Biuro Rady Gminy Siepraw informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 29 września 2022 roku /czwartek/ o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się sesja Rady Gminy Siepraw Nr XXXVI z następującym porządkiem obrad:   

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXV.
 4. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siepraw.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 6. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2022.
 7. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.
 8. Przyjęcie informacji o wykonaniu Budżetu Gminy Siepraw za I półrocze 2022 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.
 9. Informacje o bieżącej pracy Wójta Gminy.
 10. Wolne wnioski i zapytania ustne radnych.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady.
 12. Zamknięcie obrad sesji.