W dniu 4 czerwca 2024 r. w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Józefa Rozwadowskiego odbyła się III sesja Rady Gminy Siepraw.
Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie: 

  • ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z oczyszczalni przydomowych w gminnej oczyszczalni oraz wypompowanie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z oczyszczalni przydomowych gminnym zestawem asenizacyjnym
  • przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 rok oraz planu potrzeb na 2024 rok
  • przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Siepraw za 2023 r.
  • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł II
  • wotum zaufania dla Wójta Gminy Siepraw za rok 2023
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siepraw za 2023 rok.
  • absolutorium dla Wójta Gminy Siepraw z tytułu wykonania budżetu Gminy Siepraw za 2023 rok.
  • udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
  • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2024
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw