Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady w dniu 28 czerwca 2022 roku /wtorek/ o godzinie 16.00 w  sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie połączonych komisji.

1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji.
4.    Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2021 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieprawiu.
5.    Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2021 rok Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu.
6.    Opinia do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich  domowników oraz zasad tego handlu.
7.    Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki 1451/29 w Sieprawiu i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
8.    Opinia do projektu uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok oraz planu potrzeb na 2022 rok.
9.    Opinia do projektu uchwały w sprawie  przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Siepraw za 2021 r.
10.    Opinia do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siepraw za rok 2021.
11.    Opinia do projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych gminy Siepraw w przedmiocie projektów uchwał o ustaleniu maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
12.    Opinia do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z dróg pieszo-rowerowych  na terenie Gminy Siepraw”.
13.    Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siepraw na rok 2022
14.    Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2022.
15.    Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.
16.    Wolne wnioski.
17.    Zamknięcie posiedzenia.