Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776,00 zł,
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty  600,00 zł,
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

–  przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powyższych powodów przyznania pomocy.

POMOC SPOŁECZNA JEST UDZIELANA NA WNIOSEK ORAZ PO PRZEPROWADZENIU WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA


Kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
(budynek po byłym Posterunku Policji)
Adres: ul. Kawęciny 28,  32 - 447 Siepraw
e-mail: gops@siepraw.pl

Pracownicy socjalni
Anna Żak-Kaczmarek  tel. 12 37 21 801
Iwona Batko  tel. 12 37 21 825

Bożena Blak   tel. 12 37 21 800 wew. 832