TYTUŁ PROJEKTU: „Przebudowa drogi gminnej nr 540310K od km 0+000,00 do km 1+932,75 wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi nr: K1945 w km 0+000,00, K1944 w km 1+932,75 w miejscowości Siepraw, Gmina Siepraw”

WNIOSKODAWCA: Gmina Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH: dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego, z Funduszu Dróg Samorządowych

UMOWA O DOFINANSOWANIE: Nr WR-VI.807.5.51.2020.KK z dnia 23.07.2020r.

BUDŻET PROJEKTU:
Całkowita wartość inwestycji – 3 213 447,62 zł, w tym:

 • Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego, z Funduszu Dróg Samorządowych -  1 606 723,00 zł
 • Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 606 724,62 zł

OKRES REALIZACJI:
12.06.2020r – 30.10.2020r

OPIS PROJEKTU – planowane efekty: Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 540310K (klasa drogi L), na odcinku 0+0,000 – 1+932,75 (długość 1,933 km; przekrój 1 x 2, szerokość pasa 3,00 m), w tym budowę:

 • chodnika – długość 2,137 km,
 • przejść dla pieszych,
 • gruntowego pobocza – długość 1,908 km,
 • odwodnienia za pomocą kanalizacji (długość 0,438 km), za pomocą rowów (długość 1,911 km), za pomocą innych rodzajów odwodnienia (długość 0,281 km),

CEL PROJEKTU:

 • poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych (łączność z drogą wyższej kategorii – drogi powiatowe K1944, K1945; łączność z drogą tej samej bądź niższej kategorii – droga gmina 540311K),
 • podniesienie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów,
 • zwiększenie dostępności transportowej do instytucji publicznych świadczących usługi publiczne bądź realizujących zadania o istotnym znaczeniu dla obywateli,
 • poprawa dostępności terenów inwestycyjnych (bezpośredni dostęp z drogi objętej zadaniem do zakładów przemysłowych, podmiotów prowadzących działalność usługową, handlową).

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:


POSTĘP PRAC (narastająco) – w okresie:

12.06.2020 .r – 31.07.2020 r. – 26,08%

do 31.08.2020 r. – 44,62%
do 30.09.2020 r. – 51,41%
do 30.10.2020 r. – 100,00%

TYTUŁ PROJEKTU: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1992K ul. Galicyjska w m. Rzeszotary, polegająca na budowie chodnika z odwonieniem” wraz z położeniem nowej nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 1992K.

WNIOSKODWACA: Gmina Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH: dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowita wartość inwestycji 1 140 545,90 zł, w tym:

- Gmina Siepraw: środki własne - 154 788,62 zł; Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 195 211,38 zł

- Gmina Świątniki Górne - 390 000,00 zł

- Starostwo Powiatu Krakowskiego – 400 545,90 zł

Realizacja zadania na podstawie umowy współpracy ORB.II.032.138.2020 z dnia 04.06.2020r

TYTUŁ PROJEKTU: „Ścieżki rowerowe oraz punkt turystyczny nad Zatoką Zakliczyńską”

WNIOSKODWACA: Gmina Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH: dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II konkurs)

BUDŻET PROJEKTU: Całkowita wartość inwestycji 7 308 795,12 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II konkurs) 950 000,00 zł.

OPIS PROJEKTU: Projekt obejmuje budowę:

- ścieżek rowerowych o łącznej dł. 9410m, zgodnych z Roz. MTiGM 2.03.99 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- 3 kładek pieszo-rowerowych

- 4 punktów turystycznych wyposażonych w 1 podest widokowy, 3 wiaty przystankowe, plac zabaw, siłownię zewnętrzną i plac grillowo-ogniskowy

- parkingu z 45 miejscami postojowymi w tym 3 dla osób niepełnosprawnych i oświetleniem

CEL PROJEKTU: Kompleksowe zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego na rzecz rozwoju jego turystycznej i rekreacyjnej funkcji.

TYTUŁ PROJEKTU: „Remont drogi gminnej nr 540307K km 0+000 – 1+505 na działce nr 13 położonej w miejscowości Łyczanka, gmina Siepraw”

WNIOSKODAWCA: Gmina Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w ramach umowy nr WR-VI.807.12.57.2023.IK.RD.MAŁ zawartej w dniu 21.08.2023 r.

BUDŻET PROJEKTU: Całkowita wartość inwestycji 817 506,41, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 408 753,00 zł.

OPIS PROJEKTU: Projekt obejmuje remont:

 • frezowanie istniejącej nawierzchni
 • wykonanie nawierzchni asfaltowej od 0+000 – 1+505
 • uzupełnienie istniejących poboczy
 • czyszczenie i profilowanie rowów oraz skarp
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • remont nawierzchni na zjazdach
 • remont przepustów pod zjazdami   

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:CEL PROJEKTU: Celem remontu drogi jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunków ruchu pojazdów i pieszych oraz poprawa estetyki pasa drogowego.