W Gminie Siepraw można spotkać wiele ciekawych tworów przyrody nieożywionej,  także zwierząt i roślin. Szczególnie interesujące mogą być obserwacje prowadzone nad Zatoką Zakliczyńską Zbiornika Dobczyckiego, czy też w lasach na terenie Gminy.

Zatoka Zakliczyńska Zbiornika Dobczyckiego

Czapla biała (Ardea alba) - Zatoka Zakliczyńska Zbiornika Dobczyckiego

Zbiornik Dobczycki

Sztuczne jezioro zaporowe, położone na terenie trzech gmin: Dobczyce, Myślenice i Siepraw, oddane do użytku  w styczniu 1987 r. (data ukończenia zapory: 1985 r.). Dane techniczne: maksymalna wysokość zapory: 30,6 m; długość korony zapory: 617 m; długość zbiornika: ok. 12 km; szerokość maksymalna zbiornika: ok. 1 km; powierzchnia zbiornika: maksymalna 1065 ha, normalna 950 ha, minimalna 335 ha; pojemność całkowita zbiornika: 127 mln m3; głębokość zbiornika: maksymalna 29,1 m, średnia 10 m; długość linii brzegowej zbiornika: 46 km; poziom piętrzenia: maksymalny 272,6 m n. p. m., średni 269,9 m n. p. m.; powierzchnia zlewni zbiornika: 771 km2; liczba mieszkańców zlewni zbiornika: 190 000;
Minimalny (nienaruszalny) przepływ wody pod zaporą: 1,25 m3/s; przepławka dla ryb typu Borlanda: automatyczny, 3 godzinny tryb śluzowania.

Funkcje zbiornika: pobór wody dla Krakowa: 3,5 m3/s; redukcja fali powodziowej przekraczającej 300 m3/s; produkcja energii w 2,5 MW elektrowni wodnej: 6,78 GWh/rok; zasilanie przepławki dla ryb: 0,5 m3/s; 

Zbiornik jest atrakcyjnym miejscem lęgów i postoju podczas wędrówki dla ptaków, a także innych zwierząt. Na Zbiorniku Dobczyckimi i w jego okolicach stwierdzono występowanie ponad 230 gatunków ptaków. Niektóre z nich typowo związane ze środowiskiem wodnym, a niektóre zwabione mozaiką łąk, pól, lasów, zadrzewień i zabudowań ludzkich. Tutaj ptaki można obserwować o każdej porze dnia i roku.

Na terenie Gminy Siepraw położona jest część Zatoki Zakliczyńskiej (Wolnicy). Jest to najbardziej płytka część Zbiornika Dobczyckiego z roślinnością wynurzoną. Jest to miejsce lęgów wielu gatunków ptaków (wodnik, brodziec krwawodzioby, strumieniówka, słowik rdzawy, potrzos, rokitniczka). Przy niskim poziomie piętrzenia odsłaniają się błotniste brzegi atrakcyjne m.in. dla ptaków siewkowych (brodźce, bekasy, biegusy, sieweczki), czapli (siwe, białe) i bocianów (białe, czarne).

Kopytko

Ukryta w lesie skałka wyrasta ze zbocza wzgórza tuż ponad dnem doliny potoku, którym przebiega granica między Sieprawiem i Świątnikami Górnymi. Skałka w formie ambony stokowej jest jednym z nielicznych odsłonięć skalnych Pogórza Wielickiego i mierzy ok. 3 m wysokości i 20 m długości. Zbudowana jest z odpornych piaskowców izdebniańskich. Prowadzi do niej z Sieprawia szlak spacerowy. Zwana jest Kopytkiem, od miseczkowatego wgłębienia w kamieniu, które ma przypominać odcisk końskiego kopyta. Uważa się, że było to miejsce kultów pogańskich, na co wskazywać mają elementy miejscowych legend związanych ze skałką. Są one jednak przetworzone w duchu tradycji chrześcijańskiej. I tak: najbardziej znana jest legenda wiążąca powstanie śladu kopyta ze św. Stanisławem Biskupem i Męczennikiem. Podobno miał on rozstrzygać spór graniczny między mieszkańcami Sieprawia a Górek, których był właścicielem. Gdy przybył na miejsce, stanął na skalnym wzniesieniu – wówczas jego koń uderzył kopytem z wielką siłą w skałę, pozostawiając widoczny do dziś ślad. Wszyscy obecni, a także biskup Stanisław, uznali to za znak od Boga, by właśnie tędy przebiegała granica między wsiami – i tak pozostało do dziś.

Czerwona Góra - Diable skały

Wzgórze, znane od dawna miejscowej ludności z powodu ok. 200 kopców nieznanego pochodzenia, z których niewiele tylko zachowało się do naszych czasów. Kilka z nich najlepiej zachowanych przebadał w 1875 r. archeolog A.H. Kirkor, ale znalazł w nich tylko nieco węgla drzewnego. Być może była to pozostałość dawnego cmentarzyska kurhanowego. Są tu również piaskowcowe skałki, zwane Diablimi, oraz niewielkie jaskinie.


Opracowano na podstawie:

http://ptaki.dobczyce.pl

http://www.ziemiamyslenicka.pl/