Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY 

1. Forma zatrudnienia:

Zatrudnienie na postawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy  na czas określony. 

2. Wymagania wobec kandydata niezbędne:

1) wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 i art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) tj.:

 • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
 • ukończenie studiów na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej lub
 • do 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:  pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie (weryfikacja uprawnień w oparciu o treść dyplomu i suplementu do dyplomu)
 • ukończenie studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w powyżej
 • ukończone studia wyższe przed dniem 1 maja 2004 r. na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 maja 2004 r .

2) obywatelstwo polskie;

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;

5) niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe;

6) nieposzlakowana opinia;

7) znajomość przepisów prawa z zakresu :

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie kierowania osób na przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym oraz do domów pomocy społecznej,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji administracyjnej,
 • Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
 • innych przepisów i rozporządzeń  związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego odnoszących się do spraw pomocy społecznej.

3. Wymagania dodatkowe:
1) mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (zatrudnienie, praktyka, staż) z zakresu prowadzonej pracy socjalnej;

2) znajomość obsługi komputera;

3) prawo jazdy kat. B;

4) umiejętność skutecznego komunikowania się;

5) umiejętność formułowania decyzji oraz innych pism administracyjnych;

6) umiejętność pracy zespołowej i organizowania pracy własnej;

7) umiejętność nawiązania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;

8) umiejętność rozmowy z klientem trudnym, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami;

9) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy; 

10) odporność na sytuacje stresowe;

11) komunikatywność, rzetelność, empatia, zaangażowanie, asertywność, kreatywność, obowiązkowość, dyskrecja, odpowiedzialność, uczciwość;

4.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracownik socjalny :

1) praca socjalna;

2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3) udzielanie interesantom niezbędnych informacji w sprawach z zakresu pomocy społecznej;

4) opracowywanie projektów socjalnych;

5) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;

6) pobudzanie aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących  usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

8) współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz społeczności lokalnej;

9) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, z zakresu stwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych o których mowa  w art.54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

10) obsługa systemu informatycznego POMOST w zakresie rejestracji wniosków i wprowadzania wywiadów środowiskowych oraz weryfikowanie danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej;

11) udział w opracowywaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

12) praca w zespole interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

13) praca z rodziną, o której mowa w ustawie  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

14) przygotowywanie danych do opracowywania planów i sprawozdań merytorycznych;

15) sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu zadań;

16) archiwizowanie dokumentów w zakresie swojego stanowiska.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tut. Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6. Dokumenty wymagane od kandydata:

1) List motywacyjny

2) Życiorys

3) Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Pracownik socjalny (wzór oświadczenia  pod treścią ogłoszenia – załącznik nr 1)

4) Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia – załącznik nr 2)

5) Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia – załącznik nr 3)

6) Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór pod treścią ogłoszenia – załącznik nr 4)

7) Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie na stanowisko Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Sieprawiu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia – załącznik nr 5)

8) Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz potwierdzające wymagany staż pracy.

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach naboru powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Dokumenty wymienione w punktach 1 do 7 muszą być własnoręcznie  lub elektronicznie podpisane przez kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieprawiu, na dzienniku podawczym w godzinach pracy Ośrodka, w zamkniętych kopertach lub przesłać drogą pocztową na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Siepraw ul. Kawęciny 30, kod pocztowy 32 – 447 Siepraw z dopiskiem na kopercie „ Dotyczy naboru na stanowisko  Pracownik socjalny” lub elektronicznie na adres ePUAP /GOPS_Siepraw/skrytka lub na e-mail: gops@siepraw.pl

Dokumenty należy składać w terminie  do 03 listopada 2023 r. ,  liczy się data wpływu dokumentów do Ośrodka.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu , ul. Kawęciny 28 lub pod numerem  tel. 12 274 63 03.

8. Pozostałe informacje :
Ogłoszenie oraz informacja o wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu. Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną zostanie przekazane telefonicznie.
Regulamin naboru jest załączony na stronie internetowej obok niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.Siepraw, dnia 20 października 2023 r.