Podstawą prawną do prowadzenia kontroli palenisk indywidualnych przez Wójta Gminy Siepraw oraz upoważnionych przez Niego urzędników stanowi art. 379 p.o.ś. Zgodnie z ust. 1 tego artykułu Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.

Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie kontroli, a w szczególności umożliwić wstęp kontrolującego na teren nieruchomości w godzinach od 6 do 22, przeprowadzanie badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, udzielić niezbędnych informacji, a także okazać dokumenty.
Kontrolowany jest uprawniony do otrzymania jednego egzemplarza protokołu kontroli (art. 380 ust. 1 p.o.ś.) oraz do podpisania protokołu. Kontrolowany ma również prawo wnieść zastrzeżenia i uwagi do protokołu wraz z uzasadnieniem (art. 380 ust. 2 p.o.ś.). Ponadto kontrolowany ma prawo odmówić podpisania protokołu oraz może w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie (art. 379. ust. 3 p.o.ś.). 

Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska – a taką jest kontrola prowadzona na podstawie art. 379 POŚ i dotycząca np. spalania odpadów i przestrzegania uchwały antysmogowej, stanowi przestępstwo o którym mowa w art. 225 § 1 k.k.: Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Nieprzestrzeganie zapisów uchwały antysmogowej jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny (art. 334 w zw. z art. 96 POŚ). Jest ona nakładana w drodze mandatu karnego i nie może przekroczyć 500 zł; gdy na podstawie wyroku sądu – 5000 zł.

Program Mój Prąd jest instrumentem wsparcia dla instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych. Dofinansowanie wynosi  do 50 % kosztów instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Koszty kwalifikowane obejmują koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW. W programie kwalifikowane są koszty poniesione od dnia 23 lipca 2019 roku, wnioski można składać po montażu instalacji, podpisaniu umowy kompleksowej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego. Dotacje będą wypłacane do wyczerpania budżetu projektu. Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronie: https://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

W ramach ulgi termomodernizacyjnej, można odliczyć od podatku koszty termomodernizacji budynków, wymiany źródła ogrzewania oraz usług z tym związanych. Czas inwestycji nie może przekroczyć 3 lat. Odliczeń można dokonywać przez kolejne 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne z dnia 9 listopada 2018 r.

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r.

Od 21 października 2020 r. można składać wnioski w drugiej części rządowego programu „Czyste Powietrze”. Drugi poziom dofinansowania dedykowany jest dla osób o niskich dochodach. Aby dostać wyższą dotację na wymianę starego kotła tzw. „kopciucha” i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę (druk żądania o wydanie zaświadczenia - załącznik poniżej).

 • Żądanie wydania zaświadczenia o dochodach można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój nr 13 w Urzędzie Gminy Siepraw, na dziennik podawczy GOPS-u, przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw albo na skrytkę ePUAP: /GOPS_siepraw/Skrytka ESP.
 • Po uzyskaniu zaświadczenia o dochodach z GOPS-u można wnioskować o dofinansowanie w drugim poziomie programu „Czyste Powietrze” , zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie składania wniosku. W związku podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przez Gminę Siepraw w sprawie realizacji programu, wnioski o dofinansowanie można składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy. W razie potrzeby konsultacji odnośnie wypełnienia wniosku informacji udziela wyznaczony pracownik Gminy pod nr tel.12 372 18 34

Według nowych zasad programu, mniej zamożni właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dotację wynoszącą do 60 proc. poniesionych kosztów eko-inwestycji. Dotyczy to osób fizycznych o dochodach miesięcznych do 1564 zł/osobę (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego) lub do 2189 zł (w gospodarstwie jednoosobowym). Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania. Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

Program Czyste powietrze realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w latach 2018 – 2029. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego. 

W związku z podpisanym porozumieniem przez Gminę Siepraw z WFOŚiGW 12 lipca 2019 roku, mającym na celu współpracę instytucji w realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, zadaniem Gminy jest pomoc mieszkańcom w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie ww. programie. 

W Urzędzie Gminy (pok. 22) przygotowano stanowisko komputerowe umożliwiające wypełnienie i złożenie wniosku w wersji elektronicznej. Przed wypełnieniem wniosku konieczne jest zapoznanie się z regulaminem programu Czyste Powietrze zamieszczonym na stronie:  https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacja

Lista informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku:

 • dane wnioskodawcy
 • numer konta bankowego wnioskodawcy
 • numer księgi wieczystej, numer działki na której posadowiony jest budynek
 • rok pozwolenia na użytkowanie budynku
 • powierzchnia całkowita budynku
 • data rozpoczęcia i rodzaj planowanych inwestycji
 • powierzchnie przeznaczone do docieplenia
 • powierzchnie otworów okiennych czy drzwiowych przeznaczonych do wymiany

Od stycznia 2018 r. monitorowana jest jakość powietrza w Gminie Siepraw wyniki można obserwować w czasie rzeczywistym na stronie www.map.airly.eu/pl/

Aktualne komunikaty
https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty/
Poziom informowania dla pyłu PM10 w Polsce – 100 µg/m3 (wartość średniodobowa)
Poziom alarmowania dla pyłu PM10 w Polsce – 150 µg/m3 (wartość średniodobowa)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1931).


Przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie Urzędu Marszałkowskiego można zgłosić przypadki spalania odpadów, eksploatacji instalacji i spalania paliw, które nie spełniają wymagań uchwały antysmogowej, sprzedaży węgla złej jakości https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja/Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce można instalować tylko nowoczesne urządzenia spełniające zalecenia dyrektywy unijnej dotyczącej ekoprojektu. Parametry te należy potwierdzić odpowiednią dokumentacją podczas kontroli.

Wszystkie stare kotły tzw. „kopciuchy” powinny zostać wymienione do końca 2022 r. Od 1 stycznia 2023 roku nie można użytkować bezklasowych kotłów na węgiel i drewno. Należy je wymienić na kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu.

Od 1 stycznia 2023 wszystkie kominki muszą: spełniać wymagania ekoprojektu ich sprawność cieplna powinna wynosić co najmniej 80% lub powinny być wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu. Parametry te należy potwierdzić odpowiednią dokumentacją podczas kontroli.

Całkowity zakaz użytkowania kotłów klasy 3 i 4 od 2027 roku. Do końca 2026 roku należy wymienić kotły, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012. Kotły 5 klasy, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 r. a ich sprawność cieplna jest na poziomie co najmniej 80% mogą pozostać do końca swej żywotności.

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotokoncentratów. Jest to odpad węglowy o bardzo drobnej frakcji zawierający duże ilości wilgoci, siarki, popiołu i innych zanieczyszczeń, które podczas spalania emitowane są do atmosfery.  

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Drewno przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drewno wilgotne.Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r.


Gmina Siepraw realizuje dwa projekty związane z wymianą starych nieekologicznych kotłów na nowe niskoemisyjne ekologiczne piece na gaz lub na ekogroszek. pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na piece gazowe” – poddziałanie 4.4.2 oraz „Poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na wysokosprawne piece na paliwa stałe.”- poddziałanie 4.4.3. program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

1. Maksymalna wysokość dofinansowania - Gaz/biomasa poddziałanie 4.4.2

 • Nie więcej niż 8 tys./kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego;
 • Nie więcej niż 10 tys./kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego;

W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalację wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:

 • Maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego
 • Do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczba odrębnych lokali mieszkalnych w mieszkaniu wielorodzinnym i nie więcej niż 80zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

2. Maksymalna wysokość dofinansowania – Ekogroszek poddziałanie 4.4.3

 • Nie więcej niż 8 tys./kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego;
 • Nie więcej niż 10 tys./kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego;

W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalację wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:

 • Maksymalnie do 1 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego
 • Do wielokrotności 1 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w mieszkaniu wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

3. W ramach projektów wymiany pieców należy zastosować kotły/piece spełniające wymogi określone w środkach wykonawczych do dyrektywy  2009/125/WE z dnia 21.10.2009 r., ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących Ekoprojektu (Ecodesign) dla produktów związanych z energią, kotły spalające biomasę lub paliwa stałe. Lista pieców na opał stały spełniających wymagania ekoprojektu znajduje się na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

4. Termin utrzymania inwestycji: 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez instytucję zarządzającą RPO WM na rzecz Gminy Siepraw. Ostateczny termin utrzymania inwestycji zostanie przekazany listownie. W tym okresie Inwestor zobowiązuje się do:

 • Stosowania wyłącznie dofinansowanego ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła.
 • Stosowania paliwa o parametrach dopuszczonych przez producenta urządzenia, oraz zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu ochrony przed zawilgoceniem.
 • Poddania się kontroli eksploatacji urządzeń grzewczych zamontowanych w ramach projektu polegającej na udostępnieniu miejsca realizacji projektu przedstawicielom Gminy jak i przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego, w tym umożliwienie pobrania próbki paliwa w celu zbadania jego parametrów oraz udostępnienia miejsca składowania opału.

