Aktualne informacje na temat wyborów do Sejmu RP i Senatu RP ogłoszonych na dzień 13 października 2019 rok.


Krajowe Biuro Wyborcze informuje, że została uruchomiona  strona https://wybory.gov.pl


Postanowienie  

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 194 § 1 w związku

z art. 257 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) stanowi się, co następuje:


§ 1. Zarządzam wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 13 października 2019 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


UCHWAŁA NR 79/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 5 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego


Na podstawie art. 182 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 267), załącznik otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
UCHWAŁA NR 11/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
Na podstawie art. 182 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:
1) sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także wzór zgłoszenia;
2) zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych, a także dokonywania zmian w ich składach;
3) tryb przeprowadzania losowania członków obwodowych komisji wyborczych
– w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Kodeksie wyborczym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy;
2) komisji – należy przez to rozumieć obwodową komisję wyborczą, o której mowa w art. 181a § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego;
3) obwodzie odrębnym – należy przez to rozumieć obwód głosowania utworzony w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym, areszcie śledczym i w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu oraz domu studenckim lub zespołach domów studenckich;
4) pełnomocniku wyborczym – należy przez to rozumieć pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego lub osobę upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego tego komitetu wyborczego;
5) wójcie – należy przez to rozumieć także burmistrza i prezydenta miasta;
6) urzędzie gminy – należy przez to rozumieć także urząd dzielnicy m. st. Warszawy;
7) urzędniku wyborczym – należy przez to rozumieć urzędnika wyborczego, o którym mowa w art. 191a § 1 Kodeksu wyborczego, powołanego dla obszaru gminy, w której zgłaszany jest kandydat na członka komisji.

§ 3. 1. Organami właściwymi do powołania komisji są komisarze wyborczy, zgodnie z właściwością terytorialną określoną w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 246).
2. Czynności związane z powoływaniem komisji wykonują komisarze wyborczy, urzędnicy wyborczy oraz urzędy gmin, działające w ramach obsługi urzędnika wyborczego.
3. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. W m.st. Warszawie zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędów dzielnic m.st. Warszawy, właściwych dla siedziby danej komisji.

§ 4. 1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:
1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
2) nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.
4. Kandydatem do składu komisji nie może być:
1) kandydat w wyborach;
2) komisarz wyborczy;
3) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
4) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
5) urzędnik wyborczy;
6) mąż zaufania;
7) obserwator społeczny;
8) osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
a) małżonkiem,
b) wstępnym,
c) zstępnym,
d) rodzeństwem,
e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
f) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia
– jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;
9) pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.


§ 5. 1. Prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy:
1) komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;
2) koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;
3) reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych wyborach.
2. Pełnomocnik wyborczy może zgłaszać kandydatów na członków komisji we wszystkich obwodach głosowania.

§ 6. 1. Pełnomocnik wyborczy dokonuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji na druku stanowiącym załącznik do uchwały.
2. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, w godzinach pracy urzędu gminy.
3. Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do urzędu gminy, potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę je przyjmującą.
4. Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów na członków komisji jest niedopuszczalne.
5. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji zawiera w szczególności:
1) numer obwodu głosowania i nazwę miejscowości, w której znajduje się siedziba komisji;
2) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer ewidencyjny PESEL osoby dokonującej zgłoszenia (w odniesieniu do obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi – numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość);
3) nazwę komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia;
4) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania (zgodny z adresem ujęcia w rejestrze wyborców) oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata na członka komisji (w odniesieniu do obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi – numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość);
5) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji, posiada prawo wybierania potwierdzone wpisem do właściwego rejestru wyborców i spełnia pozostałe wymogi określone w Kodeksie wyborczym.
6. Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik wyborczy, zaś kandydat na członka komisji podpisuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 5. Za prawidłowe uznaje się również zgłoszenie, do którego załączono odrębne oświadczenie, zawierające informacje określone w ust. 5 pkt 1 i 5.
7. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, kopię uwierzytelnia pełnomocnik wyborczy, a w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście – osoba przyjmująca zgłoszenie, po okazaniu oryginału upoważnienia.

§ 7. 1. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może dotyczyć więcej niż jednej komisji w danej gminie.
2. Do jednej komisji pełnomocnik wyborczy może zgłosić więcej niż jednego kandydata ze wskazaniem ich kolejności. W takim przypadku w pierwszej kolejności
rozpatrywane będzie zgłoszenie pierwszego kandydata do danej komisji wskazanego w zgłoszeniu, a w przypadku gdy dany kandydat nie spełnia kryteriów ustawowych, rozpatrywane będą kolejne kandydatury według liczby porządkowej.
3. Ta sama osoba może być zgłoszona tylko do jednej komisji.
4. W razie zgłoszenia tego samego kandydata:
1) w więcej niż jednej gminie – rozpatrywane jest tylko zgłoszenie, które wpłynęło i zostało jako pierwsze wprowadzone do systemu informatycznego, o którym mowa w § 10;
2) do więcej niż jednej komisji w danej gminie – rozpatrywane jest tylko zgłoszenie kandydata do komisji o najniższym numerze spośród obwodów, do których kandydat został zgłoszony do danej komisji;
5. Przed upływem terminu zgłaszania kandydatów pełnomocnik wyborczy może pisemnie wycofać zgłoszonego kandydata na członka komisji lub pisemnie wycofać zgłoszonego kandydata na członka komisji i zgłosić nowego kandydata.

