Aktualne informacje na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego ogłoszonych na dzień 26 maja 2019 rok.


W związku z art. 191c § 3 Kodeksu wyborczego (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 684), Wójt Gminy Siepraw podaje do publicznej wiadomości informację, że z dniem 23 kwietnia 2019 r. Pani Justyna Cygan została powołana na urzędnika wyborczego na obszarze  Gminy Siepraw.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego


Na podstawie art. 331 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349
oraz z 2019 r. poz. 273) stanowi się, co następuje:


§ 1. Zarządzam wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.
§ 2. W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 52 posłów do Parlamentu Europejskiego.
§ 3. Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 26 maja 2019 r.
§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący
załącznik do postanowienia.
§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


Zgodnie z art. 331 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządza wybory do Parlamentu Europejskiego wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym ustalonym w przepisach prawa Unii Europejskiej. Stosownie natomiast do art. 1 decyzji Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia terminu dziewiątych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (Dz. Urz. UE. L 129 z dnia 25 maja 2018 r., s. 76) okres wyborczy ustalony został od dnia 23 do 26 maja 2019 r.  Zatem w Rzeczypospolitej Polskiej wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone zostały na dzień 26 maja 2019 r.
Przepisy Kodeksu wyborczego stanowią, że czynności wyborcze związane w szczególności ze zgłaszaniem list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz prowadzeniem, na zasadzie wyłączności, kampanii wyborczej na ich rzecz wykonują, w imieniu partii politycznych i koalicji partii politycznych oraz wyborców, komitety wyborcze utworzone przez te podmioty.


1. Obywatele, w liczbie co najmniej 15, mający prawo wybierania, mogą utworzyć komitet wyborczy wyborców, składając pisemne oświadczenie o utworzeniu komitetu z podaniem swoich imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów ewidencyjnych PESEL (w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi — numeru paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość).
Uwaga!
Z treści przepisów Kodeksu wyborczego nie wynika, by obywatele tworzący komitet wyborczy wyborców musieli stale zamieszkiwać w okręgu wyborczym, w którym komitet zamierza zgłaszać listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.


2.  Komitet wyborczy powołuje ze swego grona:
1) pełnomocnika wyborczego, upoważnionego do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego, za wyjątkiem spraw związanych z gospodarką finansową komitetu;
2)   pełnomocnika finansowego, odpowiedzialnego za gospodarkę finansową komitetu.
Uwaga!
Zgodnie z art. 96 Kodeksu wyborczego można być pełnomocnikiem wyborczym tylko jednego komitetu wyborczego.
Zgodnie z art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego nie może być kandydatem na posła do Parlamentu Europejskiego, pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego, pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego oraz funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu Karnego. Zgodnie z tym przepisem funkcjonariuszem publicznym jest:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2) poseł, senator, radny;
3) poseł do Parlamentu Europejskiego;
4) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy;
5) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych;
6) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe;
7)  osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej;
8) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej;
9) osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie;
10) pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.

3.  Pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy muszą wchodzić w skład komitetu wyborczego.

4. Nazwa komitetu wyborczego wyborców musi zawierać w pierwszej kolejności wyrazy „Komitet Wyborczy Wyborców”, a następnie nazwę komitetu wyborczego lub skrót jego nazwy odróżniające się wyraźnie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych. Nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego utworzonego przez wyborców muszą być różne od nazw lub skrótów nazw partii politycznych lub organizacji wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru. Nazwa komitetu wyborczego powinna odróżniać się wyraźnie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych. 

5.  W przypadku, gdy komitet wyborczy wyborców postanowi używać skrótu nazwy komitetu wyborczego skrót ten musi umożliwiać jego identyfikację przez nawiązanie do pełnej nazwy komitetu. W szczególności skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców może zawierać w pierwszej kolejności wyrazy „Komitet Wyborczy Wyborców”, a następnie skrót nazwy użytej w nazwie komitetu wyborczego albo w pierwszej kolejności litery „KWW”, a następnie nazwę lub skrót nazwy użytej w nazwie komitetu wyborczego. Skrót nazwy może składać się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje. Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje. Skrót nazwy komitetu wyborczego powinien odróżniać się wyraźnie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych.
Uwaga!
Należy pamiętać, że jeżeli nazwa komitetu wyborczego wyborców wraz z wyrazami „Komitet Wyborczy Wyborców”, przekracza 45 znaków drukarskich wliczając spacje, to podanie skrótu nazwy jest obowiązkowe. Stosownie bowiem do art. 212 § 4 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego oznaczenie listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego na urzędowych obwieszczeniach oraz na karcie do głosowania może składać się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich wliczając spacje.

6. Komitet wyborczy wyborców musi zebrać co najmniej 1 000 podpisów obywateli mających prawo wybierania, popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców.
Uwaga!
Z treści przepisów Kodeksu wyborczego nie wynika, by wyborcy popierający utworzenie komitetu wyborczego wyborców musieli stale zamieszkiwać w okręgu wyborczym, w którym komitet zamierza zgłaszać listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

7. Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców. Zawiadomienie to musi być dokonane w terminie do 50. dnia przed dniem wyborów (art. 204 § 6 Kodeksu wyborczego w związku z art. 338), tj. najpóźniej w dniu 8 kwietnia 2019 r. do godz. 16.15 (termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).
Zawiadomienia można składać w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów. Zawiadomienie w formie pisemnej wraz z załącznikami może być złożone przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców lub w inny sposób doręczone Państwowej Komisji Wyborczej (np. pocztą). W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do Państwowej Komisji Wyborczej (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

8. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców musi zawierać:
1) nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców, który sporządził zawiadomienie oraz oznaczenie miejsca i daty sporządzenia zawiadomienia i podpis pełnomocnika pod zawiadomieniem;
2)    nazwę utworzonego komitetu wyborczego wyborców, o której mowa w pkt 4;
3)   skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców, o którym mowa w pkt 5 (jeśli komitet postanowił używać skrótu swojej nazwy lub nazwa komitetu wyborczego wyborców przekracza 45 znaków drukarskich wliczając spacje);
4)    adres siedziby komitetu wyborczego wyborców;
5) informację o powołaniu pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego wyborców z podaniem następujących danych:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego komitetu;
 • imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego komitetu;
 • imię (imiona) i nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery ewidencyjne PESEL obywateli tworzących komitet wyborczy wyborców.

W przypadku, gdy pełnomocnikiem wyborczym lub pełnomocnikiem finansowym albo członkiem komitetu wyborczego jest obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim w miejsce numeru PESEL należy podać numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Ze względów organizacyjnych niezbędne jest podanie, na użytek Państwowej Komisji Wyborczej, danych kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocników (numerów telefonów i faksów, adresów e-mail).

9.  Zawiadomienie podpisuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców.
(wzór zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji).

10. Do zawiadomienia załącza się:
1) oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego (wzór oświadczenia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji);
2) oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika wyborczego (wzór oświadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji);
3) oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika finansowego oraz spełnieniu wymogów wymienionych w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego (wzór oświadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji).
4) uchwałę komitetu wyborczego o powołaniu pełnomocnika wyborczego (jeśli informacja o powołaniu pełnomocnika wyborczego nie jest zawarta w oświadczeniu o utworzeniu komitetu);
5) wykaz co najmniej 1 000 obywateli, mających prawo wybierania, popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców, zawierający ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania zgodne z adresem ujęcia danej osoby w rejestrze wyborców, numery ewidencyjne PESEL (w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi — numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz własnoręczne podpisy obywateli. Z treści nagłówka wykazu obywateli musi jednoznacznie wynikać, że złożone przez nich podpisy oznaczają poparcie dla utworzenia komitetu wyborczego wyborców oznaczonego poprzez nazwę, utworzonego w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. Prawo do udzielenia poparcia dla utworzenia komitetu wyborczego mają wszyscy wyborcy bez względu na miejsce stałego zamieszkania. Adres zamieszkania obywateli (wyborców) podany w wykazie musi obejmować nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania. Podawanie kodu pocztowego nie jest konieczne. W miejscowościach, w których nie ma ulic, konieczne jest wskazanie numeru domu (posesji). Podanie numeru lokalu dotyczy tylko budynków wielomieszkaniowych. Dopuszczalne jest w rubryce „Adres zamieszkania” posłużenie się powszechnie używanym i jednoznacznie rozumianym skrótem tej nazwy, jeżeli inne dane dotyczące adresu zamieszkania (nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu) zostały podane zgodnie z wymaganiami. Dopuszczalne jest również postawienie w rubryce na to przeznaczonej znaku odnośnika do adresu wskazanego w pozycji bezpośrednio wyżej umieszczonej w wykazie podpisów, pod warunkiem, że osoby wymienione w tych pozycjach zamieszkują pod tym samym adresem.
(wzór wykazu obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji);
6) fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej oraz elektronicznej. Wzorzec symbolu graficznego komitetu wyborczego wyborców musi odróżnić się wyraźnie od wzorców symboli graficznych innych komitetów wyborczych. Symbol graficzny doręczony w formie elektronicznej musi zostać przekazany na nośniku elektronicznym, który pozostaje w dokumentach zgłoszeniowych. Symbol graficzny dołączony w tej formie musi spełniać następujące wymagania: rozmiar: 9mm x 9mm, rozdzielczość: 106x106 pikseli, kolor: czarno-biały (8bit), format: PNG, rozmiar: do 100KB.

11. Zawiadomienie przyjmuje i wstępnie sprawdza wyznaczony członek Państwowej Komisji Wyborczej lub sekretarz Komisji albo pracownik Krajowego Biura Wyborczego upoważniony przez sekretarza Komisji, w czasie godzin pracy Krajowego Biura Wyborczego, tj. od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do godz. 16.15. Jeżeli zawiadomienie złożone zostanie bezpośrednio Komisji w jej siedzibie, przyjmujący wyda dokonującemu zawiadomienie potwierdzenie jego złożenia. Przyjmujący zawiadomienie wstępnie sprawdzi, czy spełnia ono warunki ustawowe oraz czy do zawiadomienia dołączono wymagane załączniki. Swoje uwagi dotyczące dostrzeżonych wad formalnych zawiadomienia przyjmujący przekaże ustnie osobie składającej zawiadomienie z zastrzeżeniem, że ostatecznej oceny poprawności zawiadomienia dokona Państwowa Komisja Wyborcza.

12. Wykaz co najmniej 1 000 obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców będzie poddawany czynnościom sprawdzającym w dniu złożenia zawiadomienia, a jeżeli będzie to niemożliwe – w następnym dniu roboczym. Stosowanie do art. 204 § 7 pkt 3 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego Państwowa Komisja Wyborcza przyjmie w całości wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców dołączony do zawiadomienia. Sprawdzanie wykazu odbywać się będzie pod nadzorem członka Komisji lub sekretarza Komisji i przeprowadzane będzie przez pracowników Krajowego Biura Wyborczego. Badanie wykazu podpisów będzie kontynuowane do momentu stwierdzenia, że ustawowe minimum liczby obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego zostało osiągnięte. Badanie wykazu osób popierających utworzenie komitetu wyborczego będzie polegało na ustaleniu, czy wykaz obywateli spełnia warunki określone w art. 204 § 6 i § 7 pkt 3 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego, w szczególności, czy:
1)  z treści i układu graficznego wykazu podpisów obywateli wyraźnie wynika ich poparcie dla utworzenia komitetu wyborczego oznaczonego nazwą. Jeśli karta z wymaganymi danymi zespolona będzie z kartą bez tych danych, podpisy od miejsca zespolenia będą traktowane jako złożone wadliwie; formularz wykazu powinien być złożony w oryginale — wypełnione strony wykazu będące kopiami będą traktowane jako wadliwe;
2)  imię i nazwisko podano w pełnym brzmieniu (a nie np. pierwsza litera imienia);
3)  adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania;
4)  podany został numer ewidencyjny PESEL (w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi — numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość);
5)  według danych dotyczących daty urodzenia zawartych w numerze ewidencyjnym PESEL udzielający poparcia ukończył 18 lat;
6)  obok danych umieszczono podpis obywatela; brak podpisu oznacza, że poparcie nie zostało udzielone.
Zbiorcze ustalenia dotyczące weryfikacji wykazu podpisów zostaną podane w protokole wewnętrznym badania wykazu obejmującym: ogółem liczbę obywateli, którzy złożyli podpisy, liczbę podpisów złożonych wadliwie z podziałem według rodzaju wad i liczbę obywateli, którzy prawidłowo udzielili poparcia utworzeniu komitetu wyborczego. W przypadku wątpliwości co do wiarygodności danych wymienionych w wykazie obywateli udzielających poparcia, Państwowa Komisja Wyborcza może dodatkowo zarządzić sprawdzenie tych danych z danymi zarejestrowanymi w systemie PESEL.

13. Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców spełnia określone w Kodeksie wyborczym warunki Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od złożenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu; postanowienie to (w formie uchwały) doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 97 § 1 Kodeksu wyborczego).

14. Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od jego złożenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w terminie 5 dni. Jeśli wady nie zostaną w terminie usunięte Państwowa Komisja Wyborcza odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 97 § 2 Kodeksu wyborczego).
Uwaga!
Usunięcie wady polegającej na braku wymaganej liczby podpisów poparcia może być dokonane tylko do czasu upływu terminu przewidzianego do zawiadomienia Komisji o utworzeniu komitetu wyborczego, tj. do dnia 8 kwietnia 2019 r. do godz. 16.15. Jeśli ustalenia wad wykazu podpisów Komisja dokona po upływie ustawowego terminu dla przyjmowania zawiadomień lub gdy do upływu tego terminu dokonujący zgłoszenia nie dokonał uzupełnienia wykazu podpisów, Państwowa Komisja Wyborcza  odmówi przyjęcia zawiadomienia.

15. Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Skargę wnosi się bezpośrednio do Sądu Najwyższego w terminie 2 dni od daty doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia (art. 205 § 1 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego). Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny (art. 205 § 2 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego).
Uwaga!
Zgodnie z art. 9 ust. 1 Kodeksu wyborczego termin wniesienia skargi do sądu jest dotrzymany, jeżeli skarga zostanie złożona w sądzie z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do sądu.

16. Dopiero od dnia wydania przez Państwową Komisję Wyborczą postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego komitet wyborczy wyborców może wykonywać czynności wyborcze, w tym podejmować działania związane ze zgłaszaniem list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, tj. np. zbierać podpisy poparcia, a także pozyskiwać i wydatkować środki finansowe, co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego, prowadzić agitację wyborczą.
Uwaga!
Środki finansowe komitetu wyborczego wyborców mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kredytów bankowych zaciąganych wyłącznie na cele związane z wyborami (art. 132 § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego).
Wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia stanowi także podstawę do otwarcia rachunku bankowego, dokonania wpisu do Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) oraz nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – art. 134 § 1 Kodeksu wyborczego.

17. Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, zawiadamia Komisję o adresie strony internetowej, na której komitet wyborczy umieszcza informacje określone w Kodeksie wyborczym (art. 102 § 1 Kodeksu wyborczego).

18. Po wydaniu przez Państwową Komisję Wyborczą postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców nie są dopuszczalne zmiany nazwy komitetu wyborczego i skrótu nazwy oraz jego symbolu graficznego. Ponadto nie jest możliwe przyjmowanie nowych członków komitetu wyborczego. Natomiast w przypadku, gdy liczba członków komitetu wyborczego ulegnie zmniejszeniu poniżej 15 osób, komitet wyborczy wyborców ulegnie rozwiązaniu z mocy prawa (art. 101 § 3 Kodeksu wyborczego).

W załącznikach do niniejszej „Informacji" Państwowa Komisja Wyborcza zamieszcza, do wykorzystania pomocniczo, wzory dokumentów związanych z zawiadomieniami dotyczącymi utworzonych komitetów wyborczych.

Zgodnie z art. 331 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządza wybory do Parlamentu Europejskiego wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym ustalonym w przepisach prawa Unii Europejskiej. Stosownie natomiast do art. 1 decyzji Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia terminu dziewiątych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (Dz. Urz. UE. L 129 z dnia 25 maja 2018 r., s. 76) okres wyborczy ustalony został od dnia 23 do 26 maja 2019 r. Zatem w Rzeczypospolitej Polskiej wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone zostały na dzień 26 maja 2019 r.
Przepisy Kodeksu wyborczego stanowią, że czynności wyborcze związane w szczególności ze zgłaszaniem list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz prowadzeniem, na zasadzie wyłączności, kampanii wyborczej na ich rzecz wykonują, w imieniu partii politycznych i koalicji partii politycznych oraz wyborców, komitety wyborcze utworzone przez te podmioty.

1. Partia polityczna może utworzyć tylko jeden komitet wyborczy dla samodzielnego zgłaszania kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz ustanowić tylko jednego pełnomocnika wyborczego i jednego pełnomocnika finansowego.

2. Organ partii politycznej upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz powołuje:
1) pełnomocnika wyborczego, upoważnionego do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego, za wyjątkiem spraw związanych z gospodarką  finansową komitetu,
2) pełnomocnika finansowego, odpowiedzialnego za gospodarkę finansową.  
Uwaga!
Zgodnie z art. 96 Kodeksu wyborczego można być pełnomocnikiem wyborczym tylko jednego komitetu wyborczego.
Zgodnie z art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego nie może być kandydatem na posła do Parlamentu Europejskiego, pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego, pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego oraz funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu Karnego. Zgodnie z tym przepisem funkcjonariuszem publicznym jest:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2)  poseł, senator, radny;
3)  poseł do Parlamentu Europejskiego;
4) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy;
5) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych;
6) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe;
7)  osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej;
8)  funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej;
9)    osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie;
10)  pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.

3. Nazwa komitetu wyborczego partii politycznej musi zawierać w pierwszej kolejności wyrazy „Komitet Wyborczy”, a następnie nazwę partii politycznej lub skrót nazwy tej partii, wynikające z wpisu do ewidencji partii politycznych (art. 92 § 1 Kodeksu wyborczego). 

4. W przypadku, gdy komitet wyborczy postanowi używać skrótu nazwy komitetu wyborczego, skrót ten musi umożliwiać jego identyfikację przez nawiązanie do pełnej nazwy komitetu. W szczególności skrót nazwy komitetu wyborczego może zawierać w pierwszej kolejności wyrazy „Komitet Wyborczy”, a następnie nazwę lub skrót nazwy partii politycznej tworzącej komitet albo w pierwszej kolejności litery „KW”, a następnie nazwę lub skrót nazwy tej partii politycznej. Skrót nazwy komitetu wyborczego może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje.   
Uwaga!
Należy pamiętać, że jeżeli nazwa komitetu wyborczego wraz z wyrazami „Komitet Wyborczy”, przekracza 45 znaków drukarskich wliczając spacje, to podanie skrótu nazwy jest obowiązkowe. Stosownie bowiem do art. 212 § 4 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego oznaczenie listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego na urzędowych obwieszczeniach oraz na karcie do głosowania może składać się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich wliczając spacje.

5. Organ partii politycznej upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów. Zawiadomienie to musi być dokonane w terminie do 50. dnia przed dniem wyborów (art. 204 § 2 Kodeksu wyborczego w związku z art. 338), tj. najpóźniej w dniu 8 kwietnia 2019 r. do godziny 16:15 (termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Zawiadomienia można składać w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów. Zawiadomienie w formie pisemnej wraz z załącznikami może być złożone przez osobę upoważnioną przez organ partii politycznej lub w inny sposób doręczone Państwowej Komisji Wyborczej (np. pocztą). W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do Państwowej Komisji Wyborczej (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

6.  Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego musi zawierać:
1) oznaczenie organu partii politycznej, od którego pochodzi zawiadomienie oraz miejsce i datę jego sporządzenia;
2) nazwę komitetu wyborczego partii politycznej, o której mowa w pkt 3;
3) skrót nazwy komitetu wyborczego, o którym mowa w pkt 4 (jeśli komitet postanowił używać skrótu swojej nazwy lub nazwa komitetu wyborczego przekracza 45 znaków drukarskich wliczając spacje);
4)  adres siedziby komitetu wyborczego partii politycznej;
5)  wskazanie numeru ewidencyjnego, pod którym partia polityczna jest wpisana do ewidencji partii politycznych;
6) informację o powołaniu pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego z podaniem następujących danych:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,
 • imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego.

W przypadku, gdy pełnomocnikiem wyborczym lub pełnomocnikiem finansowym jest obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim w miejsce numeru PESEL należy podać numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
Ze względów organizacyjnych niezbędne jest podanie, na użytek Państwowej Komisji Wyborczej, danych kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocników: numerów telefonów i faksów, adresów e-mail.

7. Zawiadomienie podpisuje osoba lub osoby uprawnione do podpisywania dokumentów organu partii upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz.
(wzór zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji).

8.  Do zawiadomienia załącza się:
1) uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych (uwierzytelnienia kserokopii odpisu z ewidencji może dokonać członek organu upoważnionego do reprezentowania partii na zewnątrz lub pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; odpis musi być aktualny, tj. zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym). Możliwe jest również załączenie kserokopii odpisu i przedstawienie jednocześnie do wglądu oryginał odpisu;
2) wyciąg ze statutu partii politycznej pozwalający stwierdzić, który organ partii jest upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz; zgodność wyciągu ze statutem winna być potwierdzona podpisem członka organu partii politycznej upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz lub pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego. Możliwe jest również załączenie kserokopii wyciągu ze statutu partii politycznej i przedstawienie jednocześnie do wglądu oryginału statutu partii;
3) oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika wyborczego (wzór oświadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji);
4)  oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika finansowego oraz spełnieniu wymogów wymienionych w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego (wzór oświadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji);
5)  fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej oraz elektronicznej. Wzorem symbolu graficznego komitetu wyborczego partii politycznej może być wzorzec symbolu graficznego tej partii, wynikający z wpisu do ewidencji partii politycznych (art. 93 § 1 Kodeksu wyborczego). Symbol graficzny dołączony w formie elektronicznej musi zostać przekazany na nośniku elektronicznym, który pozostaje w dokumentach zgłoszeniowych. Symbol graficzny dołączony w tej formie musi spełniać następujące wymagania: wymiar: 9mm x 9mm, rozdzielczość: 106x106 pikseli, kolor: czarno-biały (8bit), format: PNG, rozmiar: do 100KB.

9. Zawiadomienie przyjmuje i wstępnie sprawdza wyznaczony członek Państwowej Komisji Wyborczej lub sekretarz Komisji albo pracownik Krajowego Biura Wyborczego upoważniony przez sekretarza Komisji, w czasie godzin pracy Krajowego Biura Wyborczego, tj. od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do godz. 16.15. Jeżeli zawiadomienie złożone zostanie bezpośrednio Komisji w jej siedzibie, przyjmujący wyda dokonującemu zawiadomienie potwierdzenie jego złożenia. Przyjmujący zawiadomienie wstępnie sprawdzi, czy spełnia ono warunki ustawowe oraz czy do zawiadomienia dołączono wymagane załączniki. Swoje uwagi dotyczące dostrzeżonych wad formalnych zawiadomienia przyjmujący przekaże ustnie osobie składającej zawiadomienie z zastrzeżeniem, że ostatecznej oceny poprawności zawiadomienia dokona Państwowa Komisja Wyborcza. W przypadku, gdy symbol graficzny nie spełnia wymagań, w tym wskazanych w pkt 8 ppkt 5, osoba przyjmująca zawiadomienie informuje składającego dokumenty dotyczące zgłoszenia, że niedostarczenie symbolu graficznego spełniającego wymagania do czasu rozpatrzenia zawiadomienia będzie równoznaczne z jego niezałączeniem. 

10.  Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego spełnia określone w Kodeksie wyborczym warunki Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od złożenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu; postanowienie to (w formie uchwały) doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 97 § 1 Kodeksu wyborczego).

11. Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od jego złożenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w terminie 5 dni. Jeśli wady nie zostaną w terminie usunięte Państwowa Komisja Wyborcza odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 97 § 2 Kodeksu wyborczego).

12. Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Skargę wnosi się bezpośrednio do Sądu Najwyższego w terminie 2 dni od daty doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia (art. 205 § 1 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego). Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny (art. 205 § 2 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego).
Uwaga!
Zgodnie z art. 9 ust. 1 Kodeksu wyborczego termin wniesienia skargi do sądu jest dotrzymany, jeżeli skarga zostanie złożona w sądzie z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do sądu.

13. Dopiero od dnia wydania przez Państwową Komisję Wyborczą postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego komitet wyborczy może wykonywać czynności wyborcze, w tym podejmować działania związane ze zgłaszaniem list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, tj. np. zbierać podpisy poparcia, a także pozyskiwać i wydatkować środki finansowe, co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego, prowadzić agitację wyborczą.
Uwaga !
Środki finansowe komitetu wyborczego partii politycznej mogą pochodzić wyłącznie z funduszu wyborczego tej partii politycznej utworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 580) – art. 132 § 1 Kodeksu wyborczego.
Wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia stanowi także podstawę do otwarcia rachunku bankowego, dokonania wpisu do Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) oraz nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – art. 134 § 1 Kodeksu wyborczego).
Uwaga!
Komitet wyborczy partii politycznej, za jej zgodą, może posługiwać się numerem NIP i REGON partii politycznej, która utworzyła komitet wyborczy. 

14. Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, zawiadamia Komisję o adresie strony internetowej, na której komitet wyborczy umieszcza informacje określone w Kodeksie wyborczym (art. 102 § 1 Kodeksu wyborczego).

