Wójt Gminy Siepraw ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Sieprawiu i w Łyczance, stanowiących własność Gminy Siepraw:

1.    TRZECI  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY – działka nr 899/2 w Sieprawiu

Oznaczenie  i  powierzchnia  nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 899/2 o powierzchni 0,1182 ha
położona w Sieprawiu (Gmina Siepraw), objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00037959/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Opis  Nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części miejscowości, bezpośrednio przy granicy z miejscowością Łyczanka, w odległości 1,4 km od siedziby Urzędu Gminy, ok. 3,5 km od centrum miejscowości oraz ok. 13 km od centrum Myślenic i 20 km od centrum Krakowa. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny zielone i leśne, a w dalszej kolejności zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.
Przedmiotowa nieruchomość  składa się z działki ewidencyjnej nr 899/2 o powierzchni 0,1182 ha, zgodnie z               rejestrem gruntów użytkowanej w całości jako grunty orne klasy IVa. Kształt działki wydłużony, zbliżony do czworoboku – szerokość od ok. 15 m w części zachodniej, do 18 m w części wschodniej, przeciętna długość                 ok. 69-70 m.  Teren nachylony w kierunku północno-wschodnim. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, w całości porośnięta roślinnością trawiastą.
Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej, urządzoną na działkach 104/1 w Łyczance, 899/4 (w Sieprawiu) będących własnością Gminy Siepraw oraz po działce nr 900/1 o nieuregulowanym stanie prawnym (będącej we władaniu Gminy Siepraw).
Dostęp do drogi (powiatowej) zapewniony poprzez działkę nr 104/1 (w ewidencji gruntów użytkowanej jako droga) oraz projektowaną służebnością przejazdu i przechodu całą długością i szerokością działki 899/1.
Dostęp do sieci infrastruktury technicznej średni –  brak mediów na działce, wszystkie media w zasięgu do 50 m..
Nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Siepraw nr 179/20 z dnia 28 luty 2020r.
                         
Obciążenia i zobowiązania dotyczące ww. nieruchomości: hipoteka –brak, prawa, roszczenia i ograniczenia –bez obciążeń.

Przeznaczenie  w  Planie  Miejscowym:
Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/208/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 kwietnia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z późn. zm):
część nieruchomości o powierzchni ok. 500 m²  znajduje się w terenie oznaczonym symbolem
S/1174MN2 -  tereny zabudowy jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod  zabudowę jednorodzinną realizowaną w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych  oraz pozostała część działki (północno-wschodnia) w terenie zieleni nieurządzonej – ZR oraz w minimalnym stopniu w terenach rolniczych –R.
Ponadto działka znajduje się w granicy terenu strefy ochronnej dla  ujęcia wody powierzchniowej z rzeki                  Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina.


Cena  wywoławcza nieruchomości:
Cena nieruchomości brutto (z podatkiem VAT) wraz z jednorazowym wynagrodzeniem za służebność po działce
899/1:  65 000 zł, w tym wynagrodzenie za służebność: 1107 zł.


Wadium:
Ustala się wadium: w wysokości: 6 500 zł
    
Termin i  miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2020r. (poniedziałek) o godz. 9.30  w Urzędzie Gminy Siepraw, adres Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.


2.    TRZECI  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY – działka nr 899/6 w Sieprawiu


Oznaczenie  i  powierzchnia  nieruchomości:

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 899/6 o powierzchni 0,1076 ha
położona w Sieprawiu (Gmina Siepraw), objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00037959/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.


Opis  Nieruchomości:
 Nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części miejscowości, bezpośrednio przy granicy z miejscowością Łyczanka, w odległości 1,4 km od siedziby Urzędu Gminy, ok. 3,5 km od centrum miejscowości oraz ok. 13 km od centrum Myślenic i 20 km od centrum Krakowa.
Przedmiotowa nieruchomość  składa się z działki ewidencyjnej nr 899/6 o powierzchni 0,1076 ha, zgodnie z   rejestrem gruntów użytkowanej w przeważającej części jako grunty orne klasy IVa (0,0946 ha) oraz w niewiel-kiej części jako lasy klasy IV (0,0130 ha). Kształt działki korzystny do zagospodarowania z nieregularną północ-no – wschodnią granicą, biegnącą wzdłuż cieku wodnego.  Teren lekko nachylony w kierunku północno-wschodnim. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, w całości porośnięta roślinnością trawiastą oraz w nie-wielkim stopniu zakrzewiona i zadrzewiona.
Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej, urządzoną na działkach 104/1 w Łyczance, 899/4                     (w Sieprawiu) będących własnością Gminy Siepraw oraz po działce nr 900/1 o nieuregulowanym stanie                   prawnym (będącej we władaniu Gminy Siepraw).
Dostęp do drogi (powiatowej) zapewniony poprzez działkę nr 104/1 (w ewidencji gruntów użytkowanej jako droga) oraz projektowaną służebnością przejazdu i przechodu całą długością i szerokością działki 899/1 oraz pasem szerokości 5 m, biegnącym wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki 899/4 na długości około 40 m i jej całą szerokością na kolejnych 5 m.
Dostęp do sieci infrastruktury technicznej –  przeciętny - brak mediów na działce, w bezpośrednim sąsiedztwie przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna, sieć energetyczna i gazowa w odległości 50-100 m.


Nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Siepraw nr 179/20 z dnia 28 luty 2020r.
                         
Obciążenia i zobowiązania dotyczące ww. nieruchomości: hipoteka –brak, prawa, roszczenia i ograniczenia –bez obciążeń.

Przeznaczenie  w  Planie  Miejscowym:
Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/208/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 kwietnia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z późn. zm) część nieruchomość o powierzchni ok. 700 m²  znajduje się w terenie oznaczonym symbolem S/135MN2 -  tereny zabudowy jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod  zabudowę jednorodzinną realizowaną w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych oraz w niewielkim stopniu w terenie dróg publicznych  (w największym stopniu) oraz –drogi (ulice) dojazdowe – KDD (zachodni skraj działki) natomiast północno -wschodnia część działki znajduje się w terenie zieleni nieurządzonej ZR, terenie lasów ZL i terenie wód powierzchniowych WS


Cena  wywoławcza nieruchomości:
Cena nieruchomości brutto (z podatkiem VAT) wraz z jednorazowym wynagrodzeniem za służebność po działce 899/1 oraz po działce  899/4: 55 000 zł , w tym wynagrodzenie za służebność: 4305 zł


Wadium:
Ustala się wadium: w wysokości: 6 000,00 zł
    
Termin i  miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2020r. (poniedziałek) o godz. 10.00  w Urzędzie Gminy Siepraw, adres Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.


3.    TRZECI  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY – działka nr 296/3 w Łyczance


Oznaczenie  i  powierzchnia  nieruchomości:
 Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 296/3 o powierzchni 1,0923 ha
położona w Łyczance (Gmina Siepraw), objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00073840/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.


Opis  Nieruchomości:

 Nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części miejscowości, bezpośrednio przy granicy z miejscowością Siepraw, w odległości 1,4 km od siedziby Urzędu Gminy, ok. 3,5 km od centrum miejscowości oraz ok. 13 km od centrum Myślenic i 20 km od centrum Krakowa. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny zielone i leśne, a w dalszej kolejności zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.
Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 296/3 o powierzchni 1,0923 ha. Kształt działki to wielobok z nieregularną północno-wschodnią granicą, biegnącą wzdłuż cieku wodnego. Teren o istotnych deniwelacjach – w południowej części teren nachylony w kierunku południowym i wschodnim, w części północ-nej teren w większości płaski, lekko podmokły. Teren działki stanowi w całości nieurządzony teren biologicznie czynny, w większości porośnięty roślinnością trawiastą z zakrzaczeniem i zadrzewieniami wzdłuż granic działki.
Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej, urządzoną na działkach 104/1 w Łyczance, 899/4 (w Sieprawiu) będących własnością Gminy Siepraw oraz po działce nr 900/1 o nieuregulowanym stanie prawnym (będącej we władaniu Gminy Siepraw).
Dostęp do drogi (powiatowej) zapewniony poprzez działkę nr 104/1 (w ewidencji gruntów użytkowanej jako droga) oraz projektowaną służebnością przejazdu i przechodu całą długością i szerokością działki 899/1.
Dostęp do sieci infrastruktury technicznej średni –  brak mediów na działce, wszystkie media w zasięgu do 50 m.


Nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Siepraw nr 179/20 z dnia 28 luty 2020r.
                         
Obciążenia i zobowiązania dotyczące ww. nieruchomości: hipoteka –brak, prawa, roszczenia i ograniczenia –bez obciążeń.

Przeznaczenie  w  Planie  Miejscowym:
Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/208/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 kwietnia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z późn. zm):
część nieruchomości o powierzchni  ok. 1200 m² znajduje się  w terenie oznaczonym symbolem  Ł/8MN2– tereny zabudowy jednorodzinnej realizowanej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych,  pozostała część w terenie zieleni nieurządzonej o symbolu ZR, w terenie zalesień  o symbolu ZL1, w terenie lasów  o symbolu ZL,  w terenach rolniczych o symbolu R, i terenie wód powierzchniowych WS oraz w terenie osuwisk aktywnych ciągle.
Ponadto działka znajduje się w granicy terenu strefy ochronnej dla  ujęcia wody powierzchniowej z rzeki                  Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina.

Cena  wywoławcza nieruchomości:
Cena nieruchomości brutto (z podatkiem VAT) wraz z jednorazowym wynagrodzeniem za służebność po działce 899/1: 140 000 zł, w tym wynagrodzenie za służebność: 1107zł.


Wadium:

Ustala się wadium: w wysokości: 14 000,00 zł
    
Termin i  miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2020r. (poniedziałek) o godz. 11.00  w Urzędzie Gminy Siepraw, adres Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.4.    CZWARTY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY – działka nr 1572/30 w Siepraw

Oznaczenie  i  powierzchnia  nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 1572/30 o powierzchni 0,0934 ha
położona w Sieprawiu (Gmina Siepraw), objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00046121/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Opis  Nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Sieprawiu przy ul. Kawęciny, gmina Siepraw, w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Gminy Siepraw, punktów usługowo-handlowych, banku oraz kompleksu narciarskiego Siepraw-Ski, w odległości ok. 2 -3 km od centrum miejscowości Siepraw, w odległości ok. 10-12 km od centrum Myślenic.

Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 1572/30 o powierzchni 0,0934 ha, wg rejestru gruntów stanowiącej w całości inne tereny zabudowane – o symbolu użytku Bi. Kształt działki zbliżony do przyległych: prostokąta (część główna) i trapezu prostokątnego (południowo – wschodnia część działki).


Dostęp do drogi publicznej (powiatowej) zapewniony poprzez służebność przejazdu i przechodu po dz. nr 1572/8, objętej księgą wieczystą  nr KR1Y/00055290/0, szlakiem komunikacyjnym o szerokości 4 m biegnącym wzdłuż jej wschodniej granicy od dz. nr 1564/2 (drogi powiatowej ul. Kawęciny) – na rzecz działki nr 1572/30. Odległość od drogi publicznej to ok. 135-140 m.
Dostęp do sieci infrastruktury technicznej – przez działkę przebiega sieć gazowa i wodociągowa,                     pozostałe media na działkach sąsiednich.
Nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Siepraw nr 166/20 z dnia 27 stycznia 2020r.
                         
Obciążenia i zobowiązania dotyczące ww. nieruchomości: hipoteka –brak, prawa, roszczenia i ograniczenia –bez obciążeń.

Przeznaczenie  w  Planie  Miejscowym:

Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/208/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 kwietnia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z późn. zm.) nierucho-mość znajduje się  w całości w terenie oznaczonym symbolem:
S/7PU -  tereny zabudowy produkcyjno – usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów, ich przerobem oraz usługami związanymi z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem i innymi usługami komercyjnymi z zakresu handlu, gastronomii, hotelarstwa wraz z zapleczem oraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb i      wskaźników.
Ponadto działka znajduje się w granicy terenu strefy ochronnej dla  ujęcia wody powierzchniowej z rzeki                 Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina.

Cena  wywoławcza nieruchomości:

Cena nieruchomości brutto (z podatkiem VAT): 114 000,00 zł


Wadium:

Ustala się wadium: w wysokości: 11 000,00 z

  
Termin i  miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2020r. (poniedziałek) o godz. 11.30  w Urzędzie Gminy Siepraw, adres Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.Warunki przetargów i informacje wspólne dla przetargów wymienionych w pkt.1-4

1.    Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza: przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siepraw Nr 59 8591 0007 0240 0000 0228 0006 w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Sieprawiu, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 21 października 2020r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Siepraw. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
Wpłacone wadium;
•    Podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
•    Ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia
umowy notarialnej.
•    Zostaje zwrócone – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali.
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
2.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:
1)    osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2)    podmioty gospodarcze - elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),
3)    pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
4)    w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,
5)    w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim - oświadczenie co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego oraz oświadczenie określające majątek (wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości
6)    W przypadku, o którym mowa w pkt. 5):
a)    jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
- stawiennictwo obojga małżonków na przetargu albo;
- przedłożenie zgody drugiego małżonka, o której mowa w art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017r. poz. 682, z późn. zm.) na dokonanie czynności związanych z udziałem w przetargu; zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy.
b)    jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku  osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:
- wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową lub
- pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.
7)     oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości (druk do pobrania - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
3.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje cenę wyższą niż cena wywoławcza, przy czym minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4.    Miejsce i termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
5.    Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa  w pkt. 4, Wójt Gminy Siepraw może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
6.    W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia  24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
7.    Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.
8.    Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Decyduje data wpływu całej kwoty na konto Urzędu Gminy Siepraw w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Sieprawiu Nr 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.
9.    Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.
10.    W 6- tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszonym:
-    Zarządzeniem Wójta Gminy Siepraw nr 179/20 z dnia 28 luty 2020r. dotyczącym nieruchomości oznaczonych nr działek 899/2, 899/5 i 899/6 w Sieprawiu i dz. nr 296/3 w Łyczance;
-   Zarządzeniem Wójta Gminy Siepraw nr 166/20 z dnia 27 stycznia 2020r. dotyczącym nieruchomości oznaczonej nr 1572/30 w Sieprawiu
nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).
11.    Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (t.j Dz. U z 2014r., poz. 1490) i przeprowadzi go Komisja Przetargowa powołana przez Wójta Gminy Siepraw Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 30/15 Wójta Gminy Siepraw z dnia  17 września 2015r.
12.    Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 1572/30 w Sieprawiu został przeprowadzony w dniu 27 kwietnia 2020r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
13.    Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 1572/30 w Sieprawiu został przeprowadzony w dniu 8 czerwca 2020r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
14.    Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 1572/30 w Sieprawiu został przeprowadzony w dniu 21 września 2020r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
15.    Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr działek 899/2, 899/5 i 899/6 w Sieprawiu i  nr 296/3 w Łyczance zostały przeprowadzone w dniu 22 czerwca 2020r. i zakończyły się wynikami negatywnymi.
16.    Drugie przetargi na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr działek 899/2, 899/6 w Sieprawiu i  nr 296/3 w Łyczance zostały przeprowadzone w dniu 21 września 2020r. i zakończyły się wynikami negatywnymi.
17.    W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przestrzegania w dniu przetargu obowiązujących na terenie Urzędu Gminy Siepraw przepisów dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.
18.    Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw   ul. Kawęciny 30, pokój 15, tel. 12 37 21 817,  w godzinach pracy Urzędu.
19.    Treść niniejszego ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Siepraw oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu www.siepraw.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siepraw.
20.    Wyciąg z ogłoszenia został podany w prasie w Gazecie Nasz Dziennik w dniu 25 września 2020r.


Klauzula informacyjna – Gmina Siepraw
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30 (kontakt: tel. 12 37 21 800, 12 37 21 811, adres e-mail: gmina@siepraw.pl);
2.    Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Siepraw jest możliwy poprzez  adres e-mail: iod@siepraw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu jak również w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz :
- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami;
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości;
- Ustawy z 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece;
- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny;
- Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks Postępowania Cywilnego.
4.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach.
5.    Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
6.    Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim zgoda została udzielona, bez wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem zgody.

7.    Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich profilowaniu. Dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach informatycznych.
8.    W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, w pozo-stałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować ograniczeniem form komunikacji. O dobrowolności podania danych zostanie Pani/Pan poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.
9.    Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.Siepraw, dnia 26 października 2020r.

Ogłoszenie o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Siepraw

Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Wójta Gminy Siepraw Nr 30/15 z dnia 17 września 2015r. do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych informuje, że w dniu 26 października 2020r. przeprowadziła:

  • trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Siepraw, oznaczonych w ewidencji geodezyjnej numerami działek nr 899/2, 899/5, 899/6 o położonych w Sieprawiu oraz działki nr 296/3 położonej w Łyczance ;
  • czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej  w  Sieprawiu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1572/30 o pow. 0,0934 ha,

Ogłoszenia o wynikach poszczególnych przetargów, w załączeniu.
                                                                                
 Przewodniczący Komisji przetargowej
/-/ Andrzej Szuperski