Postanowienie

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 293 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 979) stanowi się, co następuje:

§ 1. Zarządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 28 czerwca 2020 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Marszałek Sejmu: E. Witek


KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

W DNIU 28 CZERWCA 2020 R.


od dnia 3 czerwca 2020 r. 

 • przekazanie przez Państwową Komisję Wyborczą za pośrednictwem środków masowego przekazu informacji o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa

do dnia 5 czerwca 2020 r.

 • zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o uczestnictwie w wyborach przez komitety wyborcze, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą w związku z wyborami Prezydenta zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.;
 • podanie przez Państwową Komisję Wyborczą informacji o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na koniec kwartału poprzedzającego dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów;
 • dokonanie zmian w podziale na stałe obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych

od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r.

 • składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę 

do dnia 9 czerwca 2020 r. 

 • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych;
 • przedkładanie przez zainteresowanych właściwym komisarzom wyborczym propozycji zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzib znajdujących się w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

do dnia 10 czerwca 2020 r. 

 • zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zgłaszanie ponownie kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. oraz zawiadomiły one Państwową Komisję Wyborczą o zamiarze uczestnictwa w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.;
 • utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów;
 • składanie przez komisarzy wyborczych wniosków dotyczących zgłoszeń kandydatów na członków okręgowych komisji wyborczych

do dnia 12 czerwca 2020 r. 

 • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i o możliwości głosowania przez pełnomocnika;
 • zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich;
 • zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do dnia 13 czerwca 2020 r. 

 • zgłaszanie do właściwego konsula zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą

do dnia 15 czerwca 2020 r.

 • powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych;
 • powołanie przez Państwową Komisję Wyborczą okręgowych komisji wyborczych;
 • podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 16 czerwca 2020 r. 

 • zgłaszanie właściwemu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju;
 • sporządzenie spisów wyborców przez gminy;
 • zawiadomienie konsulów przez wyborców wpisanych do spisu wyborców w obwodach głosowania za granicą w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., którzy zmieniają miejsce pobytu przed dniem głosowania w dniu 28 czerwca 2020 r. lub zamierzają głosować korespondencyjnie, w celu dokonania przez konsula odpowiedniej zmiany w spisie lub skreślenia wyborcy ze spisu wyborców albo w celu odnotowania zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w spisie wyborców;
 • ustalenie przez kierujących redakcjami właściwych ogólnopolskich programów telewizyjnych, w tym TV Polonia, oraz radiowych, w drodze losowania, kolejności rozpowszechniania w każdym dniu audycji wyborczych

od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r. godziny 24.00

 • nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r.

 • przekazywanie przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia inny organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwemu urzędowi gminy informacji o wyborcach podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

do dnia 19 czerwca 2020 r. 

 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 21 czerwca 2020 r. 

 • możliwość wydania przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia uchwały, w której zarządza się wyłączne głosowanie korespondencyjne na terenie co najmniej gminy lub jej części, jeśli na tym terenie nastąpiło nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej

do dnia 22 czerwca 2020 r. 

 • odbieranie pakietów wyborczych osobiście przez wyborców we właściwych urzędach konsularnych, jeśli zadeklarowali to w zgłoszeniu zamiaru głosowania, jeśli w danym państwie istnieją warunki umożliwiające osobisty odbiór pakietu wyborczego;
 • wysłanie przez konsulów pakietów wyborczych do wyborców wpisanych do spisów wyborców, którzy wyrazili zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą

do dnia 23 czerwca 2020 r. 

 • składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;
 • zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
 • przekazanie do urzędu gminy wykazu osób, które w dniu wyborów będą przebywały w zakładzie karnym lub areszcie śledczym lub w domu studenckim, zespole tych domów, w których utworzono odrębne obwody głosowania przez osoby kierujące tymi jednostkami;
 • doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju

do dnia 25 czerwca 2020 r. 

 • zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;
 • zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

do dnia 26 czerwca 2020 r. 

 • zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów;
 • składanie przez wyborców niepełnosprawnych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania;
 • wrzucenie przez wyborców głosujących korespondencyjnie w kraju kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych znajdujących się na terenie gminy, w których zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy;
 • dostarczenie osobiście przez wyborców lub za pośrednictwem innej osoby koperty zwrotnej do właściwego urzędu gminy w przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju albo właściwego konsula w przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą;
 • doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, wyborcom podlegającym w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosili w okresie od 12 dnia przed dniem wyborów

w dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 24.00

 • zakończenie kampanii wyborczej

do dnia 27 czerwca 2020 r. 

 • przekazywanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych

w dniu 28 czerwca 2020 r. godz. 7.00–21.00

 • głosowanie;
 • dostarczenie kopert zwrotnych przez operatora wyznaczonego oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych, a przypadku głosowania za granicą przekazanie przez konsulów właściwym obwodowym komisjom wyborczym kopert zwrotnych, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania;
 • dostarczenie przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób kopert zwrotnych do właściwych obwodowych komisji wyborczych


Urzędnik Wyborczy będzie pełnił dyżur w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach:

 • 10.06.2020 (środa) od godziny 12:30 do 15:30,
 • 12.06.2020 (piątek) od godziny 7:30 do 14:00.

Na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, co następuje:

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.

I. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.
W przypadku głosowania za granicą zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę właściwemu konsulowi najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r.
Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.
W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub konsulowi (w przypadku głosownia za granicą) zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r. W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Powinno ono zawierać:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) imię ojca;
3) datę urodzenia;
4) numer ewidencyjny PESEL wyborcy;
5) wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;
6) wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).
Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie spełniało wymogów określonych w pkt 1-5 urzędnik wyborczy za pośrednictwem obsługującego go urzędu gminy wezwie wyborcę do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Wyborca, który nie podlega w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zamiast wskazania adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, do zgłoszenia może dołączyć deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy.
W zgłoszeniu niepełnosprawny wyborca głosujący w kraju może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

W przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) imię ojca;
3) datę urodzenia;
4) numer ewidencyjny PESEL wyborcy;
5) adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą;
6) adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce wpisania wyborcy w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą);
7) numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego);
8) adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego u konsula;
9) wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie spełniało wymogów określonych w pkt 1-8 konsul wezwie wyborcę do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej.
Zgłoszenia złożone po terminie, niespełniające wymogów lub nieuzupełnione w terminie, a także złożone przez wyborców, którzy wystąpili z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania lub otrzymali zaświadczenie o prawie do głosowania, zostaną pozostawione się bez rozpoznania.
Pomocnicze wzory zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju i za granicą stanowią załączniki do informacji.

II. Doręczenie pakietu wyborczego
Wyborca głosujący w kraju nie później niż do dnia 23 czerwca 2020 r. otrzyma pakiet wyborczy.
Natomiast wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosił w okresie od 17 czerwca 2020 r., otrzyma pakiet wyborczy nie później niż do dnia 26 czerwca 2020 r.
Urząd gminy prześle pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Doręczenie pakietu wyborczego jest dokonywane przez zespół złożony z co najmniej dwóch pracowników Poczty Polskiej, bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy. Po doręczeniu pakietu do skrzynki za pakiet odpowiada użytkownik skrzynki.
W przypadku braku oddawczej skrzynki pocztowej albo w przypadku, gdy oddawcza skrzynka pocztowa uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, zespół wystawi zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu wyborczego we właściwej dla danego adresu placówce pocztowej. Zawiadomienie pozostawione zostanie w drzwiach mieszkania wyborcy. Będzie ono zawierało informację o adresie właściwej placówki pocztowej oraz informację od kiedy i w jakich godzinach można odebrać pakiet wyborczy. Wyborca może odebrać pakiet wyborczy w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od dnia pozostawienia zawiadomienia.
Pakiet wyborczy może być również doręczony do wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.
Wyborca może także osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.
Wyborcy podlegającemu obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji
w warunkach domowych pakiet wyborczy zostanie doręczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

III. Skład pakietu wyborczego
W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą:
1) koperta zwrotna;
2) karta do głosowania;
3) koperta na kartę do głosowania;
4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;
5) instrukcja głosowania korespondencyjnego.
Do pakietu wyborczego dołączona będzie także nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca niepełnosprawny zażądał jej przesłania.


IV. Postępowanie wyborcy głosującego korespondencyjnie
Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania.
Po oddaniu głosu, kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania
spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone muszą być dane wyborcy:
1) imię i nazwisko;
2) numer ewidencyjny PESEL;
3) własnoręczny podpis.