 15.  Po wydaniu przez Państwową Komisję Wyborczą postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej nie są dopuszczalne zmiany nazwy komitetu wyborczego i skrótu nazwy oraz jego symbolu graficznego.

W załącznikach do niniejszej „Informacji" Państwowa Komisja Wyborcza zamieszcza, do wykorzystania pomocniczo, wzory dokumentów związanych z zawiadomieniami dotyczącymi utworzonych komitetów wyborczych.

Zgodnie z art. 331 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządza wybory do Parlamentu Europejskiego wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym ustalonym w przepisach prawa Unii Europejskiej. Stosownie natomiast do art. 1 decyzji Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia terminu dziewiątych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (Dz. Urz. UE. L 129 z dnia 25 maja 2018 r., s. 76) okres wyborczy ustalony został od dnia 23 do 26 maja 2019 r. Zatem w Rzeczypospolitej Polskiej wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone zostały na dzień 26 maja 2019 r.
Przepisy Kodeksu wyborczego stanowią, że czynności wyborcze związane w szczególności ze zgłaszaniem list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz prowadzeniem, na zasadzie wyłączności, kampanii wyborczej na ich rzecz wykonują, w imieniu partii politycznych i koalicji partii politycznych oraz wyborców, komitety wyborcze utworzone przez te podmioty. 

1. Partie polityczne mogą zawierać między sobą umowy koalicyjne w sprawie utworzenia koalicji wyborczych w celu wspólnego zgłaszania kandydatów. Partia polityczna może wchodzić w skład tylko jednej koalicji wyborczej. Umowę o zawiązaniu koalicji zawierają organy partii politycznych upoważnione do reprezentowania partii na zewnątrz.
Uwaga!
Partia polityczna, która wchodzi w skład koalicji wyborczej utworzonej w celu wspólnego zgłaszania kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, nie może zgłaszać kandydatów samodzielnie.

2. Czynności wyborcze w imieniu koalicji wyborczej wykonuje koalicyjny komitet wyborczy utworzony przez organy partii politycznych upoważnione do reprezentowania tych partii na zewnątrz. W skład koalicyjnego komitetu wyborczego wchodzi co najmniej 10 osób wskazanych przez te organy.

3.  Koalicyjny komitet wyborczy powołuje:
1) pełnomocnika wyborczego, upoważnionego do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego, za wyjątkiem spraw związanych z gospodarką finansową komitetu,
2)  pełnomocnika finansowego, odpowiedzialnego za gospodarkę finansową komitetu.  
Uwaga!
Zgodnie z art. 96 Kodeksu wyborczego można być pełnomocnikiem wyborczym tylko jednego komitetu wyborczego.
Zgodnie z art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego nie może być kandydatem na posła do Parlamentu Europejskiego, pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego, pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego oraz funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu Karnego. Zgodnie z tym przepisem funkcjonariuszem publicznym jest:
1)  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2)  poseł, senator, radny;
3)  poseł do Parlamentu Europejskiego;
4) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy;
5)  osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych;
6) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe;
7) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej;
8) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej;
9)  osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie;
10)  pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.

4. Nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego musi zawierać w pierwszej kolejności wyrazy „Koalicyjny Komitet Wyborczy”, a następnie nazwę koalicji wyborczej lub skrót nazwy tej koalicji. Nazwą koalicji wyborczej mogą być również nazwy partii politycznych tworzących koalicje wyborczą lub skróty nazw tych partii, wynikające z wpisu tych partii do ewidencji partii politycznych. Nazwa koalicji wyborczej (bez wyrazów koalicyjny komitet wyborczy) może składać się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich wliczając spacje. 

5. W przypadku, gdy koalicyjny komitet wyborczy postanowi używać skrótu nazwy komitetu wyborczego, skrót ten musi umożliwiać jego identyfikację przez nawiązanie do pełnej nazwy komitetu. W szczególności skrót nazwy koalicyjnego komitetu wyborczego może zawierać w pierwszej kolejności wyrazy „Koalicyjny Komitet Wyborczy”, a następnie nazwę lub skrót nazwy koalicji wyborczej albo w pierwszej kolejności litery „KKW”, a następnie nazwę lub skrót nazwy koalicji wyborczej. Skrót nazwy koalicyjnego komitetu wyborczego może składać się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich wliczając spacje. Skrót nazwy koalicyjnego komitetu wyborczego może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje.
Uwaga!
Należy pamiętać, że jeżeli nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego wraz z wyrazami „Koalicyjny Komitet Wyborczy”, przekracza 45 znaków drukarskich wliczając spacje, to podanie skrótu nazwy jest obowiązkowe. Stosownie bowiem do art. 212 § 4 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego oznaczenie listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego na urzędowych obwieszczeniach oraz na karcie do głosowania może składać się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich wliczając spacje.

6. Pełnomocnik koalicyjnego komitetu wyborczego zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego. Zawiadomienie to musi być dokonane w terminie do 50. dnia przed dniem wyborów (art. 204 § 4 Kodeksu wyborczego w związku z art. 338), tj. najpóźniej w dniu 8 kwietnia 2019 r. do godz. 16:15 (termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).  Zawiadomienia można składać w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów. Zawiadomienie w formie pisemnej wraz z załącznikami może być złożone przez pełnomocnika wyborczego koalicyjnego komitetu wyborczego lub w inny sposób doręczone Państwowej Komisji Wyborczej (np. pocztą). W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do Państwowej Komisji Wyborczej (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

7. Zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego musi zawierać:
1) nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborczego koalicyjnego komitetu wyborczego, który sporządził zawiadomienie oraz oznaczenie miejsca i daty sporządzenia zawiadomienia i podpis pełnomocnika pod zawiadomieniem;
2)  nazwę utworzonego koalicyjnego komitetu wyborczego, o której mowa w pkt 4;
3)  skrót nazwy koalicyjnego komitetu wyborczego, o którym mowa w pkt 5 (jeśli komitet postanowił używać skrótu swojej nazwy lub nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego przekracza 45 znaków drukarskich wliczając spacje);
4)  adres siedziby koalicyjnego komitetu wyborczego;
5) wskazanie numerów ewidencyjnych, pod którymi partie polityczne wchodzące w skład koalicji wyborczej są wpisane do ewidencji partii politycznych;
6)  informację o powołaniu pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego koalicyjnego komitetu wyborczego z podaniem następujących danych:

 •    imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,
 •     imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego.

W przypadku, gdy pełnomocnikiem wyborczym lub pełnomocnikiem finansowym jest obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim w miejsce numeru PESEL należy podać numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Ze względów organizacyjnych niezbędne jest podanie, na użytek Państwowej Komisji Wyborczej, danych kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocników: numerów telefonów i faksów, adresów e-mail.

8.  Zawiadomienie podpisuje pełnomocnik wyborczy koalicyjnego komitetu wyborczego.
(wzór zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji).

9.  Do zawiadomienia załącza się:
1) umowę o zawiązaniu koalicji wyborczej, w której podaje się m. in. dane dotyczące osób wchodzących w skład koalicyjnego komitetu wyborczego (co najmniej 10 osób), ze wskazaniem ich imion, nazwisk, adresów zamieszkania i numerów ewidencyjnych PESEL (w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi — numeru paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość). Umowa koalicyjna powinna ponadto zawierać postanowienia dotyczące:

 • proporcji w jakich nadwyżka pozyskanych środków nad poniesionymi przez komitet wydatkami zostanie przekazana na fundusze wyborcze poszczególnych partii; brak postanowień w tym zakresie spowoduje obowiązek przekazania nadwyżki na rzecz organizacji pożytku publicznego (art. 138 § 2 Kodeksu wyborczego),
 • proporcji podziału dotacji podmiotowej pomiędzy partie wchodzące w skład koalicji; brak postanowień w tym zakresie spowoduje wypłatę dotacji każdej partii w równych częściach (art. 151 § 4 Kodeksu wyborczego).

Pożądane jest także, aby umowa koalicyjna zawierała postanowienia dotyczące nazwy i skrótu nazwy koalicji wyborczej i koalicyjnego komitetu wyborczego;
2) uwierzytelnione odpisy z ewidencji partii politycznych wchodzących w skład koalicji (uwierzytelnienia kserokopii odpisu z ewidencji może dokonać członek organu upoważnionego do reprezentowania danej partii na zewnątrz lub pełnomocnik wyborczy koalicyjnego komitetu wyborczego; odpisy muszą być aktualne, tj. zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.). Możliwe jest również załączenie kserokopii odpisu przedstawiając jednocześnie do wglądu oryginał odpisu;
3) wyciągi ze statutów partii politycznych tworzących koalicję pozwalające stwierdzić, który organ partii jest upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz; zgodność wyciągu ze statutem winna być potwierdzona podpisem członka organu danej partii politycznej upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz lub pełnomocnika wyborczego koalicyjnego komitetu wyborczego. Możliwe jest również załączenie kserokopii wyciągu ze statutu partii politycznej i przedstawienie jednocześnie do wglądu oryginału statutu partii;
4)  oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika wyborczego (wzór oświadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji);
5)  oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika finansowego oraz spełnieniu wymogów wymienionych w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego (wzór oświadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji);
6)  uchwałę komitetu wyborczego o powołaniu pełnomocnika wyborczego;
7) fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej oraz elektronicznej. Wzorcem symbolu graficznego koalicyjnego komitetu wyborczego mogą być wzorce symboli graficznych partii politycznych tworzących koalicję wyborczą lub wzorzec symbolu graficznego jednej z tych partii, wynikające z wpisów tych partii do ewidencji partii politycznych (art. 93 § 2 Kodeksu wyborczego). Symbol graficzny dołączony w formie elektronicznej musi zostać przekazany na nośniku elektronicznym, który pozostaje w dokumentach zgłoszeniowych. Symbol graficzny dołączony w tej formie musi spełniać następujące wymagania: wymiar : 9mm x 9mm, rozdzielczość: 106x106 pikseli, kolor: czarno-biały (8bit), format: PNG, rozmiar: do 100KB. 

10. Zawiadomienie przyjmuje i wstępnie sprawdza wyznaczony członek Państwowej Komisji Wyborczej lub sekretarz Komisji albo pracownik Krajowego Biura Wyborczego upoważniony przez sekretarza Komisji, w czasie godzin pracy Krajowego Biura Wyborczego, tj. od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do godz. 16.15. Jeżeli zawiadomienie złożone zostanie bezpośrednio Komisji w jej siedzibie, przyjmujący wyda dokonującemu zawiadomienie potwierdzenie jego złożenia. Przyjmujący zawiadomienie wstępnie sprawdzi, czy spełnia ono warunki ustawowe oraz czy do zawiadomienia dołączono wymagane załączniki. Swoje uwagi dotyczące dostrzeżonych wad formalnych zawiadomienia przyjmujący przekaże ustnie osobie składającej zawiadomienie z zastrzeżeniem, że ostatecznej oceny poprawności zawiadomienia dokona Państwowa Komisja Wyborcza. W przypadku, gdy symbol graficzny nie spełnia wymagań, w tym wskazanych w pkt 9 ppkt 7, osoba przyjmująca zawiadomienie informuje składającego dokumenty dotyczące zgłoszenia, że niedostarczenie symbolu graficznego spełniającego wymagania do czasu rozpatrzenia zawiadomienia, będzie równoznaczne z jego niezałączeniem.

11. Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego spełnia określone w Kodeksie wyborczym warunki Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od złożenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu; postanowienie to (w formie uchwały) doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 97 § 1 Kodeksu wyborczego).

12. Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od jego złożenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w terminie 5 dni. Jeśli wady nie zostaną w terminie usunięte Państwowa Komisja Wyborcza odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 97 § 2 Kodeksu wyborczego).

13. Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Skargę wnosi się bezpośrednio do Sądu Najwyższego w terminie 2 dni od daty doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia (art. 205 § 1 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego). Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny (art. 205 § 2 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego).
Uwaga!
Zgodnie z art. 9 ust. 1 Kodeksu wyborczego termin wniesienia skargi do sądu jest dotrzymany, jeżeli skarga zostanie złożona w sądzie z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do sądu.

14. Dopiero od dnia wydania przez Państwową Komisję Wyborczą postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego koalicyjny komitet wyborczy może wykonywać czynności wyborcze, w tym podejmować działania związane ze zgłaszaniem list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, tj. np. zbierać podpisy poparcia, a także pozyskiwać i wydatkować środki finansowe, co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego, prowadzić agitację wyborczą.
Uwaga!
Środki finansowe koalicyjnego komitetu wyborczego mogą pochodzić wyłącznie z funduszy wyborczych partii politycznych wchodzących w skład koalicji wyborczej (art. 132 § 2 Kodeksu wyborczego).
Wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia stanowi także podstawę do otwarcia rachunku bankowego, dokonania wpisu do Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) oraz nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – art. 134 § 1 Kodeksu wyborczego.

