Zgodnie z zapisami porozumienia zawartego w dniu 12 lipca 2019 roku przez Gminę Siepraw z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, mającym na celu współpracę instytucji w realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, zadaniem Gminy jest pomoc mieszkańcom w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie ww. programie.

W Urzędzie Gminy (pok. 22) przygotowano stanowisko komputerowe umożliwiające wypełnienie i złożenie wniosku w wersji elektronicznej. Osoby zainteresowane wypełnieniem wniosku w Urzędzie zapraszamy we wtorki, środy lub piątki w godzinach pracy urzędu. Przed wypełnieniem wniosku konieczne jest zapoznanie się z regulaminem programu Czyste Powietrze zamieszczonym na stronie: https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/stro... oraz przygotowanie poniższych informacji i dokumentów:

1. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.

2. Podstawowe dane ewidencyjne: imię, nazwisko, PESEL, urząd skarbowy, telefon, e-mail, adres zamieszkania.

3. Numer rachunku bankowego wnioskodawcy.

4. Informacje o budynku: adres, liczba lokali w budynku, nr księgi wieczystej, nr działki, powierzchnia całkowita, powierzchnia prowadzonej działalności, rok pozwolenia na budowę lub rok oddania do użytkowania, obecny rodzaj źródła ciepła na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

5. Planowane inwestycje:

  • Wymiana pieca: rodzaj źródła ciepła, czy wymagane jest wykonanie przyłącza, rodzaj planowanej instalacji wewnętrznej, koszt
  • Termomodernizacja: rodzaj przegród planowanych do termomodernizacji, rodzaj ocieplenia, grubość, powierzchnia ocieplana, powierzchnia wymienianej stolarki, współczynnik przenikania U nowej stolarki, koszt
  • Wentylacja mechaniczna: graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła, koszt
  • Kolektory słoneczne: rodzaj, liczba zestawów, miejsce montażu, koszt
  • Panele fotowoltaiczne: moc szczytowa, ilość wytworzonej energii, czy instalacja będzie podłączona do sieci, koszt.

6. Informacja o osobach tworzących wspólne gospodarstwo domowe: imię, nazwisko, pesel, stopień pokrewieństwa, wartość rocznego dochodu netto, rodzaj dochodu, rodzaj dokumentu potwierdzającego dochód, urząd skarbowy.

7. Jako załącznik do wniosku należy przedłożyć:

  • Dokument potwierdzający osiągnięty dochód za poprzedni rok dla wszystkich osób tworzących gospodarstwo
  • Dokument potwierdzający własność budynku (jeśli we wniosku nie podano nr księgi wieczystej)
  • Audyt energetyczny (jeśli został wykonany dla budynku)
  • Dokument potwierdzający uzyskanie pozwolenia na budowę lub oddania do użytkowania
  • Pozwolenie na budowę w przypadku budynków nowobudowanych.

Duża ilość danych konieczna do wypełnienia wniosku może uniemożliwić wypełnienie i złożenie wniosku w trakcie jednej wizyty, zalecamy wyposażenie się w nośnik danych pendrive co umożliwi zapisanie częściowo wypełnionego wniosku, jego edycję i dokończenie w przyszłości.