Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu poszukuje osób świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.
I Przedmiot zamówienia:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla ok 4 letniego dziecka płci męskiej, z rozpoznanym schorzeniem: Autyzm atypowy, Padaczka, Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowany w miejscu zamieszkania w formie zajęć:1)    integracja sensoryczna – 4h/tygodniowo,
2)    oligofrenopedagogika/pedagog specjalny – 3 h/tygodniowo,
3)    logopeda – 3h/ tygodniowo

 w okresie: od października 2021r. do 31 grudnia 2021r.


II Wymagania niezbędne:
a)    Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
1.    Szpitalu psychiatrycznych,
2.    Jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3.    Placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
4.    Ośrodku terapeutyczno – edukacyjno-wychowawczym,
5.    Zakładzie rehabilitacji,
6.    Innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
b)    Posiadanie udokumentowanego przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług.
III Wymagana dokumentacja:
1.    Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2.    Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu o którym mowa w punkcie II ppkt a
3.    Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie II ppkt. 1-6
4.    Dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.
5.    Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu, ul. Kawęciny 28, 32 – 447 Siepraw lub pocztą na powyższy adres.
OFERTĘ NALEŻY SPORZADZIC NA ZAŁACZONYM DRUKU „FORMULARZ OFERTOWY DO DNIA 17.09.2021 r. DO GODZINY 14.00