15. Pełnomocnik wyborczy koalicyjnego komitetu wyborczego, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, zawiadamia Komisję o adresie strony internetowej, na której komitet wyborczy umieszcza informacje określone w Kodeksie wyborczym (art. 102 § 1 Kodeksu wyborczego).
16. Po wydaniu przez Państwową Komisję Wyborczą postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego nie są dopuszczalne zmiany nazwy komitetu wyborczego i skrótu nazwy oraz składu koalicji wyborczej, a także symbolu graficznego komitetu wyborczego.

W załącznikach do niniejszej „Informacji" Państwowa Komisja Wyborcza zamieszcza, do wykorzystania pomocniczo, wzory dokumentów związanych z zawiadomieniami dotyczącymi utworzonych komitetów wyborczych.

1. Uprawnionymi do zgłaszania list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego są komitety wyborcze, które uzyskały od Państwowej Komisji Wyborczej postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego (art. 98 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy – Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273).

2. Kodeks wyborczy określa następujące warunki zgłoszenia listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego:
— komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym tylko jedną listę kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (art. 208 § 1 w związku z art. 338);
— liczba kandydatów na liście nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 10 (art. 342);
— na liście kandydatów:
a) liczba kandydatów - kobiet nie może być mniejsza niż 35 % liczby wszystkich kandydatów na liście,
b) liczba kandydatów - mężczyzn nie może być mniejsza niż 35 % liczby wszystkich kandydatów na liście.
Jeżeli w wyniku obliczeń okaże się, że 35% liczby wszystkich kandydatów na liście jest liczbą ułamkową, wówczas należy dokonać zaokrąglenia w górę.

Przykładowo, jeżeli na liście zgłoszono np. 9 kandydatów, wówczas 35% liczby wszystkich kandydatów stanowi 3,15. Dlatego też liczba kandydatów - kobiet zgłaszanych na takiej liście nie może być mniejsza niż 4 i liczba kandydatów - mężczyzn nie może być mniejsza niż 4 (art. 211 § 3 w związku z art. 338);
— kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i tylko z jednej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (art. 208 § 2 w związku z art. 338);
Kandydatem na posła w wyborach do Parlamentu Europejskiego może być osoba, która:
1) ma prawo wybierania w tych wyborach,
2) jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej, niebędącym obywatelem polskim,
3) najpóźniej w dniu głosowania kończy 21 lat,
4) od co najmniej 5 lat stale zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (art. 11 § 1 pkt 4).
Nie ma obowiązku zamieszkiwania na obszarze okręgu wyborczego, w którym kandydat zostanie zgłoszony.
Nie może być kandydatem na posła do Parlamentu Europejskiego osoba:
1) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
2) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
3) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
4) skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawo wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn.zm),
6) będąca obywatelem Unii Europejskiej niebędąca obywatelem polskim, pozbawiona prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem;
— lista kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego powinna być poparta podpisami co najmniej 10 000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym (art. 343). Jeżeli do zgłoszenia nie dołączono wykazu podpisów wyborców popierających listę kandydatów, oznacza, to że komitet wyborczy ma zamiar skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 210 § 2 Kodeksu wyborczego, co powinno być potwierdzone oświadczeniem pełnomocnika wyborczego lub osoby upoważnionej do zgłoszenia listy.
Listę kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w danym okręgu wyborczym zgłasza się do właściwej okręgowej komisji wyborczej nie później niż do godz. 24.00 w dniu 16 kwietnia 2019 r.

3. Uprawnionym do zgłoszenia listy kandydatów w imieniu komitetu wyborczego jest pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego (zwany dalej pełnomocnikiem wyborczym) lub osoba imiennie przez niego upoważniona (art. 211 § 4 w związku z art. 338). Upoważnienie powinno zawierać:
— pełną nazwę komitetu wyborczego,
— nazwisko i imię pełnomocnika wyborczego udzielającego upoważnienia,
— wskazanie zakresu udzielonego upoważnienia, tj. upoważnienie do zgłoszenia list kandydatów w imieniu wymienionego z nazwy komitetu wyborczego na określonym obszarze,
— dane osoby upoważnionej.
Treść upoważnienia powinna zawierać wyraźne stwierdzenie, iż osoba wymieniona w upoważnieniu - z podaniem jej nazwiska, imion, adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL (w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - numeru paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) - została upoważniona przez pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia listy kandydatów (lub list) w imieniu wymienionego z nazwy komitetu wyborczego w okręgu wyborczym nr ........ (lub okręgach wyborczych nr ...................), albo na określonym obszarze. Zakres upoważnienia może obejmować również wyznaczanie mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych (wystawianie im stosownych zaświadczeń), a także pełnienie funkcji męża zaufania przy wskazanej okręgowej komisji wyborczej lub rejonowej komisji wyborczej.
Upoważnienie powinno być opatrzone:
— datą wystawienia,
— własnoręcznym podpisem pełnomocnika wyborczego.
Osoba upoważniona przez pełnomocnika nie może upoważniać innych osób do zgłaszania list kandydatów.
Listę kandydatów zgłasza osobiście, na piśmie, pełnomocnik wyborczy lub osoba przez niego upoważniona (art. 211 § 4 w związku z art. 338).

4. W zgłoszeniu należy wskazać:
— nazwisko i imię osoby zgłaszającej listę kandydatów ze wskazaniem, czy zgłoszenia dokonuje pełnomocnik wyborczy czy upoważniona przez niego osoba oraz wskazaniem dokładnego adresu zamieszkania i w celach organizacyjnych numeru telefonu i adresu e-mail osoby dokonującej zgłoszenia;
— nazwę komitetu wyborczego, w którego imieniu dokonywane jest zgłoszenie listy kandydatów ze wskazaniem adresu jego siedziby;
— oznaczenie numeru okręgu wyborczego, w którym zgłaszana jest lista kandydatów;
— nazwisko, imię (wszystkie imiona zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji ludności), zawód i miejsce zamieszkania każdego z kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w kolejności ustalonej przez komitet wyborczy (art. 212 § 1 w związku z art. 338); przy nazwisku kandydata należy obowiązkowo wymienić nazwę lub skrót nazwy partii politycznej, której kandydat jest członkiem (nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje — art. 212 § 2). Przy nazwisku kandydata, który nie należy do żadnej partii politycznej należy obowiązkowo umieścić adnotację „nie należy do partii politycznej”. Zgłaszający listę może wnosić, by przy nazwisku kandydata, który nie należy do partii politycznej, umieścić adnotację „popierany przez ...............................................” wymieniając nazwę lub skrót nazwy tylko jednej partii politycznej, która popiera kandydata (nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje). Poparcie kandydata powinno być potwierdzone pismem właściwego statutowego organu danej partii, które należy dołączyć do zgłoszenia listy (art. 212 § 3 w związku z art. 338). Wniosek o takie oznaczenie kandydata może być zawarty w zgłoszeniu lub w odrębnym piśmie; zgłoszenie tego wniosku wraz z załączonym potwierdzeniem organu statutowego partii możliwe jest wyłącznie w czasie zgłaszania listy. Potwierdzenia poparcia może dokonać również terenowy organ statutowy partii, jeśli jest do tego uprawniony na podstawie statutu partii lub otrzymał pisemne upoważnienie od właściwego organu statutowego.
Zgłaszający wskazuje w zgłoszeniu nazwę lub skrót nazwy komitetu wyborczego, którym należy oznaczyć zarejestrowaną listę na urzędowych obwieszczeniach oraz na karcie do głosowania (art. 212 § 4 w związku z art. 338). Wskazany skrót nazwy komitetu wyborczego nie może różnić się od określonego w postanowieniu, o którym mowa w pkt 1.
Przykładowy wzór zgłoszenia listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego stanowi załącznik nr 1 do informacji. 

5. Każda lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 10 000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Do wymaganej liczby co najmniej 10 000 wyborców popierających listę kandydatów komitetu wyborczego wyborców nie zalicza się podpisów wyborców popierających utworzenie tego komitetu.
Prawidłowo sporządzony wykaz podpisów wyborców udzielających poparcia liście kandydatów zawiera na każdej stronie:
— nazwę komitetu wyborczego zgłaszającego listę (nie skrót nazwy komitetu),
— numer okręgu wyborczego, w którym lista jest zgłaszana,
— adnotację: „Udzielam poparcia liście kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zgłaszanej przez ........................................................................... (nazwa komitetu wyborczego) w okręgu wyborczym nr ........... (numer okręgu) w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.”, a następnie:
— czytelnie wpisane nazwiska, imiona, adresy zamieszkania zgodne z adresem ujęcia w rejestrze wyborców, numery ewidencyjne PESEL (w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi — numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz własnoręczne podpisy wyborców udzielających poparcia liście (art. 209 § 2).
Adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu oraz numer lokalu (mieszkania). Podawanie kodu pocztowego nie jest wymagane. W miejscowościach, w których nie ma ulic konieczne jest wskazanie numeru domu (posesji). Podanie numeru lokalu dotyczy tylko budynków wielomieszkaniowych. Brak danych lub niepełne określenie adresu zamieszkania spowoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie. Uznaje się za prawidłowo udzielone poparcie, gdy zamiast wskazania pełnego brzmienia nazwy miejscowości w rubryce „Adres zamieszkania” popierający posłuży się powszechnie używanym i jednoznacznie rozumianym skrótem tej nazwy, jeżeli inne dane dotyczące adresu zamieszkania (nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu) zostały podane zgodnie z wymaganiami. Za prawidłowo udzielone poparcie uznaje się również takie, w którym zamiast dokładnego podania adresu zamieszkania w rubryce na to przeznaczonej postawiono znak odnośnika do adresu wskazanego w pozycji bezpośrednio wyżej umieszczonej w wykazie podpisów, pod warunkiem, że osoby umieszczone w tych pozycjach zamieszkują pod tym samym adresem. Adres zamieszkania wyborcy udzielającego poparcia musi być zgodny z adresem, pod którym jest on ujęty w rejestrze wyborców.
Przykładowy wzór wykazu podpisów wyborców udzielających poparcia liście kandydatów stanowi załącznik nr 2 do informacji.

6. Do zgłoszenia każdej listy kandydatów należy dołączyć:

 • upoważnienie wystawione przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego do zgłoszenia listy kandydatów, jeżeli zgłoszenia listy kandydatów dokonuje osoba przez niego upoważniona (zob. pkt 3);
 •  ewentualny wniosek o oznaczenie kandydatów, którzy nie należą do żadnej partii politycznej, nazwą lub skrótem nazwy popierającej partii, jeżeli wniosek ten nie został zawarty w treści zgłoszenia;
 •  pisma organów statutowych partii politycznych potwierdzające poparcie dla kandydatów umieszczonych na liście kandydatów, którzy nie należą do żadnej partii politycznej (zob. pkt 4);
 •  oświadczenie pełnomocnika wyborczego lub osoby upoważnionej do zgłoszenia listy kandydatów, stwierdzające liczbę podpisów wyborców popierających listę objętych wykazem podpisów (art. 212 § 5 pkt 1 w związku z art. 338);
 • wykaz podpisów wyborców popierających listę kandydatów, o ile komitet wyborczy, w danym okręgu wyborczym, nie ma zamiaru skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 210 § 2 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego, tj. bez wymaganej liczby podpisów wyborców;
 •  oświadczenie pełnomocnika wyborczego lub osoby upoważnionej do zgłoszenia listy o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w art. 210 § 2 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego, o ile komitet wyborczy, w danym okręgu wyborczym, nie zgłasza listy na podstawie podpisów wyborców popierających listę kandydatów;
 • pisemną zgodę każdego kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., ze wskazaniem numeru okręgu wyborczego, w którym kandydat wyraża zgodę na kandydowanie oraz nazwy komitetu wyborczego, z którego listy kandydat zgadza się kandydować.Zgoda na kandydowanie powinna zawierać ponadto: imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, numer ewidencyjny PESEL kandydata oraz wskazanie nazwy partii, do której kandydat należy lub stwierdzenie, że nie należy do partii politycznej. Zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem (art. 212 § 5 pkt 2 w związku z art. 338); Przykładowy wzór zgody na kandydowanie na posła do Parlamentu Europejskiego stanowi załącznik nr 3 do informacji;
 • pisemne oświadczenie każdego kandydata o posiadaniu prawa wybieralności (art. 212 § 5 pkt 4 w związku z art. 338). Oświadczenie może być złożone na jednym dokumencie wraz ze zgodą na kandydowanie. Przykładowy wzór zgody na kandydowanie na posła do Parlamentu Europejskiego stanowiący załącznik nr 3 do informacji zawiera oświadczenie o posiadaniu prawa wybieralności;
 • oświadczenie każdego kandydata — obywatela polskiego urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. w przedmiocie pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. Oświadczenie składa się według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów — art. 212 § 5 pkt 3. Kandydat, który nie pracował albo nie pełnił służby albo nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. wypełnia tylko pierwszą stronę części A formularza oświadczenia lustracyjnego, pozostawiając puste (niewypełnione) pozostałe strony. Prawidłowe wypełnienie polega na podaniu wymaganych informacji o charakterze osobowo-ewidencyjnym oraz podkreśleniu (nie przekreśleniu) właściwej treści oświadczenia (np. nie pracowałem/nie pracowałam, itd.)Kandydat, który odpowiednio pracował, pełnił służbę lub był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. wypełnia następną stronę części A formularza oświadczenia lustracyjnego oraz część B.Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik Nr 4 do informacji.Jeżeli kandydat uprzednio złożył oświadczenie według wskazanego wyżej wzoru, zamiast oświadczenia składa informację o złożeniu oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2a do powołanej ustawy.Wzór ten stanowi załącznik Nr 5 do informacji.Z obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia zwolnieni są kandydaci urodzeni 1 sierpnia 1972 r. i później oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi.

W przypadku zgłoszenia kandydata — obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim do zgłoszenia należy dołączyć ponadto:

 • oświadczenie stwierdzające, że kandydat nie kandyduje w wyborach do Parlamentu Europejskiego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Przykładowy wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do informacji;
 •  oświadczenie stwierdzające, że kandydat nie został pozbawiony, na mocy orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej podlegającej zaskarżeniu, prawa do kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim Unii Europejskiej jego pochodzenia. Oświadczenie może być złożone na jednym dokumencie wraz oświadczeniem o niekandydowaniu w wyborach w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej. Przykładowy wzór oświadczeniu o niekandydowaniu w wyborach w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej stanowiący załącznik nr 6 do informacji zawiera oświadczenie o niepozbawieniu prawa do kandydowania;
 •  informację o ostatnim adresie zamieszkania kandydata w państwie członkowskim Unii Europejskiej jego pochodzenia. Oświadczenie może być złożone na jednym dokumencie wraz oświadczeniem o niekandydowaniu w wyborach w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej i o niepozbawieniu prawa do kandydowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej jego pochodzenia. Przykładowy wzór oświadczeniu o niekandydowaniu w wyborach w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej stanowiący załącznik nr 6 do informacji zawiera również informację o ostatnim adresie zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Dołączane do zgłoszenia dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego (art. 7).

7. Po zgłoszeniu listy kandydatów niedopuszczalne jest jej uzupełnianie o nowych kandydatów, zamiana kandydatów, zmiana kolejności kandydatów na liście, a także zmiana lub uzupełnienie oznaczeń przy nazwiskach kandydatów o partii politycznej popierającej kandydata, który nie należy do żadnej partii politycznej (art. 344 § 2).
Wyjątek przewidziany jest w art. 346 § 2 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym przewiduje, iż w przypadku gdy nazwisko kandydata skreślono z listy na skutek jego śmierci, co spowoduje, że na liście pozostaje mniej niż 5 kandydatów, okręgowa komisja wyborcza zawiadamia pełnomocnika wyborczego lub osobę, która dokonała zgłoszenia listy o możliwości zgłoszenia nowego kandydata. Uzupełnienie listy w tym trybie może nastąpić najpóźniej w dniu 13 maja 2019 r. (termin przedłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) i nie wymaga zbierania podpisów wyborców popierających zgłoszonego kandydata.

8. Tryb przyjmowania zgłoszeń przez okręgową komisję wyborczą, sposób dokonywania kontroli poprawności zgłoszenia i rejestracji listy okręgowej regulują art. 213-218 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego. Od postanowień okręgowej komisji wyborczej, o których mowa w art. 215 § 3-5, art. 216 § 2 i art. 217 § 2 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego zgłaszającemu listę służy prawo odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej, w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia okręgowej komisji wyborczej (art. 218 § 2 w związku z art. 338).

W załącznikach do niniejszej „Informacji” Państwowa Komisja Wyborcza zamieszcza, do wykorzystania pomocniczo, wzory dokumentów związanych ze zgłoszeniem listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

UCHWAŁA NR 11/2019

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego


Na podstawie art. 182 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:
1) sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także wzór zgłoszenia;
2) zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych, a także dokonywania zmian w ich składach;
3) tryb przeprowadzania losowania członków obwodowych komisji wyborczych
– w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Kodeksie wyborczym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy;
2) komisji – należy przez to rozumieć obwodową komisję wyborczą, o której mowa w art. 181a § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego;
3) obwodzie odrębnym – należy przez to rozumieć obwód głosowania utworzony w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym, areszcie śledczym i w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu oraz domu studenckim lub zespołach domów studenckich;
4) pełnomocniku wyborczym – należy przez to rozumieć pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego lub osobę upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego tego komitetu wyborczego;
5) wójcie – należy przez to rozumieć także burmistrza i prezydenta miasta;
6) urzędzie gminy – należy przez to rozumieć także urząd dzielnicy m. st. Warszawy;
7) urzędniku wyborczym – należy przez to rozumieć urzędnika wyborczego, o którym mowa w art. 191a § 1 Kodeksu wyborczego, powołanego dla obszaru gminy, w której zgłaszany jest kandydat na członka komisji.

§ 3. 1. Organami właściwymi do powołania komisji są komisarze wyborczy, zgodnie z właściwością terytorialną określoną w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 246).
2. Czynności związane z powoływaniem komisji wykonują komisarze wyborczy, urzędnicy wyborczy oraz urzędy gmin, działające w ramach obsługi urzędnika wyborczego.
3. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. W m.st. Warszawie zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędów dzielnic m.st. Warszawy, właściwych dla siedziby danej komisji.

§ 4. 1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:
1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
2) nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.
4. Kandydatem do składu komisji nie może być:
1) kandydat w wyborach;
2) komisarz wyborczy;
3) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
4) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
5) urzędnik wyborczy;
6) mąż zaufania;
7) obserwator społeczny;
8) osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
a) małżonkiem,
b) wstępnym,
c) zstępnym,
d) rodzeństwem,
e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
f) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia
– jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;
9) pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

§ 5. 1. Prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy:
1) komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;
2) koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;
3) reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych wyborach.
2. Pełnomocnik wyborczy może zgłaszać kandydatów na członków komisji we wszystkich obwodach głosowania.

§ 6. 1. Pełnomocnik wyborczy dokonuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji na druku stanowiącym załącznik do uchwały.
2. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, w godzinach pracy urzędu gminy.
3. Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do urzędu gminy, potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę je przyjmującą.
4. Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów na członków komisji jest niedopuszczalne.
5. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji zawiera w szczególności:
1) numer obwodu głosowania i nazwę miejscowości, w której znajduje się siedziba komisji;
2) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer ewidencyjny PESEL osoby dokonującej zgłoszenia (w odniesieniu do obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi – numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość);
3) nazwę komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia;
4) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania (zgodny z adresem ujęcia w rejestrze wyborców) oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata na członka komisji (w odniesieniu do obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi – numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość);
5) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji, posiada prawo wybierania potwierdzone wpisem do właściwego rejestru wyborców i spełnia pozostałe wymogi określone w Kodeksie wyborczym.
6. Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik wyborczy, zaś kandydat na członka komisji podpisuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 5. Za prawidłowe uznaje się również zgłoszenie, do którego załączono odrębne oświadczenie, zawierające informacje określone w ust. 5 pkt 1 i 5.
7. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, kopię uwierzytelnia pełnomocnik wyborczy, a w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście – osoba przyjmująca zgłoszenie, po okazaniu oryginału upoważnienia.

§ 7. 1. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może dotyczyć więcej niż jednej komisji w danej gminie.
2. Do jednej komisji pełnomocnik wyborczy może zgłosić więcej niż jednego kandydata ze wskazaniem ich kolejności. W takim przypadku w pierwszej kolejności
rozpatrywane będzie zgłoszenie pierwszego kandydata do danej komisji wskazanego w zgłoszeniu, a w przypadku gdy dany kandydat nie spełnia kryteriów ustawowych, rozpatrywane będą kolejne kandydatury według liczby porządkowej.
3. Ta sama osoba może być zgłoszona tylko do jednej komisji.
4. W razie zgłoszenia tego samego kandydata:
1) w więcej niż jednej gminie – rozpatrywane jest tylko zgłoszenie, które wpłynęło i zostało jako pierwsze wprowadzone do systemu informatycznego, o którym mowa w § 10;
2) do więcej niż jednej komisji w danej gminie – rozpatrywane jest tylko zgłoszenie kandydata do komisji o najniższym numerze spośród obwodów, do których kandydat został zgłoszony do danej komisji;
5. Przed upływem terminu zgłaszania kandydatów pełnomocnik wyborczy może pisemnie wycofać zgłoszonego kandydata na członka komisji lub pisemnie wycofać zgłoszonego kandydata na członka komisji i zgłosić nowego kandydata.

§ 8. Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. Przepis § 3 ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§ 9. Urząd gminy dokonuje sprawdzenia prawidłowości zgłoszenia kandydatów na członków komisji i za pośrednictwem urzędnika wyborczego informuje komisarza wyborczego o przyczynach nieuwzględnienia zgłoszenia kandydata.

§ 10. Urząd gminy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia wprowadza dane zgłoszonych kandydatów do systemu informatycznego Wsparcie Organów Wyborczych (WOW) i, w miarę wpływu zgłoszeń, sporządza, odrębnie dla każdego obwodu głosowania, wykaz zgłoszonych kandydatów na członków komisji. Wykaz zawiera nazwę komisji, numer obwodu i adres siedziby oraz dane prawidłowo zgłoszonych kandydatów na członków komisji, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt 4. Po wprowadzeniu danych do wykazu, dokumenty zgłoszeniowe przekazuje się urzędnikowi wyborczemu.

§ 11. 1. Komisarz wyborczy powołuje każdą komisję w ustawowym składzie liczbowym, z zastrzeżeniem § 12, z tym, że:
1) w liczbie nie mniejszej niż 2/3 ustawowego składu liczbowego komisji, po jednym przedstawicielu zgłoszonym przez pełnomocników komitetów wyborczych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) po jednym przedstawicielu zgłoszonym przez pełnomocników wyborczych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, w liczbie stanowiącej różnicę między ustawowym składem liczbowym a liczbą członków powołanych w trybie, o którym mowa pkt 1.
2. Jeżeli liczba komitetów wyborczych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 jest mniejsza niż 2/3 ustawowego składu liczbowego, prawo wskazania dodatkowej osoby mają pełnomocnicy komitetów wyborczych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3.

§ 12. W skład komisji w obwodach odrębnych komisarz wyborczy powołuje 5 osób, po jednym kandydacie spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wszystkich komitetów wyborczych. Przepis § 13 stosuje się odpowiednio.

§ 13. Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu komisji jest równa ustawowemu składowi liczbowemu, komisja powoływana jest w składzie odpowiadającym liczbie zgłoszonych kandydatów.

§ 14. 1. Jeżeli liczba członków komisji powołanych na podstawie art. 182 § 2 Kodeksu wyborczego miałaby być mniejsza niż ustawowy skład – pozostałych kandydatów do składu komisji wyłania się w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez wszystkich pełnomocników wyborczych. W celu uzupełnienia składu komisji pełnomocnicy wyborczy mogą zgłosić do losowania tyle osób, ile brakuje do ustawowego składu liczbowego komisji.
2. Jeżeli liczba członków komisji powołanych na podstawie art. 182 § 2 Kodeksu wyborczego miałaby być większa niż ustawowy skład liczbowy komisji – kandydatów do składu komisji, w liczbie stanowiącej różnicę między ustawowym składem liczbowym a liczbą osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, wyłania się w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3.
3. Losowanie przeprowadza, w imieniu komisarza wyborczego, urzędnik wyborczy lub pracownik urzędu gminy.
4. Informację o:
1) możliwości dokonania zgłoszenia kandydata do losowania, o którym mowa w ust. 1, oraz terminie tego zgłoszenia,
2) miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania
– urząd gminy przekazuje pełnomocnikom wyborczym i komisarzowi wyborczemu oraz podaje do publicznej wiadomości, co najmniej na 2 dni przed upływem terminu zgłoszenia kandydata do losowania, wywieszając stosowne zawiadomienie w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym, oraz umieszczając je w Biuletynie
Informacji Publicznej urzędu gminy. Informację tę komisarz wyborczy umieszcza na stronie internetowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
5. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
6. Losowania członków komisji spośród kandydatów zgłoszonych do danej komisji dokonuje się odrębnie dla każdej komisji.
7. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych, nieprzezroczystych kopert lub innych pojemników, zwanych dalej „kopertami”, wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje się:
1) tyle kopert, ilu członków komisji brakuje do ustawowego składu liczbowego komisji – w przypadku losowania, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1 Kodeksu wyborczego;
2) tyle kopert, ile stanowi różnicę między ustawowym składem liczbowym komisji a liczbą członków komisji powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, o czym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego.
8. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami.
9. W czynnościach losowania mogą uczestniczyć inne osoby, pod nadzorem osoby przeprowadzającej losowanie.
10. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, w którym wymienia się datę i godzinę losowania, imię i nazwisko osoby przeprowadzającej losowanie oraz, odrębnie dla każdej komisji, jej nazwę, numer i adres siedziby, liczbę kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie, a także imiona i nazwiska osób wylosowanych do składu komisji. Protokół podpisuje osoba przeprowadzająca losowanie.

