Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Siepraw powołana przez Radę Gminy Siepraw Uchwałą Nr XII/112/16 Rady Gminy Siepraw  z dnia 3 marca 2016 r.,  działając na podstawie   art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz.191 z późn. zm.), Uchwały Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (MP. Nr 30, poz. 2350) oraz Uchwały Nr XVII/140/20 Rady Gminy Siepraw z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia do wiadomości projektu sporządzonego spisu inwentaryzacyjnego i karty inwentaryzacyjnej przed wyłożeniem ich do publicznego wglądu, podaje do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej Nr 1/2020 spisu inwentaryzacyjnego 1/2020 dla nieruchomości oznaczonej jako:

Nr działki ewidencyjnej  -  1403/1    

Powierzchnia działki ewidencyjnej w m2   - 558

 Obręb ewidencyjny   -      SieprawKarta i spis oraz mapa poglądowa działki stanowią załącznik do ogłoszenia.
Nieruchomość położona jest w Sieprawiu i stanowi grunty rolne i zakrzewione.
Zgodnie z wykazem synchronizacyjnym, przyjętym do Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pod nr P.1209.2018.4840 w dniu 29.11.2018r., sporządzonym przez uprawnionego geodetę działka odpowiada części parceli gruntowej pgr. 1457/10. Parcela gruntowa 1457/10, powstała z podziału parceli gruntowej pgr. 1457/3, która wpisana jest do księgi wieczystej dawnej – Lwh 1 prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Myślenicach z wpisem prawa własności na rzecz Gminy Siepraw. Przed dniem 27 maja 1990r. działka objęta kartą była zarządzana przez Naczelnika Gminy Siepraw, który był terenowym organem administracji państwowej stopnia podstawowego.
W archiwalnych rejestrach ewidencji gruntów z roku 1988 działka 1403- figurowała    w jednostce rejestrowej 684, właściciel Tomasz Nawała i Katarzyna Nawała. W obecnie obowiązującym rejestrze ewidencji gruntów działka 1403/1 figuruje w poz. rej 684, jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych z własnością na rzecz Gminy Siepraw.  Działka ta obecnie w części stanowi połączenie ciągu pieszego usytuowanego na działce 1403/4 od ul. Słowiańskiej z kompleksem sportowym i korzystają z niej mieszkańcy Gminy Siepraw, w części natomiast stanowi grunty zakrzewione.
Rada Gminy Siepraw uchwałą Nr XVII/140/20 z dnia 2 lipca 2020 roku przyjęła do wiadomości projekt w/w karty i spisu  inwentaryzacyjnego przed ich wyłożeniem do publicznego wglądu.
Komisja informuje, że od dnia 15 lipca 2020 r. do 15 sierpnia 2020 r. (na okres 30 dni) podaje do publicznego wglądu w/w kartę i spis inwentaryzacyjny poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Siepraw www.siepraw.pl i w BIP  w zakładce ogłoszenia różne oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Siepraw.


Zainteresowane osoby i jednostki mogą zapoznać się z kartą i spisem oraz wnosić ewentualne zastrzeżenia do spisu i karty w określonym wyżej terminie do Komisji Inwentaryzacyjnej (adres: Urząd Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30). Informacji udzielają członkowie Komisji: Michał Baran i Barbara Chorobik –tel. 12 3721817, w godzinach pracy Urzędu.
 W przypadku braku uwag lub odmownym załatwieniu uwag, po dniu 7 sierpnia 2020 r. Wójt Gminy Siepraw wystąpi do Wojewody Małopolskiego w Krakowie o stwierdzenie, iż  Gmina Siepraw nabyła własność w/w nieruchomość z mocy prawa w dniu 27 maja 1990 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę  o pracownikach samorządowych (Dz.U.90.32.191).


Michał Baran
Barbara Chorobik
Andrzej Szuperski
Krzysztof Postrzech