Urząd Gminy Siepraw informuje, że kolejne oceny energetyczne budynków na terenie Gminy Siepraw w ramach programu wymiany pieców będzie wykonywać firma Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ, ul. Okrężna nr 26, 53-008 Wrocław - poniżej zamieszczono listę audytorów i ankieterów wykonujących oceny energetyczne budynków. Każdy ankieter jest zobowiązany posiadać upoważnienie imienne wystawione przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i legitymować się nim przed właścicielem.
Ocena energetyczna budynku wykonywana jest na podstawie wizji lokalnej w budynku podczas umówionej telefonicznie wizyty z właścicielem nieruchomości. Ankieter jest zobowiązany do przeprowadzenia ankiety oraz wykonania dokumentacji fotograficznej. Na podstawie zebranych informacji tworzony jest audyt energetyczny budynku.
Ankieter podczas drugiego spotkania z właścicielem powinien posiadać ze sobą ankietę sporządzoną podczas pierwszej wizyty oraz dwa wydrukowane egzemplarze audytu energetycznego, podpisane przez wykonawcę wraz z jego pieczątką. Powinien on również przedstawić właścicielowi dokument oceny energetycznej budynku, zapoznać właściciela z jego zaleceniami, umożliwić weryfikację poprawności wprowadzonych danych oraz przyjąć ewentualną reklamację. Reklamację można złożyć z następujących powodów:
•    Nieprawidłowe dane dotyczące imienia i nazwiska właściciela,
•    Nieprawidłowe dane adresowe,
•    Nieprawidłowe dane dotyczące budynku,
•    Nieuwzględnienie w zaleceniach termomodernizacyjnych planów właściciela.
Potwierdzenie akceptacji lub odmowy właściciela proponowanego wariantu termomodernizacji odbywa się w formie pisemnej pod oceną energetyczną. Odmowa wykonania zaleceń termomodernizacyjnych jest jednoznaczna z rezygnacją z udziału w projekcie wymiany pieców. Podpis mieszkańca pod oceną energetyczną jest potwierdzeniem zapoznania się z wynikami oceny energetycznej.