Na podstawie art. 11, 13 i art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) i na podstawie uchwały Nr XXXVI/316/22 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023, Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się otwarty konkursy ofert na wsparcie w 2023 r realizacji zadania  publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
  2. Treść ogłoszeń stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie, o którym mowa w § 1, spośród organizacji pozarządowych działających w Gminie. Treść ogłoszenia o naborze członków komisji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie, o których mowa w zarządzeniu będzie opublikowane w BIP, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Siepraw i na stronie internetowej Urzędu www.siepraw.pl .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Siepraw

/-/ Tadeusz Pitala