§ 15. Przepisy dotyczące przeprowadzania losowania stosuje się odpowiednio do komisji w obwodach odrębnych. W takim przypadku losowanie przeprowadza się spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych wszystkich komitetów wyborczych.

§ 16. 1. W przypadku niedokonania w terminie zgłoszenia kandydatów w celu uzupełnienia składu komisji, w sytuacji, o której mowa w § 14 ust. 1, w liczbie powodującej konieczność przeprowadzenia losowania, komisję powołuje się w składzie nie mniejszym niż 5 osób.
2. Jeżeli pomimo upływu terminu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, liczba zgłoszonych kandydatów, jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy komisji komisarz wyborczy może uzupełnić jej skład, a jeżeli jest mniejsza niż 5 – uzupełnia jej skład.
3. Komisarz wyborczy dokonuje uzupełnienia składu po uzyskaniu zgody osoby, która ma uzupełnić skład komisji. Przepis § 10 stosuje się odpowiednio.
4. Uzupełnienia składu komisji dokonuje się spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców jednej z gmin na obszarze województwa, w którym powoływana jest komisja.
5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do uzupełniania składu komisji powoływanych w obwodach odrębnych, z tym, że uzupełnienia dokonuje się do składu 5 osób.

§ 17. 1. Składy komisji niezwłocznie podaje się do publicznej wiadomości, przez wywieszenie w urzędzie gminy oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy postanowienia właściwego komisarza wyborczego o powołaniu komisji. Postanowienie to umieszcza się również na stronie internetowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
2. Do publicznej wiadomości podaje się nazwę komisji, numer, adres siedziby oraz imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania (miejscowość) osób powołanych w jej skład, a także wskazanie komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata.

§ 18. W przypadku stwierdzenia, że osoba powołana w skład komisji nie spełnia warunków określonych w Kodeksie wyborczym, urząd gminy niezwłocznie zawiadamia o tym właściwego komisarza wyborczego.

§ 19. 1. Zmiany w składach komisji dokonywane są w przypadku:
1) zrzeczenia się członkostwa w komisji;
2) podpisania zgody na kandydowanie w wyborach bądź objęcia funkcji komisarza wyborczego, pełnomocnika wyborczego, pełnomocnika finansowego, urzędnika wyborczego lub męża zaufania albo obserwatora społecznego;
3) wyrażenia zgody na kandydowanie w wyborach przez osobę będącą w stosunku do członka komisji małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem wstępnego, zstępnego lub przysposobionego albo pozostającą z nim w stosunku przysposobienia – jeżeli osoba ta kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;
4) utraty prawa wybierania;
5) niezamieszkiwania stale na obszarze województwa, w którym została powołana komisja;
6) nieuczestniczenia w pracach komisji bez usprawiedliwienia lub podejmowania działań sprzecznych z prawem;
7) niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji;
8) śmierci członka komisji.
2. Osoba wchodząca w skład komisji powinna powiadomić niezwłocznie przewodniczącego komisji o wystąpieniu przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 1-5.
3. Przewodniczący komisji jest obowiązany za pośrednictwem urzędnika wyborczego, powiadomić niezwłocznie komisarza wyborczego, który powołał daną komisję, o wystąpieniu przyczyny uzasadniającej dokonanie zmiany w składzie komisji.
4. Stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w komisji dokonuje komisarz wyborczy, który powołał daną komisję, informując o tym pełnomocnika wyborczego, który zgłosił jego kandydaturę.
5. Jeżeli liczba członków komisji jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy komisji, komisarz wyborczy może uzupełnić jej skład, a jeżeli jest mniejsza niż 5 członków – uzupełnia jej skład.
6. Jeżeli wygasło członkostwo w komisji członka zgłoszonego przez komitet wyborczy, komisarz wyborczy zawiadamia pełnomocnika wyborczego tego komitetu wyborczego o możliwości zgłoszenia nowego kandydata, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, z zastrzeżeniem ust. 7. W razie niezgłoszenia kandydata w tym terminie komisarz wyborczy uzupełnia skład komisji w sposób określony w § 16 ust. 2-4.
7. Jeżeli wygaśnięcie członkostwa nastąpiło przed dniem wyborów w terminie uniemożliwiającym zgłoszenie przez pełnomocnika nowego kandydata, komisarz wyborczy uzupełnia skład komisji spośród wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców jednej z gmin z obszaru danego województwa, chyba że wraz z zawiadomieniem o przyczynie powodującej wygaśnięcie członkostwa wpłynęło zgłoszenie nowej kandydatury od pełnomocnika wyborczego, o którym mowa w ust. 6.

§ 20. Zmian i uzupełnień składu komisji dokonuje się w trybie określonym dla powoływania w skład komisji.

§ 21. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 345 oraz z 2015 r. poz. 223 i 827).

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r., przypomina o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.
Warunki te określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000, 1349 oraz z 2019 r. poz. 273).
Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Parlamentu Europejskiego  ma obywatel polski, który:
•    najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
•    nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
•    nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
•    nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.
Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin.


I.    Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w Polsce.
Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.


II.    Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.
Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy
•    Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na własny wniosek — przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
We wniosku podaje się:
- nazwisko i imiona,
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL,
- adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców),
- adres, pod którym wyborca czasowo przebywa.
Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 21 maja 2019 r.
•    Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowości.
Wniosek składa się w urzędzie gminy od dnia 5 maja 2019 r. do dnia 13 maja 2019 r. Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 24 maja 2019 r.
Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 24 maja 2019 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.
W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.


Głosowanie w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, a także w domach studenckich
Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.
Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.
Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.
Na takich samych zasadach będą mogli głosować wyborcy przebywający w domach studenckich lub zespołach domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania.

Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą
•    Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć, najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, pisemny wniosek o wpisanie do spisu wyborców w gminie właściwej dla miejsca czasowego pobytu. We wniosku podaje się:
- nazwisko i imiona,
- imię ojca,
- datę urodzenia,
-numer ewidencyjny PESEL,
- adres stałego zamieszkania za granicą,
-adres, pod którym wyborca czasowo przebywa w Polsce.
Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju.

III.    Dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania
W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:
•    przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
•    zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie,
•    zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę placówkę przed dniem wyborów;
•    chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.

Informuję, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r., termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek) w godzinach pracy Urzędu Gminy Siepraw do godz. 15.30.

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłasza pełnomocnik wyborczy (lub osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego tego komitetu wyborczego):

 1. komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;
 2. koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;
 3. reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w tych wyborach.
 4. swoje kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych mogą zgłosić również wyborcy, będący w rejestrze wyborców województwa małopolskiego.

Sposób zgłaszania kandydatów określa uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje urzędnik wyborczy właściwy dla Gminy Siepraw,  za pośrednictwem Urzędu Gminy Siepraw ‐ w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek
od 9.00 do 17.00, wtorek – piątek od 7.30 do 15.30.


Komisarz Wyborczy w Krakowie III
/-/Bartłomiej Migda

Zgłoszenia kandydatów można dokonywać na drukach, stanowiących załącznik
do niniejszego komunikatu.

 1. Zgłoszenie do obwodowej komisji wyborczej przez komitet wyborczy – zał. nr 1
 2. Zgłoszenie do obwodowej komisji wyborczej przez wyborcę – zał. nr 2
 3. Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczychNa podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 754; zm. poz. 130, poz. 1000, poz. 1225, poz. 1238, poz. 1282, poz. 1321 i poz. 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) w związku Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego  (Dz. U. poz. 365), podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

Lokalizacje tablic ogłoszeniowych

 1. Zakliczyn Topola (ulica Myślenicka) – wiata przystanku
 2. Zakliczyn Bar (ulica Myślenicka) – wiata przystanku
 3. Zakliczyn Dwór (ulica W. Iwaszkiewicza) – wiata przystanku
 4. Zakliczyn koło Kościoła (ulica Kościelna)
 5. Zakliczyn koło Cmentarza (ulica Bieżanów)
 6. Czechówka Kamieniec (ulica Dobczycka) – wiata przystanku
 7. Czechówka k. Bławuta (ulica Dobczycka) – wiata przystanku
 8. Czechówka k. Panka (ulica Wielicka) – wiata przystanku
 9. Czechówka koło Szkoły (ulica Szkolna) – wiata przystanku
 10. Siepraw Na Górce (nad Stadionem, ulica Jana Pawła II) – wiata przystanku
 11. Siepraw przy Szkole (obok budynku Karpaty, ulica Jana Pawła II) – wiata przystanku
 12. Siepraw skrzyżowanie ulicy Krakowskiej i ulicy Lipowej (Łysa Góra Pierwsza) – wiata przystanku
 13. Siepraw przy Krzyżu (skrzyżowanie ulicy Krakowskiej i ulicy Parkowej (Łysa Góra Druga) – wiata przystanku
 14. Siepraw Madejki (Stacja Benzynowa - skrzyżowanie ulicy Krakowskiej z ulicą Jabłoniową i ulicą Jagodową) – wiata przystanku
 15. Siepraw Brzeg (zatoka autobusowa, ulica Anieli Salawy) – wiata przystanku
 16. Siepraw Granice (skrzyżowanie ulicy Anieli Salawy i ulicy Zacisze) – wiata przystanku
 17. Siepraw koło Kościoła (ulica Ks. J. Przytockiego)
 18. Siepraw k. Urzędu Gminy Siepraw (ulica Kawęciny)
 19. Łyczanka koło budynku OSP Łyczanka (ulica Górska)


   Wójt Gminy Siepraw
     /-/ Tadeusz PitalaW związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami odnośnie powoływania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, uprzejmie wyjaśniamy co następuje:


1. W razie zgłoszenia tego samego kandydata:
1) w więcej niż jednej gminie – rozpatrywane jest tylko zgłoszenie, które wpłynęło i zostało jako pierwsze wprowadzone do systemu informatycznego;
2) do więcej niż jednej komisji w danej gminie – rozpatrywane jest tylko zgłoszenie kandydata do komisji o najniższym numerze spośród obwodów do których kandydat został zgłoszony.


2. W przypadku równoczesnego zgłoszenia tego samego kandydata na członka komisji przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i samodzielnego zgłoszenia się przez tego samego kandydata na członka komisji w pierwszej kolejności jego kandydatura jest rozpatrywana jako kandydata zgłoszonego przez pełnomocnika wyborczego. W przypadku nie powołania kandydata na członka komisji w tym trybie, jego kandydatura jest brana pod uwagę podczas powoływania członków komisji przez komisarza wyborczego spośród kandydatów, którzy samodzielnie się zgłosili.


3. Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji. Zgłoszenia te przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. Zgłoszenie swojej kandydatury nie powoduje automatycznego powołania przez komisarza wyborczego w skład danej komisji. Kandydaci mogą zostać wybrani jedynie w przypadku zgłoszenia przez pełnomocników wyborczych kandydatów w liczbie mniejszej niż ustawowy skład komisji. Jeżeli liczba osób, które zgłosiły samodzielnie swoje kandydatury kandydatów jest większa niż liczba miejsc w komisji, które pozostały do obsadzenia wówczas urzędnik wyborczy przeprowadza spośród nich losowanie.


4. Komisarze wyborczy będą powoływać komisje wyborcze w ustawowym składzie o ile liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu komisji będzie wystarczająca.


5. Zmian i uzupełnień składu komisji w zakresie kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych dokonuje się w trybie określonym dla powoływania w skład komisji. Natomiast w przypadku rezygnacji lub odwołania członków komisji wyborczych, którzy samodzielnie zgłosili swoją kandydaturę komisarz wyborczy może dokonać uzupełnień składu komisji spośród innych osób które samodzielnie zgłosiły swoją kandydaturę. Uzupełnienie składu komisji o osoby które samodzielnie zgłosiły swoją kandydaturę będzie przeprowadzone bez losowania, w miejsce którego będzie decydowała kolejność zgłoszeń kandydatury.


6. Szczegółowe zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. dostępna na stronie http://pkw.gov.pl.


Komisarz Wyborczy w Krakowie I
(-) Dagmara Daniec- Cisło
Komisarz Wyborczy w Krakowie II
(-) Wojciech Makieła
Komisarz Wyborczy w Krakowie III
(-) Bartłomiej Migda

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Wójt Gminy Siepraw podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Krakowie III najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Siepraw najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.

