Informujemy, że do 30 września można złożyć w Urzędzie Gminy wniosek o przyznanie stypendium.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:
-  dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, za zgodą opiekuna prawnego ucznia,
-  pełnoletni uczeń,
-  opiekun prawny ucznia niepełnoletniego,Stypendium może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Siepraw, uczęszczający do szkoły podstawowej, szkoły ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej, który jest laureatem lub finalistą olimpiad, konkursów lub turniejów /regulamin przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom znajduje się we wniosku -załączniku/


Stypendium przyznaje się raz w roku szkolnym w trzech stopniach i w następujących wysokościach:
- stypendium Pierwszego stopnia - 1500,00 zł
- stypendium Drugiego stopnia      - 1000,00 zł
- stypendium Trzeciego stopnia      -  500,00 zł
Stypendium uczeń może otrzymać tylko jednego stopnia. Jeśli spełnia kryteria więcej niż jednego stopnia otrzymuje stypendium wg stopnia wyższego

Spełnienie warunków ubiegania się o stypendium winno nastąpić w roku szkolnym poprzedzającym termin złożenia wniosku tzn. 2021/2022. Stypendium wypłacane jest do 31 października.