5. Inwestor jest zobowiązany do przeprowadzenia modernizacji energetycznej budynku w zakresie wynikającym z przeprowadzonej oceny energetycznej na własny koszt w terminie określonym w umowie.

Sezon grzewczy już w pełni, jakość powietrza pogarsza się wraz z obniżeniem się temperatury powietrza na zewnątrz, co doskonale widać na zainstalowanym w Gminie systemie monitorowania jakości powietrza Airly.pl:

https://airly.eu/map/pl/#latitude=49.90496&longitu...
Tym, którzy palą węglem i drewnem w piecach zasypowych lub kominkach przypominamy metodę spalania paliw stałych, w wyniku zastosowania której będziemy mogli ograniczyć produkcję zanieczyszczeń, które powodują smog, a także zaoszczędzić pieniądze.Metoda prezentowana poniżej wymaga zmiany nawyków i czasu, aby opanować technikę palenia „od góry” jednak profity z przestawienia się na nowy sposób są duże: nasze zdrowie i pieniądze.

UWAGA! Należy sprawdzić w instrukcji pieca lub u specjalisty, czy dany piec nadaje się do palenia metodą „od góry”.

W jakich piecach i kotłach można palić od góry?

Palić od góry można w każdym urządzeniu grzewczym, które ma wlot powietrza pod ruszt a wylot spalin u góry paleniska. Kwalifikują się m.in:

 • ogniska
 • jakieś 90% domowych kotłów,
 • kominki
 • te piece kaflowe i kuchenne, które mają dostatecznie wysokie palenisko, by zmieściła się sensowna ilość paliwa


Artykuł pochodzi ze strony czysteogrzewanie.pl, gdzie znajduje się więcej informacji i materiałów na temat czystego spalania paliw stałych.

Kominy pol­skich domów mogą prze­stać kop­cić z dnia na dzień! Przy­czyna pro­blemu leży dosłow­nie w naszych rękach – to zła tech­nika pale­nia powo­duje, że kop­cimy nawet sto­su­jąc naj­lep­szy węgiel czy drewno. Ale ist­nieje też czyst­sza tech­nika pale­nia, sto­so­wana w nowo­cze­snych kotłach. Bez trudu można zasto­so­wać ją w sta­rym kotle i palić bez kop­ce­nia nie­za­leż­nie od wieku kotła czy rodzaju węgla czy drewna.

Po co palić czy­ściej? Przede wszyst­kim dla pie­nię­dzy. Całą eko­lo­gię, smog i opi­nie ludzi dookoła możesz mieć w głę­bo­kim powa­ża­niu. Ale kop­ce­nie po pro­stu się nie opłaca. Dym to wyso­ko­ka­lo­ryczne lotne smoły – nie spa­la­jąc go robisz krzywdę przede wszyst­kim sobie, bo  wyrzu­casz komi­nem min. 30% paliwa a potem wal­czysz ze smołą i sadzą w komi­nie, które są osa­dem z owych nie­spa­lo­nych gazów.

Przez tyle lat nikt nam nie powie­dział, że ist­nieją dwie tech­niki spa­la­nia węgla i drewna:

 • brudne spa­la­nie prze­ciw­prą­dowe – ten powszech­nie znany spo­sób polega na sypa­niu paliwa na żar ile wle­zie. Więk­szość nie­przy­jem­no­ści zwią­za­nych z ogrze­wa­niem węglo­wym “zawdzię­czamy” tej wła­śnie tech­nice, gdyż unie­moż­li­wia ona pełne spa­la­nie opału.
 • czy­ste spa­la­nie współ­prą­dowe – tak spa­lają nowo­cze­sne kotły podaj­ni­kowe, ale można tę tech­nikę zasto­so­wać w dowol­nym pale­ni­sku, od ogni­ska poczynając.

