Wójt Gminy Siepraw ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Infrastruktury, Spraw Gospodarczych oraz Zamówień Publicznych

I.  Wymagania wobec kandydata:
1.  niezbędne:

1) spełnianie kryteriów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), w tym między innymi:
2) posiadać obywatelstwo polskie,

 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 • nie może być osobą skazaną za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

3) posiadanie wykształcenia wyższego technicznego, administracyjnego lub ekonomicznego
4) staż pracy – co najmniej 3-letni,
5) Prawo jazdy kat. B.
6) znajomość aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Statut Gminy Siepraw;
 • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siepraw.

2.    pożądane:
1) posiadanie wyższego wykształcenia technicznego w zakresie budownictwa;
2) posiadanie doświadczenia w pracy w tematyce objętej konkursem (prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne,  aplikowania i rozliczania projektów ze środków zewnętrznych - w tym UE, przygotowanie i prowadzenie procesu inwestycyjnego);
3) roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
4) posiadanie umiejętności biegłej obsługi programów MS Office (Excel, Word);
5) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawa.;
6) umiejętność obsługi platformy e-zamówień lub innej platformy zakupowej
7) umiejętność pracy w zespole, nawiązywania kontaktów i zrozumiałego wypowiadania się.
 
Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.


II.    Opis stanowiska i informacje dodatkowe związane z pracą:  
1.    Zakres czynności:

1)  W zakresie rozwoju infrastruktury Gminy prowadzenie spraw:
a) strategii Gminy i planów gospodarczych Gminy,
b) pozyskiwania środków pomocowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Unii Europejskiej, rządowych i jednostek samorządowych wyższego szczebla oraz innych środków zewnętrznych na realizacje zadań  inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, rozliczania otrzymanych środków, współpraca w tym względzie z jednostkami organizacyjnymi Gminy realizującymi programy dofinansowane ze środków pomocowych,
c) rozliczania dotacji otrzymanych przez Gminę na zadania pozainwestycyjne i inwestycje,
d) rozlicznie dotacji przyznanych na podstawie przepisów prawa  przez Gminę osobom prywatnym na zadania inwestycyjne i remontowe,  
2) W zakresie inwestycji remontów komunalnych oraz zamówień publicznych prowadzenie spraw:
a) planów w zakresie remontów i inwestycji komunalnych;
b) inwestycji i remontów ujętych w budżecie Gminy lub wieloletniej prognozie finansowej Gminy, w tym m.in. sprawy;

 • przygotowania projektu i kosztorysu inwestycyjnego,
 • wystąpienia o pozwolenie na budowę, pozwolenie wodnoprawnego,
 • zgłoszenia remontu inwestycji - zgodnie z prawem budowlanym  
 • wyłonienia wykonawcy inwestycji robót budowlanych, usług projektowych i innych związanych z realizacja inwestycji, zlecenie nadzoru inwestycyjnego, w tym prowadzenie procedury zamówień publicznych,
 • przygotowywanie zamówień poniżej kwot przetargowych zgodnie zobowiązującym regulaminem, w tym przygotowanie projektów umów dla realizowanych inwestycji
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej, w tym przygotowanie projektów umów dla realizowanych inwestycji
 • nadzoru i kontroli w terenie nad prawidłowym przebiegiem realizacji inwestycji
 • odbioru inwestycji i przekazanie jej użytkownikowi,
 • rozliczenia inwestycji w sposób umożliwiający wpis środka trwałego do ewidencji księgowej,

c) prowadzenia postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych na potrzeby Urzędu oraz na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy.
d) prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych i sprawozdawczości z tego zakresu.

2.    W zakresie wszystkich spraw objętych zakresem czynności prowadzenie spraw:
1) opracowania:

 • wniosków do programów gospodarczych Gminy;
 • projektu budżetu Gminy;
 • projektu planu finansowego dla zadań wykonywanych w ramach porozumień z innymi organami samorządu terytorialnego lub organami administracji rządowej,
 • projektów uchwał Rady Gminy i jej organów i realizacja podjętych uchwał,
 • projektów aktów normatywnych Wójta i Rady Gminy;