Wójt Gminy Siepraw

/-/ Tadeusz PITALA

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 684), zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Upoważnia się pracownika Urzędu Gminy Siepraw p. Ilonę Baran - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, wpisanych do rejestru wyborców Gminy Siepraw w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.


2. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 upoważnia do:
1) przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;
2) sprawdzanie, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, czy wniosek, o którym mowa w pkt. 1 nie posiada wad i czy został złożony w terminie;
3) występowania do wyborcy z wezwaniem usunięcia wad we wniosku, o których mowa w pkt. 2;
4) sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania;
5) przyjmowania oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa;
6) prowadzenia wykazu sporządzonych pełnomocnictw, o których mowa w pkt. 4.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Urzędnik Wyborczy pełni dyżur w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w dniu:

 • 26.04.2019 r. w godzinach od 12:30 – 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Siepraw obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje, co następuje:

§ 1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019 r. w godzinach pracy w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 1,  
- Nr 2, w liczbie 3,  
- Nr 3, w liczbie 1,  
- Nr 4, w liczbie 5,  
- Nr 5, w liczbie 2,  

§ 2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw.
§ 3.  Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie IIIBartłomiej Migda

W rozwinięciu Komunikatu Komisarzy wyborczych w Krakowie I, II i III z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uszczegółowienia trybu powoływania członków do obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego, uprzejmie wyjaśniamy co następuje:

1. W przypadku, gdy pomimo wezwania pełnomocników wyborczych do dokonania uzupełnień składu obwodowej komisji wyborczej jej skład jest mniejszy od ustawowego, dokonuje się jej uzupełnienia do składu podstawowego spośród osób, które samodzielnie zgłosiły swoją kandydaturę. Jeżeli liczba osób, które samodzielnie zgłosiły się jest większa niż liczba osób brakujących do ustawowego składu komisji urzędnik wyborczy lub pracownik gminy upoważniony przez komisarza wyborczego bezpośrednio po dokonaniu czynności losowania składów komisji spośród osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych wyłania pozostałych członków komisji spośród osób, które samodzielnie zgłosiły swoją kandydaturę poprzez ich losowanie.

2. W przypadku stwierdzenia, że skład obwodowej komisji wyborczej pomimo wezwania do uzupełnień i uwzględnienia wszystkich kandydatów, którzy samodzielnie się zgłosili, jest mniejszy niż wynikający z Kodeksu wyborczego skład minimalny, w celu uzupełnienia składu komisji należy w pierwszej kolejności zwrócić się z zapytaniem do osób, które samodzielnie zgłosiły swoje kandydatury do innej komisji, a ich zgłoszenia nie zostały w poprzedniej uwzględnione, czy są zainteresowane uczestnictwem w tej komisji. 

3. W przypadku gdy uzupełnienie składu komisji w ten sposób okaże się niemożliwe urzędnicy wyborczy wystąpią do organów gminy o wskazanie takich osób.


Komisarze Wyborczy w Krakowie I, II, III
(-) Dagmara Daniec-Cisło
(-) Wojciech Makieła
(-) Bartłomiej Migda

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Hala Sportowa w Sieprawiu, ul. Ks. J. Przytockiego 10, 32-447 Siepraw:

 1. Urszula Wojtycza, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Siepraw - Przewodniczący
 2. Bogumiła Teresa Suder, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Siepraw - Zastępca Przewodniczącego
 3. Edyta Jadwiga Bidzińska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Siepraw - Członek
 4. Piotr Paweł Bujas, zgłoszony przez KW RUCH PRAWDZIWA EUROPA-EUROPA CHRISTI, zam. Siepraw - Członek
 5. Magdalena Anna Nowak, zgłoszona przez KWW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI, zam. Łyczanka - Członek
 6. Daria Dominika Rakoczy, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Kraków - Członek
 7. Konrad Andrzej Suder, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Siepraw - Członek
 8. Danuta Maria Żak, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Myślenice - Członek
 9. Izabela Żak, zgłoszona przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Myślenice - Członek


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Hala Sportowa w Sieprawiu, ul. Ks. J. Przytockiego 10, 32-447 Siepraw:

 1. Stanisław Marek Siatka, zgłoszony przez KWW KUKIZ'15, zam. Siepraw - Przewodniczący
 2. Małgorzata Nowak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Czechówka - Zastępca Przewodniczącego
 3. Gabriela Agnieszka Braś, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Zawada - Członek
 4. Patrycja Chudaszek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA (uzupełnienie składu), zam. Siepraw - Członek
 5. Ewelina Zofia Czernecka, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Siepraw - Członek
 6. Małgorzata Kurowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Siepraw - Członek
 7. Urszula Matoga, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Siepraw - Członek
 8. Anna Agata Nowak, zgłoszona przez KWW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI, zam. Świątniki Górne - Członek
 9. Tomasz Tadeusz Pitala, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Siepraw - Członek
 10. Wiktoria Monika Pudlik, zgłoszona przez KW RUCH PRAWDZIWA EUROPA-EUROPA CHRISTI, zam. Czechówka - Członek
 11. Monika Barbara Wielgus, zgłoszona przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Siepraw - Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Dom Kultury i Biblioteka w Sieprawiu, ul. Jana Pawła II 30, 32-447 Siepraw:

 1. Janusz Adam Mucha, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Myślenice - Przewodniczący
 2. Joanna Magdalena Bujas, zgłoszona przez KW RUCH PRAWDZIWA EUROPA-EUROPA CHRISTI, zam. Siepraw - Zastępca Przewodniczącego
 3. Sebastian Bętkowski, zgłoszony przez KWW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI, zam. Siepraw - Członek
 4. Katarzyna Małgorzata Bujas, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Siepraw - Członek
 5. Elżbieta Monika Kożuchowicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Czechówka - Członek
 6. Alicja Dominika Siatka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Siepraw - Członek
 7. Jolanta Maria Śliwa, zgłoszona przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Myślenice - Członek
 8. Kinga Justyna Śliwa, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Myślenice - Członek
 9. Edyta Katarzyna Żądło, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Zakliczyn - Członek


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Zespół Placówek Oświatowych w Zakliczynie, ul. Podgórska 123, 32-406 Zakliczyn:

 1. Łukasz Antoni Matys, zgłoszony przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Łyczanka - Przewodniczący
 2. Anna Maria Rogala, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Siepraw - Zastępca Przewodniczącego
 3. Magdalena Maria Braś, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Kraków - Członek
 4. Jakub Andrzej Hyla, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Zakliczyn - Członek
 5. Wojciech Andrzej Kęsek, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Myślenice - Członek
 6. Barbara Maria Mistarz, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Siepraw - Członek
 7. Zofia Janina Mistarz, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Łyczanka - Członek
 8. Klaudia Anna Płachta, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Siepraw - Członek
 9. Filip Józef Płoskonka, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Zakliczyn - Członek
 10. Agnieszka Marzena Ptasińska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Zakliczyn - Członek
 11. Klaudia Anna Ślusarczyk, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Zakliczyn - Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Szkoła Podstawowa w Czechówce, Czechówka ul. Szkolna 72, 32-406 Zakliczyn:

 1. Joanna Maria Rajca, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Zakliczyn - Przewodniczący
 2. Magdalena Maria Stochel, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Czechówka - Zastępca Przewodniczącego
 3. Przemysław Stanisław Baran, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Zakliczyn - Członek
 4. Monika Błachut, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Myślenice - Członek
 5. Joanna Maria Braś, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Czechówka - Członek
 6. Aleksandra Maria Kowalczyk, zgłoszona przez KWW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI, zam. Łyczanka - Członek
 7. Mateusz Stanisław Matys, zgłoszony przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Łyczanka - Członek
 8. Lilianna Zuzanna Suder, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Czechówka - Członek
 9. Marta Paulina Widlak, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Myślenice - Członek

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tj. Dz. U.  z 2019r. poz. 684) Wójt Gminy Siepraw informuje, że został sporządzony spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Sieprawiu (pierwsze piętro, pokój nr 14) w terminie od dnia 6 maja 2019 do 20 maja 2019 r., w godzinach pracy Urzędu t.j

 • poniedziałek – 9:00 – 17:00;
 • wtorek – piątek 7:30 – 15:30.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Krakowie III postanawia, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Komisjach Obwodowych Wyborczych wymienionych poniżej osób powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

 • gm. Siepraw, OKW 2, Wiktoria Monika Pudlik, zgłoszona przez KW RUCH PRAWDZIWA EUROPA-EUROPA CHRISTI, zam. Czechówka,
 • gm. Siepraw, OKW 3, Elżbieta Monika Kożuchowicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Czechówka,
 • gm. Myślenice, OKW 6, Renata Marzec, zgłoszona przez KW RUCH PRAWDZIWA EUROPA-EUROPA CHRISTI, zam. Myślenice,
 • gm. Myślenice, OKW 10, Justyna Anna Pikos, zgłoszona przez KWW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI, zam. Jawornik,
 • gm. Myślenice, OKW 18, Alicja Maria Sala, zgłoszona przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Zawada,
 • gm. Brzeszcze, OKW 12, Agnieszka Kolasa, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Jawiszowice,
 • gm. Raciechowice, OKW 4, Danuta Mistarz, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Czasław.


§ 2. Stwierdza się wstąpienie w skład Obwodowych Komisji Wyborczych wymienionych poniżej osób:

 • gm. Siepraw, OKW 2, Izabela Agnieszka Kochan, zgłoszona przez KW RUCH PRAWDZIWA EUROPA-EUROPA CHRISTI, zam. Zakliczyn,
 • gm. Brzeszcze, OKW 12, Patrycja Agnieszka Kolasa, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Jawiszowice.

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu na stronie Komisarza Wyborczego w Krakowie oraz na stronach urzędowych gmin objętych treścią nin. postanowienia.

Komisarz Wyborczy w Krakowie III
Bartłomiej Migda

Na podstawie art. 221 § 1 w związku z art. 338 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 10 w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Lista nr 1 - KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY

 1. BERKOWICZ Konrad Szczepan, informatyk, zam. Kraków, nie należy do partii politycznej
 2. LEWICKI Dawid Marian, politolog, zam. Kielce, nie należy do partii politycznej
 3. WAWER Michał Jan, radca prawny, zam. Warszawa, członek partii: Ruch Narodowy
 4. SKUPIEŃ Andrzej, audytor systemów informatycznych, zam. Biały Dunajec, nie należy do partii politycznej
 5. ŁACH Barbara Janina, przedsiębiorca, zam. Zabawa, nie należy do partii politycznej
 6. CIESIELCZYK Marek, politolog, zam. Tarnów, nie należy do partii politycznej
 7. MARSZAŁEK-WOJCIECHOWSKA Edyta Barbara, technik ekonomista, zam. Jastrzębia, nie należy do partii politycznej
 8. LECHOWICZ Maria Barbara, przedsiębiorca, zam. Tarnów, nie należy do partii politycznej
 9. MICHAŁOWSKI Ernest Cezary, specjalista prawa Unii Europejskiej, zam. Stara Dębowa Wola, nie należy do partii politycznej
 10. KULIŃSKA Lucyna Michalina, nauczyciel akademicki, zam. Kraków, nie należy do partii politycznej


Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA

 1. GDULA Maciej Roman, nauczyciel akademicki, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 2. MARENIN Małgorzata Diana, nauczyciel, zam. Kielce, członek partii: Wiosna Roberta Biedronia
 3. TERLECKI Tomasz Jerzy, ekolog, zam. Kraków, nie należy do partii politycznej
 4. NOWORYTA Anna Maria, pracownik samorządowy, zam. Czyżówka, członek partii: Wiosna Roberta Biedronia
 5. JABŁOŃSKI Jacek Andrzej, przedsiębiorca, zam. Tarnów, członek partii: Wiosna Roberta Biedronia
 6. DŁUGOSZ Bogusława, sprzedawca, zam. Bartków, nie należy do partii politycznej
 7. BOCHEŃSKI Jakub Józef, ekonomista, zam. Podrzecze, członek partii: Wiosna Roberta Biedronia
 8. WILCZYŃSKA Maria Bernadeta, przedsiębiorca, zam. Raciborsko, nie należy do partii politycznej
 9. LEŚNIAK Tomasz Marek, politolog, zam. Kraków, nie należy do partii politycznej
 10. TWARDOSZ Lilija, notariusz, zam. Staniątki, członek partii: Wiosna Roberta Biedronia