§ 8. Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. Przepis § 3 ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§ 9. Urząd gminy dokonuje sprawdzenia prawidłowości zgłoszenia kandydatów na członków komisji i za pośrednictwem urzędnika wyborczego informuje komisarza wyborczego o przyczynach nieuwzględnienia zgłoszenia kandydata.

§ 10. Urząd gminy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia wprowadza dane zgłoszonych kandydatów do systemu informatycznego Wsparcie Organów Wyborczych (WOW) i, w miarę wpływu zgłoszeń, sporządza, odrębnie dla każdego obwodu głosowania, wykaz zgłoszonych kandydatów na członków komisji. Wykaz zawiera nazwę komisji, numer obwodu i adres siedziby oraz dane prawidłowo zgłoszonych kandydatów na członków komisji, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt 4. Po wprowadzeniu danych do wykazu, dokumenty zgłoszeniowe przekazuje się urzędnikowi wyborczemu.

§ 11. 1. Komisarz wyborczy powołuje każdą komisję w ustawowym składzie liczbowym, z zastrzeżeniem § 12, z tym, że:
1) w liczbie nie mniejszej niż 2/3 ustawowego składu liczbowego komisji, po jednym przedstawicielu zgłoszonym przez pełnomocników komitetów wyborczych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) po jednym przedstawicielu zgłoszonym przez pełnomocników wyborczych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, w liczbie stanowiącej różnicę między ustawowym składem liczbowym a liczbą członków powołanych w trybie, o którym mowa pkt 1.
2. Jeżeli liczba komitetów wyborczych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 jest mniejsza niż 2/3 ustawowego składu liczbowego, prawo wskazania dodatkowej osoby mają pełnomocnicy komitetów wyborczych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3.

§ 12. W skład komisji w obwodach odrębnych komisarz wyborczy powołuje 5 osób, po jednym kandydacie spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wszystkich komitetów wyborczych. Przepis § 13 stosuje się odpowiednio.

§ 13. Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu komisji jest równa ustawowemu składowi liczbowemu, komisja powoływana jest w składzie odpowiadającym liczbie zgłoszonych kandydatów.

§ 14. 1. Jeżeli liczba członków komisji powołanych na podstawie art. 182 § 2 Kodeksu wyborczego miałaby być mniejsza niż ustawowy skład – pozostałych kandydatów do składu komisji wyłania się w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez wszystkich pełnomocników wyborczych. W celu uzupełnienia składu komisji pełnomocnicy wyborczy mogą zgłosić do losowania tyle osób, ile brakuje do ustawowego składu liczbowego komisji.
2. Jeżeli liczba członków komisji powołanych na podstawie art. 182 § 2 Kodeksu wyborczego miałaby być większa niż ustawowy skład liczbowy komisji – kandydatów do składu komisji, w liczbie stanowiącej różnicę między ustawowym składem liczbowym a liczbą osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, wyłania się w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3.
3. Losowanie przeprowadza, w imieniu komisarza wyborczego, urzędnik wyborczy lub pracownik urzędu gminy.
4. Informację o:
1) możliwości dokonania zgłoszenia kandydata do losowania, o którym mowa w ust. 1, oraz terminie tego zgłoszenia,
2) miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania
– urząd gminy przekazuje pełnomocnikom wyborczym i komisarzowi wyborczemu oraz podaje do publicznej wiadomości, co najmniej na 2 dni przed upływem terminu zgłoszenia kandydata do losowania, wywieszając stosowne zawiadomienie w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym, oraz umieszczając je w Biuletynie
Informacji Publicznej urzędu gminy. Informację tę komisarz wyborczy umieszcza na stronie internetowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
5. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
6. Losowania członków komisji spośród kandydatów zgłoszonych do danej komisji dokonuje się odrębnie dla każdej komisji.
7. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych, nieprzezroczystych kopert lub innych pojemników, zwanych dalej „kopertami”, wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje się:
1) tyle kopert, ilu członków komisji brakuje do ustawowego składu liczbowego komisji – w przypadku losowania, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1 Kodeksu wyborczego;
2) tyle kopert, ile stanowi różnicę między ustawowym składem liczbowym komisji a liczbą członków komisji powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, o czym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego.
8. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami.
9. W czynnościach losowania mogą uczestniczyć inne osoby, pod nadzorem osoby przeprowadzającej losowanie.
10. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, w którym wymienia się datę i godzinę losowania, imię i nazwisko osoby przeprowadzającej losowanie oraz, odrębnie dla każdej komisji, jej nazwę, numer i adres siedziby, liczbę kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie, a także imiona i nazwiska osób wylosowanych do składu komisji. Protokół podpisuje osoba przeprowadzająca losowanie.