Wyborca musi upewnić się, że wszystkie wskazane wyżej dane umieszczone zostały na formularzu oświadczenia.
Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej).
Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, niewypełnienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

W przypadku głosowania w kraju kopertę zwrotną zawierającą:
1) zaklejoną kopertę z kartą do głosowania;
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu należy zakleić i najpóźniej dnia 26 czerwca 2020 r.:
1) wrzucić do znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, nadawczej skrzynki pocztowej
Poczty Polskiej,
2) osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).

Wyborca może w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

W przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą właściwy konsul, nie później niż do dnia 22 czerwca 2020 r., wysyła pakiet wyborczy (do wyborcy wpisanego do spisu wyborców, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą), na wskazany przez wyborcę adres przesyłką nierejestrowaną albo w inny sposób, jeżeli operator wykonujący usługi pocztowe lub przewozowe w państwie przyjmującym nie daje rękojmi należytego wykonania usługi przesyłki nierejestrowanej. Wyborca może także osobiście odebrać pakiet wyborczy w konsulacie, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego. Jeżeli w danym państwie nie istnieją warunki umożliwiające osobisty odbiór pakietu wyborczego, bądź są one w znacznym stopniu ograniczone, konsul upowszechnia tę informację w sposób umożliwiający zapoznanie się przez wszystkich wyborców w okręgu konsularnym.

W przypadku głosowania za granicą kopertę zwrotną zawierającą:
1) zaklejoną kopertę z kartą do głosowania;
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu
przesyła, na własny koszt, do właściwego konsula. Konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania. Wyborca może najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego konsula. Wyborca może również w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej. Jeżeli w danym państwie nie istnieją warunki umożliwiające osobiste dostarczenie koperty zwrotnej do właściwej obwodowej komisji wyborczej bądź taka możliwość jest w znacznym stopniu ograniczona, konsul upowszechnia tę informację w sposób umożliwiający zapoznanie się przez wszystkich wyborców w okręgu konsularnym.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy:
1) umieszczeni w spisach wyborców w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich oraz zespołach domów studenckich, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu;
2) umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich;
3) niepełnosprawni, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania;
4) którzy otrzymali zaświadczenie o prawie do głosowania w wybranym przez siebie obwodzie.
Głosowania korespondencyjnego nie przeprowadza się także we wskazanych przez Ministra Spraw Zagranicznych obwodach głosowania w państwach, w których ze względu na sytuację epidemiczną nie będzie możliwości prowadzenia głosowania w takiej formie. Informacja w tym zakresie będzie dostępna na stronie internetowej właściwego konsula.

„W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu:
1) komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy (w przypadku głosowania w kraju) najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r.
2) konsulowi (w przypadku głosownia za granicą), najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r.

W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych w kraju, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.”


Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Sylwester MarciniakPrawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oprócz pełnomocników komitetów wyborczych mają również wyborcy, mogący samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury.

Komisarz wyborczy może powołać wyborcę, który samodzielnie zgłosił swoją kandydaturę, w skład obwodowej komisji wyborczej w przypadku uzupełnienia jej składu. Zgłoszenia przyjmowane przez urzędników wyborczych gminy, za pośrednictwem urzędu gminy właściwego dla danej komisji.

Kandydat na członka komisji musi spełnić następujące warunki: 

1) jest obywatelem polskim; 

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; 

3) stale zamieszkuje na obszarze województwa małopolskiego i jest wpisany do stałego rejestru wyborców jednej z gmin w tym województwie, 

4) nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 

5) nie jest pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 

6) nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Członkiem komisji nie może być: 

1) kandydat w wyborach; 

2) komisarz wyborczy; 

3) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; 

4) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego; 

5) urzędnik wyborczy; 

6) mąż zaufania; 

7) obserwator społeczny; 

8) osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: 

a) małżonkiem, 

b) wstępnym, 

c) zstępnym, 

d) rodzeństwem,

e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego, 

f) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia – jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;

9) pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Termin dokonywania zgłoszeń upływa w dniu 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin (miast), na terenie których gmin znajdują się właściwe komisje obwodowe.

Zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała Państwowej Komisji Wyborczej Nr 11/2019 (M.P 267) i nr 79/2019.

Zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane samodzielnie przez wyborców, w trybie art. 182 § 8c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.
Przypomina się, że komitety wyborcze, których zawiadomienia zostały przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., mogą dokonywać nowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na podstawie upoważnień pełnomocników wyborczych wydanych w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.

Zwracamy szczególną uwagę na brzmienie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, który stanowi, iż w skład obwodowej komisji utworzonej w zakładzie leczniczym lub domu opieki społecznej komisarze wyborczy powołają osoby spośród pracowników danej jednostki, wskazane przez kierownika tej jednostki.

Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji. Zgłoszenia te przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. Zgłoszenie swojej kandydatury nie powoduje automatycznego powołania przez komisarza wyborczego w skład danej komisji. Kandydaci mogą zostać wybrani jedynie w przypadku zgłoszenia przez pełnomocników wyborczych kandydatów w liczbie mniejszej niż ustawowy skład komisji. Jeżeli liczba osób, które zgłosiły samodzielnie swoje kandydatury kandydatów jest większa niż liczba miejsc w komisji, które pozostały do obsadzenia, wówczas urzędnik wyborczy przeprowadza spośród nich losowanie.

Komisarze wyborczy będą powoływać komisje wyborcze w maksymalnym ustawowym składzie o ile liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu komisji będzie wystarczająca.

Zmian i uzupełnień składu komisji w zakresie kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych dokonuje się w trybie określonym dla powoływania w skład komisji. Natomiast w przypadku rezygnacji lub odwołania członków komisji wyborczych, którzy samodzielnie zgłosili swoją kandydaturę komisarz wyborczy może dokonać uzupełnień składu komisji spośród innych osób które samodzielnie zgłosiły swoją kandydaturę. Wyłonienie osoby spośród tych, które samodzielnie zgłosiły swoje kandydatury, nastąpi poprzez losowanie.

Jeżeli liczba osób, które samodzielnie zgłosiły się jest większa niż liczba osób brakujących do ustawowego składu komisji, urzędnik wyborczy lub pracownik gminy upoważniony przez komisarza wyborczego bezpośrednio po dokonaniu czynności losowania składów komisji spośród osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych wyłania pozostałych członków komisji spośród osób, które samodzielnie zgłosiły swoją kandydaturę poprzez ich losowanie.

W przypadku stwierdzenia, że skład obwodowej komisji wyborczej pomimo wezwania do uzupełnień i uwzględnienia wszystkich kandydatów, którzy samodzielnie się zgłosili, jest mniejszy niż wynikający z ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. skład minimalny, w celu uzupełnienia składu komisji należy w pierwszej kolejności zwrócić się z zapytaniem do osób, które samodzielnie zgłosiły swoje kandydatury do innej komisji, a ich zgłoszenia nie zostały w poprzedniej uwzględnione, czy są zainteresowane uczestnictwem w tej komisji.

Osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego danego komitetu do zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych nie może udzielać dalszych pełnomocnictw nawet w sytuacji, gdy takie uprawnienie posiada w swoim upoważnieniu.

Komisarz Wyborczy w Krakowie I Dagmara Daniec-Cisło 

Komisarz Wyborczy w Krakowie II Wojciech Makieła 

Komisarz Wyborczy w Krakowie III Bartłomiej Migda

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 zm. z 2018 r. poz. 130, z 2019 r. poz. 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się pracownika Urzędu Gminy Siepraw p. Ilonę Baran - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, wpisanych do rejestru wyborców Gminy Siepraw w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

2. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 upoważnia do:

1) przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;

2) sprawdzanie, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, czy wniosek, o którym mowa w pkt. 1 nie posiada wad i czy został złożony w terminie;

3) występowania do wyborcy z wezwaniem usunięcia wad we wniosku, o których mowa w pkt. 2; 

4) sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania;

5) przyjmowania oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa; 

6) prowadzenia wykazu sporządzonych pełnomocnictw, o których mowa w pkt. 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Wójt Gminy Siepraw podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Siepraw najpóźniej do dnia
19 czerwca 2020 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.


Wójt Gminy Siepraw

/-/ Tadeusz PITALA

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5  stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504

oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Siepraw obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje, co następuje:
 

§ 1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do

dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw do niżej wymienionych komisji wyborczych: 

- Nr 1, w liczbie 1, 

- Nr 2, w liczbie 2, 

- Nr 3, w liczbie 1, 

- Nr 4, w liczbie 5. 

§ 2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie,  o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. do godz. 13.00  w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw. 

§ 3. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 
Komisarz Wyborczy w Krakowie III
 
Bartłomiej Migda

Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

1)    BIEDROŃ Robert, lat 44, wykształcenie wyższe politologiczne, poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Warszawie, członek Wiosny Roberta Biedronia;

2)    BOSAK Krzysztof, lat 38, wykształcenie średnie, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, członek Konfederacji Wolność i Niepodległość;

3)    DUDA Andrzej Sebastian, lat 48, wykształcenie wyższe prawnicze, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, nie należy do partii politycznej;

4)    HOŁOWNIA Szymon Franciszek, lat 43, wykształcenie średnie, wykonujący zawód publicysty, miejsce pracy: własna działalność gospodarcza, zamieszkały w Otwocku, nie należy do partii politycznej;

5)    JAKUBIAK Marek, lat 61, wykształcenie średnie, wykonujący zawód menadżera, miejsce pracy: Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, członek Federacji dla Rzeczypospolitej;

6)    KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin, lat 38, wykształcenie wyższe medyczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego;

7)    PIOTROWSKI Mirosław Mariusz, lat 54, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód nauczyciela akademickiego, miejsce pracy: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, zamieszkały w Lublinie, członek Ruchu Prawdziwej Europy - Europa Christi;

8)    TANAJNO Paweł Jan, lat 44, wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, wykonujący zawód przedsiębiorcy, miejsce pracy: IAM4U.pl Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej;

9)    TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz, lat 48, wykształcenie wyższe politologiczne, wykonujący zawód pracownika samorządowego, miejsce pracy: Urząd m.st. Warszawy, zamieszkały w Warszawie, członek Platformy Obywatelskiej RP;

10)    WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz, lat 66, wykształcenie wyższe, wykonujący zawód zarządcy, miejsce pracy: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Hipolita Cegielskiego, zamieszkały w Poznaniu, członek Unii Pracy;

11)    ŻÓŁTEK Stanisław Józef, lat 64, wykształcenie średnie, miejsce pracy: własna działalność, zamieszkały w Krakowie, członek Kongresu Nowej Prawicy oraz Polexitu.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Sylwester Marciniak

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 czerwca2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Komisarz Wyborczy w Krakowie III postanawia, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu chrzanowskiego, powiatu myślenickiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu wadowickiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 383 do postanowienia.

§ 2. Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Krakowie III oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Krakowie III

Bartłomiej Migda


Załącznik nr 147 gm. Siepraw

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Hala Sportowa w Sieprawiu, ul. Ks. J. Przytockiego 10, 32-447 Siepraw:


1.    Edyta Jadwiga Bidzińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DARIUSZA PLACZYŃSKIEGO, zam. Siepraw
2.    Mariusz Kraus, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI, zam. Borzęta
3.    Magdalena Kwinta, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Łyczanka
4.    Klaudia Franciszka Ochel, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA (uzupełnienie składu), zam. Włosań
5.    Alicja Dominika Siatka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Siepraw
6.    Ewelina Aniela Wojtycza, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Siepraw
7.    Urszula Wojtycza, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Siepraw
8.    Danuta Maria Żak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA, zam. Myślenice
9.    Izabela Żak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Myślenice


Załącznik nr 148 gm. Siepraw

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Hala Sportowa w Sieprawiu, ul. Ks. J. Przytockiego 10, 32-447 Siepraw:

1.    Magdalena Maria Braś, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA (uzupełnienie składu), zam. Czechówka
2.    Patrycja Chudaszek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DARIUSZA PLACZYŃSKIEGO, zam. Siepraw
3.    Ewelina Zofia Czernecka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Siepraw
4.    Mateusz Stanisław Jasek, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI, zam. Wiśniowa
5.    Małgorzata Kurowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Siepraw
6.    Weronika Anna Musielak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA, zam. Zakliczyn
7.    Magdalena Anna Nowak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MARKA JAKUBIAKA, zam. Łyczanka
8.    Stanisław Marek Siatka, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Siepraw
9.    Konrad Szymon Sołtys, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Siepraw
10.    Karolina Małgorzata Strączyńska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Siepraw
11.    Monika Barbara Wielgus, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Siepraw


Załącznik nr 149 gm. Siepraw

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Dom Kultury i Biblioteka w Sieprawiu, ul. Jana Pawła II 30, 32-447 Siepraw:

1.    Leszek Franciszek Batko, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MARKA JAKUBIAKA, zam. Ochojno
2.    Anna Aleksandra Czerwień, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Siepraw
3.    Kamila Głowacka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Siepraw
4.    Renata Kania, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Borzęta
5.    Bartłomiej Kubik, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA (uzupełnienie składu), zam. Pawlikowice
6.    Katarzyna Anna Leśniak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI, zam. Borzęta
7.    Natalia Julia Postrzech, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Siepraw
8.    Edyta Katarzyna Żądło, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Zakliczyn
9.    Martyna Katarzyna Żądło, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DARIUSZA PLACZYŃSKIEGO, zam. Borzęta


Załącznik nr 150 gm. Siepraw

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Zespół Placówek Oświatowych w Zakliczynie, ul. Podgórska 123, 32-406 Zakliczyn:

1.  Grzegorz Piotr Ciślik, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI, zam. Wierzbanowa
2.    Aleksandra Anna Hachlica, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Zakliczyn
3.    Jakub Andrzej Hyla, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Zakliczyn
4.    Justyna Kania, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Kraków
5.    Andrzej Paweł Kołodziejczyk, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Myślenice
6.    Elżbieta Beata Kołodziejczyk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DARIUSZA PLACZYŃSKIEGO, zam. Myślenice
7.    Tomasz Janusz Kusina, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA (uzupełnienie składu), zam. Myślenice
8.    Łukasz Antoni Matys, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Łyczanka
9.    Filip Józef Płoskonka, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Zakliczyn
10.    Joanna Magdalena Strzebak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DARIUSZA PLACZYŃSKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Siepraw
11.    Justyna Maria Ślusarczyk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Zakliczyn

Załącznik nr 151 gm. Siepraw

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Szkoła Podstawowa w Czechówce, Czechówka ul. Szkolna 72, 32-406 Zakliczyn:

1.    Joanna Maria Braś, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Czechówka
2.    Paweł Sławomir Ciślik, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI, zam. Wierzbanowa
3.    Krystian Stanisław Koloch, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Zakliczyn
4.    Aleksandra Maria Kowalczyk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MARKA JAKUBIAKA, zam. Łyczanka
5.    Urszula Matoga, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Siepraw
6.    Mateusz Stanisław Matys, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Łyczanka
7.    Zuzanna Zofia Musielak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA, zam. Zakliczyn
8.    Witold Władysław Ptak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Zakliczyn
9.    Magdalena Maria Stochel, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DARIUSZA PLACZYŃSKIEGO, zam. Czechówka

W dniu 28 czerwca 2020 roku lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7.00 do 21.00.

Natomiast Obwodowa Komisja Wyborcza:

 • Nr 1 w Sieprawiu rozpoczyna pracę od godziny 5.10;
 • Nr 2 w Sieprawiu rozpoczyna pracę od godziny 5.10;
 • Nr 3 w Sieprawiu rozpoczyna pracę od godziny 5.15;
 • Nr 4 w Zakliczynie rozpoczyna pracę od godziny 5.40;
 • Nr 5 w Czechówce rozpoczyna pracę od godziny 5.50.

Urząd Gminy Siepraw informuje o możliwości dowozu osób niepełnosprawnych, chcących wziąć udział w wyborach do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca br.

Osoby zamierzające skorzystać z takiej formy pomocy, proszone są o kierowanie zgłoszeń do sekretariatu Urzędu Gminy Siepraw pod numerem telefonu 12 37 21 811 w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu 12 lipca br. od godziny 7.00 pod numerem telefonu 12 37 21 818.

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. kandydują:1.    DUDA Andrzej Sebastian
2.    TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz


Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Sylwester Marciniak

W dniu 12  lipca 2020 roku lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7.00 do 21.00.


Natomiast Obwodowa Komisja Wyborcza:

    Nr 1 w Sieprawiu rozpoczyna pracę od godziny 5.10;
    Nr 2 w Sieprawiu rozpoczyna pracę od godziny 5.10;
    Nr 3 w Sieprawiu rozpoczyna pracę od godziny 5.15;
    Nr 4 w Zakliczynie rozpoczyna pracę od godziny 5.40;
    Nr 5 w Czechówce rozpoczyna pracę od godziny 5.50.