Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1, 1a i 2 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, zm.: poz. 815 ) oraz Uchwały Nr XXXII/285/22 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnej oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:

 

 

§ 1

 1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym nieruchomość, położoną w Sieprawiu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1408 o powierzchni 0,15 ha, z przeznaczeniem pod składowanie materiałów i surowców drzewnych.

2. Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujący nieruchomości określonych w ust.1. w brzmieniu jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2

 Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1 ust. 2 przez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siepraw na okres 21 dni oraz zamieszczenie wykazu na stronie internetowej Gminy Siepraw. Informację o wywieszeniu wykazu publikuje się w prasie.

 § 3

 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 § 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Siepraw

/-/ Tadeusz Pitala