnicząca Komisji:

 • Elżbieta Wielgus - Młynarska

Zastępca Przewodniczącego Komisji:

 • Piotr Płachta

Skład Komisji:

 • Barbara Matoga
 • Marian Mitan
 • Piotr Nowak
 • Bożena Ożóg
 • Leokadia Sawczuk

Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.