Działając na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535) i na podstawie uchwały Nr XXVIII/235/21 Rady Gminy Siepraw z dnia 12 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022,  Wójt Gminy  Siepraw zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2022 r realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Siepraw. Treść ogłoszenia stanowi załączniki Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie, o którym mowa w § 1, spośród organizacji pozarządowych działających w Gminie. Treść ogłoszenia o naborze członków komisji stanowi załączniki Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie, o których mowa w zarządzeniu będą opublikowane w BIP, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Siepraw i na stronie internetowej Urzędu www.siepraw.pl .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Siepraw

/-/ Tadeusz Pitala