Ogłoszenie Wójta Gminy Siepraw z dnia 10 stycznia 2024r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw w granicach administracyjnych wsi: Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka.

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz.U. 2023 r., poz. 977 z późn.zm.)  oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 1094, 1113), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Siepraw Uchwały Nr XVLII/398/23  z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw w granicach administracyjnych wsi: Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka. Granice obszaru objętego sporządzaną zmianą planu zostały przedstawione na załączniku graficznym do w.w. uchwały dostępnym na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/ugsiepraw,a,2341307,uchw...

Zainteresowani mogą składać wnioski do podejmowanej zmiany Planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy do Wójta Gminy Siepraw, do siedziby Urzędu Gminy Siepraw, ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, woj. małopolskie, w terminie do dnia 05.02 2024r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.  

                                                                           
    Tadeusz Pitala
 Wójt Gminy Siepraw