11 sierpnia Prezydent Rzeczpospolitej podpisał ustawę o dodatku węglowym, zakładającą wypłatę 3 tys. zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym.

 Komu  przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi,wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się:

węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).


W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.


Dodatek węglowy nie przysługuje

osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. Poz. 1477).

Przyznanie dodatku węglowego nie jest uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego.


 Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Przyznanie następuje w drodze informacji przesyłanej na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.


Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r. w:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

32-447 Siepraw

Ul. Kawęciny 30


  • elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP: /GOPS_Siepraw/skrytka
  • tradycyjnie (papierowo) bezpośrednio w pokoju 13 (budynek Urzędu Gminy), za wyjątkiem czwartku (dzień wewnętrzny);
  • tradycyjnie (papierowo) – za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.


Pytania i odpowiedzi Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczące dodatku węglowego:

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi...


Do pobrania – wzór wniosku: