Podstawą prawną do prowadzenia kontroli palenisk indywidualnych przez Wójta Gminy Siepraw oraz upoważnionych przez Niego urzędników stanowi art. 379 p.o.ś. Zgodnie z ust. 1 tego artykułu Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.

Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie kontroli, a w szczególności umożliwić wstęp kontrolującego na teren nieruchomości w godzinach od 6 do 22, przeprowadzanie badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, udzielić niezbędnych informacji, a także okazać dokumenty.
Kontrolowany jest uprawniony do otrzymania jednego egzemplarza protokołu kontroli (art. 380 ust. 1 p.o.ś.) oraz do podpisania protokołu. Kontrolowany ma również prawo wnieść zastrzeżenia i uwagi do protokołu wraz z uzasadnieniem (art. 380 ust. 2 p.o.ś.). Ponadto kontrolowany ma prawo odmówić podpisania protokołu oraz może w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie (art. 379. ust. 3 p.o.ś.). 

Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska – a taką jest kontrola prowadzona na podstawie art. 379 POŚ i dotycząca np. spalania odpadów i przestrzegania uchwały antysmogowej, stanowi przestępstwo o którym mowa w art. 225 § 1 k.k.: Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Nieprzestrzeganie zapisów uchwały antysmogowej jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny (art. 334 w zw. z art. 96 POŚ). Jest ona nakładana w drodze mandatu karnego i nie może przekroczyć 500 zł; gdy na podstawie wyroku sądu – 5000 zł.


Mój Prąd 4.0 – Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.

Najważniejsze zasady

 • nabór potrwa od 15 kwietnia 2022 r. do 22.12.2022 r. lub wyczerpania środków,
 • dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby,
 • dotacja przyznawana jest dla mocy instalacji 2-10 kW,
 • wysokość dotacji zależy od ilości zakupionych produktów, kwoty wsparcia sumują się, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20,5 tys. złotych,
 • dotacja przysługuje na koszty poniesione od 1 lutego 2020,
 • program nie obejmuje wsparcia dla rozbudowy mocy funkcjonujących już instalacji fotowoltaicznych,
 • o dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu.

Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronie: https://mojprad.gov.pl/


Ulga termomodernizacyjna

Ulga pozwala na odliczenie od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wymiany źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Kto może skorzystać z ulgi?
Podmiotami uprawnionymi do korzystania z ulgi są podatnicy podatku PIT opłacający podatek:

 • według skali podatkowej (17% lub 32%),
 • według 19% stawki podatku liniowego,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Limit ulgi
W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć 100% wydatków poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia. Jednak kwota nie może być wyższa niż  53 000 zł.

Jest to suma wydatków w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Limit dotyczy osoby podatnika bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

Podatnicy rozliczający się według skali 17%, mogą otrzymać do 9 010 zł zwrotu podatku, podatnicy rozliczający się według stawki 19% mogą otrzymać do 10 070 zł zwrotu, natomiast podatnicy rozliczający się według stawki 32% mogą otrzymać do 16 960 zł zwrotu.

Pozostałe zasady korzystania z ulgi

 • Odliczenie przysługuje tylko na istniejące budynki.
 • Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą nie może przekraczać 3 lat.  
 • Odliczyć można wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, jeśli podatek ten nie został już przez podatnika odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.  
 • Gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, można dokonywać odliczeń przez kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
 • Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały dofinansowane ze środków Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jakie materiały i usługi są objęte ulgą termomodernizacyjną?

Materiały budowlane i urządzenia:

 1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 6. (do 31 grudnia 2021r.) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100)                (od 1 stycznia 2022 r.) kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 694, 1093 i 1642), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015,str. 100, z późn. zm.) – jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 i 2127);
 7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 11. pompa ciepła wraz z osprzętem;
 12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 15. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi:

 1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 2. wykonanie analizy termograficznej budynku;
 3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 10. montaż pompy ciepła;
 11. montaż kolektora słonecznego;
 12. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 13. montaż instalacji fotowoltaicznej;
 14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Punkt informacyjny
Konsultanci infolinii Krajowej Informacji Skarbowej są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 pod numerami:

 • tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
 • tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)
 • tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Terminy

 • Realizacja programu: lata 2018 – 2029
 • Podpisanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • Właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księga wieczystą.
 • Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 ,
 • Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
 • Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub

2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe),

1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe)

1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe)

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – nie może przekroczyć dwudziestokrotności.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Żądanie wydania zaświadczenia o dochodach można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój nr 13 w Urzędzie Gminy Siepraw, na dziennik podawczy GOPS-u, przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw albo na skrytkę ePUAP: /GOPS_siepraw/Skrytka ESP.

W związku z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przez Gminę Siepraw w sprawie realizacji programu, wnioski o dofinansowanie można składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy. W razie potrzeby konsultacji odnośnie wypełnienia wniosku informacji udziela wyznaczony pracownik Gminypod nr tel.12 372 18 00 (wew. 834)

W Urzędzie Gminy (pok. 22) przygotowano stanowisko komputerowe umożliwiające wypełnienie i złożenie wniosku w wersji elektronicznej. Przed wypełnieniem wniosku konieczne jest zapoznanie się z regulaminem programu Czyste Powietrze zamieszczonym na stronie:  https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacja

Lista informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku:

 • dane wnioskodawcy
 • numer księgi wieczystej, numer działki na której posadowiony jest budynek
 • rok pozwolenia na użytkowanie budynku
 • powierzchnia całkowita budynku
 • data rozpoczęcia i rodzaj planowanych inwestycji
 • dochody z PIT lub
 • przy podwyższonym lub najwyższym dofinansowaniu – zaświadczenie

W dniu 6 lipca 2021 roku została uruchomiona możliwość składania wniosków na dofinansowanie w formie dopłat do kredytów bankowych tzw. ścieżka bankowa w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Ogłoszenie zostało umieszczone m.in. na stronie internetowej WFOŚiGW w Krakowie pod adresem: https://www.wfos.krakow.pl/kredyt-czyste-powietrze...

Aktualna dokumentacja Programu została umieszczona na stronie internetowej Portalu Beneficjenta w zakładce Wymagana dokumentacja – ścieżka bankowa - obowiązująca dokumentacja, pod adresem: https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacj...

Zgodnie z przyjętym Procesem, wnioskodawca uda się najpierw do Banku, gdzie ubiega się o kredyt na realizacje przedsięwzięcia, po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej może uzupełnić (w banku) i złożyć (również w banku) wniosek o dotację – dopłatę do kredytu bankowego.

Wszystkich informacji nt. kredytów oraz dopłat do kredytów udzielają Banki w tym informacji nt. warunków finansowych kredytów.

Najważniejsze wprowadzone zmiany w dotacjach (dopłatach do kredytów) to:

 • Skrócenie okresu realizacji inwestycji – do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku,
 • Brak możliwości ponoszenia kosztów przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • Możliwość złożenia tylko 1 wniosku o płatność po zakończeniu prac,
 • Sfinansowanie minimum 95% kosztów z uzyskanego kredytu,
 • Brak możliwości dokonywania korekt/uzupełnień do wniosku,
 • Korespondencja z wnioskodawcą tylko za pośrednictwem e-mail.

UWAGA! Rezygnacja z ubiegania się o kredyt w banku lub rezygnacja z już przyznanego kredytu, jest jednoznaczna z rezygnacja z zawartej umowy w WFOŚiGW.

Od dnia 15 lipca 2022 r. możliwe prefinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”

Zmiana umożliwiła Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub  najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki).

Prefinansowanie będzie mogło być wypłacone na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, zgodnie z obowiązującym po zmianie:

 • Programem,
 • wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem wraz instrukcją wypełniania,
 • Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Warunki dotacji z prefinansowaniem

 • Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem (UWAGA! osobny wzór wniosku).
 • Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Przewidziano, że możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe środki z przysługującej dotacji przekazane zostaną na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych.
 • Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz Beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.
 • Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.

Dla kogo prefinansowanie?

Prefinansowanie będą mogli otrzymać wnioskodawcy uprawnieni do otrzymania podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 2) i Części 3) Programu.

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Gdzie składać wnioski?

