Rada Gminy Siepraw w dniu 28 kwietnia 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowej Strategii Rozwoju Gminy Siepraw na lata 2016 – 2022. Uchwalony dokument jest wynikiem prac prowadzonych od września 2015 roku, kiedy to odbyły się warsztaty strategiczne oraz przeprowadzone zostały ankiety diagnostyczne wśród mieszkańców.

Esencją strategii są wyznaczone cele i zadania na kilka następnych lat, których realizacja będzie odpowiedzią na postawioną podczas warsztatów diagnozę potrzeb lokalnego społeczeństwa.

Zostały wyznaczone 3 cele ogólne, grupujące tematycznie poszczególne zagadnienia:

Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców
Cel szczegółowy: Lepszy dostęp do żłobków i przedszkoli oraz miejsc opieki dla osób starszych.

 • Budowa nowoczesnego budynku przedszkola, zapewniającego miejsca dla chętnych oraz podnosząca współczynnik „skolaryzacji” dzieci przedszkolnych w Gminie Siepraw.
 • Organizacja zajęć dla osób w wieku emerytalnym
 • Pomoc dla prywatnych podmiotów chcących tworzyć domy opieki dla osób starszych

Cel szczegółowy: Łatwy dostęp do specjalistycznej opieki medycznej.

 • Udostępnianie pomieszczeń z zasobu gminnego pod działalność lekarzy specjalistów, finansowanej z budżetu państwa, jak i prywatnych środków pacjentów

Cel szczegółowy: Lepsza oferta spędzania czasu wolnego, szczególnie dla młodzieży.

 • Projektem, który m.in. przyczyni się osiągnięcia tego celu jest „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w ramach MRPO na lata 2007-2013 – Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie rekreacji, turystyki i sportu. Projekt realizowany będzie przez Gminę Siepraw w latach 2016-2018 kosztem 7,16 mln zł.
 • Budowa ścieżek rowerowych i spacerowych na terenie całej gminy
 • Budowa  terenów rekreacyjnych nad Sieprawką „Słoneczny Park” w Sieprawiu – etap II
 • Zagospodarowanie centrów miejscowości poprzez tworzenie miejsc rekreacji i sportu
 • Adaptacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Sieprawiu na salę widowiskową i kino cyfrowe
 • Budowa zbiornika wodnego „Pasternik” w Sieprawiu – funkcja rekreacyjna


Cel ogólny: Poprawa stanu środowiska i rozwój infrastruktury komunikacyjnej
Cel szczegółowy : Poprawa stanu powietrza i wód oraz świadomości ekologicznej.
Działaniami, które m.in. przyczynią się osiągnięcia tego celu są:

 • Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siepraw; projekt realizowany będzie przez Gminę Siepraw w latach 2016-2022;
 • Umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siepraw;
 • Udoskonalenie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, m. in. poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz odbieraniu produktów zawierających azbest od mieszkańców
 • Budowa zbiornika wodnego „Pasternik” w Sieprawiu z funkcją przeciwpowodziową oraz retencyjną w okresie suszy
 • Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę niskosprawnych kotłów grzewczych na paliwa stałe oraz inne zabiegi poprawiające stan powietrza, w tym termomodernizacyjne
 • Realizacja programu instalacji systemów solarnych do podgrzewania wody oraz fotowoltaicznych – produkcja prądu
 • Energooszczędna modernizacja oświetlenia ulicznego oraz w obiektach użyteczności publicznej

Cel szczegółowy: Poprawa jakości połączeń drogowych z Krakowem i innymi miastami.

 • Modernizacja drogi powiatowej Głogoczów – Siepraw (Kawęciny) łączącej się z Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T) – Zakopianką
 • Modernizacja drogi powiatowej Brzączowice – Świątniki Górne
 • Modernizacja drogi Świątniki Górne – Mogilany
 • Modernizacja drogi Świątniki Górne – Kraków (Swoszowice)
 • Modernizacja drogi Stojowice - Mogilany
 • Budowa lub modernizacja dróg gminnych oraz wewnętrznych

Cel szczegółowy: Dobra komunikacja publiczna Krakowem i z innymi miastami.

 • Projekty, które zapewne w najbliższym czasie przyczynią się osiągnięcia tego celu realizowane będą przede wszystkim przez przedsiębiorców i osoby zainteresowane podjęciem samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie transportu osób. W dalszej perspektywie osiągnięcie tego celu możliwe byłoby np. w przypadku realizacji projektów w zakresie rozwoju transportu kolejowego.
 • Budowa, bądź modernizacja przystanków komunikacji publicznej oraz zatok autobusowych
 • Zawarcie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim oraz Starostwem Powiatowym w Myślenicach ws. organizacji transportu publicznego z terenu Gminy Siepraw

Cel szczegółowy: Poprawa zasięgu telefonii komórkowej i rozwój Internetu szerokopasmowego.

 • Projekty, które przyczynią się do poprawy zasięgu telefonii komórkowej realizowane będą przede wszystkim przez operatorów tych sieci. Projekt rozwoju szerokopasmowego Internetu realizowany będzie przez samorząd województwa.

Cel szczegółowy: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 • Budowa oraz modernizacja chodników wzdłuż dróg biegnących przez gminę: powiatowych i gminnych
 • Budowa oraz modernizacja przystanków komunikacji publicznej oraz zatok autobusowych


Cel ogólny: Rozwój innowacyjnej i opartej o lokalne zasoby gospodarki
Cel szczegółowy: Rozwój turystyki weekendowej i pielgrzymkowej.

 • Projektem, który m.in. przyczyni się osiągnięcia tego celu jest ww. „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w ramach MRPO na lata 2007-2013”.
 • Budowa ścieżek pieszo - rowerowych na terenie gminy, m. in. łączących ścieżki wokół Zbiornika Dobczyckiego ze „Słonecznym Parkiem” w Sieprawiu
 • Ponadto do rozwoju bazy i oferty turystycznej przyczynią się zapewne przedsiębiorcy i osoby zainteresowane podjęciem samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki. Atrakcyjną ofertę dotacji współfinansowania projektów w tym zakresie, zainteresowane podmioty i osoby znajdą w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich – rolnicy zainteresowani podjęciem działalności gospodarczej w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaś pozostałe osoby i podmioty zapewne w Lokalnej Grupie Działania „Turystyczna Podkowa”. W ramach działalności LGD możliwe będzie tworzenie sieci współpracy przedsiębiorców na rzecz stworzenia wspólnej oferty turystycznej.
 • Budowa  terenów rekreacyjnych nad Sieprawką „Słoneczny Park” w Sieprawiu – etap II
 • Organizacja wspólnych imprez kulturalnych i religijnych z parafiami na terenie gminy, m. in.:

o  Warsztaty Gospel
o  Światowe Dni Młodzieży 2016
o  Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych
o  Konkurs Palm Wielkanocnych
o  Odpusty parafialne
o  Dożynki
o  Uroczystości związane z bł. Anielą Salawą
o  Uroczystości o charakterze patriotycznym i historycznym
o  Piknik integracyjny „Siepraw bez barier”

Cel szczegółowy: Rozwój lokalnych produktów żywnościowych i rzemieślniczych.

 • Projekty, które przyczynią się osiągnięcia tego celu realizowane będą przede wszystkim przez przedsiębiorców i osoby zainteresowane podjęciem samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego oraz różnego rzemiosła. Atrakcyjną ofertę dotacji współfinansowania projektów w tym zakresie, zainteresowane podmioty i osoby znajdą w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich – rolnicy zainteresowani podjęciem działalności gospodarczej w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaś pozostałe osoby i podmioty zapewne w Lokalnej Grupie Działania „Turystyczna Podkowa”.

Cel szczegółowy: Rozwój pozostałej przedsiębiorczości i ofert dla inwestorów, innowacyjności oraz współpracy przedsiębiorców ze sobą

 • Projekty, które przyczynią się osiągnięcia tego celu realizowane będą przede wszystkim przez przedsiębiorców i osoby zainteresowane podjęciem samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie innym niż w celach poprzednich. Atrakcyjną ofertę dotacji współfinansowania projektów w tym zakresie, zainteresowane podmioty i osoby znajdą w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich – rolnicy zainteresowani podjęciem działalności gospodarczej w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaś pozostałe osoby i podmioty w Lokalnej Grupie Działania „Turystyczna Podkowa”.
 • Podmioty i osoby zainteresowane szczególnie gospodarczym zastosowaniem innowacji i nowych rozwiązań technologicznych będą mogły skorzystać ze środków unijnych na dofinansowanie swoich projektów zarówno na poziomie regionalnym – w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego, jak i krajowym – w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.
 • Utrzymanie i wyznaczenie nowych terenów pod działalność gospodarczą w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siepraw.
 • Uzbrajanie terenów pod działalność gospodarczą – doprowadzenie / modernizacja dróg, wodociągów i kanalizacji w zależności od potrzeb


Strategia Rozwoju służy  do pozyskanie środków w nowej perspektywie programowej Unii Europejskiej dla naszego kraju, gdyż większe szanse na pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych (np. PROW, MRPO) mają zadania, które zostały wyznaczone w dokumentach strategicznych danego samorządu.