W dniu 6 lutego 2024 roku w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Leszka Wierzby odbyła się L sesja Rady Gminy Siepraw.
Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:   

 • określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
 • przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023;
 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gminnej;
 • nadania imienia Szkole Podstawowej w Łyczance;
 • rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Siepraw w związku z niewłaściwym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na opiekę i utrzymanie bezdomnych zwierząt;
 • przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego;
 • wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Myślenickim porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Siepraw zadania publicznego Powiatu Myślenickiego związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1947K z drogą wewnętrzną przebiegającą po dz. 1572/39 w Sieprawiu
 • rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Siepraw na rok 2025 środków stanowiących fundusz sołecki;
 • poboru w drodze inkasa niektórych podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Kraków dotyczącym udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie do usług świadczonych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie;
 •  udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na organizowaniu przez Województwo przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych Wieliczka - Świątniki Górne - Myślenice oraz na linii Wieliczka - Borzęta - Myślenice;
 • wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Myślenickim umowy o udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie do realizacji programu profilaktyki sepsy – szczepień przeciw meningokokom typu B;
 • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2024;
 •  wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Myślenickim porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Siepraw zadania publicznego Powiatu Myślenickiego związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu dróg powiatowych Nr 1947K i Nr 1951K w Sieprawiu.