 1. Wnioski o dotację lub dotację z prefinansowaniem

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie.

Uwaga!

Zmianie ulega sposób składania wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl:

 • wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy Wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),
 • w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami z wymaganymi podpisami.

Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać:

 • za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW, lub
 • poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub
 • bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 1. Wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach które przystąpiły do jego wdrażania. Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl  oraz na stronie internetowej WFOŚiGW w Krakowie i będzie podlegała bieżącej aktualizacji[1].

Banki udzielają informacji o Programie oraz na podstawie danych przekazanych przez Wnioskodawców, wypełniają wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału udzielonego przez siebie kredytu.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przyjmowane w bankach, przekazywane są do WFOŚiGW zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem, w celu ich rozpatrzenia oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

Najważniejsze warunki dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:

 1. kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dotację musi być wyższa niż kwota wnioskowanej dotacji na to przedsięwzięcie.
 2. warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata Beneficjentowi, przez bank, kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z Programem oraz wykorzystanie tego kredytu przez Beneficjenta, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu
w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”
.

Zmiany w programie od 3 stycznia 2023 r.

1. W ramach zmiany Programu podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń finansowanych z Programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

         W związku z powyższym maksymalna wysokość dotacji może wynieść:

 • dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – do 66 000 zł (Część 1 Programu);
 • dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 99 000 zł (Część 2 Programu);
 • dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 135 000 zł (Część 3 Programu);

Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez Beneficjentów.

2. Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków

 • Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
 •  Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:

             - zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub

             - zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%

 • Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

3. Koszt przeprowadzenia audytu energetycznego stanowić będzie dodatkowe dofinansowanie – nie będzie wliczany do maksymalnego poziomu dotacji przysługującej Beneficjentowi.

4. Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach Programu będzie udzielana w odniesieniu do kosztów netto.

5. Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 3 stycznia 2023 r. rozpatrywane będą na podstawie Programu i pozostałych dokumentów programowych oraz wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.

6. W ramach nowej wersji Programu, obowiązującej od dnia 3 stycznia 2023 r., wprowadzono możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W przypadku zrealizowania przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją w ramach pierwszego wniosku o dofinansowanie, złożenie drugiego wniosku nie jest możliwe.

7. Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 11 Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”) złożonego przed dniem 3 stycznia 2023 r. zmieniająca warunki dofinansowania na nowe warunki wprowadzone niniejszą zmianą Programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 3 stycznia 2023 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.

8. Beneficjent, który zawarł umowę o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem na podstawie wniosku o dotację złożonego przed 3 stycznia 2023 r. ma możliwość zmiany warunków umowy o dofinansowanie na warunki obowiązujące w obecnej wersji Programu, szczegóły dotyczące sposobu zmiany warunków umowy w tym przypadku zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

9. Dodatkowo uspójnione zostały terminy rozpoczęcia przedsięwzięcia: w przypadku dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, pierwszy koszt kwalifikowany również może zostać poniesiony do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.

10. Wprowadzona została możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub kotła na pellet) o emisyjności do 20 mg/m3 (włącznie), w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu, pod warunkiem, że urządzenie to będzie spełniało wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.

11. W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, zmianie ulega również Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja jego wypełniania.

12. Dodatkowo wprowadzono wzór Dokumentu podsumowującego audyt energetyczny budynku, stanowiący obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność, w przypadku finansowania audytu w ramach przedsięwzięcia.


Od stycznia 2018 r. monitorowana jest jakość powietrza w Gminie Siepraw wyniki można obserwować w czasie rzeczywistym na stronie www.map.airly.eu/pl/

Aktualne komunikaty
https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty/
Poziom informowania dla pyłu PM10 w Polsce – 100 µg/m3 (wartość średniodobowa)
Poziom alarmowania dla pyłu PM10 w Polsce – 150 µg/m3 (wartość średniodobowa)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1931).


Przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie Urzędu Marszałkowskiego można zgłosić przypadki spalania odpadów, eksploatacji instalacji i spalania paliw, które nie spełniają wymagań uchwały antysmogowej, sprzedaży węgla złej jakości https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja/Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce można instalować tylko nowoczesne urządzenia spełniające zalecenia dyrektywy unijnej dotyczącej ekoprojektu. Parametry te należy potwierdzić odpowiednią dokumentacją podczas kontroli.

Wszystkie stare kotły tzw. „kopciuchy” powinny zostać wymienione do końca 2022 r. Od 1 stycznia 2023 roku nie można użytkować bezklasowych kotłów na węgiel i drewno. Należy je wymienić na kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu.

Od 1 stycznia 2023 wszystkie kominki muszą: spełniać wymagania ekoprojektu ich sprawność cieplna powinna wynosić co najmniej 80% lub powinny być wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu. Parametry te należy potwierdzić odpowiednią dokumentacją podczas kontroli.

Całkowity zakaz użytkowania kotłów klasy 3 i 4 od 2027 roku. Do końca 2026 roku należy wymienić kotły, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012. Kotły 5 klasy, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 r. a ich sprawność cieplna jest na poziomie co najmniej 80% mogą pozostać do końca swej żywotności.

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotokoncentratów. Jest to odpad węglowy o bardzo drobnej frakcji zawierający duże ilości wilgoci, siarki, popiołu i innych zanieczyszczeń, które podczas spalania emitowane są do atmosfery.  

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Drewno przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drewno wilgotne.Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r.


Gmina Siepraw realizuje dwa projekty związane z wymianą starych nieekologicznych kotłów na nowe niskoemisyjne ekologiczne piece na gaz lub na ekogroszek. pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na piece gazowe” – poddziałanie 4.4.2 oraz „Poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na wysokosprawne piece na paliwa stałe.”- poddziałanie 4.4.3. program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

1. Maksymalna wysokość dofinansowania - Gaz/biomasa poddziałanie 4.4.2

 • Nie więcej niż 8 tys./kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego;
 • Nie więcej niż 10 tys./kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego;

W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalację wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:

 • Maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego
 • Do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczba odrębnych lokali mieszkalnych w mieszkaniu wielorodzinnym i nie więcej niż 80zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

2. Maksymalna wysokość dofinansowania – Ekogroszek poddziałanie 4.4.3

 • Nie więcej niż 8 tys./kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego;
 • Nie więcej niż 10 tys./kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego;

W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalację wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:

 • Maksymalnie do 1 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego
 • Do wielokrotności 1 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w mieszkaniu wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

3. W ramach projektów wymiany pieców należy zastosować kotły/piece spełniające wymogi określone w środkach wykonawczych do dyrektywy  2009/125/WE z dnia 21.10.2009 r., ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących Ekoprojektu (Ecodesign) dla produktów związanych z energią, kotły spalające biomasę lub paliwa stałe. Lista pieców na opał stały spełniających wymagania ekoprojektu znajduje się na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

4. Termin utrzymania inwestycji: 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez instytucję zarządzającą RPO WM na rzecz Gminy Siepraw. Ostateczny termin utrzymania inwestycji zostanie przekazany listownie. W tym okresie Inwestor zobowiązuje się do:

 • Stosowania wyłącznie dofinansowanego ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła.
 • Stosowania paliwa o parametrach dopuszczonych przez producenta urządzenia, oraz zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu ochrony przed zawilgoceniem.
 • Poddania się kontroli eksploatacji urządzeń grzewczych zamontowanych w ramach projektu polegającej na udostępnieniu miejsca realizacji projektu przedstawicielom Gminy jak i przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego, w tym umożliwienie pobrania próbki paliwa w celu zbadania jego parametrów oraz udostępnienia miejsca składowania opału.

5. Inwestor jest zobowiązany do przeprowadzenia modernizacji energetycznej budynku w zakresie wynikającym z przeprowadzonej oceny energetycznej na własny koszt w terminie określonym w umowie.