Lista nr 3 - KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI

 1. GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria, filolog angielski, zam. Kraków, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 2. JARUBAS Adam Sebastian, wykładowca akademicki, zam. Błotnowola, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
 3. SZEJNA Andrzej Jan, prawnik, zam. Końskie-Izabelów, członek partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej
 4. SUFIN-JACQUEMART Ewa Anna, socjolog, zam. Warszawa, członek partii: Partia Zieloni
 5. SONIK Bogusław Andrzej, poseł do Parlamentu Europejskiego, zam. Kraków, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 6. MARCZUŁAJTIS-WALCZAK Jagna Kinga, nauczyciel - trener, zam. Mogilany, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 7. NIEDZIELA Dorota, lekarz weterynarii, zam. Kęty, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 8. WARDZAŁA Robert Marian, manager, zam. Tarnów, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 9. BIŃCZYCKA Elżbieta, filolog polski-teatrolog, zam. Kraków, członek partii: Unia Europejskich Demokratów
 10. CYRAŃSKI Adam Zbigniew, manager, zam. Kielce, nie należy do partii politycznej


Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 1. SZYDŁO Beata Maria, parlamentarzysta, zam. Przecieszyn, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 2. LEGUTKO Ryszard Antoni, nauczyciel akademicki, zam. Mników, nie należy do partii politycznej
 3. JAKI Patryk Tomasz, politolog, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 4. TARCZYŃSKI Dominik, parlamentarzysta, zam. Kielce, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 5. BERNACKI Włodzimierz, nauczyciel akademicki, zam. Nowe Brzesko, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 6. BARTUŚ Barbara Halina, prawnik, zam. Lipinki, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 7. DUDA Elżbieta, parlamentarzysta, zam. Skała, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 8. CIEŚLAK Michał, parlamentarzysta, zam. Oblekoń, członek partii: Porozumienie Jarosława Gowina
 9. MULARCZYK Arkadiusz, adwokat, zam. Nowy Sącz, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 10. KRUPKA Anna Maria, socjolog, zam. Wola Starogrodzka, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość


Lista nr 5 - KKW LEWICA RAZEM - RAZEM, UNIA PRACY, RSS

 1. ORKISZ Jan, pracownik samorządowy, zam. Olkusz, członek partii: Unia Pracy
 2. ŁAŚ Maria Bogusława, tłumacz, zam. Gronków, członek partii: Partia Razem
 3. STYCZEŃ Oskar Szymon, tłumacz języków obcych włoskiego i hiszpańskiego, zam. Kielce, członek partii: Partia Razem
 4. ZAWADA Tomasz Leszek, informatyk, zam. Kraków, członek partii: Partia Razem
 5. SZMIT-MORZE Agnieszka Ewa, przedsiębiorca, zam. Kielce, członek partii: Partia Razem
 6. KWIECIEŃ Ewa Mariola, politolog, zam. Kraków, członek partii: Partia Razem
 7. KUSIAK-KOBYLARZ Barbara Maria, emeryt, zam. Tarnów, członek partii: Partia Razem
 8. BURZAWA Mateusz Ryszard, religioznawca, zam. Kraków, członek partii: Partia Razem
 9. SZYMAŃSKA Monika Anna, psycholog, zam. Kraków, członek partii: Partia Razem
 10. JEDYNAK Roman Waldemar, ekonomista, zam. Kraków, nie należy do partii politycznej


Lista nr 6 - KWW KUKIZ'15

 1. KUKIZ-SZCZUCIŃSKI Paweł Wiktor, lekarz, zam. Klonów, nie należy do partii politycznej
 2. KUBICZEK Piotr Janusz, przedsiębiorca, zam. Kraków, nie należy do partii politycznej
 3. ZIELIŃSKA Elżbieta Joanna, politolog, zam. Kobylanka, członek partii: Unia Polityki Realnej
 4. KIERPIEC Daniel Józef, prawnik, zam. Kęty, nie należy do partii politycznej
 5. MARTYNIUK Kamilla Monika, artysta plastyk, zam. Kraków, nie należy do partii politycznej
 6. FOGIEL-LITWINEK Magdalena Izabela, nauczyciel, zam. Suków, nie należy do partii politycznej
 7. SŁOWIK-MACIEJEWSKA Klaudia Katarzyna, adwokat, zam. Raciborowice, nie należy do partii politycznej
 8. SADŁOŃ Narcyz Michał, lekarz, zam. Kościelisko, nie należy do partii politycznej
 9. AONDO-AKAA Bawer, teolog, zam. Kraków, członek partii: Prawica Rzeczypospolitej
 10. KACZMARCZYK Norbert Jakub, poseł na Sejm RP, zam. Czajęczyce, nie należy do partii politycznej


Lista nr 7 - KWW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI

 1. ZAJĄC Krzysztof Jan, naukowiec, zam. Rudawa, nie należy do partii politycznej
 2. CHOLEWA Martyna Katarzyna, handlowiec, zam. Końskie, nie należy do partii politycznej
 3. NOWAK Alicja, nauczyciel, zam. Gorlice, nie należy do partii politycznej
 4. GURGUL Maciej Jan, pracownik biurowy, zam. Rzuchowa, nie należy do partii politycznej
 5. MARCINKOWSKA Albina Anna, nauczyciel, zam. Kolonia Mrowina, nie należy do partii politycznej
 6. SŁABY Marta, nauczyciel, zam. Żeleźnikowa Wielka, nie należy do partii politycznej
 7. BĄCHOR Łukasz Paweł, przedsiębiorca, zam. Wolbrom, nie należy do partii politycznej
 8. KRZYSZTOFOWICZ Anna, doradca klienta, zam. Stary Wiśnicz, nie należy do partii politycznej
 9. SZCZYKUTOWICZ Rafał, inżynier mechanik, zam. Lechów, nie należy do partii politycznej
 10. MIKLER Arkadiusz Paweł, przedsiębiorca, zam. Gaj, nie należy do partii politycznej


Lista nr 9 - KKW POLEXIT - KOALICJA

 1. ŻÓŁTEK Stanisław Józef, matematyk, zam. Kraków, członek partii: Kongres Nowej Prawicy
 2. PACIEJ Andrzej Stefan, nauczyciel matematyki, zam. Piątkowa, członek partii: Kongres Nowej Prawicy
 3. KRZCIUK Tomasz Andrzej, politolog, zam. Kraków, członek partii: Kongres Nowej Prawicy
 4. DZIĘGIEL-GĄDEK Magdalena Sylwia, asystent parlamentarny, zam. Kraków, nie należy do partii politycznej
 5. KOWACKA Barbara Magdalena, technik wiertnik, zam. Kraków, nie należy do partii politycznej
 6. SIERANT Maciej Zbigniew, technik wiertnik, zam. Kraków, członek partii: Kongres Nowej Prawicy
 7. ŁĘCKA Joanna Barbara, fotograf, zam. Ruda Śląska, nie należy do partii politycznej
 8. ŻMIGRODZKI Stanisław Michał, inż. mechanik, zam. Słomniki, członek partii: Kongres Nowej Prawicy
 9. FĄFARA Katarzyna Beata, księgowa, zam. Kraków, nie należy do partii politycznej
 10. SZATAN Jarosław Kazimierz, przedstawiciel handlowy, zam. Olkusz, członek partii: Kongres Nowej Prawicy


Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
Wojciech Andrzej Makieła

Urząd Gminy Siepraw informuje o możliwości dowozu osób niepełnosprawnych, chcących wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja br.
Osoby zamierzające skorzystać z takiej formy pomocy, proszone są o kierowanie zgłoszeń do sekretariatu Urzędu Gminy Siepraw pod numerem telefonu 12 37 21 800 lub 37 21 811. Zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek – piątek od 7.30 do 15.30. Natomiast 26 maja br. od godziny 7.00 pod numerem telefonu 12 37 21 818.
Przypominamy, że w Sieprawiu został utworzony trzeci lokal obwodowej komisji wyborczej.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Hala Sportowa w Sieprawiu, ul. Ks. J. Przytockiego 10, 32-447 Siepraw:

1.    Urszula Wojtycza, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Siepraw - Przewodniczący

2.    Bogumiła Teresa Suder, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Siepraw - Zastępca Przewodniczącego
3.    Edyta Jadwiga Bidzińska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Siepraw - Członek
4.    Piotr Paweł Bujas, zgłoszony przez KW RUCH PRAWDZIWA EUROPA-EUROPA CHRISTI, zam. Siepraw - Członek
5.    Magdalena Anna Nowak, zgłoszona przez KWW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI, zam. Łyczanka - Członek
6.    Daria Dominika Rakoczy, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Kraków - Członek
7.    Danuta Maria Żak, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Myślenice - Członek
8.    Izabela Żak, zgłoszona przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Myślenice - Członek

gm. Siepraw
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Hala Sportowa w Sieprawiu, ul. Ks. J. Przytockiego 10, 32-447 Siepraw:
1.    Stanisław Marek Siatka, zgłoszony przez KWW KUKIZ'15, zam. Siepraw - Przewodniczący
2.    Małgorzata Nowak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Czechówka - Zastępca Przewodniczącego
3.    Patrycja Chudaszek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA (uzupełnienie składu), zam. Siepraw - Członek
4.    Ewelina Zofia Czernecka, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Siepraw - Członek
5.    Izabela Agnieszka Kochan, zgłoszona przez KW RUCH PRAWDZIWA EUROPA-EUROPA CHRISTI (uzupełnienie składu), zam. Zakliczyn - Członek
6.    Małgorzata Kurowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Siepraw - Członek
7.    Urszula Matoga, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Siepraw – Członek
8.    Aleksandra Magdalena Mitan, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Siepraw - Członek
9.    Anna Agata Nowak, zgłoszona przez KWW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI, zam. Świątniki Górne - Członek
10.    Tomasz Tadeusz Pitala, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Siepraw - Członek
11.    Monika Barbara Wielgus, zgłoszona przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Siepraw - Członek

gm. Siepraw
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Dom Kultury i Biblioteka w Sieprawiu, ul. Jana Pawła II 30, 32-447 Siepraw:
1.    Janusz Adam Mucha, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Myślenice - Przewodniczący
2.    Joanna Magdalena Bujas, zgłoszona przez KW RUCH PRAWDZIWA EUROPA-EUROPA CHRISTI, zam. Siepraw - Zastępca Przewodniczącego
3.    Sebastian Bętkowski, zgłoszony przez KWW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI, zam. Siepraw - Członek
4.    Katarzyna Małgorzata Bujas, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Siepraw - Członek
5.    Weronika Magdalena Matoga, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Siepraw - Członek
6.    Alicja Dominika Siatka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Siepraw - Członek
7.    Jolanta Maria Śliwa, zgłoszona przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Myślenice - Członek
8.    Kinga Justyna Śliwa, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Myślenice - Członek
9.     Edyta Katarzyna Żądło, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Zakliczyn - Członek

gm. Siepraw
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Zespół Placówek Oświatowych w Zakliczynie, ul. Podgórska 123, 32-406 Zakliczyn:
1.    Łukasz Antoni Matys, zgłoszony przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Łyczanka - Przewodniczący
2.    Anna Maria Rogala, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Siepraw - Zastępca Przewodniczącego
3.    Magdalena Maria Braś, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Kraków - Członek
4.    Jakub Andrzej Hyla, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Zakliczyn - Członek
5.    Wojciech Andrzej Kęsek, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Myślenice - Członek
6.    Barbara Maria Mistarz, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Siepraw - Członek
7.    Zofia Janina Mistarz, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Łyczanka - Członek
8.    Klaudia Anna Płachta, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Siepraw - Członek
9.    Filip Józef Płoskonka, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Zakliczyn - Członek
10.    Agnieszka Marzena Ptasińska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Zakliczyn - Członek
11.    Klaudia Anna Ślusarczyk, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Zakliczyn - Członek

gm. Siepraw
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Szkoła Podstawowa w Czechówce, Czechówka ul. Szkolna 72, 32-406 Zakliczyn:
1.    Joanna Maria Rajca, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Zakliczyn - Przewodniczący
2.    Magdalena Maria Stochel, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Czechówka - Zastępca Przewodniczącego
3.    Przemysław Stanisław Baran, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Zakliczyn - Członek
4.    Monika Błachut, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Myślenice - Członek
5.    Joanna Maria Braś, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Czechówka - Członek
6.    Aleksandra Maria Kowalczyk, zgłoszona przez KWW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI, zam. Łyczanka - Członek
7.    Mateusz Stanisław Matys, zgłoszony przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Łyczanka - Członek
8.    Lilianna Zuzanna Suder, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Czechówka - Członek
9.    Marta Paulina Widlak, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Myślenice - CzłonekW dniu 26 maja 2019 roku lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7.00 do 21.00.

Natomiast Obwodowa Komisja Wyborcza:

 • Nr 1 w Sieprawiu rozpoczyna pracę od godziny 5.10
 • Nr 2 w Sieprawiu rozpoczyna pracę od godziny 5.10
 • Nr 3 w Sieprawiu rozpoczyna pracę od godziny 5.20
 • Nr 4 w Zakliczynie rozpoczyna pracę od godziny 5.40
 • Nr 5 w Czechówce rozpoczyna pracę od godziny 5.50.