Zarządzenie Nr 145/19 Wójta Gminy Siepraw z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Siepraw przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ; zm.: z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801 i poz. 130), Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:


§ 1. 1. Przeznacza się do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, pomieszczenia w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej własnością Gminy, przy ul. Jana Pawła II Nr 38 w Sieprawiu.

2. Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem obejmujący nieruchomość określoną w ust. 1 w brzmieniu jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1, na okres 21 dni poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siepraw oraz zamieszczenie wykazu na stronie internetowej Gminy Siepraw. Informację o wywieszeniu wykazu publikuje się w prasie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.