Biuro Rady Gminy Siepraw informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 20 września 2018 roku /czwartek/ o godzinie 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się sesja Rady Gminy Siepraw Nr XXXIV z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIII.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
 5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw.
 6. Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siepraw.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018.
 8. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.
 9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Siepraw od Powiatu Myślenickiego zadania publicznego związanego z wykonaniem chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr K1943 na terenie Gminy Siepraw (ulica Lipowa - Siepraw).
 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Siepraw od Powiatu Myślenickiego zadania publicznego związanego z wykonaniem przebudowy chodnika asfaltowego przy drodze powiatowej nr K1950
  w miejscowości Siepraw (ulica Ks. J. Przytockiego).
 11. Uchwała w sprawie zmiany załącznika do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siepraw na rok 2018.
 12. Informacje o bieżącej pracy Wójta Gminy.
 13. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania radnych.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady.
 15. Zamknięcie obrad sesji.