Spa­la­jąc jedno i to samo paliwo możemy albo dusić się dymem, albo otrzy­mać piękne czy­ściut­kie pło­mie­nie spa­la­nych gazów – o wszyst­kim decy­duje wza­jemny kie­ru­nek prze­pływu powie­trza i poda­wa­nia paliwa, jak na rysunku.


Rys. Kocioł zasy­powy spa­la­jący prze­ciw­prą­dowo vs pal­nik retor­towy spa­la­jący współprądowo

W naj­pow­szech­niej spo­ty­ka­nym rodzaju kotłów i pie­ców instruk­cje pro­du­cen­tów oraz utarty zwy­czaj prze­waż­nie skut­kują sto­so­wa­niem brud­nego spa­la­nia prze­ciw­prą­do­wego. W takich kotłach i pie­cach czy­ste spa­la­nie współ­prą­dowe osiąga się roz­pa­la­jąc stos paliwa od góry.

Roz­pa­la­nie od góry

Wedle dostęp­nych wyni­ków badań zasto­so­wa­nie tech­niki spa­la­nia współ­prą­do­wego w sta­rym kotle obniża emi­sję pyłów i popu­lar­nego ostat­nio rako­twór­czego benzo-a-pirenu o ok. 70% w porów­na­niu ze spa­la­niem prze­ciw­prą­do­wym. Tak banal­nie pro­sto możesz od zaraz zmniej­szyć o 2/3 twój wkład do syfu za oknem – i jesz­cze na tym zaro­bisz, bo spa­la­jąc dym będziesz mieć w domu cie­plej za te same pie­nią­dze!
Ile można oszczę­dzić? Tego na razie nikt ofi­cjal­nie nie zba­dał, ale z wie­lo­let­nich doświad­czeń ludzi wynika prze­ciętna oszczęd­ność ok. 30% opału.

Rys. Kocioł zasy­powy spa­la­jący prze­ciw­prą­dowo vs kocioł zasy­powy spa­la­jący współprądowo

Zalety roz­pa­la­nia od góry to:

 • czyst­sze spa­la­nie czyli brak dymu i smoły, skrom­niut­kie ilo­ści sadzy,
 • o ok. 2/3 niż­sza emi­sja pyłów,
 • ok. 1/3 oszczęd­no­ści paliwa,
 • brak potrzeby odwie­dza­nia kotłowni po roz­pa­le­niu przez kilka-kilkanaście godzin.

Metoda ta nie jest jed­nak zło­tym środ­kiem, który w 100% zli­kwi­duje smog (ale w 50% – czemu nie?), ani nie da ci bez­ob­słu­go­wej kotłowni (róż­nica mię­dzy kotłem zasy­po­wym, nawet roz­pa­la­nym od góry, a kotłem podaj­ni­ko­wym to wciąż jak mię­dzy rowe­rem a samo­cho­dem).
Jak wszystko, ma swoje wady:

 • trzeba roz­pa­lać więk­szą ilość paliwa cyklicz­nie – nie ma moż­li­wo­ści łatwego doło­że­nia paliwa, bo dla zacho­wa­nia spa­la­nia współ­prą­do­wego nale­ża­łoby dokła­dać pod spód żaru. Trzeba nauczyć się pla­no­wać ilość łado­wa­nego paliwa. Nie jest to tak trudne jak się wydaje, ale wymaga kilku tygo­dni wprawy. W razie naj­gor­szych mro­zów paląc węglem kamien­nym w więk­szo­ści domów nie będzie potrzeby roz­pa­la­nia wię­cej niż dwa razy dzien­nie a przez ~80% sezonu grzew­czego wystar­czy roz­pa­lać raz na dobę. Spa­la­nie współ­prą­dowe bez ponow­nego roz­pa­la­nia umoż­li­wiają kotły dol­nego spa­la­nia.
 • nie ma tej metody w instruk­cjach obsługi wielu kotłów, w któ­rych tech­nicz­nie da się ją zasto­so­wać – wyda ci się to nie­ważne, bo instruk­cję dawno uży­łeś na roz­pałkę, ale może spra­wiać wra­że­nie, że to jakiś gara­żowy pomysł, który w każ­dej chwili może urwać głowę, choć wielu pro­du­cen­tów iden­tycz­nych kotłów dodało tę metodę do swo­ich instruk­cji (nie mówiąc o tym, że pro­mują ją liczne euro­pej­skie insty­tu­cje rzą­dowe). To dla­tego eks­perci węglo­wego światka nie popie­rają publicz­nie pale­nia od góry, bo nie mogą ręczyć, że w dowol­nym kotle zadziała to nale­ży­cie. To powinno być rolą pro­du­centa, a gdy ten ma nasz inte­res gdzieś głę­boko, pozo­staje nam próba na wła­sną rękę.
 • alarmy smo­gowe roz­po­wszech­niają kłam­stwa na temat pale­nia od góry pró­bu­jąc za wszelką cenę znie­chę­cić ludzi do sto­so­wa­nia tej metody. Praw­do­po­dob­nie chcą, byśmy dalej kop­cili, bo wtedy łatwiej będzie prze­py­chać kolejne uchwały anty­smo­gowe a wszelka widoczna poprawa osią­gana ina­czej niż przez wymianę kotłów byłaby ku temu przeszkodą.

Jed­nak osoby sto­su­jące pale­nie od góry uznają, że ww. zalety prze­wyż­szają w ich przy­pad­kach ww wady. Dla­tego wła­śnie wieść o pale­niu od góry się sze­rzy – bo to działa, ludzie czują oszczęd­ność w kie­sze­niach! Nie poma­gają nam żadne orga­ni­za­cje – he he – eko­lo­giczne, żadne lobby węglowe ani kotlar­skie. Ba, nie­jed­no­krot­nie prze­szka­dzają. Jeste­śmy lobby domo­wych palaczy.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Siepraw do wypełnienia ankiety dotyczącej sposobu ogrzewania budynku i rodzaju źródeł ciepła. Celem przeprowadzenia ankiety jest aktualizacja Bazy Inwentaryzacji źródeł ciepła w Gminie Siepraw. Wypełnione ankiety pozwolą oszacować ilość nieekologicznych źródeł ciepła na paliwa stałe co może się przyczynić do uzyskania przez Gminę dofinansowania. Zachęcamy mieszkańców, którzy wymienili źródło ogrzewania we własnym zakresie  na bardziej ekologiczne do wypełnienia ankiety i pochwalenia się swoim pozytywnym wpływem na jakość powietrza w Gminie Siepraw. Prosimy również o bieżące wypełnianie ankiety przez właścicieli nowych budynków oddanych do użytkowania. Do wypełnienia ankiety zachęcamy również mieszkańców którzy wypełniali już podobną ankietę w roku 2016 a zmienili sposób ogrzewania budynku, prosimy o aktualizację podanych informacji. Wypełnienie przez Państwa ankiety informacyjnej, nie stanowi żadnej formy zobowiązania, pozwoli zebrać niezbędne dane do prowadzenia Bazy Inwentaryzacji. Wypełnione ankiety należy zwrócić  do Urzędu Gminy Siepraw. Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Od 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Nowe regulacje prawne dotyczą zasad gromadzenia danych w zakresie wyposażenia budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w urządzenia grzewcze. Obowiązek ustawowy złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw wynika z rozdziału 5a ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554 z późn.zm.).

Do złożenia deklaracji zobowiązany jest właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Może to zrobić w formie elektronicznej, czyli przez Internet (wymagany jest tutaj profil zaufany lub dowód elektroniczny) i jest to najszybszy sposób, lub w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie(zgodnie z lokalizacją budynku).

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy wprzypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. Również przy wymianie źródła ciepła na nowe taką deklaracje właściciel musi złożyć do 14 dni.

W jakim celu te informacje są zbierane?

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na

podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ , a na kanale YouTube znajduje się film dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Link do filmu: https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk

Zachęcamy do złożenia deklaracji przez Internet. Jest to najszybsza forma wpisania się do bazy. Jeśli jednak właściciel budynku nie ma takiej możliwości poniżej znajdują się druki deklaracji do pobrania, dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, które należy wypełnić i złożyć na dziennik podawczy w urzędzie gminy lub wysłać pocztą na adres urzędu.