Sezon grzewczy już w pełni, jakość powietrza pogarsza się wraz z obniżeniem się temperatury powietrza na zewnątrz, co doskonale widać na zainstalowanym w Gminie systemie monitorowania jakości powietrza Airly.pl:

https://airly.eu/map/pl/#latitude=49.90496&longitu...
Tym, którzy palą węglem i drewnem w piecach zasypowych lub kominkach przypominamy metodę spalania paliw stałych, w wyniku zastosowania której będziemy mogli ograniczyć produkcję zanieczyszczeń, które powodują smog, a także zaoszczędzić pieniądze.Metoda prezentowana poniżej wymaga zmiany nawyków i czasu, aby opanować technikę palenia „od góry” jednak profity z przestawienia się na nowy sposób są duże: nasze zdrowie i pieniądze.

UWAGA! Należy sprawdzić w instrukcji pieca lub u specjalisty, czy dany piec nadaje się do palenia metodą „od góry”.

W jakich piecach i kotłach można palić od góry?

Palić od góry można w każdym urządzeniu grzewczym, które ma wlot powietrza pod ruszt a wylot spalin u góry paleniska. Kwalifikują się m.in:

 • ogniska
 • jakieś 90% domowych kotłów,
 • kominki
 • te piece kaflowe i kuchenne, które mają dostatecznie wysokie palenisko, by zmieściła się sensowna ilość paliwa


Artykuł pochodzi ze strony czysteogrzewanie.pl, gdzie znajduje się więcej informacji i materiałów na temat czystego spalania paliw stałych.

Kominy pol­skich domów mogą prze­stać kop­cić z dnia na dzień! Przy­czyna pro­blemu leży dosłow­nie w naszych rękach – to zła tech­nika pale­nia powo­duje, że kop­cimy nawet sto­su­jąc naj­lep­szy węgiel czy drewno. Ale ist­nieje też czyst­sza tech­nika pale­nia, sto­so­wana w nowo­cze­snych kotłach. Bez trudu można zasto­so­wać ją w sta­rym kotle i palić bez kop­ce­nia nie­za­leż­nie od wieku kotła czy rodzaju węgla czy drewna.

Po co palić czy­ściej? Przede wszyst­kim dla pie­nię­dzy. Całą eko­lo­gię, smog i opi­nie ludzi dookoła możesz mieć w głę­bo­kim powa­ża­niu. Ale kop­ce­nie po pro­stu się nie opłaca. Dym to wyso­ko­ka­lo­ryczne lotne smoły – nie spa­la­jąc go robisz krzywdę przede wszyst­kim sobie, bo  wyrzu­casz komi­nem min. 30% paliwa a potem wal­czysz ze smołą i sadzą w komi­nie, które są osa­dem z owych nie­spa­lo­nych gazów.

Przez tyle lat nikt nam nie powie­dział, że ist­nieją dwie tech­niki spa­la­nia węgla i drewna:

 • brudne spa­la­nie prze­ciw­prą­dowe – ten powszech­nie znany spo­sób polega na sypa­niu paliwa na żar ile wle­zie. Więk­szość nie­przy­jem­no­ści zwią­za­nych z ogrze­wa­niem węglo­wym “zawdzię­czamy” tej wła­śnie tech­nice, gdyż unie­moż­li­wia ona pełne spa­la­nie opału.
 • czy­ste spa­la­nie współ­prą­dowe – tak spa­lają nowo­cze­sne kotły podaj­ni­kowe, ale można tę tech­nikę zasto­so­wać w dowol­nym pale­ni­sku, od ogni­ska poczynając.

Spa­la­jąc jedno i to samo paliwo możemy albo dusić się dymem, albo otrzy­mać piękne czy­ściut­kie pło­mie­nie spa­la­nych gazów – o wszyst­kim decy­duje wza­jemny kie­ru­nek prze­pływu powie­trza i poda­wa­nia paliwa, jak na rysunku.


Rys. Kocioł zasy­powy spa­la­jący prze­ciw­prą­dowo vs pal­nik retor­towy spa­la­jący współprądowo

W naj­pow­szech­niej spo­ty­ka­nym rodzaju kotłów i pie­ców instruk­cje pro­du­cen­tów oraz utarty zwy­czaj prze­waż­nie skut­kują sto­so­wa­niem brud­nego spa­la­nia prze­ciw­prą­do­wego. W takich kotłach i pie­cach czy­ste spa­la­nie współ­prą­dowe osiąga się roz­pa­la­jąc stos paliwa od góry.

Roz­pa­la­nie od góry

Wedle dostęp­nych wyni­ków badań zasto­so­wa­nie tech­niki spa­la­nia współ­prą­do­wego w sta­rym kotle obniża emi­sję pyłów i popu­lar­nego ostat­nio rako­twór­czego benzo-a-pirenu o ok. 70% w porów­na­niu ze spa­la­niem prze­ciw­prą­do­wym. Tak banal­nie pro­sto możesz od zaraz zmniej­szyć o 2/3 twój wkład do syfu za oknem – i jesz­cze na tym zaro­bisz, bo spa­la­jąc dym będziesz mieć w domu cie­plej za te same pie­nią­dze!
Ile można oszczę­dzić? Tego na razie nikt ofi­cjal­nie nie zba­dał, ale z wie­lo­let­nich doświad­czeń ludzi wynika prze­ciętna oszczęd­ność ok. 30% opału.

Rys. Kocioł zasy­powy spa­la­jący prze­ciw­prą­dowo vs kocioł zasy­powy spa­la­jący współprądowo

Zalety roz­pa­la­nia od góry to:

 • czyst­sze spa­la­nie czyli brak dymu i smoły, skrom­niut­kie ilo­ści sadzy,
 • o ok. 2/3 niż­sza emi­sja pyłów,
 • ok. 1/3 oszczęd­no­ści paliwa,
 • brak potrzeby odwie­dza­nia kotłowni po roz­pa­le­niu przez kilka-kilkanaście godzin.

Metoda ta nie jest jed­nak zło­tym środ­kiem, który w 100% zli­kwi­duje smog (ale w 50% – czemu nie?), ani nie da ci bez­ob­słu­go­wej kotłowni (róż­nica mię­dzy kotłem zasy­po­wym, nawet roz­pa­la­nym od góry, a kotłem podaj­ni­ko­wym to wciąż jak mię­dzy rowe­rem a samo­cho­dem).
Jak wszystko, ma swoje wady:

 • trzeba roz­pa­lać więk­szą ilość paliwa cyklicz­nie – nie ma moż­li­wo­ści łatwego doło­że­nia paliwa, bo dla zacho­wa­nia spa­la­nia współ­prą­do­wego nale­ża­łoby dokła­dać pod spód żaru. Trzeba nauczyć się pla­no­wać ilość łado­wa­nego paliwa. Nie jest to tak trudne jak się wydaje, ale wymaga kilku tygo­dni wprawy. W razie naj­gor­szych mro­zów paląc węglem kamien­nym w więk­szo­ści domów nie będzie potrzeby roz­pa­la­nia wię­cej niż dwa razy dzien­nie a przez ~80% sezonu grzew­czego wystar­czy roz­pa­lać raz na dobę. Spa­la­nie współ­prą­dowe bez ponow­nego roz­pa­la­nia umoż­li­wiają kotły dol­nego spa­la­nia.
 • nie ma tej metody w instruk­cjach obsługi wielu kotłów, w któ­rych tech­nicz­nie da się ją zasto­so­wać – wyda ci się to nie­ważne, bo instruk­cję dawno uży­łeś na roz­pałkę, ale może spra­wiać wra­że­nie, że to jakiś gara­żowy pomysł, który w każ­dej chwili może urwać głowę, choć wielu pro­du­cen­tów iden­tycz­nych kotłów dodało tę metodę do swo­ich instruk­cji (nie mówiąc o tym, że pro­mują ją liczne euro­pej­skie insty­tu­cje rzą­dowe). To dla­tego eks­perci węglo­wego światka nie popie­rają publicz­nie pale­nia od góry, bo nie mogą ręczyć, że w dowol­nym kotle zadziała to nale­ży­cie. To powinno być rolą pro­du­centa, a gdy ten ma nasz inte­res gdzieś głę­boko, pozo­staje nam próba na wła­sną rękę.
 • alarmy smo­gowe roz­po­wszech­niają kłam­stwa na temat pale­nia od góry pró­bu­jąc za wszelką cenę znie­chę­cić ludzi do sto­so­wa­nia tej metody. Praw­do­po­dob­nie chcą, byśmy dalej kop­cili, bo wtedy łatwiej będzie prze­py­chać kolejne uchwały anty­smo­gowe a wszelka widoczna poprawa osią­gana ina­czej niż przez wymianę kotłów byłaby ku temu przeszkodą.