§ 15. Przepisy dotyczące przeprowadzania losowania stosuje się odpowiednio do komisji w obwodach odrębnych. W takim przypadku losowanie przeprowadza się spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych wszystkich komitetów wyborczych.

§ 16. 1. W przypadku niedokonania w terminie zgłoszenia kandydatów w celu uzupełnienia składu komisji, w sytuacji, o której mowa w § 14 ust. 1, w liczbie powodującej konieczność przeprowadzenia losowania, komisję powołuje się w składzie nie mniejszym niż 5 osób.
2. Jeżeli pomimo upływu terminu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, liczba zgłoszonych kandydatów, jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy komisji komisarz wyborczy może uzupełnić jej skład, a jeżeli jest mniejsza niż 5 – uzupełnia jej skład.
3. Komisarz wyborczy dokonuje uzupełnienia składu po uzyskaniu zgody osoby, która ma uzupełnić skład komisji. Przepis § 10 stosuje się odpowiednio.
4. Uzupełnienia składu komisji dokonuje się spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców jednej z gmin na obszarze województwa, w którym powoływana jest komisja.
5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do uzupełniania składu komisji powoływanych w obwodach odrębnych, z tym, że uzupełnienia dokonuje się do składu 5 osób.

§ 17. 1. Składy komisji niezwłocznie podaje się do publicznej wiadomości, przez wywieszenie w urzędzie gminy oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy postanowienia właściwego komisarza wyborczego o powołaniu komisji. Postanowienie to umieszcza się również na stronie internetowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
2. Do publicznej wiadomości podaje się nazwę komisji, numer, adres siedziby oraz imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania (miejscowość) osób powołanych w jej skład, a także wskazanie komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata.

§ 18. W przypadku stwierdzenia, że osoba powołana w skład komisji nie spełnia warunków określonych w Kodeksie wyborczym, urząd gminy niezwłocznie zawiadamia o tym właściwego komisarza wyborczego.

§ 19. 1. Zmiany w składach komisji dokonywane są w przypadku:
1) zrzeczenia się członkostwa w komisji;
2) podpisania zgody na kandydowanie w wyborach bądź objęcia funkcji komisarza wyborczego, pełnomocnika wyborczego, pełnomocnika finansowego, urzędnika wyborczego lub męża zaufania albo obserwatora społecznego;
3) wyrażenia zgody na kandydowanie w wyborach przez osobę będącą w stosunku do członka komisji małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem wstępnego, zstępnego lub przysposobionego albo pozostającą z nim w stosunku przysposobienia – jeżeli osoba ta kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;
4) utraty prawa wybierania;
5) niezamieszkiwania stale na obszarze województwa, w którym została powołana komisja;
6) nieuczestniczenia w pracach komisji bez usprawiedliwienia lub podejmowania działań sprzecznych z prawem;
7) niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji;
8) śmierci członka komisji.
2. Osoba wchodząca w skład komisji powinna powiadomić niezwłocznie przewodniczącego komisji o wystąpieniu przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 1-5.
3. Przewodniczący komisji jest obowiązany za pośrednictwem urzędnika wyborczego, powiadomić niezwłocznie komisarza wyborczego, który powołał daną komisję, o wystąpieniu przyczyny uzasadniającej dokonanie zmiany w składzie komisji.
4. Stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w komisji dokonuje komisarz wyborczy, który powołał daną komisję, informując o tym pełnomocnika wyborczego, który zgłosił jego kandydaturę.
5. Jeżeli liczba członków komisji jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy komisji, komisarz wyborczy może uzupełnić jej skład, a jeżeli jest mniejsza niż 5 członków – uzupełnia jej skład.
6. Jeżeli wygasło członkostwo w komisji członka zgłoszonego przez komitet wyborczy, komisarz wyborczy zawiadamia pełnomocnika wyborczego tego komitetu wyborczego o możliwości zgłoszenia nowego kandydata, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, z zastrzeżeniem ust. 7. W razie niezgłoszenia kandydata w tym terminie komisarz wyborczy uzupełnia skład komisji w sposób określony w § 16 ust. 2-4.
7. Jeżeli wygaśnięcie członkostwa nastąpiło przed dniem wyborów w terminie uniemożliwiającym zgłoszenie przez pełnomocnika nowego kandydata, komisarz wyborczy uzupełnia skład komisji spośród wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców jednej z gmin z obszaru danego województwa, chyba że wraz z zawiadomieniem o przyczynie powodującej wygaśnięcie członkostwa wpłynęło zgłoszenie nowej kandydatury od pełnomocnika wyborczego, o którym mowa w ust. 6.

§ 20. Zmian i uzupełnień składu komisji dokonuje się w trybie określonym dla powoływania w skład komisji.

§ 21. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 345 oraz z 2015 r. poz. 223 i 827).

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


1. Termin zgłoszenia komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 30 września 2019 r. (termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu Wyborczego).
Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej komisarza wyborczego.
2. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 4 października 2019 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.
3. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 11 października 2019 r. Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. w dniu 13 października 2019 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
4. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, upływa w dniu 8 października 2019 r.

Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
/-/ Sylwester Marciniak


Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, z późn. zm.).


I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach 

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o: 

1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania; 

3) lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego; 

4) warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania;

 5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów; 

6) warunkach oraz formach głosowania. 

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania. 

Informacje, o których mowa wyżej, są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

II. Prawo do głosowania korespondencyjnego 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 poz. 1270, z późn. zm);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.


Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.


Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi gminy.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania.


Wyborca, nie później niż 7. dnia przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.


Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.


W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia.


W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania.


Po oddaniu głosu, kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.


Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej do obwodowej komisji wyborczej.


Następnie należy wypełnić oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, na którym należy:
1) wpisać miejscowość i datę jego sporządzenia,
2) własnoręcznie podpisać się.
Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej
(z adresem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną zawierającą:
1) zaklejoną kopertę z kartami do głosowania;
2) podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu
należy zakleić i przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej. Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy niepełnosprawnego, który otrzymał pakiet wyborczy, na podstawie okazanego przez niego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odbiór następuje za pokwitowaniem najpóźniej w:
1) przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów, jeżeli wyborca niepełnosprawny w momencie doręczenia pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę;
2) przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca niepełnosprawny jest ujęty w rejestrze wyborców;
3) trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.


III. Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Wyborcy niepełnosprawni, o których mowa w części II informacji dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:
1) osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
2) mąż zaufania;
3) obserwator społeczny;
4) osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć:
1) tylko od jednej osoby lub
2) od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.

Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów. Wzór wniosku ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i jest dołączony do informacji.

Do wniosku należy dołączyć:

 •  pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa — wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i jest dołączony do informacji;
 •  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez:
1) złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa lub
2) doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich.

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosownia korespondencyjnego.

IV. Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Każdy wyborca, w tym wyborca niepełnosprawny, może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, właściwym dla wybranego obwodu głosowania, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów.

Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz w obwieszczeniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów.

V. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

VI. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania, ani obserwator społeczny.
Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.
Załącznikiem do niniejszej informacji jest informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.


Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej 

/-/ Wiesław KozielewiczWarunki udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) .


Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:
1) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;
2) nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
3) nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu. Spisy wyborców sporządzają za granicą konsulowie, a na statkach – kapitanowie statków.

I. Głosowanie za granicą.

Głosowanie w obwodzie głosowania na podstawie zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców.

Wyborca:
— stale zamieszkały za granicą,
— wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą

w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien zgłosić właściwemu konsulowi zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 października 2019 r., ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się:
− nazwisko i imiona,
− imię ojca,
− datę urodzenia,
− numer ewidencyjny PESEL,
− adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,
− adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju, tj. adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),
− numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.
W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.

Obwody głosowania za granicą tworzy Minister Spraw Zagranicznych w drodze rozporządzenia. Wykaz tych obwodów będzie dostępny we wszystkich polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych oraz delegaturach Krajowego Biura Wyborczego i na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej https://pkw.gov.pl oraz https://wybory.gov.pl.


Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

 • Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 października 2019 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL i dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 • Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborów, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 października 2019 r. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.


II. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

Wyborca przebywający w dniu wyborów na polskim statku morskim, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć do kapitana statku, najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 października 2019 r., wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym na statku, chyba, że posiada zaświadczenie o prawie do głosowania.
We wniosku podaje się:
- nazwisko i imiona,
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL lub numer ważnego polskiego paszportu,
- adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców) lub adres zamieszkania wyborcy za granicą (w odniesieniu do obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą).

Obwody głosowania na polskich statkach morskich tworzy minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w drodze rozporządzenia. Wykaz tych obwodów będzie dostępny we wszystkich delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej https://pkw.gov.pl oraz https://wybory.gov.pl.

Do głosowania na polskich statkach morskich na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania mają zastosowanie odpowiednie zasady wskazane w części dotyczącej głosowania za granicą, z tym że wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do kapitana statku.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
/-/ Sylwester Marciniak

Warunki udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684).
Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:
1) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;
2) nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
3) nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.
Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin.

I. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w Polsce.

Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

II. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.

Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu wyborców na wniosek wyborcy

Wyborca:
czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),
wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek czasowo przebywający poza miejscem wpisania do rejestru,
nigdzie niezamieszkały
może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 października 2019 r., złoży w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa, pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. 

We wniosku podaje się:
- nazwisko i imiona,
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL,
- adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców),
- adres, pod którym wyborca czasowo przebywa.

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowości.

Wniosek składa się w urzędzie gminy od dnia 22 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 października 2019 r.
Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.


Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 października 2019 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.
W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.


Głosowanie w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, a także w domach studenckich

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.
Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.
Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.
Na takich samych zasadach będą mogli głosować wyborcy przebywający w domach studenckich lub zespołach domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania.


Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą
Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. najpóźniej w dniu 8 października 2019 r., pisemny wniosek o wpisanie do spisu wyborców w gminie właściwej dla miejsca czasowego pobytu. 

We wniosku podaje się: 

- nazwisko i imiona, 

- imię ojca, - datę urodzenia, 

-numer ewidencyjny PESEL, -

-  adres stałego zamieszkania za granicą, 

-adres, pod którym wyborca czasowo przebywa w Polsce.

Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju.

Ponadto wyborca stale zamieszkały za granicą może wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, jeżeli w dniu głosowania przedstawi obwodowej komisji wyborczej dokument potwierdzający stałe zamieszkiwanie za granicą wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski oraz ważny polski paszport. Obowiązek przedstawienia ważnego polskiego paszportu dotyczy również wyborców stale zamieszkałych w państwach Unii Europejskiej lub w innych państwach, do których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
/-/ Sylwester Marciniak

Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oprócz pełnomocników komitetów wyborczych mają również wyborcy, mogący samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury. Komisarz wyborczy może powołać wyborcę, który samodzielnie zgłosił swoją kandydaturę, w skład obwodowej komisji wyborczej w przypadku uzupełnienia jej składu.
Zgłoszenia przyjmowane przez urzędników wyborczych gminy, za pośrednictwem urzędu gminy właściwego dla danej komisji.

Kandydat na członka komisji musi spełnić następujące warunki:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) stale zamieszkuje na obszarze województwa małopolskiego i jest wpisany do stałego rejestru wyborców jednej z gmin w tym województwie,
4) nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
5) nie jest pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 6) nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.


Członkiem komisji nie może być:
1) kandydat w wyborach;
2) komisarz wyborczy;
3) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
4) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
5) urzędnik wyborczy;
6) mąż zaufania;
7) obserwator społeczny;
8) osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
a) małżonkiem,
b) wstępnym,
c) zstępnym,
d) rodzeństwem,
e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
f) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia – jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;
9) pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Termin dokonywania zgłoszeń upływa w dniu 13 września 2019 r.

Zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 267), zmieniona uchwałą nr 79/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.


Komisarz Wyborczy w Krakowie I Dagmara Daniec-Cisło
Komisarz Wyborczy w Krakowie II Wojciech Makieła
Komisarz Wyborczy w Krakowie III Bartłomiej MigdaNa podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 zm. poz. 1504) w związku Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1506), podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

   Wójt Gminy Siepraw
     /-/ Tadeusz Pitala

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 zm. poz. 1504), Wójt Gminy Siepraw podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:


Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Krakowie III najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Siepraw najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.


Wójt Gminy Siepraw

/-/ Tadeusz PITALA

Urzędnik Wyborczy będzie pełnił dyżur w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w dniach: 

- 6 września br. (piątek) w godzinach od 12:30 – 15:30 

- 12 września br. (czwartek) w godzinach od 14:00 – 15:30

- 13 września br. (piątek) w godzinach od 7:30 – 15:30

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 zm. poz. 1309), art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 zm. poz. 1504), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Upoważnia się pracownika Urzędu Gminy Siepraw p. Ilonę Baran - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, wpisanych do rejestru wyborców Gminy Siepraw w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

2. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 upoważnia do:

1) przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;

2) sprawdzanie, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, czy wniosek, o którym mowa w pkt. 1 nie posiada wad i czy został złożony w terminie;

3) występowania do wyborcy z wezwaniem usunięcia wad we wniosku, o których mowa w pkt. 2; 

4) sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania;

5) przyjmowania oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa; 

6) prowadzenia wykazu sporządzonych pełnomocnictw, o których mowa w pkt. 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Siepraw obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje, co następuje:

§ 1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16.09.2019 r. w godzinach pracy w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 1,
- Nr 2, w liczbie 1,
- Nr 3, w liczbie 2,
- Nr 4, w liczbie 3,
- Nr 5, w liczbie 1.

§ 2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 18.09.2019 r. o godz.13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw.

§ 3. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy
w Krakowie III

Bartłomiej Migda

Załączniki do postanowienia nr 290/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 20 września 2019 r.


