Wójt Gminy Siepraw ogłasza wybory Sołtysów oraz Rad Sołeckich we wszystkich sołectwa Gminy Siepraw.
Wybory odbędą się podczas zebrań wiejskich w następujących terminach:

 • Sołectwo Siepraw I, Siepraw II, Siepraw III - 1 lutego 2019 roku w sali konferencyjnej przy Hali Sportowej w Sieprawiu, ul. Ks. Jana Przytockiego Nr 10 o godzinie 18.00;
 • Sołectwo Łyczanka -  2 lutego 2019 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Łyczance, ul. Dworska 1, o godzinie 17.00;
 • Sołectwo Zakliczyn - 3 lutego 2019 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Zakliczynie, ul. Podgórska 123, o godzinie 8.00;
 • Sołectw Czechówka - 3 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej w Czechówce (sali gimnastycznej) ul. Szkolna 72, o godzinie 15.00.


Szczegółowe informacje poniżej:

Na podstawie § 16 Statutu Sołectw: Siepraw I, Siepraw II i Siepraw III stanowiących załączniki Nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr XI/105/2003 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 lipca 2003 roku w sprawie podziału Gminy na Sołectwa i nadania Statutów Sołectwom (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 282 poz. 3377 zm. Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008r. Nr 260 poz.1631, z 2014r.  poz. 5197 i z 2018r. poz. 7104), Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich Sołectw wsi Siepraw:
- Siepraw I,
- Siepraw II,
- Siepraw III.
2. Wybory odbędą się na wspólnym zebraniu wiejskim Sołectw: Siepraw I, Siepraw II  i Siepraw III, które odbędzie się w dniu 1 lutego 2019 roku w sali konferencyjnej przy Hali Sportowej w Sieprawiu ul. Ks. Jana Przytockiego Nr 10 o godzinie 18.00.

§ 2. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rad Sołeckich wymagana jest osobista obecność, co najmniej 25 wyborców danego Sołectwa. W przypadku braku frekwencji w danym Sołectwie wybory, w tym Sołectwie nie odbędą się, a Wójt Gminy Siepraw wyznaczy następny termin wyborów.

§ 3. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej należy zgłosić do dnia 25 stycznia 2019 roku.

§ 4. 1. Kandydatury na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej należy zgłaszać pisemnie do Wójta Gminy Siepraw, w Urzędzie Gminy Siepraw: adres Siepraw ul. Kawęciny Nr 30, pokój
nr 30 w godzinach pracy tego Urzędu.

2. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej może zgłosić każdy mieszkaniec Sołectwa posiadający prawa wyborcze.

3. Do zgłoszenia kandydata dołącza się;

 • pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie na Sołtysa czy członka Rady Sołeckiej zawierające imię i nazwisko kandydata, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, wiek i zawód.
 • listę poparcia co najmniej 25 mieszkańców danego Sołectwa, zawierająca: imię i nazwisko mieszkańca popierającego kandydata, jego numer ewidencyjny PESEL adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis.

§ 5. 1. Wzór zgłoszenia kandydata na Sołtysa stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków Rady Sołeckiej załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Wzór listy popierającej kandydata na Sołtysa stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

4. Wzór listy popierającej kandydata na członka Rady Sołeckiej stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia. 

5. Wzór zgody kandydata na Sołtysa stanowi załącznik Nr 5 do zarządzenia.

6. Wzór zgody kandydata na członka Rady Sołeckiej stanowi załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 6. Spis wyborców uprawnionych do głosowania można sprawdzać od dnia 21 stycznia 2019 roku do dnia 24 stycznia 2019 roku.

§ 7. 1. Porządek zebrania wiejskiego wyborczego:

1) Otwarcie zebrania.

2) Wybór komisji skrutacyjnej.

3) Stwierdzenie quorum przez komisję skrutacyjną.

4) Podanie listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

5) Przeprowadzenie wyboru Sołtysa.

6) Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

7) Ogłoszenie wyników wyborów i podanie ich do publicznej wiadomości.

8) Informacja o zrealizowanych inwestycjach w 2018 roku oraz budżecie gminy na rok 2019 i planowanych inwestycjach.

9) Sprawy bieżące.

10) Wolne wnioski.

11) Zakończenie zebrania.

2. Zebraniu wyborczemu przewodniczy Wójt Gminy Siepraw.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Na podstawie § 15 Statutu Sołectwa Łyczanka, stanowiącego załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/105/2003 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 lipca 2003 roku w sprawie podziału Gminy na Sołectwa i nadania Statutów Sołectwom (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 282 poz. 3377 zm.  Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008r. Nr 260 poz.1631, z 2014r. poz. 5197 i z 2018r. poz. 7104), Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Łyczanka. 

