Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego
I.    Wymagania wobec kandydata:
1.    Niezbędne:
1)    Spełnienie kryteriów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), w tym między innymi:

 • posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 •  brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 •  Posiadać znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
 • Znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.
 • Umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz.
 • Umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, Exel, płatnik, programy finansowo- księgowe)
 • Znajomość zasad ochrony danych osobowych, praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych w programie komputerowym oraz sporządzanie dokumentów księgowych.

2)    Spełnienie przynajmniej jeden z poniższych  punktów dotyczących wykształcenia:

 • ukończył/ła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3  - letnią praktykę w księgowości,
 • ukończył/ła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2.    Dodatkowe:
1)    Doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub jednostkach samorządu terytorialnego
2)    Biegła znajomość prowadzenia rachunkowości.
3)    Znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego tj.: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy – prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości ,
4)    Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy.
5)    Umiejętność pracy w zespole i na samodzielnym stanowisku pracy, sumienność, odpowiedzialność, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów.


II.    Opis stanowiska i informacje dodatkowe związane z pracą:
1.    Zakres czynności
1)    Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2)    Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3)    Dokonywanie wstępnej kontroli:

 • Zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • Kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

4)    Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowo – księgowej Ośrodka,
5)    Przygotowywanie projektów planów finansowych i sprawozdawczości z ich wykonania.
6)    Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika OPS
7)    Opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego.
8)    Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
9)    Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków.
10)    Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej.
11)    Nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.
12)    Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów.
13)    Kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzonej w Ośrodku (rozliczanie inwentaryzacji rocznej)
14)    Zapewnienie terminowego ściągania należności.
15)    Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.
16)    Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgowa jednostki.
17)    Współpraca ze skarbnikiem Gminy Siepraw.
18)    Prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw.
19)    Wykonywanie innych zadań powierzonych przez kierownika OPS, nie ujętych w powyższych zadaniach, a wynikających ze specyfiki pracy głównego księgowego.
2.    Wymagania związane z wykonywaniem pracy:

 • Sumienne, terminowe, sprawne wykonywanie zadań określonych w zakresie czynności;
 • Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa niezbędnych do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • Samodzielne planowanie i organizowanie własnej pracy;
 • Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • Zachowanie tajemnicy służbowej;
 • Ochrona danych osobowych,
 • Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikiem i współpracownikami;
 • Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

3.    Dodatkowe informacje o pracy:
1)    Stosunek pracy oparty będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze ¾ etatu;
2)    Z osobą podejmującą pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym umowa o pracę będzie zawarta na okres 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Dla tej osoby będzie zorganizowana służba przygotowawcza zakończona egzaminem. Warunkiem dalszego zatrudnienia takiej osoby jest zdanie egzaminu. Kierownika Ośrodka w uzasadnionych przypadkach może zwolnić z obowiązku odbycia służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych.
3)    Określenie osoby podejmującej  pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym określa art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych
4)    Praca biurowa, wewnątrz pomieszczenia;
5)    Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie

III.    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tut. Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
Na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna, jednakże w miejscu pracy brak jest windy.

Dokumenty wymagane od kandydata:
1)    List motywacyjny,
2)    Życiorys,
3)    Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego (wzór oświadczenia  pod treścią ogłoszenia – załącznik nr 1)
4)    Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 204 r. o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.) (wzór oświadczenia  pod treścią ogłoszenia – załącznik nr 2)
5)    Oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego: za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa skarbowe
( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia – załącznik nr 3).
6)    Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia – załącznik nr 4)
7)    Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia – załącznik nr 5)
8)    Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór pod treścią ogłoszenia – załącznik nr 6)
9)    Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Sieprawiu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia – załącznik nr 7)
10)    Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz potwierdzające wymagany staż pracy.

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Dokumenty wymienione w punktach 1 do 9 muszą być własnoręcznie  lub elektronicznie podpisane przez kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

IV.    Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

 • dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieprawiu, na dzienniku podawczym w godzinach pracy Ośrodka, w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Siepraw ul. Kawęciny 30, kod pocztowy 32 – 447 z dopiskiem na kopercie „ Dotyczy naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze  - Główny księgowy” lub elektronicznie na adres ePUAP /GOPS_Siepraw/skrytka lub na e-mail: gops@siepraw.pl
 • dokumenty należy składać w terminie  do 30 czerwca 2022 r. i liczy się data wpływu dokumentów do Ośrodka.

V.    Innych dodatkowych informacji udziela Samodzielny referent Agnieszka Suder – tel. 12 274 63 03.
Uwaga
Ogłoszenie o konkursie oraz informacja o wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy Siepraw oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu. Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną i test zostanie przekazane telefonicznie.
Regulamin naboru jest załączony na stronie internetowej obok niniejszego ogłoszenia.


Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu
/-/ Marzena Ignacok

Siepraw, dnia 7 czerwca 2022 r.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu, e-mail gops@siepraw.pl, tel. 12 372 18 26.
Został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu
z nim za pomocą adresu e-mail skarbnik.audyt@onet.pl.
Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora w związku z prowadzoną rekrutacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119) – zwanym dalej „Rozporządzenie” tj. czynności związane z zawarciem umowy w zakresie danych wymienionych w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530)
Przesłanie przez kandydata szerszego zakresu danych jest traktowane przez administratora jako wyraźne działanie potwierdzające zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia w zakresie danych szczególnej kategorii.
Dane będą przetwarzane przez czas rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu celem obrony przed roszczeniami ze strony kandydatów.
Podanie danych w zakresie art. 221 Kodeksu Pracy oraz art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązkowe, a w zakresie szerszym dobrowolne, a jego nie podanie nie rodzi negatywnych skutków.
Odbiorcą danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, możliwość jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
Przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, jednak wcześniej zachęcam do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych.