Ogłoszenie Wójta Gminy Siepraw dotyczące konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Siepraw do 2030 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31, w związku z art. 10e ust. 1  i 10 f  ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 609), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2024 poz. 324 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr XLVII/392/23 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 września 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Siepraw do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2023 r. poz. 6439) ogłaszam informację o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Siepraw do 2030 roku, terminie i sposobie przekazywania uwag do tego projektu oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych:

- Konsultacje są prowadzone w celu prezentacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Siepraw do 2030 roku oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie tegoż projektu.

- Konsultacje prowadzone są w dniach od 30 kwietnia 2024 r. do 4 czerwca 2024 r. w następujących formach:

1)    zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej - uwagi i opinie do projektu Strategii Rozwoju Gminy Siepraw do 2030 roku można składać we wskazanym wyżej terminie za pomocą wypełnionego i podpisanego Formularza zgłaszania uwag w następujący sposób:

a)    poprzez złożenie formularza na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Siepraw, ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, w godzinach pracy urzędu,

b)    poprzez przesłanie formularza drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Siepraw, ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw (decyduje data wpływu do urzędu),

c)    poprzez przesłanie formularza za pomocą systemu ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Siepraw: /5n2h26bgln/SkrytkaESP,

d)    poprzez przesłanie skanu formularza za pomocą poczty elektronicznej na adres: gmina@siepraw.pl;

2)    organizacja spotkań publicznych – otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców i innych interesariuszy odbędą się w dniu 29 maja 2024 r. (środa) w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw, ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw – pierwsze o godzinie 9:00-11.00, a drugie o godzinie 12.00-14:00; podczas spotkań będzie możliwość zgłaszania uwag i dyskusji na temat projektu dokumentu;

- Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie i podsumowanie wyników konsultacji jest p. Michał Baran, Sekretarz Gminy Siepraw, Urząd Gminy Siepraw, ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: mbar@siepraw.pl, tel. (12) 37 21 816.
- Informacja podsumowująca konsultacje społeczne zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy Siepraw https://www.siepraw.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siepraw https://bip.malopolska.pl/ugsiepraw.

Załączniki:
1. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Siepraw do 2030 roku
2. Formularza zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Siepraw do 2030.