Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z poźn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak:GPiŚ.6220.1.2021 z dnia 27.10.2022 r., zmieniającej ostateczną decyzję Wójta Gminy Siepraw z dnia 31 sierpnia 2021 roku – znak: GPiŚ.6220.2.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 540322K od km 0+000 do km 1+300 w miejscowości Siepraw, Gmina Siepraw”, którego Inwestorem jest Gmina Siepraw, ul. Kawęciny 30, 32-47 Siepraw, działająca przez Pełnomocnika.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ww. ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw,  32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, pok. nr. 15 w godzinach: poniedziałek – 8.00-16.00, wtorek – czwartek – 8.00 – 15.00, piątek od 8.00 – 13.30, po uprzednim kontakcie telefonicznym  (tel. 12 372 18 17).


Ponadto informuję, iż treść w/w decyzji jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siepraw pod adresem https://bip.malopolska.pl/ugsiepraw,m,401798,2022....  od dnia 27 października 2022 r. na okres 14 dni.


Siepraw, dnia 27 października 2022 r.
GPiŚ.6220.2.2021