Trasy rekreacyjneW 2022 został zakończony projekt „Ścieżki rowerowe oraz punkt turystyczny nad Zatoką Zakliczyńską”, który realizowała Gmina Siepraw przy wsparciu środków rządowych oraz Unii Europejskiej.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 (RPO WM); Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne; Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu; Poddziałanie: 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych

Całkowity koszt projektu – 7 980 477,05 zł, w tym:

  • Współfinansowanie UE (RPO WM 2014-2020) -  2 969 043,62 zł
  • Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 329 893,74 zł
  • ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II konkurs) 950 000,00 zł.
  • Wkład własny Budżet Gminy Siepraw – 3 731 539,69 zł

Okres realizacji: 02.01.2018 r. - 31.10.2022 r.

Projekt obejmował budowę ścieżek pieszo - rowerowych oraz punktu turystycznego „Nad Zalewem”, przystanku „Czerwona Góra”, punktu widokowego w Czechówce oraz parkingu dla użytkowników ścieżek przy ul. Starowiejskiej.
Łączna długość odcinków tras wynosi 9 410 m, w tym:
a) Trasa w ruchu ogólnym 3 547 m;
b) Trasy rowerowe lub pieszo – rowerowe 4 991 m;
c) Trasy piesze 872 m.


Filmy promujące ścieżki pieszo - rowerowe nad Zatoką Zakliczyńską:Po ścieżkach pieszo - rowerowych można wirtualnie pospacerować - zapoznając się m. in. z infrastrukturą przystanków turystycznych, punktu widokowego, placu zabaw, czy okolicznymi atrakcjami, takimi jak Diable Skały na Czerwonej Górze w Zakliczynie.
https://siepraw.wkraj.pl


Parking dla użytkowników ścieżek:

https://maps.app.goo.gl/ss93d7gH1yvs67Ec7


Na ścieżkach pieszo-rowerowych obowiązuje regulamin uchwalony przez Radę Gminy Siepraw:

https://www.siepraw.pl/assets/siepraw/media/files/...

Projekt pn. „Ścieżki rowerowe oraz punkt turystyczny nad Zatoką Zakliczyńską” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


W 2020 r. zostały oddane do użytku ścieżki pieszo – rowerowe wybudowane w ramach inwestycji pn. „Budowa Parku Słonecznego – etap II” w Sieprawiu.

Podczas uroczystości zaproszeni goście posadzili drzewa obok alejek – co miało upamiętnić współpracę wielu osób i instytucji w realizacji tej inwestycji.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano m.in.:

  • ścieżki spacerowe (pieszo-rowerowe),
  • zagospodarowanie terenów nadrzecznych w Sieprawiu elementami małej architektury takimi jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.
  • wykonanie kładek dla pieszych nad rzeką  „Sieprawką”.
  • wykonanie kopca widokowego.
  • wykonanie oświetlenia ścieżek i kopca widokowego.

Podstawowym celem przedsięwzięcia było powstanie założenia parkowo-rekreacyjnego, miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego, eksponującego walory krajobrazowe rzeki  Sieprawka.

W celu uporządkowania korzystania Słonecznego Parku Rada Gminy Siepraw 28 maja 2020 r. wprowadziła uchwałą nr XVI/133/20  „Regulaminu korzystania ze Słonecznego Parku w Sieprawiu”


Film promujący ścieżki na Słonecznym Parku:


Wirtualny spacer po Słonecznym Parku:

https://siepraw.wkraj.pl/html5/index.php?id=90976#...

Parking kompleksu sportowo-rekreacyjnego Słoneczny Park:

https://maps.app.goo.gl/A7t8tR6HXxsXdxnz6


Projekt nr RPMP.06.03.03-12-0311/17 pn. „Park Słoneczny w Sieprawiu – II etap”, został zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej 6. Dziedzictwo Regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałania 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 uzyskując na ten cel dofinansowanie w wysokości 997 078,60 zł.                                                                                                                         Trasy do kolarstwa górskiego

30 sierpnia 2017 r. przed notariuszem w Krakowie została podpisana umowa nieodpłatnego przeniesienia własności działki o powierzchni 8 hektarów, położonej  w Sieprawiu – Rusinkach, na rzecz Gminy Siepraw. Działkę, wycenioną na 228 tys. zł  przekazała Agencja Nieruchomości Rolnych – Oddział w Krakowie na cele budowy ścieżek rowerowych.

Gmina we wniosku do Agencji argumentowała, że jest zainteresowana pozyskaniem działki, ponieważ chce przeznaczyć ją na urządzenie ścieżek rowerowych, do uprawiania kolarstwa MTB ze względu na dogodne ukształtowanie terenu (pagórkowaty) oraz  tradycję urządzania w tym miejscu infrastruktury dla kolarstwa górskiego w poprzednich latach. Gmina Siepraw była współorganizatorem zawodów i spartakiad młodzieży w kolarstwie górskim. W Sieprawiu mieszka Stanisław Nowak - Mistrz Polski juniorów młodszych w kolarstwie górskim. Z sąsiednimi działkami będącymi własnością Gminy Siepraw i działkami będącymi własnością Przedsiębiorstwa  Pszczelarskiego „Apipol” (w likwidacji) stanowiłoby kompleks rekreacyjno-sportowo-turystyczny. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw na ww. działce wyznacza tereny turystyki i wypoczynku. Ponadto w przyszłości planuje się teren ten połączyć ścieżkami rowerowymi z kompleksem sportowym we wsi Siepraw, gdzie istnieje  kompleks rekreacyjny „Słoneczny Park” z boiskiem Orlik2012, boiskiem trawiastym, placem zabaw i kortami  tenisowymi. Zatem całość stanowiłaby komplementarny kompleks sportowo – rekreacyjny, co w kontekście bliskości aglomeracji krakowskiej byłoby szansą na rozwój turystyki weekendowej oraz rekreacji w naszej Gminie.  

We wniosku do ANR Urząd Gminy przedstawił wizualizację przebiegu ścieżek rowerowych,  wykonaną przez Pracownię Architektoniczną Arch-Logica z Borzęty, a których track GPS z terenu dostarczył p. Stanisław Nowak.

Po pozyskaniu działki Urząd Gminy zlecił wykoszenie terenu, aby go uporządkować po kilkuletnim nieużytkowaniu. Kolejnym etapem realizacji będzie wyznaczenie tras kolarskich dla rowerów górskich oraz fizyczne urządzenie ścieżek. Jest duża szansa, że trasa w Sieprawiu ze względu na bliskość Krakowa oraz atrakcyjne położenie i ukształtowanie zyska popularność wśród miłośników rowerów i będzie magnesem dla chcących aktywnie spędzić weekend, czy nawet popołudnie.

Koncepcja tras MTB w Sieprawiu