Jed­nak osoby sto­su­jące pale­nie od góry uznają, że ww. zalety prze­wyż­szają w ich przy­pad­kach ww wady. Dla­tego wła­śnie wieść o pale­niu od góry się sze­rzy – bo to działa, ludzie czują oszczęd­ność w kie­sze­niach! Nie poma­gają nam żadne orga­ni­za­cje – he he – eko­lo­giczne, żadne lobby węglowe ani kotlar­skie. Ba, nie­jed­no­krot­nie prze­szka­dzają. Jeste­śmy lobby domo­wych palaczy.

Co to jest CEEB?

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Jej utworzenie to wynik zmian w ustawie przegłosowanych przez Sejm we wrześniu 2020 o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Właściciele nieruchomości mają składać deklaracje CEEB, wypełniając (online lub odręcznie) specjalny formularz, jakim źródłem ciepła ogrzewają swoje domy. W ten sposób powstanie "mapa" emisyjności budynków w całym kraju. Deklaracje są przyjmowane od 1 lipca 2021. Cały projekt ma być rozwijany etapami do 2023 roku.

Po co powstał CEEB?

CEEB to spis źródeł ciepła budynków, ale nie tylko. Ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Zebrane informacje w sumie mają dotyczyć ok. 5-6 mln budynków. W ewidencji znajdą się informacje dotyczące przede wszystkim domów mieszkalnych, ale pod uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i budynki publiczne.

Skąd dane w CEEB?

W CEEB zbierane są dane pochodzące z deklaracji właścicieli czy zarządców nieruchomości, ale nie tylko w ten sposób będzie powstawać rejestr. Do CEEB będą również wpisywane informacje z innych rejestrów, a także kontroli i interwencji. Projekt ustawy mówi m.in. o kontrolach kominiarskich, kontrolach przedsiębiorców prowadzonych przez inspekcję ochrony środowiska, kontrolach dotyczących gospodarowania odpadami czy ściekami, także zleconych przez BGK po otrzymaniu dofinansowania do termomodernizacji czy remontu, a nawet wskazanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych.
Dostęp do informacji w CEEB będą mieli urzędnicy gmin, Inspekcja Ochrony Środowiska, czy - na mocy przepisów szczegółowych - policja.

Kto musi złożyć deklarację CEEB?

Zgłoszenie do CEEB muszą złożyć właściciele domów jednorodzinnych, zarządcy budynków (np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) oraz właściciele czy zarządcy lokali usługowych, handlowych. 

Co trzeba zgłosić do CEEB?

W projekcie nowelizacji ustawy określono źródła ciepła, które będą podlegać obowiązkowi zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W ramach tych urządzeń i instalacji wskazano m.in.: sieć ciepłowniczą, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, trzony kuchenne, piecokuchnię, kuchnię węglową, pompę ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

Ile jest czasu na zgłoszenie?

Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie urządzeń do ogrzewania budynków, to:

 • 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła.
 • 12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021), w przypadku źródeł ciepła już pracujących, tu termin minął 30 czerwca 2022.

Gdzie należy złożyć deklarację CEEB?

Deklarację CEEB można złożyć przez Internet na stronie CEEB.gov.pl. Deklarację wypełnia się przez profil zaufany lub e-dowód. To najszybszy sposób złożenia dokumentu. Deklarację można złożyć również wysyłając list polecony albo doręczając wypełnioną deklarację osobiście, do właściwego ze względu na umiejscowienie domu, urzędu miasta lub gminy. Urzędnik na miejscu wprowadzi dane do systemu.

Co jest potrzebne, aby złożyć deklarację przez Internet?

 • Dostęp do usługi logowania przez login.gov.pl (Profil zaufany, e-dowód lub uwierzytelnienie przez bankowość elektroniczną)
 • Komputer lub smartfon
 • Internet
 • Dane adresowe budynku
 • Informacje na temat źródeł ciepła i/lub spalania paliw w danym budynku.

Jak złożyć deklarację do CEEB online?

 • Wejdź na stronę CEEB.gov.pl,
 • Wybierz metodę logowania (Profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna) i zaloguj się,
 • Wprowadź dane budynku, dla którego będzie składana deklaracja,
 • Wybierz rodzaj deklaracji (budynek mieszkalny bądź niemieszkalny),
 • Wypełnij deklarację,
 • Wyślij.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o CEEB (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) w deklaracji trzeba podać takie informacje, jak:

 • metryka budynku (adres nieruchomości),
 • rodzaj zainstalowanego źródła ciepła (wybiera się z listy – w przypadku deklaracji elektronicznej),
 • funkcji źródła ciepła (ogrzewanie (c.o.)/podgrzewanie wody (c.w.u.)
 • w przypadku kotła na paliwa trzeba podać dodatkowo klasę kotła i rodzaj paliwa,
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
 • adres e-mail (opcjonalnie).

Jakie kary za niezgłoszenie źródła ciepła do CEEB?

Jeśli ktoś nie zgłosi źródła ciepła swojej nieruchomości w odpowiednim terminie, może otrzymać karę grzywny wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

Nowe funkcje CEEB od 2023 roku.

CEEB ma wspierać działania dla poprawy jakości powietrza w Polsce. Gminy będą mogły efektywniej zarządzać swoją polityką niskoemisyjną i pozyskiwać dotacje na podstawie danych zebranych w CEEB.

Dodatkowo GUNB planuje uruchomić nowe narzędzia, dzięki którym użytkownicy źródeł ciepła będą mogli zamówić przeglądy kominiarskie i inwentaryzację budynku czy sprawdzić możliwości dofinansowania termomodernizacji nieruchomości, gdyż w CEEB dostępna będzie lista obowiązujących programów wsparcia.

Więcej informacji dostępnych jest na stornie https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713

Moje Ciepło – dofinansowania do pomp ciepła w nowo budowanych domach

W celu wspierania działań przyczyniających się do redukcji zanieczyszczeń oraz promocji odnawialnych źródeł energii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił program umożliwiający dofinansowanie do zakupu i montażu pomp ciepła. Z programu skorzystają właściciele nowych domów. 

Kto może skorzystać z dotacji?

Program kierowany jest do osób fizycznych, czyli właścicieli lub współwłaścicieli nowych domów jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Dofinansowaniu podlega zarówno zakup i jak montaż powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła. Urządzenia te wykorzystywane będą do ogrzewania domu lub do jednoczesnego ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej.  Należy także wziąć pod uwagę fakt, że w budynku objętym dofinansowaniem nie może znajdować się źródło ciepła na paliwo stałe.

Jakie dopłaty czekają na beneficjentów programu?
Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnej dotacji stanowiącej do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W przypadku posiadania przez wnioskodawcę karty dużej rodziny (KDR) – aż do 45%. Wartość dopłat, mieści się w przedziale od 7 do 21 tys. zł. Na najwyższe wsparcie mogą liczyć osoby składające wniosek o dofinansowanie do gruntowej pompy ciepła.

Źródło: https://www.mojecieplo.gov.pl/


Nowy dom o podwyższonym standardzie energetycznym – co to oznacza w praktyce?

Przez nowy budynek mieszkalny rozumie się taki, który spełnia jeden z poniższych warunków:

 • w dniu złożenia wniosku o dotację nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie złożono nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy złożono nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.


Warunkiem uzyskania dotacji jest także uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. Przekłada się to na konieczność osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) w odniesieniu do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W). Może on wynosić maksymalnie 63 kWh (na m2 powierzchni domu w ciągu roku) w przypadku wniosków składanych w 2022r. oraz max 55 kWh dla wniosków, które składane będą w kolejnych latach.

Kiedy można złożyć wniosek?
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczął się 1 stycznia 2021 r. Obowiązuje zasada stosowana w wielu innych programach powszechnych Funduszu: najpierw wykonanie inwestycji, następnie ubieganie się o otrzymanie bezzwrotnej dotacji.Więcej informacji można uzyskać na stronie https://www.mojecieplo.gov.pl/