Trasy rekreacyjne

W 2018 roku zakończył się konkurs na dofinansowanie projektów, których efektem będzie zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych w infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną (Poddziałanie 6.3.3. Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych). Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, zostało przyznane decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego na realizację 27 projektów zaplanowanych wokół zbiorników wodnych.


Beneficjentem ww. środków europejskich będzie również Gmina Siepraw, która zgłosiła dwa projekty zagospodarowania terenów w pobliżu Zbiornika Dobczyckiego.
Pierwszy z nich dotyczy budowy ścieżek rowerowych oraz punktu turystycznego nad Zatoką Zakliczyńską w Zakliczynie i Czechówce. Projekt obejmuje:
• Budowę 2 kładek stalowo-drewnianych wraz z umocnieniem skarp i cieku wodnego oraz z zagospodarowaniem terenu (w ciągu trasy nr 4B / ciąg pieszy);
• Budowa drogi pieszo-rowerowej oraz wykonanie remontu istniejącej drogi gminnej wraz z budową punktu turystycznego z wiatą przystankową, podestem widokowym, schodami terenowymi i małą architekturą – trasa nr 5; Budowa drogi pieszo-rowerowej oraz wykonanie remontu istniejącej drogi gminnej – trasa nr 6;
• Budowa drogi pieszo-rowerowej oraz punktu turystycznego z placem zabaw, siłownią zewnętrzną, parkingiem wraz z oświetleniem, budową oświetlenia na ul. Nad Zalewem, wieżą widokową, wiatą przystankową i małą architekturą – trasa nr 7;
• Budowa drogi pieszo-rowerowej oznaczonej numerem 11A, oraz utworzenie punktu turystycznego wraz z małą architekturą. Budowa kładki stalowo-drewnianej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudową ciągu komunikacyjnego (w ciągu trasy nr 11A).
Przy okazji realizacji projektu zostanie wykonany remont dróg gminnych, który stanowić będzie koszt niekwalifikowalny projektu.
 

Kolejny projekt obejmuje drugi etap utworzenia „Parku Słonecznego” w miejscowości Siepraw, w otoczeniu Zbiornika Dobczyckiego.
W ramach zadania inwestycyjnego planuje się m.in.:
• wykonanie ścieżek spacerowych (pieszo-rowerowych),
• zagospodarowanie łąk w Sieprawiu ścieżkami spacerowymi (pieszo-rowerowymi), wyposażonymi w elementy małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na
rowery.
• wykonanie kładek dla pieszych nad potokiem „Sieprawka”.
• wykonanie kopca widokowego.
• wykonanie oświetlenia ścieżek i kopca widokowego.
Podstawowym celem przedsięwzięcia jest powstanie założenia parkowo-rekreacyjnego, miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego, eksponującego walory krajobrazowe potoku Sieprawka jak i otoczenia Zbiornika Dobczyckiego na terenie gminy Siepraw.

Koszt projektu „Ścieżki rowerowe oraz punkt turystyczny nad Zatoką Zakliczyńską” ma wynieść 7 354 644,70 zł, natomiast dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu  5 148 836,25 zł. Koszt realizacji drugiego „zbiornikowego” projektu pn. „Park Słoneczny w Sieprawiu – II etap” szacowany jest na 1 329 438,17 zł, a przyznane dofinansowanie to 997 078,60 zł.
Ścieżki rowerowe realizowane będą w cyklu dwuletnim w latach 2018-2019, natomiast Park Słoneczny zostać zakończony w 2018 r. 


Trasy do kolarstwa górskiego

30 sierpnia 2017 r. przed notariuszem w Krakowie została podpisana umowa nieodpłatnego przeniesienia własności działki o powierzchni 8 hektarów, położonej  w Sieprawiu – Rusinkach, na rzecz Gminy Siepraw. Działkę, wycenioną na 228 tys. zł  przekazała Agencja Nieruchomości Rolnych – Oddział w Krakowie na cele budowy ścieżek rowerowych.

Gmina we wniosku do Agencji argumentowała, że jest zainteresowana pozyskaniem działki, ponieważ chce przeznaczyć ją na urządzenie ścieżek rowerowych, do uprawiania kolarstwa MTB ze względu na dogodne ukształtowanie terenu (pagórkowaty) oraz  tradycję urządzania w tym miejscu infrastruktury dla kolarstwa górskiego w poprzednich latach. Gmina Siepraw była współorganizatorem zawodów i spartakiad młodzieży w kolarstwie górskim. W Sieprawiu mieszka Stanisław Nowak - Mistrz Polski juniorów młodszych w kolarstwie górskim. Z sąsiednimi działkami będącymi własnością Gminy Siepraw i działkami będącymi własnością Przedsiębiorstwa  Pszczelarskiego „Apipol” (w likwidacji) stanowiłoby kompleks rekreacyjno-sportowo-turystyczny. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw na ww. działce wyznacza tereny turystyki i wypoczynku. Ponadto w przyszłości planuje się teren ten połączyć ścieżkami rowerowymi z kompleksem sportowym we wsi Siepraw, gdzie istnieje  kompleks rekreacyjny „Słoneczny Park” z boiskiem Orlik2012, boiskiem trawiastym, placem zabaw i kortami  tenisowymi. Zatem całość stanowiłaby komplementarny kompleks sportowo – rekreacyjny, co w kontekście bliskości aglomeracji krakowskiej byłoby szansą na rozwój turystyki weekendowej oraz rekreacji w naszej Gminie.  

We wniosku do ANR Urząd Gminy przedstawił wizualizację przebiegu ścieżek rowerowych,  wykonaną przez Pracownię Architektoniczną Arch-Logica z Borzęty, a których track GPS z terenu dostarczył p. Stanisław Nowak.

Po pozyskaniu działki Urząd Gminy zlecił wykoszenie terenu, aby go uporządkować po kilkuletnim nieużytkowaniu. Kolejnym etapem realizacji będzie wyznaczenie tras kolarskich dla rowerów górskich oraz fizyczne urządzenie ścieżek. Jest duża szansa, że trasa w Sieprawiu ze względu na bliskość Krakowa oraz atrakcyjne położenie i ukształtowanie zyska popularność wśród miłośników rowerów i będzie magnesem dla chcących aktywnie spędzić weekend, czy nawet popołudnie.

Koncepcja tras MTB w Sieprawiu