Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady w dniu 29 listopada 2021 roku /poniedziałek/ o godzinie 16.00 w  sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie połączonych komisji.

1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji.
4.    Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Myślenickiego.
5.    Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siepraw na rok 2022.
6.    Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7.    Opinia do projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Siepraw.
8.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Siepraw w roku szkolny 2020/2021.
9.    Opinia do projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Siepraw.
10.    Opinia do projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Sieprawiu.
11.    Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Błogosławionej Anieli Salawy Patronką Gminy Siepraw.
12.    Opinia do projektu uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siepraw.
13.    Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siepraw na rok 2021.
14.    Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2021.
15.    Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw
16.    Wolne wnioski.
17.    Zamknięcie posiedzenia.