Ogłoszenie Wójta Gminy Siepraw z dnia 10 października 2022 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw w granicach administracyjnych wsi: Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka w zakresie określonym uchwałą Nr XXII/189/21 Rady Gminy Siepraw z dnia 9 lutego 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany planu i uchwały XXIV/198/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r, z wyłączeniem obszarów objętych zmianą planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XXXV/314/22 Rady Gminy Siepraw z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2022.503 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw w granicach administracyjnych wsi: Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Siepraw Nr XXIV/208/13 z dnia 10 kwietnia 2013 roku, ze zmianami podjętymi Uchwałami Rady Gminy Siepraw Nr: XXVIII/247/17 z dnia 5 października 2017 r., XXX/285/17 z dnia 28 grudnia 2017 r., XXXIV/339/18 z dnia 20 września 2018 r., VII/58/19 z dnia 13 czerwca 2019 r., X/84/19 z dnia 30 września 2019 r., XXXV/314/22 r. z dnia 22 sierpnia 2022 r., zwanego dalej Planem.

Projekt Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją będzie wyłożony w dniach od 19.10.2022 r. do 21.11.2022 r. w siedzibie  Urzędu Gminy Siepraw, ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, woj. małopolskie. Projekt zmiany Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siepraw: https://bip.malopolska.pl/ugsiepraw  i na stronie internetowej Urzędu Gminy Siepraw:  www.siepraw.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.11.2022 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw.

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.12.2022 r.  z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Siepraw, ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, woj. Małopolskie lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej: gmina@siepraw.pl oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP: /5n2h26bgln/SkrytkaESP lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej: https://bip.malopolska.pl/ugsiepraw,m,401798,2022....


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679 dalej zwane RODO informuję, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Siepraw jest Wójt Gminy, z siedzibą: ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, woj. Małopolskie. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz § 11 pkt 14 w związku z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Pełna treść klauzuli informacyjnej zamieszczona jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugsiepraw,m,306596,ochrona-danych-osobowych.html.