2) przestrzeganie przepisów prawa regulujących wydatkowanie środków publicznych w tym przepisów o zamówieniach publicznych (prowadzenie dokumentacji udzielonego zamówienia publicznego), wewnętrznych przepisów regulujących obieg dokumentacji finansowej.
3) współpraca z pozostałymi stanowiskami pracy w realizacji zadań Gminy;
4) współdziałanie z organami administracji państwowej i organami samorządu powiatu województwa i samorządu wiejskiego;
5) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
6) stwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów będących podstawą wypłaty środków finansowych w sprawach objętych zakresem czynności.
7) udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji sądowej, dla potrzeb organów rentowych i emerytalnych, obowiązkowych ubezpieczeń w zakresie określonym przez przepisy prawa,
8) sporządzania sprawozdań statystycznych oraz sprawozdań i informacji  na potrzeby  organów rządowych i samorządowych;
9) sporządzanie obowiązujących sprawozdań i na żądanie organów nadrzędnych informacji i wyjaśnień, analiz ułatwiających kontrolę realizacji zadań.
10) wyjaśnianie skarg i realizowanie wniosków;
11) udzielanie informacji publicznej;
12) ochrona informacji niejawnych oraz ochrona danych osobowych;
13) zachowanie tajemnicy służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym oraz ochrona danych osobowych pracowników i osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
14) sprawdzanie pod względem merytorycznym rachunków i umów;
15) udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji sądowej, dla potrzeb organów rentowych i emerytalnych, obowiązkowych ubezpieczeń w zakresie określonym przez przepisy prawa,
16) współdziałanie i wykonywanie zadań związanych z realizacją planów obrony cywilnej i wynikających z innych planów obronnych, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przeciwpowodziowej i planów zapobiegania innym kataklizmom, współdziałanie w likwidacji skutków kataklizmu;
17) przestrzeganie przepisów  w zakresie udzielania zamówienia publicznego;
18) opracowanie i uaktualnianie procedur załatwiania spraw dla potrzeb mieszkańców i wewnętrznych Urzędu.


3.    Wymagania związane z wykonywaniem pracy:

 • sumienne, terminowe, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań określonych w zakresie czynności;
 • znajomość i przestrzeganie przepisów prawa niezbędnych do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • samodzielne planowanie i organizowanie własnej pracy;
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikiem i współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami;
 • zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

4.    Dodatkowe informacje o pracy:
1) Bezpośrednie podporządkowanie – Kierownik Referatu,
2) Stosunek pracy oparty będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.
3) Określenie osoby podejmującej pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym określa art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
4) Zakres zadań pracownika może ulegać zmianie w związku z zmianą zakresu czynności stanowiska pracy oraz w przypadku zmiany liczby spraw załatwianych przez pracownika.
5) Wynagrodzenie zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych i przepisów wykonawczych do tej ustawy .
6) Czas pracy zgodnie z ww. ustawą i obowiązującym w Urzędzie regulaminem pracy.
7) Rozpoczęcie pracy – niezwłocznie.

Dodatkowe informacje o pracy:
1) praca biurowa, wewnątrz pomieszczenia,
2) konieczne są wyjazdy w teren.
3) praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.

III.   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tut. Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna, jednakże w miejscu pracy brak jest windy.

Dokumenty wymagane od kandydata:
1) list motywacyjny,
2) życiorys,
3) oryginał kwestionariusza osobowego, którego wzór zawiera załącznik do ogłoszenia.
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych,
7) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
8) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (jeżeli kandydat posiada),
9) kserokopie świadectw pracy oraz/lub  zaświadczenie z aktualnego zakładu pracy o zatrudnieniu,
10) posiadane referencje (jeżeli kandydat posiada)
11) w przypadku osoby niepełnosprawnej kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

Wszystkie dokumenty złożone przez kandydata winny być opatrzone klauzulą:

„Oświadczenie
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

Uwaga!
Dokumenty wymienione w punktach 1 do 6 muszą być własnoręcznie lub elektronicznie podpisane przez kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

IV.    Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Siepraw, na dzienniku podawczym w godzinach pracy Urzędu, w zamkniętych kopertach lub przesyłać pocztą na adres Urzędu Gminy Siepraw, Siepraw ul Kawęciny 30, kod pocztowy 32 - 447 z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Infrastruktury, Spraw Gospodarczych oraz Zamówień Publicznych” lub elektronicznie na adres ePUAP /5n2h26bgln/SkrytkaESPlub e-mail: gmina@siepraw.pl
 • Dokumenty należy składać w terminie do 31 sierpnia 2023 roku i liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu.

V.    Innych dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy Siepraw  Michał Baran – tel. 12 37 21 816.

Uwaga:
Ogłoszenie o konkursie oraz informacja o wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy Siepraw oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Siepraw. Zaproszenie na test i/lub rozmowę kwalifikacyjną zostanie przekazane telefonicznie.
Regulamin naboru jest załączony na stronie internetowej obok niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Wójt Gminy Siepraw
        Tadeusz Pitala


Siepraw, dnia 7 sierpnia   2023 roku