2. Wybory odbędą się na zebraniu wiejskim Sołectwa Łyczanka, które odbędzie się w dniu 2 lutego 2019 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Łyczance adres:  Łyczanka ul. Dworska 1, o godzinie 17.00.

§ 2. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łyczanka wymagana jest osobista obecność, co najmniej 25 wyborców Sołectwa Łyczanka. W przypadku braku frekwencji wybory, nie odbędą się, a Wójt Gminy Siepraw wyznaczy następny termin wyborów.

§ 3. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Łyczanka, należy zgłosić  do dnia 28 stycznia 2019 roku.

§ 4. 1. Kandydatury na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej Sołectwa Łyczanka należy zgłaszać pisemnie do Wójta Gminy Siepraw, w Urzędzie Gminy Siepraw: adres Siepraw  ul. Kawęciny Nr 30, pokój nr 30 w godzinach pracy tego Urzędu.

2. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Łyczanka może zgłosić każdy mieszkaniec Sołectwa Łyczanka posiadający prawa wyborcze.

3. Do zgłoszenia kandydata dołącza się:

 • pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie na Sołtysa czy członka Rady Sołeckiej zawierające imię i nazwisko kandydata, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, wiek i zawód.
 • listę poparcia co najmniej 25 mieszkańców Sołectwa Łyczanka, zawierająca: imię i nazwisko mieszkańca popierającego kandydata, jego numer ewidencyjny PESEL adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis.

§ 5.1. Wzór zgłoszenia kandydata na Sołtysa stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków Rady Sołeckiej załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Wzór listy popierającej kandydata na Sołtysa stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

4. Wzór listy popierającej kandydata na członka Rady Sołeckiej stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia. 

5. Wzór zgody kandydata na Sołtysa stanowi załącznik Nr 5 do zarządzenia.

6. Wzór zgody kandydata na członka Rady Sołeckiej stanowi załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 6. Spis wyborców uprawnionych do głosowania można sprawdzać od dnia 21 stycznia 2019 roku do dnia 24 stycznia 2019 roku.

§ 7. 1. Porządek zebrania wiejskiego wyborczego:

1) Otwarcie zebrania.

2) Wybór komisji skrutacyjnej.

3) Stwierdzenie quorum przez komisję skrutacyjną.

4) Podanie listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

5) Przeprowadzenie wyboru Sołtysa.

6) Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

7) Ogłoszenie wyników wyborów i podanie ich do publicznej wiadomości.

8) Informacja o zrealizowanych inwestycjach w 2018 roku oraz budżecie gminy na rok 2019 i planowanych inwestycjach.

9) Sprawy bieżące.

10) Wolne wnioski.

11) Zakończenie zebrania.

2. Zebraniu wyborczemu przewodniczy Wójt Gminy Siepraw.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Na podstawie § 15 Statutu Sołectwa Zakliczyn, stanowiącego załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/105/2003 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 lipca 2003 roku w sprawie podziału Gminy na Sołectwa i nadania Statutów Sołectwom (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 282 poz. 3377 zm. Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008r. Nr 260 poz.1631, z 2014r. poz. 5197 i z 2018r. poz. 7104), Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Zakliczyn. 

2. Wybory odbędą się na zebraniu wiejskim Sołectwa Zakliczyn, które odbędzie się w dniu 3 lutego 2019 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Zakliczynie adres: Zakliczyn ul. Podgórska 123, o godzinie 8.00.

§ 2. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zakliczyn wymagana jest osobista obecność na zebraniu wiejskim, co najmniej 25 wyborców Sołectwa Zakliczyn. W przypadku braku frekwencji wybory, nie odbędą się, a Wójt Gminy Siepraw wyznaczy następny termin wyborów.

§ 3. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Zakliczyn należy zgłosić do dnia 28 stycznia 2019 roku.

§ 4. 1. Kandydatury na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej Sołectwa Zakliczyn należy zgłaszać pisemnie do Wójta Gminy Siepraw, w Urzędzie Gminy Siepraw; adres Siepraw ul. Kawęciny Nr 30, pokój nr 30 w godzinach pracy tego Urzędu.

2. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Zakliczyn może zgłosić każdy mieszkaniec Sołectwa Zakliczyn posiadający prawa wyborcze.

3. Do zgłoszenia kandydata dołącza się;

 • pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie na Sołtysa czy członka Rady Sołeckiej zawierające imię i nazwisko kandydata, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, wiek i zawód.
 • listę poparcia co najmniej 25 mieszkańców Sołectwa Zakliczyn, zawierająca: imię i nazwisko mieszkańca popierającego kandydata, jego numer ewidencyjny PESEL adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis.

