Zarządzenie nr 587/23 Wójta Gminy Siepraw z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1, 1a i 2 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), Uchwały Nr XXXIV/299/22 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki 1451/29 w Sieprawiu oraz Uchwały Nr XIX/159/20 Rady Gminy Siepraw z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych oraz na wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:

 § 1


1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym część działki ewidencyjnej nr 1451/29 w Sieprawiu, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej, sprzedaży lodów, gofrów na patyku, soków świeżo wyciskanych, kawy z ekspresu, napojów i innych wyrobów cukierniczych.

2. Przeznacza się do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym nieruchomości, położone w Czechówce-oznaczone w ewidencji gruntów numerem działki:

- 207/2 o powierzchni 0,29 ha;

- 207/7 o powierzchni 2,2747 ha

o łącznej powierzchni 2,5647 ha, z przeznaczeniem pod prowadzenie upraw rolnych.

3. Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujący nieruchomości określonych w ust.1. i ust. 2 w brzmieniu jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2

Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1 ust. 3 przez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siepraw na okres 21 dni oraz zamieszczenie wykazu na stronie internetowej Gminy Siepraw. Informację o wywieszeniu wykazu publikuje się w prasie.

 § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia