Wójt Gminy Siepraw działając na podstawie uchwały Nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 621 poz. 5011) zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Siepraw w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Konsultacje będą prowadzone w formie przyjmowania pisemnych uwag i opinii, które należy składać w Urzędzie Gminy Siepraw na dzienniku podawczym lub przesłać droga pocztową, w okresie od dnia 2 sierpnia 2022 r. do dnia 19 sierpnia 2022 r. ( liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

Projekt uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Projekt programu współpracy na 2023 rok został opracowany na bazie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2022.

Informacje o projekcie Programu Współpracy na 2023 rok zamieszczone są również na stronie  internetowej Gminy Siepraw www.siepraw.pl.