§ 5. 1. Wzór zgłoszenia kandydata na Sołtysa stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków Rady Sołeckiej załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Wzór listy popierającej kandydata na Sołtysa stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

4. Wzór listy popierającej kandydata na członka Rady Sołeckiej stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia. 

5. Wzór zgody kandydata na Sołtysa stanowi załącznik Nr 5 do zarządzenia.

6. Wzór zgody kandydata na członka Rady Sołeckiej stanowi załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 6. Spis wyborców uprawnionych do głosowania można sprawdzać od dnia 21 stycznia 2019 roku do dnia 24 stycznia 2019 roku.

§ 7.1. Porządek zebrania wiejskiego wyborczego:

1) Otwarcie zebrania.

2) Wybór komisji skrutacyjnej.

3) Stwierdzenie quorum przez komisję skrutacyjną.

4) Podanie listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

5) Przeprowadzenie wyboru Sołtysa.

6) Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

7) Ogłoszenie wyników wyborów i podanie ich do publicznej wiadomości.

8) Informacja o zrealizowanych inwestycjach w 2018 roku oraz budżecie gminy na rok 2019 i planowanych inwestycjach.

9) Sprawy bieżące.

10) Wolne wnioski.

11) Zakończenie zebrania.

2. Zebraniu wyborczemu przewodniczy Wójt Gminy Siepraw.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Na podstawie § 15 Statutu Sołectwa Czechówka, stanowiącego załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/105/2003 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 lipca 2003 roku w sprawie podziału Gminy na Sołectwa i nadania Statutów Sołectwom (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 282 poz. 3377 zm. Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008r. Nr 260 poz.1631, z 2014r. poz. 5197 i z 2018r. poz. 7104), Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Czechówka. 

2. Wybory odbędą się na zebraniu wiejskim Sołectwa Czechówka, które odbędzie się w dniu 3 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej im Św. Brata Alberta w Czechówce w sali gimnastycznej), adres: Czechówka ul. Szkolna 72, o godzinie 15.00.

§ 2. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czechówka wymagana jest osobista obecność na zebraniu wiejskim, co najmniej 25 wyborców Sołectwa Czechówka. W przypadku braku frekwencji wybory, nie odbędą się, a Wójt Gminy Siepraw wyznaczy następny termin wyborów.

§ 3. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Czechówka, należy zgłosić do dnia 28 stycznia 2019 roku.

§ 4 1.Kandydatury na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej Sołectwa Czechówka należy zgłaszać pisemnie do Wójta Gminy Siepraw, w Urzędzie Gminy Siepraw; adres Siepraw  ul. Kawęciny Nr 30, pokój nr 30 w godzinach pracy tego Urzędu.

2. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Czechówka może zgłosić każdy mieszkaniec Sołectwa Czechówka posiadający prawa wyborcze.

3. Do zgłoszenia kandydata dołącza się;

 • pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie na Sołtysa czy członka Rady Sołeckiej zawierające imię i nazwisko kandydata, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, wiek i zawód.
 • listę poparcia co najmniej 25 mieszkańców Sołectwa Czechówka, zawierająca: imię i nazwisko mieszkańca popierającego kandydata, jego numer ewidencyjny PESEL adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis.

§ 5. 1. Wzór zgłoszenia kandydata na Sołtysa stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków Rady Sołeckiej załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Wzór listy popierającej kandydata na Sołtysa stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

4. Wzór listy popierającej kandydata na członka Rady Sołeckiej stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia. 

5. Wzór zgody kandydata na Sołtysa stanowi załącznik Nr 5 do zarządzenia.

6. Wzór zgody kandydata na członka Rady Sołeckiej stanowi załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 6. Spis wyborców uprawnionych do głosowania można sprawdzać od dnia 21 stycznia 2019 roku do dnia 24 stycznia 2019 roku.

§ 7. 1. Porządek zebrania wiejskiego wyborczego:

1) Otwarcie zebrania.

2) Wybór komisji skrutacyjnej.

3) Stwierdzenie quorum przez komisję skrutacyjną.

4) Podanie listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

5) Przeprowadzenie wyboru Sołtysa.

6) Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

7) Ogłoszenie wyników wyborów i podanie ich do publicznej wiadomości.

8) Informacja o zrealizowanych inwestycjach w 2018 roku oraz budżecie gminy na rok 2019 i planowanych inwestycjach.

9) Sprawy bieżące.

10) Wolne wnioski.

11) Zakończenie zebrania.

2. Zebraniu wyborczemu przewodniczy Wójt Gminy Siepraw.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.