Biuro Rady Gminy Siepraw informuje, że zgodnie z decyzją Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w dniu 28 września 2023 roku /czwartek/ o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się sesja Rady Gminy Siepraw Nr XLVII z następującym porządkiem obrad:     

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLVI.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
 5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Siepraw do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 6. Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Gminy Siepraw wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Myślenickim porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Siepraw zadania publicznego Powiatu Myślenickiego związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej i budowie peronu przystankowego przy drodze powiatowej Nr 1948K  (Siepraw ul. Jana Pawła II) na terenie Gminy Siepraw w roku 2023.
 8. Uchwała w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Myślenickim umowy o udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie do realizacji zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr K1944 Borzęta - Gorzków w km 5+980 - 6+460 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową K1952 w miejscowościach Czechówka i Siepraw".
 9. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2023.
 10. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.
 11. Informacje o bieżącej pracy Wójta Gminy.
 12. Wolne wnioski i zapytania ustne radnych.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.