Załącznik nr 144
gm. Siepraw

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Hala Sportowa w Sieprawiu, ul. Ks. J. Przytockiego 10, 32-447 Siepraw:

 1. Edyta Jadwiga Bidzińska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Siepraw
 2. Piotr Paweł Bujas, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Siepraw
 3. Paweł Piotr Mistarz, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Łyczanka
 4. Anna Agata Nowak, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Świątniki Górne
 5. Klaudia Franciszka Ochel, zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam. Włosań
 6. Bożena Poznańska, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Siepraw
 7. Daria Rakoczy, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam. Kraków
 8. Bogumiła Teresa Suder, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Siepraw
 9. Urszula Wojtycza, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Siepraw


Załącznik nr 145
gm. Siepraw

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Hala Sportowa w Sieprawiu, ul. Ks. J. Przytockiego 10, 32-447 Siepraw:

 1. Patrycja Chudaszek, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Siepraw
 2. Ewelina ZofiaCzernecka, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Siepraw
 3. Loretta Grzybek-Braś, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Stojowice
 4. Andrzej Paweł Kołodziejczyk, zgłoszony przez KW NORMALNY KRAJ, zam. Myślenice
 5. Elżbieta Beata Kołodziejczyk, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Myślenice
 6. Aleksandra Magdalena Mitan, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY, zam. Siepraw
 7. Magdalena Anna Nowak, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Łyczanka
 8. Tomasz Tadeusz Pitala, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam. Siepraw
 9. Stanisław Marek Siatka, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Siepraw
 10. Mateusz Jan Suder, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Siepraw
 11. Monika Barbara Wielgus, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. SieprawZałącznik nr 146
gm. Siepraw

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Dom Kultury i Biblioteka w Sieprawiu, ul. Jana Pawła II 30, 32-447 Siepraw:

 1. Leszek Franciszek Batko, zgłoszony przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Ochojno
 2. Joanna Magdalena Bujas, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Siepraw
 3. Kinga Katarzyna Grońska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Śledziejowice
 4. Dawid Szczepan Jędrzejowski, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Siepraw
 5. Justyna Kania, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Kraków
 6. Konrad Krzysztof Madej, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Borzęta
 7. Alicja Dominika Siatka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Siepraw
 8. Edyta Katarzyna Żądło, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Zakliczyn
 9. Anna Katarzyna Żurek, zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam. Rzeplin


Załącznik nr 147
gm. Siepraw

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Zespół Placówek Oświatowych w Zakliczynie, ul. Podgórska 123, 32-406 Zakliczyn:

 1. Oliwia Maria Dobosz, zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam. Siepraw
 2. Jakub Andrzej Hyla, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam. Zakliczyn
 3. Nikodem Tadeusz Klimała, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Zawada
 4. Agnieszka Weronika Koloch, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Zakliczyn
 5. Paulina Elżbieta Małota, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Czechówka
 6. Barbara Maria Mistarz, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Łyczanka
 7. Agnieszka Marzena Ptasińska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Zakliczyn
 8. Małgorzata Zofia Suder, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kraków
 9. Aleksandra Żak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Myślenice
 10. Danuta Maria Żak, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Myślenice
 11. Izabela Żak, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Myślenice


Załącznik nr 148
gm. Siepraw

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Szkoła Podstawowa w Czechówce, Czechówka ul. Szkolna 72, 32-406 Zakliczyn:

 1. Przemysław Stanisław Baran, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam. Zakliczyn
 2. Joanna Maria Braś, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Czechówka
 3. Magdalena Maria Braś, zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam. Kraków
 4. Konrad Mateusz Gubała, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Czechówka
 5. Aleksandra Maria Kowalczyk, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Łyczanka
 6. Zuzanna Zofia Musielak, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Zakliczyn
 7. Witold Władysław Ptak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Zakliczyn
 8. Anna Maria Rogala, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Siepraw
 9. Magdalena Maria Stochel, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Czechówka

Na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie I podaje do wiadomości publicznej informację o listach kandydatów na posłów zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 12 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY PSL
1. BRYNKUS Józef, nauczyciel akademicki, zam. Wadowice, nie należy do partii politycznej
2. KAŁA Józef, inżynier hutnik, zam. Polanka Wielka, członek partii: PSL
3. HERBUT Dawid Julian, policjant, zam. Kalwaria Zebrzydowska, nie należy do partii politycznej
4. ZAWADZKI Grzegorz Roman, górnik, zam. Jawiszowice, nie należy do partii politycznej
5. DĘBIŃSKA Maria, rolnik, zam. Juszczyn, nie należy do partii politycznej
6. GOŁĄB Katarzyna, nauczyciel, zam. Radocza, nie należy do partii politycznej
7. BOLEK Magdalena, inżynier energetyk, zam. Babice, nie należy do partii politycznej
8. BEDRA Renata Barbara, monter elektroniki samochodowej, zam. Jawiszowice, nie należy do partii politycznej
9. MICHALEC Sylwia, specjalista zarządzania kryzysowego, zam. Bachowice, nie należy do partii politycznej
10. SIKORA Marek Andrzej, projektant grafiki, zam. Biertowice, nie należy do partii politycznej
11. HYJEK Ewa Maria, pedagog, zam. Myślenice, członek partii: PSL
12. PAJĄK Dorota, ekonomista, zam. Ponikiew, nie należy do partii politycznej
13. JAKUBOWSKI Tomasz Marek, nauczyciel, zam. Wadowice, członek partii: PSL
14. KIERPIEC Daniel Józef, prawnik, zam. Kęty, nie należy do partii politycznej
15. GÓRECKI Andrzej, inżynier mechanik, zam. Stanisław Górny, członek partii: PSL
16. MOTYKA Miłosz Maksymilian, inżynier ochrony środowiska, zam. Tokarnia, członek partii: PSL


Lista nr 2 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. BOCHENEK Rafał Paweł, prawnik, zam. Strumiany, nie należy do partii politycznej
2. POLAK Marek Władysław, parlamentarzysta, zam. Andrychów, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
3. BIERNAT Zbigniew Stanisław, parlamentarzysta, zam. Zator, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
4. FILIPIAK Ewa Maria, parlamentarzysta, zam. Klecza Dolna, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
5. KOZIK Krzysztof Janusz, inżynier górnik górnictwo podziemne, zam. Libiąż, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
6. HAJOS Sławomir Paweł, parlamentarzysta, zam. Zawoja, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
7. KUROWSKI Władysław Michał, wyższy urzędnik samorządowy, zam. Jawornik, nie należy do partii politycznej
8. STARZEC Zbigniew Władysław, wyższy urzędnik państwowy, zam. Oświęcim, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
9. GIBAS Iwona Józefa, specjalista do spraw zarządzania i organizacji, zam. Brzeszcze, nie należy do partii politycznej
10. KASPROWSKI Wojciech Marcin, politolog, zam. Kraków, członek partii: Porozumienie Jarosława Gowina
11. MAJKA Jolanta Maria, ogrodnik, zam. Zegartowice, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
12. KACZYŃSKI Filip Roman, politolog, zam. Wadowice, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
13. ŚWIERKOSZ Grażyna, wyższy urzędnik samorządowy, zam. Lachowice, nie należy do partii politycznej
14. KASPRZYCKA Stanisława Marzena, dyrektor szkoły, zam. Lipnik, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
15. TROJANOWSKA Grażyna, ekonomista, zam. Chrzanów, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
16. DUDA Roman Wincenty, przedsiębiorca, zam. Kraków, nie należy do partii politycznej


Lista nr 3 - KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
1. ŚMIAŁEK Ryszard Kazimierz, dyrektor finansowy, zam. Kraków, członek partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej
2. WÓJTOWICZ Katarzyna Małgorzata, pedagog, zam. Kraków, nie należy do partii politycznej
3. ZAWADA Tomasz Leszek, programista aplikacji, zam. Kraków, członek partii: Lewica Razem
4. BROŻEK Dominika Maria, grafik, zam. Chrzanów, nie należy do partii politycznej
5. JEZIERSKI Paweł Stanisław, politolog, zam. Zaborze, nie należy do partii politycznej
6. KOWALÓWKA Michał Grzegorz, dyrektor marketingu, zam. Kraków, członek partii: Lewica Razem
7. RAUCH Jan Zbigniew, lekarz dentysta, zam. Wadowice, członek partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej
8. STASIK Iwona Ewa, pracownik ds. produktów finansowych, zam. Kraków, członek partii: Razem
9. FILIPEK Magdalena, instruktor nauki jazdy, zam. Kwaczała, członek partii: Twój Ruch
10. KUC Maria Teresa, pedagog, zam. Chrzanów, nie należy do partii politycznej
11. JANUSZYK Władysław, politolog, zam. Oświęcim, członek partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej
12. LEGOŃ Natalia Joanna, menadżer zawartości serwisów internetowych, zam. Kraków, członek partii: Lewica Razem
13. GUGULSKI Jarosław Marek, nauczyciel, zam. Kęty, członek partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej
14. TYMAN Agnieszka, kucharz, zam. Kraków, członek partii: Lewica Razem
15. KAJDAS Dorota Ewa, nauczyciel, zam. Oświęcim, nie należy do partii politycznej
16. JAGLARZ Jakub Jerzy, kierowca samochodu dostawczego, zam. Wadowice, członek partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej


Lista nr 4 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

1. WILCZYŃSKI Bartosz, inżynier automatyki i robotyki, zam. Kraków, członek partii: Ruch Narodowy
2. KRAWCZYK Emil Piotr, inżynier budownictwa, zam. Trzebinia, członek partii: Korwin
3. CHMIEL Dariusz Bogdan, technik telekomunikacji, zam. Wadowice, członek partii: Liga Polskich Rodzin
4. KUMANEK Grzegorz Jan, przedstawiciel handlowy, zam. Luszowice, członek partii: Korwin
5. BAJER Marcin Jakub, informatyk, zam. Skrzynka, nie należy do partii politycznej
6. CURZYDŁO Jerzy, magazynier, zam. Kossowa, członek partii: Ruch Narodowy
7. SALAWA Marta, technik administracji, zam. Świątniki Górne, nie należy do partii politycznej
8. CZACHUR Adam Aleksander, technik mechanik, zam. Libiąż, członek partii: Korwin
9. SIŁUSZYK Sylwia Małgorzata, nauczycielka, zam. Myślenice, nie należy do partii politycznej
10. URBAŃSKA Anna Katarzyna, technik administracji, zam. Grzechynia, nie należy do partii politycznej
11. MREŃCA Tomasz, magazynier, zam. Inwałd, członek partii: Ruch Narodowy
12. BANET Piotr Paweł, przedsiębiorca, zam. Bielsko-Biała, członek partii: Korwin
13. SKWARCZYŃSKA Katarzyna Anna, technik optyk, zam. Alwernia, nie należy do partii politycznej
14. JASTRZĘBSKA Sylwia Jolanta, sprzedawca, zam. Kraków, nie należy do partii politycznej
15. ZASŁONA-POLAK Katarzyna, kelner, zam. Trzebinia, nie należy do partii politycznej
16. KŁECZEK Tomasz, mechanik maszyn i urządzeń, zam. Trzebinia, członek partii: Ruch Narodowy


Lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
1. NIEDZIELA Dorota, lekarz weterynarii, zam. Kęty, członek partii: Platforma Obywatelska RP
2. SOWA Marek Jan, ekonomista, zam. Bobrek, członek partii: Platforma Obywatelska RP
3. POTOCKI Adam Kajetan, prawnik, zam. Chrzanów, członek partii: Platforma Obywatelska RP
4. STYCZEŃ Adam Tomasz, menadżer ochrony zdrowia, zam. Myślenice, nie należy do partii politycznej
5. KLINOWSKI Mateusz Michał, wykładowca akademicki, zam. Wadowice, nie należy do partii politycznej
6. WĄTROBA Ewa Beata, przedsiębiorca, zam. Andrychów, nie należy do partii politycznej
7. CHOWANIEC Michał, przedstawiciel medyczny, zam. Sucha Beskidzka, członek partii: Nowoczesna
8. LUBAŃSKI Adam Jarosław, politolog, zam. Przytkowice, członek partii: Partia Zieloni
9. WINCENCIAK-WALAS Ewa Magdalena, higienistka stomatologiczna, zam. Osieczany, członek partii: Nowoczesna
10. SKOWROŃSKA Kinga Agnieszka, ekonomista, zam. Chełmek, członek partii: Nowoczesna
11. BRÓZDA Marcin, przedsiębiorca, zam. Przytkowice, członek partii: Platforma Obywatelska RP
12. BLIŹNIAK Katarzyna Elżbieta, przedstawiciel handlowy, zam. Brzeszcze, członek partii: Nowoczesna
13. ARKIT Szymon Tadeusz, inspektor pracy, zam. Libiąż, nie należy do partii politycznej
14. KLAJA Tomasz Zygmunt, przedsiębiorca, zam. Zator, nie należy do partii politycznej
15. MIRANOWICZ Maria Wiesława, nauczyciel, zam. Zagórze, nie należy do partii politycznej
16. ŻABA Tadeusz, inż. automatyk, zam. Siepraw, nie należy do partii politycznejPrzewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie I
Dagmara Daniec-Cisło

Na podstawie art. 221 § 1 w związku z art. 258 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie I podaje do wiadomości publicznej informację o kandydatach na senatora zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 30 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


1. KOŹBIAŁ Maciej Józef, przedsiębiorca, zam. Wadowice, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, członek partii: Platforma Obywatelska RP.
2. PAJĄK Andrzej Michał, inżynier metalurg, zam. Zawoja, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość.


Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie I
Dagmara Daniec-Cisło

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Siepraw informuje, że został sporządzony spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Sieprawiu (pierwsze piętro, pokój nr 14) w terminie od dnia 24 września 2019 r. do dnia 7 października 2019 r., w godzinach pracy Urzędu t.j.:

 • poniedziałek – 9:00 – 17:00;
 • wtorek – piątek 7:30 – 15:30.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy  w Krakowie III postanawia, co następuje:

§ 1. Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 290/2019Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 20 września 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2. Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Urząd Gminy Siepraw informuje o możliwości dowozu do lokali obwodowych komisji wyborczych, osób niepełnosprawnych chcących wziąć udział w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 października br.
Osoby zamierzające skorzystać z takiej formy pomocy, proszone są o kierowanie zgłoszeń do sekretariatu Urzędu Gminy Siepraw pod numerem telefonu 12 37 21 811. Zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek – piątek od 7.30 do 15.30. Natomiast 13 października br. od godziny 7.00 pod numerem telefonu 12 37 21 818.

W dniu 13 października 2019 roku lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7.00 do 21.00.

Natomiast Obwodowa Komisja Wyborcza:

 • Nr 1 w Sieprawiu rozpoczyna pracę od godziny 5.10;
 • Nr 2 w Sieprawiu rozpoczyna pracę od godziny 5.10;
 • Nr 3 w Sieprawiu rozpoczyna pracę od godziny 5.15;
 • Nr 4 w Zakliczynie rozpoczyna pracę od godziny 5.40;
 • Nr 5 w Czechówce rozpoczyna pracę od godziny 5.50.