Uchwała nr XXIV/223/17 w sprawie przyjęcia Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siepraw została podjęta na sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 27 kwietnia 2017 r. po wcześniejszym uzgodnieniu zawartości merytorycznej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.


Streszczenie PGN pochodzące z uchwalonego dokumentu:
„Najważniejszym aspektem podejmowania przez władze krajowe, regionalne oraz lokalne działań związanych z oceną i poprawą jakości powietrza jest zapewnienie mieszkańcom możliwości życia w zdrowym środowisku i oddychania czystym powietrzem.
Gospodarka niskoemisyjna to gospodarka rozwijająca się w sposób zintegrowany przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych niskoemisyjnych technologii i praktyk. Wspólnym kierunkiem powinno być wdrażanie wydajnych rozwiązań energetycznych w poszukiwaniu możliwości zmniejszenia zużycia energii i materiałów, zwiększanie wykorzystania energii odnawialnej oraz wprowadzanie proekologicznych innowacji technologicznych.
Gospodarka taka wykorzystuje energię i materiały  w sposób efektywny, to znaczy zapewniający maksymalizację wzrostu gospodarczego przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii i materiałów.
Przez ostatnie lata ograniczenie emisji CO2 i poprawa efektywności energetycznej są jednym z ważniejszych kierunków rozwoju gospodarki Unii Europejskiej. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym,  koncentruje się na działaniach mających na celu:

  • redukcję emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • podniesienie efektywności energetycznej.

Działania te ściśle wynikają z realizacji celów określonych w Pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 roku. Zarówno z analiz europejskich jak i krajowych wynika, że w gminach występuje bardzo duży potencjał poprawy efektywności energetycznej, wykorzystania lokalnych źródeł energii oraz redukcji zużycia paliw w transporcie publicznym i prywatnym. Dzięki temu Jednostki Samorządu Terytorialnego stają się bezpośrednim partnerem władz krajowych w realizacji celów Pakietu Energetyczno-Klimatycznego oraz Polityki Energetycznej Polski.
Jako rok bazowy przyjęto rok 2015 (wybór roku bazowego wynika z faktu możliwości pozyskania wiarygodnych danych dotyczących zużycia energii w tym okresie). Rokiem docelowym, dla którego zostały opracowane prognozy zarówno w scenariuszu nie zakładającym działań niskoemisyjnych jak i scenariuszu niskoemisyjnym jest rok 2020.  W celu zdiagnozowania stanu istniejącego pozyskano dane dla zużycia ciepła, gazu, energii oraz w sektorze transportu i oświetlenia ulicznego. Na podstawie wszystkich uzyskanych danych stworzono bazę emisji CO2, która pozwoliła zidentyfikować główne obszary problemowe gminy Siepraw.  W celu osiągnięcia zamierzonego przez gminę celu należy wprowadzić działania ograniczające zużycie energii finalnej, a co za tym idzie emisji CO2 skierowane do wszystkich sektorów. Niniejszy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej składa się z trzech głównych obszarów tematycznych:

  1. Ocena stanu obecnego
  2. Inwentaryzacja emisji CO2
  3. Plan działań

W części pierwszej Planu dokonano charakterystyki Gminy z perspektywy aspektów wpływających na emisję CO2 do atmosfery w szczególności przeanalizowano zmiany ilości mieszkańców gminy, ilości pojazdów, ilości obiektów mieszkalnych na terenie gminy. Ocenie poddano również zgodność opracowania z przepisami krajowymi, dokumentami strategicznymi krajowymi oraz lokalnymi a także wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W drugiej części dokumentu zaprezentowano raport z inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Siepraw. Do wyliczeń emisji CO2 posłużyła ankietyzacja mieszkańców przeprowadzona na rzecz sporządzenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji Gminy Siepraw. W jej wyniku ustalono, iż około 60% ankietowanych w swoich gospodarstwach wykorzystuje paliwa stałe.
Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoliła określić udział poszczególnych sektorów w sumarycznej emisji. Największy udział stanowią gospodarstwa domowe – 89,97% całkowitej emisji dwutlenku węgla.

Przeprowadzona inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla pozwoliła na wyznaczenie głównych obszarów problemowych na terenie gminy do których należą:

  • Niska emisja na terenie gminy spowodowana stosowaniem głównie paliw stałych
  • Rozwijająca się zabudowa jednorodzinna
  • Zwiększająca się liczba pojazdów
  • Niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców.

W części trzeciej dokumentu wskazano działania, które mogą stanowić rozwiązanie, na rosnącą emisję CO2 na terenie gminy. Realizacja przedstawionych działań pozwoli na redukcję emisji w stosunku do przyjętego roku bazowego 2015 o 5,15%. Przedstawione w PGN działania pozwolą także na ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Siepraw.”